5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиада Химия, 8 сыныпДата21.06.2018
өлшемі59.8 Kb.
2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО
5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиада

Химия, 8 сынып
Жұмыс уақыты 120 минут

1.Сұрақтарға жауап беріңіздер. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай.

1. Қайсы өрнек күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын көрсетеді?

А) m(H2SO4)=98 г. B) Mr(H2SO4)=98 C) М(H2SO4)=98 г/моль

D) n(H2SO4)=1 моль E) Э(H2SO4)=49 г/моль – экв

2.Оттегінің 11,2 л көлемінде қалыпты жағдайдағы оттегі газының неше молекуласы бар?


 1. 6,02 • 1023; B) 5,3 • 1023; C) 1,88 • 1022; D) 3,01 • 1023 ; E) 1,2 • 1024.

3.Аммоний сульфатының молярлық массасын есептеңіз:

A) 132 г/моль; В) 116 г/моль; С) 98 г/моль; D) 142 г/моль; E) 394 г/моль.

4.Қалыпты жағдайдағы көлемі 44,8 көлем алатын газдың зат мөлшері қанша?


 1. 1 моль; B) 2 моль; C) 0,5 моль; D) 3 моль; E) 4 моль.

5.Зат мөлшері 5 моль азот газының қалыпты жағдайдағы көлемі қаншаға тең?

А) 22,4 л; В) 11,2 л; С) 224 л; D) 112 л; E) 56 л.

6.Массасы 14 г газдың қалыпты жағдайдағы көлемі 11,2. Оның молярлық массасы қанша?

А) 8 г/моль; В) 16 г/моль; С) 28 г/моль; D) 32 г/моль; E) 36 г/моль.

7.Сутек бойынша тығыздығы 15 болатын газдың салыстырмалы молекулалық массасын анықтаңыз.

А) 15; В) 159,5; С) 60; D) 45; Е) 30.

8.Қалыпты жағдайдағы көлемі 44,8 л болатын аммиак газының массасы қаншаға тең?

А) 17 г; В) 34 г; С) 28 г; D) 48 г; Е) 56 г.

9.Кальций карбонатындағы кальцийдің массалық үлесін анықтаңыз.


 1. 20 %; B) 30 %; C) 40 %; D) 10 %; E) 50 %.

10.Қышқылдармен әрекеттесетін, бірақ тотықтармен әрекеттеспейтін тотықты анықтаңыз.

А) қышқылдық тотық; B) негіздік тотық; C) екідайлық (амфотерлік) тотық;


D) тұз түзбейтін тотық; E) сутектің асқын тотығы (пероксид).

11.Натрий гидроксидінің тұз қышқылымен әрекеттескендегі реакция теңдеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы: 1. 4; B) 3; C) 2; D) 1 ; E) 5 .

12. Заттың формуласы NaNO3, химиялық аты:

 1. натрий гидроксиді; B) натрий хлориді; C) калий нитраты;
  D) натрий нитраты; E) азот қышқылы.

13. Мына затты CaCO3 қыздырғанда жүретін реакция теңдеулерін аяқтаңыз.

 1. Ca + CO3; B) Ca + C + O2; C) CaO + CO2; D) CaO + C; E) Ca + CO2 .

14.Химиялық реакция теңдеуіндегі H2SO4 + NaCl → Na2SO4 + HCl тұз қышқылының алдына қандай коэффициент қою керек?

 1. 1; B) 3; C) 4; D) 5; E) 2.

15. Жай зат:

A) су; B) мыс; C) құм; D) ауа; E) тұз.

16.Күрделі зат:


 1. су; B) оттек; C) темір; D) күкірт; E) көмір.

17.Периодтағы элементтердің реттік нөмірінің өсуіне байланысты олардың химиялық қасиеттері және сипаттамалары қалай өзгереді?

 1. атом радиусы өседі; B) металдық қасиеті әлсірейді; C) металдық қасиеті күшейеді;
  D) ядро заряды азаяды; E) металлеместік қасиеті әлсірейді.

18.Массасы 500 г 7 % пайыздық натрий нитратының ерітіндісіне 200 г су қосылды. Алынған ерітіндідегі натрий нитратының (NaNO3) массалық үлесі:

 1. 1 %; B) 2 %; C) 3 %; D) 4 %; E) 5 %.

19.Көлемі 200 мл суда массасы 50 г натрий гидроксидін еріткендегі сілтінің массалық үлесі:

 1. 20%; B) 50%; C) 60%; D) 30%; E) 40%.

20.Массасы 200 г 10 % пайыздық KCl ерітіндісін дайындау үшін калий хлоридінің қанша массасын алу керек?

A) 50 г; B) 20 г; C) 60 г; D) 30 г; E) 40 г.
(20 ұпай)


2.Есептерді шығарыныз.
1. Массасы 10 г әлдебір метал қышқыл ерітіндісі мен әрекеттескенде 4 л сутек газы (қ.ж.) бөлінді. Металды анықтаңыз.

(5 ұпай)
2. Азот және күкірт қышқылы ерітінділері, мыс, мырыш, мыс (II) оксиді берілген. Осы заттар арасында мүмкін болатын химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңыз.


 1. ұпай)

3.Адам тәулігіне 0,5 м3 көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде тотығатын осы көлемдегі көмірқышқыл газының және көміртектің массасын емептеңіз.(5 ұпай)
4. Сутек және оттек атомдарының бірдей сан болатын ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесін анықтаңыз.

(5 ұпай)

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО
Городская олимпиада для учащихся 5-8 классов по предметам естественно-математического направления

Химия , 8 класс
Время выполнения 120 минут
1.Выполните тестовые задания. 1 правильный ответ – 1 балл.

1. Какая запись отражает относительную молекулярную массу серной кислоты?

А) m(H2SO4)=98 г. B) Mr(H2SO4)=98 C) М(H2SO4)=98 г/моль

D) n(H2SO4)=1 моль E) Э(H2SO4)=49 г/моль - экв

2. Сколько молекул газа кислорода находится в его объеме, равном 11,2 л (н.у.)?

A) 6,02 • 1023; B) 5,3 • 1023; C) 1,88 • 1022; D) 3,01 • 1023 ; E) 1,2 • 1024.

3.Вычислить молярную массу сульфата аммония:
A) 132 г/моль; В) 116 г/моль; С) 98 г/моль; D) 142 г/моль; E) 394 г/моль.

4. Каково количество вещества газа, занимающего объем 44,8 л ( н.у.)?


A) 1 моль; B) 2 моль; C) 0,5 моль; D) 3 моль; E) 4 моль.

5. Чему равен объем (при н.у.) азота количеством вещества 5 моль?

А) 22,4 л; В) 11,2 л; С) 224 л; D) 112 л; E) 56 л.

6. Газ массой 14 г занимает объем 11,2 л (н.у.). Какова его молярная масса?

А) 8 г/моль; В) 16 г/моль; С) 28 г/моль; D) 32 г/моль; E) 36 г/моль.

7.Определить относительную молекулярную массу газа, если его плотность по водороду равна 15.

А) 15; В) 159,5; С) 60; D) 45; Е) 30.
8. Какова масса аммиака, занимающего объем 44,8 л ( н.у.)?

А) 17 г; В) 34 г; С) 28 г; D) 48 г; Е) 56 г.

9.Определите массовую долю кальция в карбонате кальция.
A) 20 %; B) 30 %; C) 40 %; D) 10 %; E) 50 %.

10. Оксид, реагирующий с кислотой, но не реагирующий с основанием, является …


A) кислотным оксидом; B) основным оксидом; C) амфотерным оксидом;
D) несолеобразующим оксидом; E) пероксидом.

11. Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия гидроксида натрия с соляной кислотой:

A) 4; B) 3; C) 2; D) 1 ; E) 5 .

12. Вещество, формула которого NaNO3, имеет химическое название:

A) гидроксид натрия; B) хлорид натрия; C) нитрат калия;
D) нитрат натрия; E) азотная кислота.

13. Закончите уравнение реакции, протекающей при нагревании, CaCO3 → …

A) Ca + CO3; B) Ca + C + O2; C) CaO + CO2; D) CaO + C; E) Ca + CO2 .

14. Какой коэффициент нужно поставить перед соляной кислотой в уравнении химической реакции H2SO4 + NaCl → Na2SO4 + HCl:

A) 1; B) 3; C) 4; D) 5; E) 2.

15. Простое вещество:

A) вода; B) медь; C) песок; D) воздух; E) соль.

16. Сложное вещество:

A) вода ; B) кислород; C) железо; D) сера; E) уголь.

17. Как изменяются химические свойства и характеристики элементов в периоде с возрастанием порядкового номера?


A) радиус атома увеличивается; B) металлические свойства ослабевают;
C) металлические свойства усиливаются; D) заряд ядра уменьшается;
E) неметаллические свойства ослабевают.

18. К 500 г 7%-ного раствора нитрата натрия прибавили 200 г воды. В полученном растворе массовая доля NaNO3 составляет:


A) 1 %; B) 2 %; C) 3 %; D) 4 %; E) 5 %.

19. В воде объёмом 200 мл растворили 50 г гидроксида натрия. Массовая доля щёлочи в данном растворе составляет…


A) 20%; B) 50%; C) 60%; D) 30%; E) 40%.

20. Масса хлорида калия, необходимая для приготовления 200г 10% раствора KCl, равна:


A) 50 г; B) 20 г; C) 60 г; D) 30 г; E) 40 г.


( 20 баллов)


2.Решите задачи
1.При взаимодействии 10 г некоторого металла с раствором кислоты выделилось 4 л водорода (н.у.). Определите этот металл.

(5 баллов)
2.Даны растворы азотной и серной кислот, оксид меди (II), медь, цинк. Составьте уравнения химических реакций, которые могут произойти между ними.

(5 баллов)
3. Человек в сутки выдыхает 0,5 м3 углекислого газа. Вычислите массу этого объема углекислого газа и массу углерода, который окисляется в процессе дыхания.
(5 баллов)
4.Найдите массовую долю серной кислоты в растворе, в котором содержится одинаковое число атомов водорода и кислорода.

(5 баллов)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Экзаменационные вопросы по детской хирургии 6 курс медико-профилактический факультет
2017 -> Вопросы к 2 аттестации для интернов и клинических ординаторов 1 го года обучения
2017 -> Методические разработки для студентов
2017 -> 6 инфекционные и аллергические заболевания нервной системы 001. Острый некротический энцефалит вызывают вирусы
2017 -> Механизм заражения контактный. Пути передачи алиментарный, контактный, аэрогенный
2017 -> Хронический гастрит


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет