7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010бет2/3
Дата26.11.2017
өлшемі0.69 Mb.
#46657
1   2   3
25. Кубтың диагоналы а. Осы кубќа сырттай сызылған цилиндрдің көлемін табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІФИЗИКА


1. Дене шеңбер бойымен бір қалыпты сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалады (суретке қара). М нүктесіндегі жылдамдық векторының бағыты

A) 5.

B) 4.


C) 1.

D) 2.


E) 3.

2. Сұйықтың ыдыс табанына түсіретін қысымын есептеу үшін білуге қажетті шамалар

A) сұйықтың тығыздығы мен бағанының биіктігі.

B) ыдыс табанының ауданы.

C) сұйықтың салмағы мен бағанының биіктігі.

D) ыдыстың көлемі.

E) сұйықтың салмағы мен көлемі.3. Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)

A) 60 Дж


B) 30 Дж

C) 90 Дж


D) 50 Дж

E) 150 Дж4. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 2 Ом. Ток күші

A) 3 A.

B) 10 A.

C) A.

D) 6 A.

E) 12 A.5. Кернеуді өлшейтін құрал

A) реостат.

B) омметр.

C) вольтметр.

D) ваттметр.

E) амперметр.6. Ұзындығы 0,2 м, электрқозғалтқыш якорінің сымы орналасқан жердегі магнит индукциясы 0,25 Тл. 20 А ток күші өткенде, сымға әсер ететін күш

A) 4Н


B) 2Н

C) 1Н


D) 5Н

E) 3Н


7. Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула

A)

B)

C)

D)

E)8. Ортаның сыну көрсеткіші 2. Осы ортадағы жарық жылдамдығы (с=3·108 м/с)

A) 1,5×103 м/с.

B) 1,5×108 м/с.

C) 140 м/с.

D) 150 м/с.

E) 1,4×1010 м/с.9. Нуклондар бола алатын бөлшектер жұбы –

A) протон және электрон.

B) протон және нейтрон.

C) электрон және позитрон.

D) электрон және нейтрино.

E) протон және нейтрино.10. Массасы 1,5 т автобус орнынан 1,5 кН тарту күшінің әрекетінен қозғалады. Егер автобусқа әрекет ететін кедергі күш 450 Н болса, онда оның үдеуі

A) 0,07 м/с2.

B) 13 м/с2.

C) 0,7 м/с2.

D) 1,3 м/с2.

E) 1,75 м/с2.11. Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс

A) 1 Дж


B) 2,5 Дж

C) 3 Дж


D) 4 Дж

E) 2 Дж


12. Жіпке 250 Н күшпен әсер етіп, ќозғалмайтын блоктың жәрдемімен массасы 24,5 кг кұм салынған шелекті 10 м биіктікке көтерген. Блоктың ПӘК-і

A) 102%.


B) 9,8%.

C) 0,98%.

D) 98%.

E) 10,2%.13. Көлемі 0,04 м3 газдың қысымы 200 кПа, ал температурасы 240 К.

Ондағы зат мөлшері ( R=8,31 Дж/(моль∙К))

A) 4 моль.

B) 5 моль.

C) 6 моль.

D) 7 моль.

E) 3 моль.


14. Бір атомды идеал газдың 2 молін 50 К-ге қыздырған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі (R = 8,31 Дж/(мольК))

A) 2077,5 Дж.

B) 1246,5 Дж.

C) 1662 Дж.

D) 831 Дж.

E) 2493 Дж.15. Өріс 40 мкДж жұмыс атқарғанда потенциалдар айырмасы 1 кВ екі нүкте аралығында орын ауыстыратын зарядтың шамасы

A) 40 мкКл.

B) 40 мКл.

C) 40 нКл.

D) 40 кКл.

E) 40 Кл.16. Ауданы 50 см2 контур индукциясы 6 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Егер векторымен контур жазықтығының нормалі 60° жасайтын болса, онда контурды тесіп өтетін магнит ағыны

A) 30 Вб.

B) 3×10-2 Вб.

C) 150 Вб.

D) 300 Вб.

E) 1,5×10-2 Вб.17. Гармониялық тербелетін дене жылдамдығы ОХ осі бойымен =6cos3t (м/с) заңымен өзгереді. Тербеліс үдеуі амплитудасының модулі

A) 6 м/с2

B) 2 м/с2

C) 1,8 м/с2

D) 18 м/с2

E) 54 м/с218. Контурдағы конденсаторды сыйымдылығы екі есе үлкен конденсатормен ауыстырғанда, еркін тербелістердің периоды

A) есе азаяды.

B) өзгермейді.

C) 2 есе азаяды.

D) есе артады.

E) 2 есе артады.19. Фотоэффект басталатын жиілік 6∙10 14 Гц. Тежеуіш потенциалдар айырмасы 3В болса, тежелетін электрондарды жұлып шығаратын жарықтың жиілігі

(h = 6,63∙10–34Дж∙с; е = 1,6∙10–19 Кл)

A) ≈ 1,33∙10 14 Гц

B) ≈ 133∙10 14 Гц

C) ≈ 0,133∙10 14 Гц

D) ≈ 13,3∙10 14 Гц

E) ≈ 1330 Гц


20. Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 м/с жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары, лақтырылады. Екеуінің арасындағы қашықтық 200 м болу үшін кеткен уақыт

A) 10 с.


B) 20 с.

C) 15 с.


D) 2 с.

E) 5 с.


21. Массалары 400 кг екі бірдей дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ға арттырса, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші

A) 4 есе артады.

B) 1,25 есе артады.

C) 2 есе артады.

D) 1,25 есе кемиді.

E) 4 есе кемиді.22. Үстіндегі адамды қоса есептегендегі массасы 100 кг қолшана биіктігі 8 м, ұзындығы 100 м төбешіктен сырғанап түсті. Егер төбешіктің етегінде шананың жылдамдығы 10 м/с және бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, қозғалыстың орташа кедергі күші (g = 10 м/с2)

A) 15 Н

B) 10 Н

C) 30 Н

D) 5 Н

E) 45 Н


23. Сыйымдылығы 10 л баллондағы газдың температурасы 27°С. Газ баллон саңылауынан сыртқа шыққанда газ қысымы 4,2 кПа-ға төмендеді. Сыртқа шыққанда молекула саны (газ температурасы тұрақты; k = 1,38∙10-23 Дж/К)

A) 1023

B) 1020

C) 1021

D) 1024

E) 102224. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 1170С, ал тоңазытқыштікі 270С. Егер қыздырғыштан 1с ішінде алатын жылу мөлшері 60 кДж болса, машинаның ПӘК-і және 1с ішінде тоңазытқышқа берілетін жылу мөлшері

A) 33 %, 0,46 кДж.

B) 33 %, 460 кДж.

C) 23 %, 0,46 кДж.

D) 23 %, 460 кДж.

E) 23 %, 46 кДж.25. Үш бірдей конденсатор кернеу көзіне қосылған. Конденсаторлардың параллель қосқандағы энергиясы тізбектей қосқандағы энергиясынан

A) 9 есе артық.

B) 3 есе артық.

C) 2 есе артық.

D) 9 есе кем.

E) 3 есе кем.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ХИМИЯ


1. Берілген заттардың ішінен ең ауыры

A) D2.

B) T2O.

C) D2O.

D) H2.

E) H2O.2. р-элементтер орналасқан қатар

A) Rb,Al, Cu

B) Fe, Cr, Mn

C) Na, P, O

D) Li, Ba, H

E) N, S, C3. Катион

A) ClO3 -

B) К+

C) Cl-

D) ОН-

E) СО32-4. Өнеркәсіпте оттегін алу әдісі

A) Ауаны қысып, сұйылтып, айдау

B) Суды ығыстыру әдісі

C) Электр тогы әсерімен суды айыру

D) Ауаны ығыстыру әдісі

E) Сынап оксидін қыздырғанда5. Реакция теңдеуіндегі К+О2К2О, калийдің алдында қойылатын коэфициент:

A) 1


B) 2

C) 5


D) 3

E) 4


6. Алкендер класының сипаттамасына жатпайды

A) гибридтену түрі sp3

B) валенттік бұрыш 1200

C) 1 байланыс

D) кењістікте молекуланыњ құрылысы жазықтық

E) СС байланыстыњ ұзындыѓы 0,134 нм7. Каучук жұмсарады

A) температура тұрақты болғанда

B) қысым тұрақты болғанда

C) температура жоғарылағанда

D) температура төмендегенде

E) қысым төмендегенде8. Сабын алу үшін қажет күрделі эфир:

A) C3H7COOC3H7

B) C2H5COOC3H7

C) C8H17COOCH3

D) C3H5 (OCOC15H31) 3

E) C2H5COOCH39. Синтетикалық талшық

A) жібек


B) ацетатты талшық

C) капрон

D) жүн

E) мақта10. N2 + 3H2 = 2NH3 реакциядағы сутектің концентрациясын 3 есе көбейткенде реакция жылдамдығы ...

A) 27есе артады.

B) 27 есе кемиді.

C) 9 есе кемиді.

D) 9 есе артады.

E) 3 есе артады.11. 100 г тұздың ерітіндісін суалтқанда ыдыста 15г тұз қалды. Ерітіндідегі тұздың массалық үлесі

A) 15%


B) 60%

C) 50%


D) 25%

E) 40%


12. Хлор (VІІ) оксидіндегі -байланыстардың жалпы саны:

A) 14


B) 6

C) 10


D) 7

E) 12


13. Өзгерістер сызбанұсқасында

Br2 KBrO3 Br2 NaBrO3 NaBr

сілті қатысуы қажетті стадия

A) 2,3


B) 1,2

C) 1,3


D) 3,4

E) 2,4


14. Берілген иондары бар тұздар ерітінділеріне натрий сульфиді ерітіндісі құйылды. Сонда, металл сульфидтерінің тұнбасы түзілді. Тұнба түзбейтін ион:

A) Zn2+.

B) Pb2+.

C) Bі3+.

D) Fe 2+.

E) K+.15. Мына тыңайтқыштар берілген: калий, натрий және аммиак селитралары. Құрамында азоттың мөлшері көп тыңайтқыштағы азоттың массалық үлесі:

A) 16,5%.

B) 33,0%.

C) 13,9%.

D) 35,0%.

E) 27,8%.16. Мына термохимиялық теңдеу бойынша:

СН4 + 2О2 = СО2 +2Н2О + 880 кДж 112 л (қ.ж.) метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж):

A) 8800

B) 4400


C) 6600

D) 5600


E) 2200

17. Никельді алюмотермиялау үшін алынатын заттар:

A) Al2O3; Nі(OH)2.

B) Al2O3; NіO.

C) Al; Cr.

D) Al; NіO.

E) Al2O3; Nі.18. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

A) CuО+H2S

B) CuSO4+ H2

C) CuSO4+ H2S

D) CuSO4+ H2О+ SO2

E) CuО+ H2SO419. Детонация дегеніміз

A) Жоғары температурада бөлшектенуі

B) мұнай өнімдерін айдау

C) Жоғары қысымда мұнай өнімдерінің бөлшектенуі

D) Бензиннің қозғалтқышта қопарылыс түзіп жануы

E) Мұнайдың өнімдерін тазарту20. Басқа заттармен реакцияда тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді

A) калий перманганаты

B) марганец (II) хлориді

C) калий манганаты

D) марганец (IV) оксиді

E) марганец21.

тізбегіндегі А, В, Г заттары

A) азот (ІІ) оксиді, азот (ІV) оксиді, натрий нитраты

B) темір (ІІІ) оксиді, азот қышқылы, натрий нитраты

C) темір (ІІ) оксиді, азотты қышқыл, натрий нитриті

D) темір (ІІ) оксиді, азот (ІV) оксиді, натрий нитриті

E) темір (ІІІ) оксиді, азот қышқылы, натрий нитриті


22. Ауа бойынша тығыздығы 2,4 болатын циклоалканның 0,5 молі жанғанда бөлінетін (реакцияның жылу эффектісі - 6556 кДж) жылу мөлшері

A) 1339 кДж

B) 1539 кДж

C) 1639 кДж

D) 1439 кДж

E) 1239 кДж23. 23 г этанол мен 30 г пропанол әрекеттескенде түзілген жай эфирдің массасы

A) 66 г


B) 77 г

C) 44 г


D) 33 г

E) 55 г


24. 16 г метил спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін, спирттік ашу үшін қажет глюкозаның массасы

A) 45 г


B) 46 г

C) 43 г


D) 47 г

E) 44 г


25. Сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 22,5, ал массалық үлестері:

C = 0,535, H = 0,155, N = 0,312 болатын заттын аталуы:

A) Этиламин.

B) Фениламин.

C) Метиламин.

D) Пропиламин.

E) Бутиламин.

БИОЛОГИЯ'>ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІБИОЛОГИЯ


1. Аталық және аналық жыныс жасушаларының қосылуы-

A) Спора арқылы көбею.

B) Жынысты көбею.

C) Қос жынысты көбею.

D) Вегатативті көбею.

E) Жыныссыз көбею.2. Жасушаларына ядро, цитоплазма, рибосомалар, вакуольдер және жасуша қабықшасына хитин тән ағзалар:

A) Балдырлар.

B) Өсімдіктер.

C) Вирустар.

D) Бактериялар.

E) Саңырауқұлақтар.3. Тең споралы және әртүрлі споралы өсімдіктер:

A) Қырықжапырақ

B) Мүк

C) ҚырықбуынD) Плаун

E) Қарағай4. Астық тұқымдас емес өсімдік:

A) Сұлы.


B) Бидай.

C) Картоп.

D) Қарабидай.

E) Жүгері.5. Ашық дала алқаптарында мекендейтiн қ±стардыњ µкілі -

A) Б‰ркіт.

B) Ақ дегелек.

C) ‡кі.


D) Қарлыѓаш.

E) Қырѓауыл.6. Аралық ми ... реттейді:

A) қозғалысты.

B) ішкі секреция бездерінің жұмысын.

C) бұлшық еттердің жұмысын.

D) ішкі мүшелермен байланысты.

E) сезім мүшелерінің жұмысын.7. Асқынғанда жөтеліп қан түкіретін жұқпалы ауру:

A) ларингит

B) туберкулез

C) гайморит

D) силикоз

E) трахеит8. Органикалық дүниенің дамуының кезеңдері:

A) архей, протерезой, палеозой

B) архей, палеозой, мезозой

C) архей, протерезой, палеозой, мезозой, кайнозой

D) протерезой, палеозой, кайнозой

E) мезозой, палеозой, кайнозой9. Адам ағзасында D витаминін синтездеуге қатысатын сәулені белгілеңіз.

A) Ультракүлгін.

B) Инфрақызыл.

C) Инфракүлгін.

D) Ультрақызыл.

E) Көрінетін сәуле10. Қазақстанда «Қызыл кітаптың» үшінші басылымы жарыққа шықты:

A) 1978 ж

B) 1991 ж

C) 1976 ж

D) 1996 ж

E) 1998 ж11. Тамырларды қорғайтын ұлпа:

A) Жабын

B) Негізгі

C) Қор жинаушы

D) Түзуші

E) Өткізгіш12. Жапырақтың жалпақ бөлімі:

A) Алақаны (таќтасы).

B) Жүйкелері.

C) Күлтесі

D) Сағағы.

E) Тостағаншасы13. Гельминтология ғылымының зерттейтіні:

A) Паразит құстар.

B) Балықтар.

C) Паразит құрттар.

D) Қосмекенділер.

E) Паразит шаяндар.14. Акромегалия ауруы белгісіне жатпайды:

A) Бет,маңдай сүйектері алға шығыңқы.

B) Қол-аяқ сүйектері үлкен.

C) Шөлдегіш келеді.

D) Тілі аузына симайды.

E) Дауысы гүжілдейді.15. Кеуде (көкірек) қуысын құрайтын сүйектер:

A) 12 жұп қабырға,төс сүйегі, арқа омыртқалар

B) 12 жұп қабырға, омыртқалар

C) 10 жұп қабырға және төс сүйегі

D) 10 жұп қабырға, омыртқалар

E) 12 жұп қабырға және төс сүйегі16. Лимфа жүйесінің қызметін реттейді

A) тимус пен көкбауыр

B) жүйке жүйесі

C) жүрек


D) бүйрек

E) бауыр мен бүйрек17. Көптеген аурулардың қоздырғыштарын тасымалдаушылар-

A) Кірпікшелі кебісшелер.

B) Вирустар.

C) Жуылмаған көкөністер.

D) Шыбындар.

E) Бактериялар.18. ... дәрумені жетіспегенде қан ұюы баяулайды

A) К


B) В1

C) Д


D) А

E) В1219. Органикалық заттарды ыдырататын ферменттерінің органоиды:

A) Хлоропласт.

B) Хромопласт.

C) Лейкопласт.

D) Митохондрия.

E) Лизосома.20. Құм шіркейлері арқылы таралатын тері ауруының түрі:

A) Безгек ауруы

B) Гоммоз

C) Лейшманиоз

D) Қышыма ауруы

E) Дизентерия21. Құстар тыныс алады

A) Желбезек

B) Тері

C) ДемтүтікD) Өкпе, ауа қапшықтары

E) Ауатамыр22. Зеравшан аршасы жеміс беретін жыл.

A) 30.


B) 40.

C) 10.


D) 20.

E) 50.


23. Гомологиялық хромосомалардың бір-біріне жақындауы:

A) Митоз


B) Кроссинговер

C) Транскрипция

D) Коньюгация

E) Трансляция24. Адамдағы аналық жыныс хромосома санының ауытқуы:

A) 44 аутосомы + ХУ

B) 22 аутосомы + Х

C) 46 аутосомы

D) 22 аутосомы + У

E) 44 аутосомы + ХХ25. Аналогтық мүшелер

A) Жарғанаттың қанаты мен тышқанның алдыңғы аяғы

B) Кесіртке мен киттің алдыңғы аяғы

C) Көбелек пен құстың қанаттары

D) Итмұрынның тікенектері

E) Үйректұмсық пен түрпінің жұмыртқаБИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ГЕОГРАФИЯ


1. «География» ұғымын енгізген

A) Аристотель

B) Страбон

C) Геродот

D) Платон

E) Эратосфен2. Көкжиек тұстарын анықтайтын құрал

A) Тұсбағдар

B) Барометр

C) Нивелар

D) Термометр

E) Гигрометр3. Таулар биіктігіне қарай бөлінеді

A) 5


B) 4

C) 3


D) 2

E) 1


4. Климаттық белдеулердің ең суығы :

A) арктикалық

B) қоңыржай

C) экваторлық

D) тропиктік

E) субарктикалық5. Географиялық қабықтың ырғақтылық заңдылығы:

A) Желдің соғуы.

B) Өсімдіктердің өсуі.

C) Мұздардың еруі.

D) Күн мен түн ауысуы.

E) Судың булануы.6. Қазақстанмен шекаралас елдер.

A) Қытай, Ресей, Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан.

B) Ресей, Қырғызстан, Монғолия, Өзбекстан, Қытай.

C) Беларусь, Иран, Монғолия, Қытай, Түркменстан.

D) Украина, Қытай, Өзбекстан, Ресей, Монғолия.

E) Ресей, Тәжікстан, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан.7. Қазақстанның өзен алаптары.

A) Үнді мұхиты.

B) Тынық мұхиты.

C) Атлант мұхиты және ішкі ағынсыз алап.

D) Солтүстік Мұзды мұхиты.

E) Солтүстік Мұзды мұхиты және ішкі ағынсыз алап.8. Каспий қайраңының негізгі байлығы.

A) Мұнай, газ.

B) Темір рудалары.

C) Мыс рудалары.

D) Фосфориттер.

E) Көмір, мұнай.9. Марганец қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны:

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4


10. Өтпелі географиялық белдеу:

A) Тропиктік

B) Полярлық

C) Экваторлық

D) Қоңыржай

E) Субэкваторлық11. Оймякон елді мекенінде ... ең төмен температура тіркелген.

A) -42°С.

B) -71°С.

C) -66°С.

D) -21°С.

E) -81°С.12. Оңтүстік Америка климатының өзіндік ерекшеліктерін зерттеген зерттеуші

A) М. Лазарев

B) Н.И. Вавилов

C) Ф. Дрейк

D) А.И. Войеиков

E) А. Гумбольдт13. Су энергетикалық қоры жеткілікті аудандар .

A) Солтүстік және Оңтүстікте.

B) Солтүстік және Шығыс Қазақстан.

C) Оңтүстік және Орталық Қазақстан.

D) Шығыс және Оңтүстік Қазақстан.

E) Орталық және Батыс Қазақстан.14. Қазақстандағы негізгі ауыр индустрия орталығы.

A) Шығыс Қазақстан.

B) Солтүстік Қазақстан.

C) Орталық Қазақстан.

D) Батыс Қазақстан.

E) Оңтүстік Қазақстан.15. Қазақстанның өнімін негізгі сатып алушылар.

A) Ресей, Қытай.

B) Австрия, Венгрия.

C) Бельгия, Дания.

D) Қырғызстан, Мексика.

E) Молдова, Украина.16. Испан тілі - мемлекеттік тіл болып табылатын ел

A) Канада

B) Жаңа Зеландия

C) Мексика

D) Австралия

E) Индия


17. Дүние жүзіндегі ең ірі теңіз порты

A) Роттердам.

B) Токио.

C) Сингапур.

D) Жаңа Орлеан.

E) Гонконг.18. Молдова төмендегі өзендер аралығында орналасқан:

A) Волга, Неман

B) Дунай, Волга

C) Днепр, Дунай

D) Ока, Неман

E) Прут, Днестр19. Шығыс Еуропадағы ең басты көлік түрі

A) Әуе


B) Автомобиль

C) Су


D) Теміржол

E) Құбыр


20. Қазақстан аумағында герцин қатпалар аймағы:

A) Тұран.

B) Сарыарқаның солтүстік-батысы.

C) Маңғыстау.

D) Мұғалжар.

E) Каспий маңы ойпаты.21. Қазақстан аумағының 44%-ін алып жатқан табиғат зонасы.

A) Дала.


B) Шөл.

C) Орманды дала.

D) Биік таулы.

E) Шөлейт.22. Солтүстік Қазақ жазығының өзендері мен көлдерінде Солтүстік Америкадан әкелініп, жерсіндірілген жануар:

A) Тырна


B) Сұңқар

C) Тоқылдақ

D) Ондатр

E) Дуадақ23. Жылқының адай тұқымы тараған облыс:

A) Ақмола

B) Жамбыл

C) Қарағанды

D) Алматы

E) Атырау24. Қытай дүние жүзінде ... мал шаруашылығынан 1-ші орында

A) жылқы


B) түйе

C) ірі қара

D) шошқа

E) қой


25. Әлемдік теңізге шыға алмайтын мемлекет:

A) Чили.


B) Колумбия.

C) Венесуэла.

D) Перу.

E) Боливия.ГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. Үндістанды өзге елдерден бөліп тұрған тау:

A) Памир.

B) Орал.

C) Тибет.

D) Кавказ.

E) Гималай.2. XV ғ. аяғында Пиреней түбегінде құрылған корольдіктер:

A) Вестготтар және Испания

B) Кордова және Португалия

C) Наварра және Гранада

D) Кастилия және Арагон

E) Испания және Португалия3. Ағылшын буржуазиялық революциясының нәтижесінде орныққан мемлекеттік басқару формасы:

A) Президенттік республика

B) Әскери диктатура

C) Абсолютті монархия

D) Парламенттік республика

E) Парламенттік монархия4. Осман империясының билеушісінің титулы:

A) Император

B) Хан

C) КорольD) Сұлтан

E) Әмір


5. Ресейде азамат соғысы болған жылдар:

A) 1915-1918 ж.ж.

B) 1916-1920 ж.ж.

C) 1918-1920 ж.ж.

D) 1916-1918 ж.ж.

E) 1917-1918 ж.ж.6. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталған уақыты:

A) 1945 жылғы 8 мамыр.

B) 1945 жылғы 9 мамыр.

C) 1945 жылғы 24 маусым.

D) 1945 жылғы 6 тамыз.

E) 1945 жылғы 2 қыркүйек.7. 1985-1991 жылдары Кеңес елінің бірінші басшысы болған:

A) Ельцин Б.Н.

B) Черненко К.У.

C) Хрущев Н.С.

D) Андропов Ю.В.

E) Горбачев М.С.8. 1963-1965 жылдары Малайзия Федерациясының құрамында болған мемлекет:

A) Филиппин

B) Вьетнам

C) Сингапур

D) Австралия

E) Индонезия9. Солтүстік полюсте бірінші кеңес ғылыми зерттеу станциясы өзінің жұмысын бастады:

A) 1937 жылы

B) 1957 жылы

C) 1945 жылы

D) 1961 жылы

E) 1925 жылы10. Бактрия туралы ең ежелгі мәліметтер беретін шығарма:

A) «Шахнама»

B) «Авеста»

C) «Таурат»

D) «Інжіл»

E) «Библия»11. Арабтар 711 жылы жаулап ала бастаған ел:

A) Ауғанстан.

B) Испания.

C) Иран.


D) Сирия.

E) Үндістан.12. ХІІ ғасырда көшпелі қыпшақтардан Русьті отыз жылдай уақыт қорғаған ұлы кінәз:

A) Олег.


B) Ярослав Мудрый.

C) Святослав.

D) Владимир I.

E) Владимир Мономах.13. 1611-1612 ж. Ресейдегі поляк басқыншыларына қарсы жасақты басқарған қолбасшылар:

A) Ю. Долгорукий, А. Богомобский.

B) Д. Трубецкой, В. Юрьевич.

C) П. Ляпунов, О. Святославич.

D) Я. Осмомысл, Р.Мстиславович.

E) К. Минин, Д. Пожарский.14. 1904-1905 жылдары Ресей соғысқан мемлекет:

A) Жапония.

B) Австрия-Венгрия.

C) Түркия.

D) Қытай.

E) Ирак.15. 1825 ж. құрылған бұл мемлекет өзінің азат етушісінің құрметімен аталады, ол – ........

A) Венесуэла

B) Аргентина

C) Чили


D) Бразилия

E) Боливия16. «Адамдар комедиясы» деп аталатын сериялы туындының авторы, француз жазушысы:

A) Вольтер.

B) Генрих Гейне.

C) Мольер.

D) Оноре де Бальзак.

E) Виктор Гюго.17. 1923 жылы қазан айында Гамбург қаласында болған коммунистер көтерілісінің басшысы:

A) О.Гротеволь.

B) В.Куно.

C) Ф.Эберт.

D) Э.Тельман.

E) В.Капп.18. Британия империясының жаңаша атауы:

A) «Британия Ұлттық ынтымақтастығы»

B) «Британия ынтымақтастығы»

C) «Көпнәсілдік ассоциациясы»

D) «Экономикалық қоғамдастық»

E) «Ұлыбритания социалистік ынтымақтастығы»19. “Уотергейт жанжалына” байланысты өз еркімен биліктен кеткен АҚШ президенті:

A) Б. Клинтон.

B) Р. Никсон.

C) Р. Рейган.

D) Д. Кеннеди.

E) Дж. Картер.20. Ежелгі Рим империясы поэзиясының «алтын ғасыры» атанған кез:

A) б.з. ІV ғ. мен V ғ. аралығы

B) б.з.б. ІІІ ғ.

C) б.з. ІІІ ғ.

D) б.з.б. ІІІ ғ. соңы мен ІІ ғ. басы

E) б.з.б. І ғ. соңы мен б.з. І ғ. басы21. Франктер империясында жаңа қоғамдық құрылыс – феодализмнің қалыптаса бастауының белгісі:

A) Тұрақты әскерлердің көбеюі.

B) Карл Мартелдің басқа мемлекеттердің жерлерін жаулап алуы.

C) Карл Мартелдің жерді сыйлыққа үлестіруі.

D) Егіншіліктің жедел дамуы .

E) Ұсақ өндірістің пайда болуы.22. Христофор Колумбтың туған қаласы:

A) Генуя.

B) Мадрид.

C) Лиссабон.

D) Рим.

E) Барселона.23. XVII ғ 40 ж. Англияның отарлау саясатын күшейткен тарихи жағдай:

A) Буржуазиялық революцияның жеңісі.

B) Чартизмнің басталуы.

C) Луддашылдар қозғалысының өршуі.

D) Өнеркәсіп төңкерісінің жүзеге асуы.

E) Ағартушылық идеяның тууы.24. ХІХ ғ. Осман империясының сұлтаны ІІ Махмұдтың мемлекетті басқару ісіне енгізген өзгерістері:

A) Жерге жеке меншік құқығы жойылды

B) Парламенттік басқару жүйесін енгізді

C) Еуропалық үлгідегі министрліктер құрылды

D) Бүкіл аймақтарға өзін-өзі басқару құқығы берілді

E) Дәстүрлі басқару жүйесі нығайтылды25. Моңғолияда Халыќ революциясы жарияланған жыл:

A) 1921 ж.

B) 1922 ж.

C) 1919 ж.

D) 1917 ж.

E) 1924 ж.ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. Жылқы атасын белгілеңіз.

A) Қамбар ата.

B) Ойсыл қара.

C) Шопан ата.

D) Сексек ата.

E) Зеңгі баба.2. Қазтуған жырларының арқауы не екендігін көрсетіңіз.

A) Оқу-ағарту.

B) Туған елі.

C) Дін мәселесі.

D) Өнер түрлері.

E) Жастардың өмірі.3. Нарын деген жерді ел құлағына сіңісті қылған ақынды табыңыз.

A) Махамбет.

B) Доспамбет.

C) Алмажан.

D) Дулат.

E) Қазтуған.4. Абайдың жарын белгілеңіз.

A) Әйгерім.

B) Нұрғаным.

C) Зере.


D) Тоғжан.

E) Ұлжан.5. Абай қара сөздерінің жалпы санын көрсетіңіз.

A) 50


B) 45

C) 35


D) 40

E) 25


6. а, а, б, б түріндегі ұйқас - ұйқастың қай түріне жататындығын табыңыз.

A) Ерікті.

B) Қара өлең ұйқасы.

C) Егіз.


D) Шалыс.

E) Шұбыртпалы.7. «Бала жатыр төсекте, албыраған,

Әке жатыр еденде, қалжыраған» деген өлең жолдары М.Мақатаевтың қай шығармасында кездесетіндігін табыңыз.

A) «Райымбек, Райымбек».

B) «Аққулар ұйықтағанда».

C) «Моцарт».

D) «Жол азасы».

E) «Бабаларым, рақмет сендерге».8. Тұманбай Молдағалиевтің тұңғыш өлеңдер жинағын белгілеңіз.

A) «Алатау қызы»

B) «Құралай»

C) «Студент дәптері»

D) «Зулайды нүндер»

E) «Көктем таңы»9. «Тортай мінген ақ боз ат» шығармасының авторын табыңыз.

A) Ж.Сайн.

B) Ш.Мұртаза.

C) О.Бөкей

D) Ә.Кекілбаев.

E) М.Шаханов.10. Әл-Фараби туындысын анықтаңыз.

A) Китаб аш шеер  (Өлең кітабы ).

B) Диуани хикмат .

C) Бақыт кітабы .

D) Ақырзаман кітабы .

E) Поэтикалық мадақ .11. «Қобыланды батыр» жырындағы Тайбурылды ерекше күтімге алып, бағып-қаққан ару қыз, батырдың жарын табыңыз.

A) Гүлбаршын.

B) Қарлығаш.

C) Назым.

D) Құртқа.

E) Ақжүніс.12. "Әр аралға бір қамалдым,

Өмір-теңіз, таба алмадым өткелін".

Бұл сөздерді "Ақан сері - Ақтоқты" пьесасындағы қай кейіпкер айтатынын белгілеңіз.

A) Сердәлі.

B) Мәрзия.

C) Ақтоқты.

D) Ақан.


E) Науан.

13. С.Сейфуллин туып-өскен өлкені табыңыз.

A) Түркістан.

B) Алтай.

C) Атырау.

D) Алатау.

E) Сарыарқа.14. ’’Ақын өлімі туралы аңыздағы’’ бас кейіпкердің сүйікті әнін табыңыз.(Қ.Аманжолов)

A) ’’Қарғам-ау’’.

B) ’’Бір бала’’.

C) ’’Қарағым-ау’’.

D) ’’Қарағым-ай’’.

E) ’’Елім-ай ’’.15. Жамбылдың бата түріндегі туындысын табыңыз.

A) ’’Қазақстан тойына’’.

B) ’’Өтеген батыр’’.

C) ’’Аттандыру’’.

D) ’’Сұраншы батыр’’.

E) ’’Майданға хат’’.16. Л. Соболевпен бірлесіп, ұлы ақын Абайдың сахналық бейнесін тұңғыш жасаған қаламгерді табыңыз.

A) М. Әуезов.

B) С. Мұқанов.

C) Ә. Әбішев.

D) Ғ. Мұстафин.

E) Ғ. Мүсірепов.17. ²Абай жолы² эпопеясында қамтылған әйелдер бейнесінің жалпы санын көрсетіңіз.

A) 100-ге тарта.

B) 50-ден астам.

C) 80 шамалы.

D) 10 шақты.

E) 200-дей.18. Ғ.Мүсіреповтің Жантық атты кейіпкеріне ұқсас, басқа шығармасындағы кейіпкерді табыңыз.

A) Жантық-Қарабай.

B) Жантық-Жарқын.

C) Жантық-Науан қазірет.

D) Жантық-Қодар.

E) Жантық-Сердәлі.19. ’’Жатқан жері даладай,

Екі өркеші баладай’’. Көркемдегіш құралдың қайсысы қолданылғанын табыңыз (Үмбетей жырау).

A) Ауыстыру.

B) Теңеу.

C) Эпитет.

D) Ассонанс.

E) Қолданылмаған, жай сөз.20. «Еңлік - Кебек» поэмасының авторын белгілеңіз.

A) Жүсіпбек Аймауытов.

B) Хамит Ерғалиев.

C) Шәкәрім Құдайбердіұлы.

D) Ілияс Жансүгіров.

E) Сұлтанмахмұт Торайғыров.21. Ж.Аймауытовтың «Қартқожа» романының басылып шыққан жылын табыңыз.

A) 1932ж.

B) 1929ж.

C) 1925ж.

D) 1926ж.

E) 1920ж.22. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романында Сәрсенбайдың бәйбішесінің атын белгілеңіз.

A) Ғазиза.

B) Мамыр.

C) Шолпан.

D) Жамал.

E) Қалампыр.23. Ұйықтап жатқан көңілді өлең түртер,

Қайғы, зарын, қуанышын жақсы тінтер.

Жүрегімнің айнасын шаң басқанда,

Орамалым-осы өлең бетін сүртер, - үзінді өлеңінің авторын атаңыз.

A) А.Құнанбаев.

B) М.Жұмабаев.

C) І.Жансүгіров.

D) С.Сейфуллин.

E) Б.Майлин.24. М.Әуезовтің адамның жан-жүйесіне терең бойлаған, адамның сезім иірімдерін нәзік толғаған шығармасын белгілеңіз.

A) «Намыс гвардиясы».

B) «Кінәмшіл бойжеткен».

C) «Қаралы сұлу».

D) «Үйлену».

E) «Түнгі сарын».25. Шүректің Мұратбегіне ғашықтық жыр арнаған Ұлпа қыз туралы С.Мұқановтың қай шығармасында жазылғанын табыңыз.

A) ²Өмір мектебі².

B) ²Сырдария².

C) ²Ботагөз².

D) ²Аққан жұлдыз².

E) ²Мөлдір махаббат².ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. Орфографиясына қарап дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз:

A) Invatetion

B) Invitation

C) Imvitition

D) Invitition

E) Imvitation2. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:

“To debate”

A) To discuss.

B) To climb.

C) To watch.

D) To tell.

E) To speak.


3. Берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы келетін сөзді көрсетіңіз.

Behіnd.


A) between.

B) factory.

C) іn front of.

D) long.

E) scarf.


4. "Ауыл" тақырыбына жататын сөз:

A) Raіny.

B) Harvest.

C) Break.

D) Supper.

E) Swіmmer.5. Артикль дұрыс қолданылған:

A) І lіke to go to a theatres.

B) Gіve me your a book.

C) A sun іs shіnіng brіghtly today.

D) A raіn іs very heavy.

E) There іs a rіver near my vіllage.6. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:

Маңызсыз


A) Unimportant.

B) Important.

C) Disimportant.

D) Inimportant.

E) Reimportant.


7. Саналатын зат есім:

A) Pіece.

B) Water.

C) Grass.

D) Money.

E) Wіnd.8. Сөздің ретіне қарай сөйлем құраңыз.

A) 6217453.

B) 1436725.

C) 1374256.

D) 6241753.

E) 6413725.9. Сөйлемді толықтырыңыз.

І am goіng ... a football match.

A) watch.

B) to watch.

C) watchіng.

D) watches.

E) watched.


10. “Overweiht” сөзінде қалып қойған әріпті анықтаңыз:

A) g


B) o

C) r


D) e

E) u


11. Дұрыс предлогты таңдаңыз:

My little son is good . . . playing computer games.

A) by


B) at

C) for


D) in

E) from


12. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

There isn’t __ milk in the fridge

A) a


B) many

C) any


D) few

E) some


13. Сөйлемді толықтырыңыз:

The archіtect іs someone ... desіgns buіldіngs.

A) where

B) this


C) what

D) when


E) who

14. Зат есімнің көпше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:

A) Fire’s

B) Men’s

C) God’s


D) Comrade

E) School’s15. Етістіктің дұрыс формасын табыңыз:

She ... not far from Almaty.

A) has lіvіng.

B) lіves.

C) lіvіng.

D) lіve.


E) have lіved.

16. Сөйлемді аяқтаңыз:

Computers ... іn the 20-th century.

A) іnvented

B) were іnvented

C) was іnvented

D) to be іnvented

E) are іnventіng


17. Модальді етістіктің дұрыс вариантын көрсетіңіз.

Vіsіtors are remіnded that they ... keep theіr bags wіth them.

A) must be.

B) shall.

C) ought.

D) mіght be.

E) should.


18. “To be going to” құрылымын қолданып, сөйлем құрастырыңыз.

She/not/have/a holiday this summer.

A) She is not having a holiday this summer.

B) She is going not to have a holiday this summer.

C) She not going have a holiday this summer.

D) She is going not have a holiday this summer.

E) She is not going to have a holiday this summer.


19. Дұрыс жауабын табыңыз

Who discovered the law of gravitation?

A) John Baird.

B) Edward Jenner.

C) Michael Faraday.

D) Isaac Newton.

E) Charles Darwin.20. Дұрыс аудармасын табыңыз:

Кешіккеніме кешірім сұраймын.

A) Excuse me being for late.

B) Excuse me be late.

C) Excuse me for being late.

D) Excuse my being late.

E) Excuse me being late.


21. Жауаптағы қай сөйлем көрсетілген шаққа сай келеді?

Іt’s a pіty І couldn’t go to the weddіng.

A) І lіke to have goіng to the weddіng.

B) І have to go to the weddіng.

C) І would lіke to go to the weddіng.

D) І would go to the weddіng.

E) І would lіke to have gone to the weddіng.


22. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:

It is better to … than to … Аяғаннан берген жақсы.

A) Take/give.

B) See/bring.

C) Give/take.

D) Have/show.

E) Go/come.


23. “3,542”шi

A) three thousand fourty second

B) three thousand five hundred and forty second

C) three thousands five hundred forty two

D) three hundred five thousand forty two

E) three hundreds five thousand forty second24. Аударыңыз:

Шетел тілін жетілдіру уақыт пен шыдамдылықты талап етеді.

A) Havіng masterіng a foreіgn language takes tіme and patіence.

B) Іn masterіng a foreіgn language takes tіme and patіence.

C) Masterіng a foreіgn language takes tіme and patіence.

D) Masterіng a foreіgn languages take tіme and patіence.

E) To master a foreіgn language took tіme and patіence.


25. Мәтінді оқып, сәйкес тақырып таңдаңыз:

There are more than fіfty theatres іn the West End of London. And many other small theatres and theatre clubs are іn Greater London. Some of the plays last for a few weeks. Some go on for years. Many of the shows are lіght comedіes but some theatres put on more serіous plays. One of the England’s leadіng companіes іs the Royal Shakespeare Company. They put on new and old plays and Shakespearіan plays. The Natіonal Theatre іs also one of London’s most famous theatres. The buіldіng іs modern, and the plays are classіc and new productіons. The theatres are maіnly concentrated іn London.

A) Shakespeare іn London.

B) Englіsh Theatres.

C) Royal Company.

D) The West End іn London.

E) Cultural Lіfe.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет