№96 сәуір 2011 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығадыPdf көрінісі
бет1/6
Дата03.08.2018
өлшемі0.54 Mb.
#81507
  1   2   3   4   5   6

 

№ 96 сәуір 2011 жыл

Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығадыwww.enu.kz

- П р е з и д е н т і м і з 

Нұрсұлтан Назарбаев 

ел астанасын Ақмолаға 

көшіруге байланысты 

«Еуразия жүрегінде» 

атты кітабында: «Мен 

1994 жылдың 6-шы ма-

усымында Парламент 

Мәжілісінде астананы 

көшіру туралы идея-

ны жария еттім. Сол 

кезде жұрттың бәрі 

мені қолдаған жоқ. Көп 

адамдар мұны ақылға сый-

майтын әрекет деп санады. 

Өйткені елдің жағдайы 

 

ауыр болатын. Жалақы, 

зейнетақы төленбей жат-

ты. Ал енді, бәзбіреулер 

астананы көшіру тура-

лы идеяны қолдағанның 

өзінде бұл шешім 2030-шы 

жылы жүзеге асады деген 

ойда болды. Дегенмен, 

осыдан үш жыл өткенде 

депутаттардың өзі поез-

бен Астанаға көшіп кел-

ді»,- деп жазады. 

Бұл – бұлтартпас шындық 

еді. Ол кезде тек мемлекеттік 

органдар емес, басты-басты 

жоғары оқу орындарының 

дені Алматыда болатын. Та-

лай жылдардан асқақ Алатау 

мен әсем Алматыда орын 

теуіп қалған жоғары оқу 

орындарын көшіру туралы 

әңгіме қозғаудың өзі мүмкін 

емес еді. Президентіміз бұл 

жерде де көрегендік таны-

тып, Педагогика және ин-

женерлік құрылыс инсти-

туттарынан құралған шағын 

университетке назар ау-

дарды. Университетіміздің 

алғашқы ректоры Аман-

гелді Құсайыновпен оның 

командасына ерекше сенім 

білдіріп, Астанаға лайық 

жоғары оқу орнын құрудың 

алғашқы қадамдарын жаса-

ды. Кейіннен осы орынға 

келген белгілі қоғам 

қайраткері Мырзатай 

Жолдасбековтың тұсында 

бұл жұмыстар жандана 

түсті.  Еліміздің ғылым ор-

даларынан белгілі ғалымдар 

жұмысқа шақырылып, 

оларға жағдай жасала баста-

ды. Президент Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Жарлығымен 

оқу орнына ғұлама ғалым 

Лев  Гумилевтің аты беріліп, 

Еуразия ұлттық универси-

теті болып қайта құрылды.

Астанамыздың күн өткен 

сайын өсіп-өркендеуіне 

сай университет жұмысын 

жақсарту мен жаңартуға 

байланысты ұстанған 

стратегиялық бағдарламалар 

Сәрсенғали Әбдіманапов 

ректор болып қызмет істе-

ген жылдары да жалғасын 

тапты. Еуразия ұлттық уни-

верситеті жоғары мәртебелі 

қонақтар мен білім, ғылым 

саласының жақсылары 

мен жайсандарына ұялмай 

көрсете алатын  жаңа оқу 

ордасына айналды.  

2008 жылы Елба-

сы Нұрсұлтан Назар-

баев еліміздегі ұлттық 

университеттердің рек-

торларын өзінің арнайы 

бұйрығымен тағайындаған 

салтанатта: «Қазақстан 

сіздерге үлкен үміт артады. 

Әлемдік қатал бәсекелестік 

жағдайында жастар-

ды жаңашыл білім мен 

ғылымға жұмылдыратын 

да, ғалымдардан сапалы 

қызмет пен дәрісті талап 

ететін де – университет-

тер. Сондықтан, ұлттық де-

ген атқа лайық болыңдар! 

Жүйелі, табанды, табысты 

еңбек етіңдер! Міне, сіздер-

гі халықтың аманаты мен 

менің тапсырмам осы!»,- де-

ген болатын. 

 

Елбасы артқан сенім үдесінен көріну үшін ара-

да өткен 3 жыл ішінде 

айтарлықтай жұмыстарды 

сіздермен бірлесе отырып 

атқарып шықтық деп сенім-

мен айта аламын. Жыл сайын 

Ғылыми кеңесте бас қосып, 

ақылдаса отырып, алдымызға 

қойған тапсырмалардың бар-

шасын жауапкершілікпен 

орындауға қол жеткіздік. Уни-

верситетіміздегі білім мен 

 

ғылым саласын жаңа сапаға жеткізіп, оқу-әдістемелік 

бағдарламалар мен ішкі 

құрлымдарды әлемдік озық 

тәжрибелерге сай етіп 

жүйеледік. Халықаралық, 

республикалық деңгейдегі 

дүбірлі додаларда топ жа-

рып, беделімізді бекем-

дей түстік. Десек те, бізге 

жеткен жетістіктерімізге 

тоқмейілсуге болмайды. 

Себебі, алдағы атқаратын 

жұмыстар бұған дейін 

атқарылған жұмыстардан 

көп.  

Мемлекетіміз астаналық жетекші жоғары оқу ор-

нын – ғылым, білім және 

мәдениет пен ұлттық 

руханияттың тоғысқан жері, 

болашақ ұрпақтарымызды 

әлемдік деңгейдегі  маман 

етіп тәрбиелейтін білім ор-

дасы деп біледі. Сондықтан  

біз қазіргіден де биік 

табыстарға жетуге тиіспіз. 

Ұжымымыздың ынтымағы 

мен береке-бірлігі жарасып, 

алар асуларымыз көбейе 

берсін. Шәкірттеріміз білім, 

ғылым саласында толайым 

табыстарға кенеліп, абы-

ройымызды асқақтатсын!

(Ректордың 3 жылдық 

есебінің толық нұсқасын 

6-7 беттерден оқи аласыздар).

Жетістіктерге тынымсыз 

еңбектің нәтижесінде жеттік

Бақытжан ӘБДІРАЙЫМ, 

ЕҰУ ректоры:

 Қас-қағым сәт 


ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ

2

 

3

СӘУІР   


2011 

СӘУІР  


2011 

Мұхтарбай ӨТЕЛБАЕВ, академик:

- Соңғы жылдары оқу 

орнымызда үлкен матема-

тика мектебі қалыптасып 

келеді. Мұның бірден бір 

дәлелі жуырда студенттердің 

ІІІ Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конферен-

циясын өткіздік. Сонда 

байқағаным, жастардың 

математикаға деген  ықылас-

ниеті ерекше. Көп студенттер 

біздің оқу орнымызға ауысып 

келгілері келетіндіктерін айт-

ты. Егер оқу ордамызда шы-

найы ғылым болмаса, белгілі 

мектеп қалыптаспаса жастар 

олай айтпас еді. Біз оларға 

ректор Б.Әбдірайымның 

дарынды студенттерге 

арналған арнайы гранты 

бар екендігін жеткіздік. 

Ректор Б.Әбдірайым уни-

верситетімізге басшылық 

қызметке келген осы үш 

жыл ішінде ғылым саласы 

қарыштап дамыды десем, 

артық айтқандық емес.  “Ав-

томорфизмдер және еркін 

алгебралардың ішкі алгебра-

лары” атты жұмысы үшін 

универ ситетіміздің  физика-

математика ғылымдарының 

докто ры, профессор Уалбай 

Өмірбаев  Қазақстан Респуб-

ли касының 

Мем лекеттік 

сыйлығының иегері болды. 

Қазіргі таңда 

метематиканың тың және 

жаңа салалары зертте-

луде.   Он жылдан кейін 

Қазақстанның ғылым са-

ласы қарыштап дамиды 

деуге негіз бар. Өйткенi 

қоғамда математиканың 

Ун и в е р с и т е т і м і з д і ң 

ректоры Б.Әбдірайыммен 

қызметтес болған уақытта 

менің байқағаным, бұл кісі 

үлкен ғалымдығымен қоса, 

талантты басшы екендігіне 

көзім жетті. Б.Әбдірайым 

бүгінгі жаңа буынға тән 

басшылық стилін жақсы 

меңгерген. 

Мен ректор 

Б.Әбдірайымның нақ-

тылығын, лайықты 

тұжырым айта білетін іскер-

лігін құптаймын. Бұрын-

соңды университетімізде 

журналистика факультет 

емес, кафедра болып келді. 

Оқу орнымыздың ректо-

ры Б.Әбдірайым дүниежүзі Намазалы ОМАШҰЛЫ, 

Журналистика және саясаттану факультетінің деканы:

мойындаған Астанаға, 

ондағы белді оқу орны Еура-

зия ұлттық университетіне 

журналистика факультеті 

қажет екендігін сезініп, бы-

лтыр журналистика және 

саясаттану факультетінің Ғылыми кеңес

Ғылыми Кеңес университеттің даму стра-тегиясы мен саясатын белгілейтін ұжымдық 

басқарудың жоғарғы органының бірі болып 

есептеледі. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің даму стратегиясы 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жол-

даулары, «Білім туралы» және «Ғылым ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңдары, 

Қазақстан Республикасындағы білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы және білім беру 

саласындағы нормативтік актілерге сәйкес 

жүргізіледі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 

2011 жылғы 28 қаңтардағы Жолдауында 

көрсетілген бағыттары бойынша  біздің уни-

верситет білім беруді жаңғырту ісін одан  әрі  

жалғастырып, инновациялық білім беру орда-

сына айналу үрдісінде.

  31 наурызда университетте өткен кезекті 

Ғылыми Кеңестің күн тәртібінде универси-

тет дамуындағы ең негізгі мәселелер  тұрды: 

бакалавриаттың  жағдайы мен даму келешегі, 

оқу-әдістемелік жұмысын жетілдіру және уни-

верситетімізде жаңа құрылған Ақпараттық 

технологиялар мен  Журналистика және са-

ясаттану факультеттерінің жағдайы мен даму 

бағыттары. 

Бакалавриаттың  жағдайы мен даму келе-

шегі туралы баяндаманы бірінші проректор 

Ж.Нұрманбетова жасады. Баяндамада уни-

верситетте бакалавр мамандарын даярлау 8 

бағыт бойынша жүргізілгендігі көрсетілген. 

Соңғы 3 жылда мемлекеттік білім гран-

тымен қабылданғандардың жалпы саны ар-

тып отырған, атап айтқанда, 2008 жылы 

2177 студент қабылданса, оның 1467-і мем-

лекеттік білім гранты бойынша, яғни жалпы 

қабылданғандардың 67 пайызын құраған. 

2009 жылы 2881 студент қабылданған, оның 

1874 грант иегерлері (65%), ал 2010 жылы 

қабылдаған студенттер контигенті 2693  бол-

ды, оның ішінде мемлекеттік білім грантымен 

қабылданғандары – 2076 студент (77%).

Бірінші проректор Ж.Нұрманбетова: 

«Мемлекеттік білім гранттарымен сту-

денттерді қабылдаудың

  соңғы екі жылғы 

статистикалық мәліметіне сәйкес 2010 жылы 

республика бойынша біздің университетте 

қабылдау жүргізілген мамандықтарға  9382 

білім гранты бөлінсе, оның иегерлерінің 

2076-сы Еуразия ұлттық университетіне 

қабылданған, бұл жалпы көлемнің 22,1 пайызы. 

Осы жылмен салыстырсақ мемлекеттік грант-

тар саны 2009 жылы 17,7 %, 2008 жылы 12,8%,  

болған еді»-деді. 

Бірінші проректор Ж.Нұрманбетова 

2010-2011 оқу жылындағы қысқы сынақ-

емтихан сессиясының нәтижелері және 

көктемгі семестр міндеттері туралы төмендегі  

мәліметтерді келтірді: Университет бойынша 

абсолюттік үлгерім 88,78 пайызды құрады және 

мемлекеттік грантпен оқитын студенттердің 

абсолюттік үлгерімі 91,15  пайызға, сапалық 

көрсеткіш 80,2 пайызға жетті. Өткен оқу 

жылының нәтижесімен салыстырғанда аб-

солюттік үлгерім 0,32 пайызға азайып, ал 

сапа көрсеткіші 9,4 пайызға өскен», - деді 

ол. Бірінші проректор Ж.Нұрманбетова 

сапа көрсеткішінің өсуі мемлекеттік білім 

грантымен оқитын студенттердің, «Алтын 

белгі» иегерлерінің және пәндік олимпиада 

жеңімпаздары санының артуына байланысты 

деген қорытынды жасады. Бакалавриаттың 

 

жағдайы мен дамуы туралы баяндама бойын-ша Ғылыми Кеңес төмендегідей  Қаулы 

қабылдады: 

Университеттің барлық мамандықтарына 

білім деңгейі жоғары талапкерлерді тарту 

және академиялық топтардың құрамын толық 

жасақтау мақсатында мектеп бітірушілер ара-

сында кәсіби бағдарлау жұмыстары жетілдіріл-

сін; Арнайы құрылған әдістемелік комиссияның 

жұмыс тобы ұсынған әдістемелік нұсқаулар 

мен нормативтік құжаттар басшылыққа алы-

нып, оқу-әдістемелік құжаттар жаңа талаптарға 

сәйкес даярлансын; 2-4 курстардың оқу-

жұмыс жоспарларына өзгерістер енгізілсін; 

Студенттердің практика орындарымен толық 

қамтамасыз етілуін және олардың сапалы 

өтуін ұйымдастыру мақсатында мекемелер 

және  кәсіпорындармен келісім шарттар жасау 

арқылы практика базалары кеңейтілсін. Ғылыми кеңес талқылауының нәтижесінде 

Қаулыға төмендегі толықтырулар енгізілді:

Жылма-жыл студенттер аз қабылданатын 

жекелеген мамандықтар бойынша ҚР Білім 

және ғылым министрлігіне жіберілетін 

қабылдау сұранысы белгілі бір оқыту тілі 

бойынша ұсынылсын; Саны аз топтарды 

толықтыру мақсатында басқа жоғары оқу 

орындарымен байланысып, студенттерді уни-

верситет грантымен ауыстыру бағытында 

жұмыстар жүргізілсін және студенттерді уни-

верситет грантына қабылдаудың критерийлері 

белгіленсін.

Аталмыш Қаулыда 2011 жылы 

қабылданатын мамандықтар үшін оқу-

жұмыс жоспарлары модульді білім беру 

бағдарламасына сәйкес дайындалатындығы, 

 

студенттердің оқу траекториясын тиімді таңдауын ұйымдастыру мақсатында әр фа-

культетте білікті оқытушылардан эдвайзерлер 

тағайындалатындығы белгіленді. Осыған орай 

академиялық мәселелер департаменті факуль-

теттермен біріге отырып келесі оқу жылына 

арналған жаңа үлгідегі оқу-жұмыс жоспарла-

рын дайындауға  кірісті. 

Ғылыми кеңесте қаралған екінші мәселе 

- Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың оқу-

әдістемелік жұмысын жетілдіру туралы. Бұл 

туралы Стратегиялық даму және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім жөніндегі проректор 

Д.Қамзабекұлы баяндама жасады. 

Баяндамада 24 мен 31 тамыз аралығында  

университеттің барлық мамандықтары 

бойынша пәндер мен мамандықтардың оқу-

әдістемелік кешендері  (міндетті компонент 

бойынша) сараптамадан өткізіліп, жаңа 2010-

2011 оқу жылына дайындығы тексерілгендігі 

және 2010 жылдың қыркүйек айынан бастап 

факультеттерде оқу-әдістемелік жиналыстар 

тұрақты өткізілгендігі туралы мәліметтер 

келтірілді. «Кредиттік оқыту жағдайындағы 

интерактивті және инновациялық техно-

логияларды қолдану» тақырыбында бір-

неше шеберлік сыныбы, 2011 жылдың 25 

ақпанында «Президенттік «Болашақ» 

халықаралық білім беру бағдарламасы бойын-

ша ЖОО оқытушылардың біліктілігін арт-

тыру: әдістемелік жұмыс тәжірибесі» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік конфе-

ренция, қамқорлыққа алынған 38 мектеп-ли-

цейінде 24 желтоқсанда «ЕҰУ-дың ғылым 

мен білім күні», 24-25 желтоқсанда ҚР БҒМ 

«Білім сапасын бағалау ұлттық орталығы» 

қызметкерлерімен бірлескен ЕҰУ-дың 35 

оқытушысы мен қызметкеріне ESTC жүйесі 

бойынша және «Шетел профессорының 

дәрісі» атты тұрақты семинарлар өткізілген. 

Ғылыми кеңесте Ақпараттық технологиялар 

факультеті мен  Журналистика және саясатта-

ну факультетінің жағдайы мен даму бағыттары 

туралы баяндамалар тыңдалды. Оны факуль-

тет декандары Ә.Ақылбеков пен Н.Омашев 

жасады. Ғылыми кеңес факультеттердегі білім 

беру, тәрбие, ғылыми зерттеу жұмыстарының 

қанағаттанарлық деңгейде екендігін еске-

ре отырып, алдағы уақытта факультеттердің 

инновациялық дамуын қамтамасыз ететін 

бағыттарды белгіледі. 

Әртүрлі мәселелер бойынша Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

еңбек сіңірген профессоры және зерттеуші 

профессоры атақтарын беру туралы мәселе 

қаралды.

  Ғылыми зерттеу жұмысы және 

халықаралық байланыстар жөніндегі прорек-

тор, академик Р.Берсімбай арнайы құрылған 

комиссияның шешімімен Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

еңбек сіңірген профессоры атағына ҚР ҰҒА-

ның академигі, философия ғылымдарының 

докторы, профессор Ж.Әбділдин және 

ҚР ҰҒА-ның академигі, физика-матема-

тика ғылымдарының докторы, профессор 

М.Өтелбаев лайық деп танылғанын жариялады.  

Республикалық және халықаралық 

деңгейде білім беру және ғылым саласына зор 

үлес қосқандығын ескере отырып,  ҚР ҰҒА 

құрметті академигі, ҚР Заң академиясының 

академигі, заң ғылымдарының докторы, про-

фессор Бақытжан Әбдірайымға Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

еңбек сіңірген профессоры атағын беру үшін 

Ғылыми кеңеске ұсыныс жасап отырмыз»,-

деді. Ғылыми кеңес ұсынысты қолдап тізімді 

бекіту туралы шешім қабылдады. 

Сонымен қатар, университетіміздің зерт-

теуші профессоры атағына ие болған профес-

сорлар: физика-математика ғылымдарының 

докторы, профессор Т.Нұрахметов, физика-

математика ғылымдарының докторы, профес-

сор Н.Тілеуханова, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Қ.Сартқожаұлы, Ір-

гелі зерттеулер институтының директоры 

Қ.Арынғазин ұсынылды. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің еңбек сіңірген профессо-

ры және зерттеуші профессоры атағына ие 

болған ғалымдарды марапаттау рәсімі мамыр 

айындағы дәстүрлі Күлтегін күніне белгіленді. 

Ақпан, наурыз айларында өткен ғылыми 

кеңес мәжілістерінде магистратура және PhD 

докторантура ашу үшін Білім және ғылым 

министрлігіне ұсыныс жасау туралы шешім 

шығарылды.

Ғылыми Кеңесте Наурыз мерекесіне 

арналған университетте өткізілген іс-шараның 

Астана қаласының әкімшілік тарапынан 

жоғары бағаланғандығы аталып өтті. Универ-

ситетіміз Ұлыстың ұлы күніне арналған мемле-

кеттік мекемелер арасында ұйымдастырылған 

«Армысың, әз Наурыз!» қалалық байқауы 

нәтижесінде  ІІ дәрежелі дипломға ие болды. 

Осындай жетістіктермен басталған жаңа 

жылда университетіміздің биік белестерге қол 

жеткізіп, еліміздің алдыңғы қатарлы білім ор-

дасы мәртебесін одан әрі нығайта түсетіндігіне 

сенімдіміз.А. ШАЛДАРБЕКОВА ,

ғылыми кеңестің ғалым хатшысы

Университет инновациялық даму 

даңғылына түсуі тиіс

Астана атриумында «Eurasian 

fairs-2011» атты алғашқы  халықаралық 

білім көрмесі өтті.

Іс-шара  мақсаты –Қазақстандағы 

оқушыларды, студенттерді және жал-

пы қызығушылығы бар адамдарды 

шетелде оқу мүмкіндігімен танысты-

ру. Білім көрмесінде шетелдің білім 

беру қорларының стипендиялық 

бағдарламалары және «Болашақ» 

бағдарламасына құжат тапсырудың жаңа 

конкурстық ережелері туралы нақты 

ақпараттар берілді.  

Көрмеге University of Essex 

(Ұлыбритания), European University 

(Испания), Queen Mary University 

(Ұлыбритания), LSBF – Лондондық 

қаржы және бизнес мектебі, DAAD 

Германия академиялық қоғамы, Фран-

Халықаралық білім көрмесі өтті 

цуз альянсы,  Американдық Кеңестер, 

сондай-ақ, «Болашақ» АҚ халықаралық 

бағдарламалар орталығы қатысты. Болат БЕГАЛИЕВ, Халықаралық 

ынтымақтастық департаментінің ди-

ректоры:

- Халықаралық көрме универси-

тетте бірінші рет ұйымдастырылып 

отыр. Дайындық жұмыстары 2010 

жылғы қараша айында басталды. Со-

дан бері жұмыс жүргізіп жатырмыз. 

Білім көрмесіне халықаралық бедел-

ді білім орталықтары қатысып отыр. 

Ұлыбританияның University of Essex уни-

верситетімен екіжақты меморандумға қол 

қою жоспарлануда. Ал бұл университет 

әлемдік деңгейде өте жоғары рейтингке 

ие. Өз елінің оқу орындары арасында 

6-орында. Сондықтан біздің универси-

тетке осындай белді университеттер-

мен байланыста болу – үлкен абырой. 

ЕҰУ үшінші жыл қатарынан әлемнің же-

текші университеттерінің қатарында, 

ал бұл ең алдымен біздің оқытушы-

профессорлардың, студенттердің шетел-

дік білім жәрмеңкелеріне қатысып, білім 

гранттарына ие болып, тәжірибеден өтіп 

жүрген белсенділігінің арқасы. Білім 

көрмесі студенттер мен оқытушыларға 

көп пайдасын тигізеді. Өйткені, мұнда ше-

телде қалай білім алуға болатындығы тура-

лы жан-жақты ақпараттар кеңінен беріледі. 

Бүгінде шетелдік білім гранттарының 

30-40 пайызын біздің оқытушылар ие-

леніп отыр. Дүниежүзінің  42 универси-

тетімен өте тығыз қарым-қатынас орна-

туымыз біздің оқу орнымыздың беделін 

айқындайды. 

Құндыз ЕРАЛЫ

- Біздің уни-

верситетіміз мем-

лекетіміздегі ең 

алдыңғы қатарлы 

оқу орны. Бұл оқу 

орнының жеткен 

жетістіктері басқа 

университеттермен 

салыстырғанда өте 

көп. Әсіресе, соңғы 

үш жылдың ішінде 

у н и в е р с и те т і м і з -

ге  атақты акаде-Жабайхан ӘБДІЛДИН, академик:

миктер, профессор-

лар, шетелде білім 

алып келген белгілі 

ғалымдар келіп, оқу 

орнының ғылыми 

әлеуетін күшейтуге 

атсалысуда. Оқу 

орнының атақ-даңқы 

- оның оқытушы-

профессорларының 

б і л і к т і л і м е н 

анықталады. Осы 

мәселеге біздің ректо-

рымыз Б.Әбдірайым 

өте қатты көңіл бөліп 

қана қоймай, оқу 

орнымызда үлкен 

ғалымдардың мектебі 

қалыптасуына негіз 

салуда. 

 Соңғы жылдары 

Еуразия ұлттық уни-

верситеті күндерін 

өткізу дәстүрге ай-

- Качественное техническое 

образование невозможно без 

сильной материальной базы 

факультетов. За эти 3 года, 

что Б.Әбдірайым возглавляет 

- Проработав в Евразий-

ском национальном универ-

ситете имени Л.Н. Гумиле-

ва практически 2,5 года, с 

уверенностью могу сказать, 

что я ощутил большие пере-

мены, которые происходят 

в университете. Наверное, 

это связано с тем, что сов-

ременная молодежь очень 

талантлива и делает все от-

носительно того, чтобы по-

высился уровень их образо-

вания. Особо хочу отметить, 

то, что мы являемся свидете-

лями инвестирования в нау-

- Я считаю работу нашего 

ректора профессиональной 

и качественной. Подтвер-

ждение тому - небывалый 

рост престижности и во-

стребованности универси-

- За время обучения в 

университете я заметила 

много позитивных измене-

ний в нашей альма-матер. 

Взять хотя бы активное 

продвижение ЕНУ имени 

налды. Ереванда, 

Қытайда, Белару-

сияда, Мәскеуде, әл 

-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық уни-

верситетінде бел-

ді ғалымдармен 

бірге университет 

күндерін өткіздік.  Екі 

жақтың ғалымдарын 

қоян-қолтық арала-

стыру жақсы бастама 

деп білемін. Ғылымы 

дамыған үлкен ел бо-

луымыз үшін біз ең 

алдымен ғылымға 

ерекше көңіл бөлуіміз 

керек. Осы мәселе 

біздің универси-

тетімізде кең көлемде 

жүргізіліп жатыр деп 

сеніммен айта ала-

мын. 

қолданбалылығы күн са-нап артып келедi. Әлбетте, 

соған орай көптеген жаңа 

бағыттар пайда бола баста-

ды. Демек, сол салаға же-

дел ұмтылуымыз керек. Бiз 

ғалым-математиктер он-он 

бес жыл iшiнде дарынды 

математиктердiң тұтас бiр 

буынын даярлап үлгеремiз 

деп сенемiн.

құрылуына тікелей 

мұрындық болды. Себебі, 

еліміздің қарқынды дамуы-

на, ондағы саясат пен эконо-

миканы, мәдениетті жетер 

жеріне жеткізіп айта білетін, 

жаза білетін журналист 

мамандарының Астанада 

даярлануына тікелей атсалы-

суы – оның азаматтығы деп 

білемін. Журналистикаға 

кез келген студент келіп түсе 

алатын уақыт өтті. Бізде 

қазір іріктеу емтихандары 

қатал. «Алуан-алуан жүйрік 

бар әліне қарай шабатын» 

деген қағидаға баса назар ау-

дарудамыз. 

Біздің университеттегі 

жұмысқа көңілім толады. Бұл 

ең алдымен басшылықтың 

стратегиялық жоспарының 

дұрыс екендігін көрсетеді. 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет