5В011000 «Физика» оқыту түрі: күндізгібет2/5
Дата27.04.2018
өлшемі1.36 Mb.
1   2   3   4   5

Оқу жоспарының көшірмесі:

Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәріс сағаты

Практ, семинар сабақтарының сағаты

СОӨЖ

сағат саныСӨЖ

Сағат саныБарлығы

Бақылау түрі

3

5

3

30

15

22.5

67.5

135

емтихан


3. Пререквизиттері: Жоғары математика – 1, Механика, Молекулалық физика, Электрлік және магнетизм,Оптика.

4. Пәннің постреквизиттері: Электродинамика және салыстырмалылықтың арнайы теориясы, Кванттық механика, Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері.

5. Пәннің қысқаша сипаттамасы

1. Классикалық астрономия

2.. Аспан механикасы негіздері

3.. Астрофизика негіздері

4. Космогония негіздері және космология мәселелері

Пәннің мақсаты: Астрономия – Әлем туралы ғылым, аспан денелері мен олардың жүйелерінің пайда болуын, қозғалысын, құрылымы мен құрылысын зерттейді. Астрономия Күн мен жұлдыздарды, планеталар мен олардың серіктерін, кометалар мен метеор денелерінің, тұмандықтарды, жұлдыздар жүйелерін және жұлдыздар мен планета арасындағы материясын зерттейді. Курстың мазмұны тұтас және логикалық тұйықталған, аяқталған болуы тиіс. Сондықтан бағдарлама мынадай бөлімдерден тұрады:

  • Сфералық және практикалық астрономия негіздері;

  • Күн жүйесінің құрылысы және теориялық астрономия мен аспан механикасының негіздері;

  • Астрофизика мен жұлдыздар астрономиясының негіздері;

  • Әлемнің құрылысы және эволюциясы.

Пәннің міндеттері:

 • Әлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыру.

 • Космостық денелерді зерттеудегі қазіргі ғылыми әдістер жөнінде түсініктер қалыптастыру;

 • Үлкен өлшемдегі уақыт – кеңестік мәселелерін айқындау, түрлі және күрделі зерттеулерді сараптай білу;

 • Оқушыларға астрономия ғылымның дамуы жолдарын зерттеу арқылы ғылымның рөлін түсіндіре білу;

 • Аспан жұлдыздарын бақылау арқылы қоршаған ортаға деген адамгершілік қатынастарды қалыптастыру;

 • Курсты оқу арқылы студенттерге осы заманғы жетістіктерініен мағлұмат беру.

Пәнді игеру нәтижелеріне қойылатын талаптар:

Пәнді оқыту үдерісі кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастырып дамытуға бағытталған: • Әртүрлі ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және тәжірибелік білімдерін қолдана алады.

Пәнді оқыту үдерісі пәндік құзіреттіліктерді қалыптастырып дамытуға бағытталған;

 • Физиканың концептуалды және теориялық негіздерін, оның жалпы ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын білу;

 • Іргелі физикалық заңдар мен теориялар туралы білім жүйесін, табиғат пен техника құбылыстары мен үдерістердің физикалық мәнін игеру;

 • Физиканың теориялық және тәжірибелік негіздері туралы білімін қолдануға қабілетті, оқушылардың пәндік біліктілігі мен дағдыларын қалыптастырудың әдістерін меңгеру, физикаға қызығушылық пен күнделікті өмірде физика саласындағы білімін қолдана алу;

 • Бақылаулар мен тәжірибелер нәтижелерін теориялық тұрғыдан талдаудың әдістерін игеру;

 • Құбылыстар мен үдерістерді талдау мен синтездеу үшін жалпы және теориялық физика мен іргелі және қолданбалы математикадағы білімін қолдану қабілеттілігі;

 • Тәжірибелік және теориялық физика саласында аналитикалық және технологиялық шешімдерді жүзеге асыру қабілеттілігі;

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент:

 • Жұлдызды аспанның негізгі шоқжұлдыздарын білуі және айқын көрінетін жұлдыздарды табуды;

 • Күннің жыл бойындағы қозғалысын білуі қажет және Жер бетіндегі ауа-райы өзгерісінен себептерін түсіндіруді;

 • Планеталар мен Айдың конфигурациясын,Кеплер заңдарын және аспан денелерінің орбита элементерін, берілген периодты планеталар мен Айдын конфигурацияларын сызуды;

 • Ғарыштық құралдар көмегімен алынған, ғарыштық денелерді зерттеудің соңғы заманауи әдістерін білу керек;

 • Жұлдызды аспанның жылжымалы картасымен жұмыс істеуді;

 • Өз бетінше астрономиялық бақылаулар жүргізе білуді;

 • Уақыттың негізгі түсініктерін біліп, сағаттарды (жұлдызды және күндік) түзей білуді;

 • Жасанды ұшақтардың мен зымырандардың қозғалысының есептеу үшін Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңын және Кеплер заңдарын қолдана білуді меңгеру керек;

 • Аспан денелірінің табиғатын және күн планеталар жүйесінің құрылымының заманауи көзқарасы туралы мәліметтерді;

 • Күннің және жұлдыздың құрылымы туралы, Жұлдыздық каталог пен атластармен жұмыс істей білуді

 • Кеңейгін Ғалам жөніндегі ғылымның соңғы жетістіктерін түсіндіре білуді игеру керек.

Пәнді оқу мәселелері:

  • Студенттерді жаратылыс-танудың заңдары мен концепцияларымен таныстыру; Әлемнің дамуы туралы мағлұмат беру; тірі және өлі табиғаттың дамуының біріңғайлылығы туралы мағлұмат беру; Әлемнің қалыптасуы туралы ғылыми мағлұмат қалыптастыру;

  • Материалдың және рухани Әлемдернің тұтастығы туралы негізгі парадигмаларға студенттерді бағыштау; Әлемді және бізді қоршаған ортаны біліп-танудың негізгі тәсілдерімен таныстыру;

  • Астрономия жетістіктерін қолданудың практикалық әдістерін игеріп, түсінуді қалыптастыру; өте үлкен уақыт пен кеңістік өлшемдерін ұғым, олармен практикалық әдістерін игеріп, түсінуді қалыптастыру, түрлі бақылаулар мен астрофизикалық құбылыстарды анализдеуді игеру;

  • Студенттердің бойында рухани принциптерді қалыптастыру: астрономия тарихында ғалымдардың ғылыми ерлігінің, олардың еңбекқорлығы мен табандылығының көптеген мысалдары бар. Студенттердің өнегелілігі мен эстетикалық тәрбиесін қалыптастыруда үлес қосу.

  • Қазіргі физика мен астрофизикадағы негізгі ғылыми мәселелерді терең оқып-білуі үшін студенттерді бағыттау.6. Сабақ жоспары

6.1. аудиториялық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Мазмұны

(тақырыптары және сұрақтары)

Дәріс сабақ / сағаты

Практ., семин., сабақтар/сағат

Лаборатор сабақтар / сағаты

Оқулық, әдістемелік құралдар

1

2

3

4

5

6
Блок 1. Классикалық астрономия
1

Астрономия – аспан денелері туралы ғылым. Астрономия пәні – Әлем және Жер. Астрономия дамуының тарих кезеңдері. Астрономияның практикалық және идеологиялық мәні.

Біздің Галактикамыздағы жұлдыздар әлемі. Әлемді танудағы заңдылықтар.2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 1. ҚӘ 2. ҚӘ 3.

2

Сфералық астрономияның негіздері. Планеталардың және шырақтардың көзге көрінер қозғалысы. Эклиптика. Астрономиялық координаталар. Жердің Күнді айналуы және Күннің көзге көрінер эклиптикалық қозғалысы.

2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 1. ҚӘ 2. ҚӘ 3.

3

Уақытты өлшеудің негіздері. Уақыт теңдеуі. Жұлдыздық, нақты Күндік, орташа Күндік уақыт. Жұлдыздық каталогтар.

2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 1. ҚӘ 2. ҚӘ 3.
Блок 2.Аспан механикасының негіздері

4

Әлемнің құрылысы туралы көзқарастың қалыптасуы. Әлемнің құрылысы туралы қысқаша очерк. Планеталардың көзге көрінер және нақты қозғалыстары. Птолемейдің Әлем жүйесі. Коперниктің Әлем туралы білімдері..

2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 2. ҚӘ 3.

5

Күн жүйесінің кинематикасы. Күн жүйесінің құрылымы туралы қазіргі ғылыми мәліметтері. Аспан денелерінің өлшемдерін, пішіндерін, ара-қашықтықтарын анықтау. Параллакс. Аберрация. Жердің қозғалысы. Айдың қозғалысы. Тұтылу.

2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 2.

6

Аспан механикасының негіздері. Планеталардың құрылысы. Кеплер заңдары. Планеталар орбиталарының элементтері. Үш және одан көп денелердің есептері. Аспан денелерінің массаларын анықтау.

2

1
НӘ 1. НӘ 2. НӘ 3.

ҚӘ 1. ҚӘ 2.

7

БүкілӘлемдік тартылыс заңдары. Ньютонның тартылыс заңдары. Тартылыс күштері мен тартылыс тұрақтылары. Дененің салмағы мен салмақ күші, салмақсыздық. Космостық аппараттардың қозғалысы. Бірінші, екнші және үшінші космостық жылдамдықтар.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3. ҚӘ 4.
Блок 3. Астрофизикиа мен радио-астрономия негіздері

8

Астрофизика мен радио-астрономияның құралдары мен әдістері. Астрофизика негіздері. Молекулалық физикадан кейбір мәліметтер. Спектрлік анализ негіздері және сәулелену қасиеттері. Температураларды анықтау әдістері. Телескоптар. Радиотелескоптар. Практикалық астрономияның негізгі есептері мен құралдары және фундаменталды астрометрия.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3. ҚӘ 3.

9

Күн жүйесінің физикасы. Күн, Күн жүйесі. Күннің құрылысы. Күннің энергиясын қолдану мәселесі. Күннің активтілігі. Жер туралы жалпы мәліметтер. Жердің құрылысы, структурасы мен атмосферасының құрылымы.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3. ҚӘ 2.

10

Күн жүйесінің физикасы. Планеталар. Олардың физикалық ерекшеліктері. Планеталардың серіктері және сақиналары. Кіші планеталар және планеталар-гиганттар. Кометалар. Метеориттер. Метеорлық ағындар. Болидтер.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3.

11

Жұлдыздар физикасы. Қарапайым жұлдыздар. Жұлдыздық өлшем бірліктер. Жұлдыздар атмосфералары мен жалпы құрылымы. Басты тізбектелуі, сверхгиганттар, субгиганттар, субкарликтер, ақ карликтер. Планеталық тұмандықтар.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3.

12

Жұлдыздар физикасы. Қос еселі жұлдыздар. Қос жұлдыздарды көзбен шолып бақылау. Тұтылатын айнымалы жұлдыздар. Физикалық айнымалы жұлдыздар. Пульстік айнымалы және нейтрондық жұлдыздар. Сәулеленудің рентгендік көздері.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 3. ҚӘ 3.
Блок 4. Космогония мен космология негіздері

13

Біздің Галактика. Галактикадағы жұлдыздардың таралуы. Жұлдыздық шоғырлар. Вращение Галактиканың айналуы. Жұлдызаралық шаң-тозаң. Галактиканың жалпы құрылымы.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 4. НӘ 6.

ҚӘ 1.

14

Басқа галактикалардың астрономиясының негіздері. Галактикалардың құрылысы, құрамы мен физикалық касиеттері. Галактикалардың ядроларының активтілігі және квазарлар. Галактикалардың кеңістіктік таралуы. Аспанмен танысу: жұлдыз шоғырлары (астрогнозия). Аспанмен телескоптық танысу.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 4. НӘ 6.

ҚӘ 1.

15

Космогония негіздері мен космология мәселелері. Канттың, Лапластың және Джинстің гипотезалары. Ньютон заңдарына негізделген біртекті және изотропты Әлемнің моделі. Релятивисттік космология. «Ыстық» Әлемнің моделі.

2

1
НӘ 1. НӘ 2.

НӘ 4. ҚӘ 1.
ВСЕГО

30

15

-

6.2. Практикалық сабақтардың тақырыптары

Тақырып атаулары

Сағаттар саны

Әдебиет

Аспан сферасының негізгі элементтері.

1

[1-5]Жұлдызды аспанның жылжылмалы картасы

1

[1-5, 7.]Планеталардың қозғалыс заңдары

1

[1-5]Бір мезгілде планеталардың өзара орналасуы.

1

[1-4]Кеплердің 3-заңын тексеру

1

[4-7]Оптикалық телескоптар

1

[1, 3]Телескоптың өтімділік күшін анықтау

1

[6]Айдың физикалық табиғаты

1

[4-5.8]Жұлдыздардың фотометриясы

1

[3, 14, 20 ]Жұлдыздардың спектрі және жарықтылығы

1

[11,14, 19 ]Жасанды серіктер

1

[11, 14, 18 ]Ғарыштық аппараттар

1

[2, 8, 11 ]Айға ұшырылған ғарыштық аппаратты оқып үйрену

1

[6, 14, 16 ]Бүкіләлемдік тартылыс заңы және екі дене есебі.

1

[4, 10, 17 ]Жұмыстарды қорытындылау.

1

[1-6, 12, 18 ]

БАРЛЫҒЫ:

15

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет