Амин қЫШҚылдары ауыстырылмайтын амин қышқылыДата02.07.2017
өлшемі109 Kb.
АМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

1. Ауыстырылмайтын амин қышқылы

А) аланин;

B) серин;

C) метионин;

D) глицин;

E) пролин.
2. Құрамында сульфгидрильді тобы бар

А) метионин;

B) цистеин;

C) гистидин;

D) триптофан;

E) цистин.


3. Оптикалық активтілігі жоқ

А) лейцин;

B) аланин;

C) лизин;

D) глицин;

E) серин.


4. Амин қышқылы болып табылмайды

А) лейцин;

B) холин;

C) изолейцин;

D) аспарагин;

E) глутамин.


5. Циклдық амин қышқылындағы жұту спектрі

А) 260-280 нм;

B) 400-500 нм;

C) 500-700 нм;

D) 105-110 нм;

E) болмайды.


6. Судың диссосация константасы тең(25 ͦ С та)

А);

B)

C) ;

D ;

E) .


7. Үш функционалды тобы бар,иондануға қабілетті амин қышқылы

А) валин;

B) серин;

C) фенилаланин;

D) метионин;

E) лизин.


8. Флуорескамин қолданылады

А) аұуыздар гидролизіне;

B) α-амин қышқылының шағын мөлшерін анықтағанда;

C) Шифф негізінің түзілуі

D) қышқылдардың диссоциациясын жылдамдатқанда ;

E) дисульфидтік топпен байланыстырғанда.


9. Төменгі молекулалы пептид болып табылады

А) глутион;

B) гидроксипролин;

C) гидроксилизин;

D) тромбин;

E) паратгормон.


10. Алмастырылмайтын амин қышқылы болып табылады:

A) лейцин;

B) серин;

C) пролин;

D) тирозин;

E) цистеин.


11. Аланин және α-кетоглутараттың қайтааминденуінде түзіледі:

A) аспартат және пируват;

B) глутамат және пируват;

C) аланин және оксалоацетат;

D) глутамин және оксалоацетат;

E) серин және пируват.


12. Амин қышқылдарының декарбоксилазасының кофакторы болып табылады:

A) пиридоксальфосфат;

B) тетрагидрофолат;

C) тетрагидробиопетрин;

D) NAD+;

E) FAD.
13. S-Аденозилметионин доноры болып табылады:

A) метильлік топтың;

B) сульфгидрильдік топтың;

C) метилендік топтың;

D) амино топтың;

E) амидтік топтың.
14. Серотонин ... айырылғанда түзіледі:

A) гистидин;

B) цистеин;

C) фенилаланин және тирозин;

D) триптофан;

E) ацетоацетат.


15. δ-Аминолевулинат синтезінің алғышарты болып табылады:

A) метиониннің;

B) билирубиннің;

C) изоллейциннің;

D) меланиннің;

E) протопорфирин.


16. Нитрогеназа катализдейді:

A) молекулалық азоттың 2 молекула аммиакқа дейін қалпына келуін;

B) аммиак және α-кетоглутараттан глутаматтың синтезі;

C) пируваттың ацетил-СоА және СО2-ге айырылуы;

D) пируваттан валиннің синтезі;

E) оксалоацетаттан аспартаттың синтезі.


17. Гомосерин ... синтезінің алғышарты болып табылады:

A) пролиннің;

B) метиониннің;

C) фенилаланиннің;

D) шикиматтың;

E) Д0Фаминнің.


18. Биосинтезде хоризмондық қышқыл узловым заты болып табылады:

A) ароматты амин қышқылдарының;

B) күкірті бар амин қышқылдарының;

C) дикарбондық амин қышқылының;

D) гидроксиаминқышқылдарының;

E) амидтік тобы бар амин қышқылдарының.


АҚУЫЗ

1. Ақуыздардың молекуласындағы амин қышқылдарының қалдықтары арасындағы байланыс

A) күрделіэфирлік байланыс

B) иондық байланыс

C) пептидтік байланыс

D) сутектік байланыс

E) вандерваальстік байланы
2. Гемоглобин құрылымы бойынша

A) екілік

B) төрттік

C) үштік


D) біртізбекті

E) ретсіз


3. Гемнің құрамында бар

A) Fe

B) Co

C) Ca

D) K

E) Fe


4. α-амин қышқылдарына реакция береді

A) ингидрин

B) азот қышқылы

C) натрий додецилсульфаты

D) натрий нитропруссиді

E) сульфбензой қышқылы


5. Α-спиралі түзілгенде бір байланыста қанша амин қышқылдарының қалдығы келеді

A) 3,6


B) 4,1

C) 0,54


D) 3,8

E) 2,6
6. Трипсин мына байланыстар арасындағы пептидтік байланысты бұзады

A) Phe-Phe

B) Ala-Met

C) Gly-Lys

D) Lys-Glu

E) Asn-Ser
7. Меркаптоэтанол мына бйланыстарды ажыратады

A) –S-S


B) C-N

C) C-C


D) S-C

E) N-S
8. Ақуыздың биологиялық функциясы мынаған байланысты

A) конфигурацияға

B) конформацияға

C) стереоизомерияға

D) молекулалық массасына

E) изоэлектрлік нүктеге
9. Ақуыздардың қышқылдық реакциясы кезінде бұзылады

A) глицин

B) глутамин қышқылы

C) триптофан

D) фенилаланин

E) тирозин


10. Ащы ішекте ќарапайым белоктардыњ полипептидтерге жєне  - амин қышқылдарына ыдырауына єсер етуші фермент

A) реннин

B) пепсин

C) химотрипсин

D) амилаза

E) эстераза


11. Мына қосылыстың арасындағы пептидтік байланыстарды трипсин түзеді

A) негіздік амин қышқылдарының (аргинин мен лизиннің)

B) ароматты амин қышқылдарының (фенилаланин мен тирозиннің)

C) аланин мен глициннің

D) метионин мен сериннің

E) валин мен изолейциннің


12. Қарапайым белоктардың ең ақтық өніміне жатады

A) моносахаридтер

B)  - амин ќышќылдары

C) полипептидтер

D) трипептидтер

E) дипептидтер


13. Қарапайым белоктағѓа жатады

A) хромопротеидтер

B) нуктеопротеидтер

C) альбуминдер

D) фосфопротеидтер

E) глюкопротеидтер


14. Эндопептидазаға жататын ферменттер

A) карбоксипептидаза

B) аминопептидаза

C) дипептидаза

D) трипсин

E) липаза


15. Рекогниция дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы


16.Трансляция дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы


17.Белоктың түзілуіөтеді

A) митохондрияда

B) цитоплазмада

C) ядрода

D) рибосомада

E) жасуша мембранасында


18.Инициация дегеніміз

A) енгізуі

B) тануы

C) тасымалдауы

D) кµшіруі

E) ұзаруы


19. Ген – ДНК бµлігі, кодалайды

A) белоктыњ бірінші деңгейлік құрылымын

B) белоктыњ екінші деңгейлік құрылымын

C) белоктыњ ‰шінші деңгейлік құрылымын

D) белоктыњ тµртінші деңгейлік құрылымын

E) бірінші жєне екінщі деңгейлік құрылымын


20. Белок түзілуінің демеуші гормондары

A) минералкортикоидтар, глюкокортикоидтар

B) соматотропин, тироксин, инсулин

C) паратгормон, липокаин

D) глюкагон, лактотропин

E) фолликулалар түзуді демеуші гормон, вазопрессин


ЛИПИДТЕР

1. Липидтер жақсы ериді

A) суда

B) хлороформдаC) тұзды ерітінділерде

D) қышқыл ерітінділерде

E) сілтілік ерітінділерде
2.Глицеролдың күрделі эфирі май қышқылымен қосылысы қалай аталады

A) ацилглицерол

B) ганглиозид

C) сфингозин

D) фосфат қышқылы

E) гликолипид


3.Ауыстырылмайтын май қышқылы болып табылады

A) олейн қышқылы

B) арахин қышқылы

C) арахидон қышқылы

D) нервон қышқылы

E) лигноцерин қышқылы


4.Қанықпаған липидтердің тотықсыздандырушысы

A) супероксид

B) этаноламин

C) холин


D) гидроксильдік топ

E) кетон тобы


5.Фосфолипидтердің

A) церамид

B) моноацилглицерол

C) диацилглицерол

D) фосфатидилсерин

E) фосфат қышқылы


6.Стеролдарға жатады

A) кардиолипин

B) 7-дегидрохолестерол

C) кефалин

D) лецитин

E) цереброзид


7.Церамид түзіледі

A) сфингозин+моноқанықпаған май қышқылы

B) сфингозин+холин

C) сфингозин+этаноламин

D) глицерол+олейн қышқылы

E) глицерол+нервон қышқылы


8.Май қышқылдары көмiртектiң атомдарының тармақталған шынжырларымен болады

A) бауыр клеткаларында

B) өсімдіктер дәндерінде

C) бктериальді клеткаларда

D) бұлшықет ұлпасында

E) өсімдіктер тамырында


9.Табиғи диқанықпаған май қышқылдары молекулада мына жағдайдағы қос байланыс күйінде болаы

A) цис-,цис-конфигурациялы

B) цис-,транс- конфигурациялы

C) транс-,транс- конфигурациялы

D) транс-,цис- конфигурациялы

E) L-D- конфигурациялы


Майдыњ басым бµлігі ќорытылады

A) ќарында

B) тоќ ішекте

C) ащы ішекте

D) мес ќарында

E) ауыз ќуысында


Май ќышќылыныњ  - тотыѓуында т‰зілетін АТФ санын кµрсетіњіз

A) 2


B) 3

C) 5


D) 8

E) 12
Глицерин тотыќќанда не пайда болады:

A) с‰т ќышќылы

B) пирож‰зім ќышќылы

C) 3 – фосфоглицерин ќышќылы

D)  - глицерофосфат

E) фосфодиоксиацетон жєне Н3РО4
Кетоз кезінде тіндерде ќандай ќосылыстар жиналады

A) глюкоза, фруктоза

B) липидтер, гликоген

C) ацетосірке ќышќылы,  - окси май ќышќылы,ацетон

D) стеридтер, фосфатидтер

E) бейтарап майлар


Мына заттар єрекеттескенде не пайда болады

СН2ОН – СО – СН2 – О РО3Н2 + НАДН2

A) пропантриол

B) триоза

C)  -глицерофосфат

D) глицерин

E) диоксиацетон
Липидтер тіндерде толыќ тотыќќанда пайда болады

A) пирож‰зім ќышќылы, фумар ќышќылы

B) с‰т ќышќылы, янтарь ќышќылы

C) СО2, Н2О, энергия

D)  -глицерофосфат, ацилмеркаптан

E) фосфодиоксиацетон, ацетил КоА


Май ќышќылдарыныњ биосинтезі мына жолмен µтеді

A) гликолиз

B) липолиз

C) митохондрияныњ ішкі жєне сыртќы бетінде

D)  - тотыѓуы

E) пентозофосфат айналымы


Бейтарап май молекуласы т‰зіледі

A) 3 – фосфоглицерин альдегидінен

B) холестерол жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

C) глицерин жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

D) глицерин, фосфор ќышќылы жєне жоѓарѓы май ќышќылдарынан

E) глицерин жєне холиннен


Гидролизденіп стеридтерден пайда болады

A) глицерин, жоѓарѓы май ќышќылдары

B) этанол, жоѓарѓы май ќышќылдары

C) холестерол, жоѓарѓы май ќышќылдары

D) сфингозин, жоѓары май ќышќылдары

E) холин, ±шпа май ќышќылдары


Майлардыњ ќорытылуы µтеді

A) асќазанда

B) тоќ ішекте

C) ащы ішекте

D) мес ќарында

E) ауыз ќуысында


Липид молекуласы гидролизініњ ењ аќтыќ µнімін атањыз

A) глицерин жєне амин ќышќылыныњ 3 молекуласы

B) глицерин жєне пальмитин ќышќылыныњ 3 молекуласы

C) глицерин, пальмитин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне стеарин ќышќылыныњ бір молекуласыD) глицерин, пальмитин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне олеин ќышќылыныњ 1 молекуласы

E) глицерин, олеин ќышќылыныњ 2 молекуласы жєне пальмитин ќышќылыныњ 1 молекуласы
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет