5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиада Биология, 6 сыныпДата23.12.2017
өлшемі203 Kb.
2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО
5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиада

Биология, 6 сынып
Жұмыс уақыты – 120 минут

Тапсырма 1. Тапсырмаға 20 сұрақ кіреді, әрбіреуінде 4 вариантты жауап бар. Әрбір сұраққа бір ғана жауап таңдайсыз, яғни жауап толық және дұрыс дегенін. Берілген жауапты дөңгелетіп таңбалайсыз. Осы тапсырманың максимальді балл саны-15 балл(әр тапсырмаға бір баллдан).

1.Тірі ағзалар және олардың шығу тегі жөніндігі ғылым

а) геология б) биология в) ботаника г) физика2. Зерттелетін объектіні микроскоптың үлкейткіш приборы... арқылы қарайды:
а) окуляр б) тубус в) штатив г)объектив
3. Күн жүйесіндегі күннен үшінші орналасқан планета:

а) Марс б) Жер в) Венера г) Сатурн4.Нәтижесінде бір заттан басқа затқа айналатын құбылыс

а) физикалық б) биологиялық в) химиялық г) аралас5.Тірі ағзаларда қоректік заттардың баяу тотығу процесі

а) тынысалу б) жану в) тотығу г) буырқану6.Топырақтың құнарлы қабатының судан және желден бұзылуы

а) ажырату б) тұнба в) тотығу г) эрозия7.Өсімдіктердің және жануарлар сүйектерінің қалдықтарыментопырақты құнарлы ететді:

а) қаратопырақ б) сазды топырақ в) қарашірік г)сұртопырақ8. Тыныс алу, қоректену, өсу, көбею, қартаю және т.б. қамтитын құбылыс

а) минералогиялық б) биологиялық в) химиялық г) экологиялық9.Жер бетінде миллиондаған жыл бойы қалыптасқан тіршілік жүйесі

а) биосфера б) гидросфера в) литосфера г) атмосфера10.Тірі ағзалардың өзара бір-бірімен және қоршаған ортамен байланысы туралы ғылым:

а) ботаника б) биология в) зоология г) экология11. Өз бетімен табиғи жағдайда өсетін өсімдіктер:

а) мәдени б) жарық сүйгіш в) жабайы г) көлеңкесүйгіш12.Өсімдіктерде фотосинтез процесінен түзілетін органикалық зат:

а) қант б) крахмал в) сахароза г) ақуыз13.Гүлді өсімдіктерде тұқыммен көбеетін мүше

а) жеміс б) гүл в) жапырақ г) тамыр14. Жер бетінде жылдың ауысуы ... айналуымен жүзеге асады.

а) жердің өз осінен б) жер күнді В) күн жерді г) ай жерді15. Антарктиданың қатаң жағдайына бейімделген:

а) қарағай, теріс бағалы сасық иісті аң б) сарышұнақ, шырша в) мүктер, пингвиндер г) панда, бамбукТапсырма 2. Тапсырмаға 5 сұрақ кіреді, оның бірнеше вариантты жауабы бар ( 0-ден 5-ке дейін).Таңдап алынған жауаптың индексін дөңгелетіп қорша. Максимальді балл саны -10 (әрбір сұраққа 2 баллдан).

1. Қыста жапырағын түсірмейтін ағаш:

А) шырша Б) балқарағай В) шырша Г) сібір балқарағайы

Жауаптар коды: 1) АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ

2. Жаздың белгісі:

A) құстар үшін қорек көп Б) күн горизоттан көктемге қарағанда жоғары көтеріледі

B) күн ыстық болады Г) жапырақ көп түсетіні байқалады

Жауаптар коды: 1)АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ3.Тайгада табиғи бірлестік негізін құрайтын өсімдік:

А) қайың, емен     Б) шырша,балқарағай В) қарағай, көктерек

Г) самырсын, арша Д) қаражидек, саумалдық(кислица)

Жауаптар коды:

1) АБД 2) АВД 3) БВД 4) БГД 5) АВГ

4. Тундра жағдайында өсімдіктердің тіршілік етуге бейімділік ерекшеліктері

А) аласабойлы     Б) жапырағы ірі     В) тамыры ұзын    

Г) жаз бойы гүлдейді    Д) жапырағы ұсақ Е) тамыры жердің жоғарғы бетінде дамиды

Жауаптар коды:

1) АБВГ 2) АГДЕ 3) АБГЕ 4) АВГД

5. Су түбінде тіршілік ететін жануарларға жатады:

А) Актиния         Б)Дельфин         В) Осьминог Г) Кальмар        

Д) Камбала          Е) Водомерки

Жауаптар коды:

1) АВГ 2) АГЕ 3) АБГ 4) АВД
Тапсырма 3.Кестеге қарап тірі табиғат объектісін патшалық атымен сипатта. Нәтижесін жауаппен матрице ішіне кіргізіңдер(балл саны -2) 

                                                                                                                         Тірі табиғат объектісі

Патшалық аты

  1. Адамдарда көптеген аурулар туғыздырушы, өте ұсақ ағзалар.

А) Саңырау

құлақтар2) Бір мезгілде қоректік заттар көзін қажет ететін ағзалар тобы болып есептеледі

Б) Бакте

риялар


3)Тірі ағзалар, оның ішінде адамдар үшін қоректік заттар және оттегі қоры болып саналатын:

В) Өсімдік тер

4) Өсімдік не жануардан тыс болып саналатын ғажайып ағзалар тобы

Г) Жануарлар
1

2

3

4


Тапсырма 4. Есепті шығарыңдар (2 балла). Еменді орман бір жылда 830 кг оттегіні бөліп шығарады, сондай қарағайлы орман -- 540 кг бөліп шығарады. Қарағайлы орманға қарағанда еменді орман оттегіні қанша көп бөледі?

Шешуі:


Жауабы_________

Тапсырма 5. Қойылған сұраққа толық, кеңейтілен түрде жауапын беріңіз. Осы тапсырмадан максимальді балл жинауға болады- барлығы 9 балл ( әрбір толық жауапқа 3 баллдан).
1. Жер бетінде ең ыстыққа төзімді өсімдік, ол туралы не білесің?

2. Бактериялар. Табиғатта және адам өмірінде бактериялардың маңызы.

3. Тірі ағзалардың алуантүрлігі жағынан ең байқандай табиғи бірлестікті айтады, не себепті?

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

Городская олимпиада для учащихся 5-8 классов по предметам

естественно-математического направления

Биология, 6 класс
Время выполнения 120 минут

Задание 1. Задание включает 15 тестовых заданий, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа обведите кружочком. Максимальное количество баллов за эту часть задания – 15 баллов (1 балл за каждое задание).

1.Наука о живых организмах, их происхождении
а) геология б) биология в) ботаника г) физика

2.Увеличительное стёкло микроскопа, через которое рассматривают объект исследования:
а)окуляр б)тубус в)штатив г)объектив
3. Третья от Солнца планета от солнечной системы

а) Марс б) Земля в) Венера г) Сатурн4. Явления, в результате которых одни вещества превращаются в другие

а) физические б) биологические в) химические г) смешанные5. Процесс медленного окисления питательных веществ в живом организме

а) дыхание б) горение в) окисление г) бурление6. Разрушение плодородного слоя почвы водой и ветром

а) разъединение б) муть в) окисление г) эрозия7. Разлагающиеся остатки растений и останки животных, делающие почву плодородной:

а) чернозем б) глинозем в) перегной г) серозем8. Явление, включающее в себя дыхание, питание, рост, размножение, старение и т. д

а) минералогическое б) биологическое в) химическое г) экологическое9. Система жизни, сформированная на Земле за миллионы лет

а) биосфера б) гидросфера в) литосфера г) атмосфера10. Наука о связях живых организмов между собой и окружающей средой

а) ботаника б) биология в) зоология г) экология11. Растения, растущие в природных условиях сами по себе

а) культурные б) светолюбивые в) дикорастущие г) тенелюбивые12. Органическое вещество, образующееся в процессе фотосинтеза у растений

а) сахар б) крахмал в) сахароза г) белки13. Орган семенного размножения у цветковых растений

а) плод б) цветок в) лист г) корень14.Смена времён года на Земле происходит из-за вращения:
а)Земли вокруг своей оси б) Земли вокруг Солнца в) Солнца вокруг Земли
г) Луны вокруг Земли

15. К суровым условиям Антарктиды приспособились

а) сосна, скунс б) суслик, ель в) мхи, пингвины г) панда, бамбукЗадание 2. Задание включает 5 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0-я до 5-ти). Индекс выбранного ответа обведите кружочком. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 10 (по 2 балла за каждый вопрос).

1. Деревья, которые на зиму не сбрасывают листья
А) ель Б) лиственница В) сосна Г) кедр

Коды ответов:

1) АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ

2. Приметы лета: A) для птиц много корма; Б) солнце над горизонтом поднимается выше, чем весной;. B) стоит жаркая солнечная погода; Г) отмечается сильный листопад.

Коды ответов:

1)АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ

3. Растения, составляющие основу природного сообщества тайга

А) береза, дуб    Б) ель, лиственница В) сосна, осина

Г) пихта, можжевельник Д) черника, кислица

Коды ответов:

1) АБД 2) АВД 3) БВД 4) БГД 5) АВГ

4. Особенности растений приспособившихся к жизни в условиях тундры

А) низкорослые     Б) крупные листья    В) длинные корни    Г) цветут все лето    

Д) мелкие листья Е) корни растут у поверхности земли

Коды ответов:

1) АБВГ 2) АГДЕ 3) АБГЕ 4) АВГД

5. Какие животные относятся к донным организмам

А) Актиния        Б). Дельфин        В) Осьминог Г) Кальмар         Д) Камбала         Е) Водомерки

Коды ответов:

1) АВГ 2) АГЕ 3) АБГ 4) АВД


Задание 3. Рассмотрите таблицу и соотнесите описания объектов живой природы с названием царств. Результаты занесите   в матрицу ответов. (Количество балов – 2)                                                                                                                 

Объекты живой природы

Названия царств

1) Крошечные организмы, возбудители многих заболеваний человека.

А) Грибы

2) Группа организмов является одновременно потребителем и источником питательных веществ.

Б) Бактерии

3) Группа организмов является источником питательных веществ и кислорода для других живых существ, в том числе и для человека.

В) Растения

4) Удивительная группа организмов, которая сочетает в себе черты растений и животных.

Г) Животные
1

2

3

4Задание 4. Решите задачу ( 2 балла). Дубовая роща выделяет в год 830 кг кислорода, а такая же сосновая роща- 540 кг. Насколько больше кислорода выделяет дубовая роща, чем сосновая?

Решение:


Ответ_________

Задание 5. Дайте полные, развернутые ответы на поставленные вопросы. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за это задание – 9 баллов (по 3 балла, за каждый полный ответ).
1. Самые жароустойчивые растения на Земле, что вы о них знаете?.

2. Бактерии. Значение бактерий в природе и жизни человека

3. Какое природное сообщество считается самым богатым по разнообразию живых организмов и почему?

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

5-8 сынып оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша қалалық олимпиада

Биология, 7 сынып
Жұмыс уақыты – 120 минут

Тапсырма 1. Тапсырмаға 20 сұрақ кіреді, әрбіреуінде 4 вариантты жауап бар. Әрбір сұраққа бір ғана жауап таңдайсыз, яғни толық және дұрыс деген жауапты. Берілген жауапты дөңгелетіп қоршаңыз. Бұл тапсырманың максимальді балл саны-20 балл (әр тапсырмаға 1 баллдан).

1. Тірі ағзаның ең басты белгісі болып саналады:

а)тітіркену б)өзіндік сақтану в)көбею г) зат алмасу2. Өсімдіктердің шығу тегі, құрылымы және организмдегі атқаратын қызметі бір-бірімен ұқсас жасушалар тобын... деп айтады. .

а)хлоропласт б)ұлпа в)жасуша аралық г) хромосома3. Өсімдіктің өсуін қамтамасыз ететін ұлпа

а) жабын б) түзуші в) механикалық г) өткізуші4. Суда еріген минеральдық заттардың қозғалуы өсімдіктерде ... есебімен жүзеге асады.
а)температураның жоғарлауы б)тамыр қысымы және судың булануы
в) сыртқы орта жағдайының өзгеруі г)органикалық заттардың пайда болуы
5. Өсімдіктерде тыныс алу ...жүзеге асады.

а) түнде б) күндіз в) үнемі күндіз де, түнде де г) энергия қажет болған жағдайда ғана.6.Өсімдікті қайтадан отырғызу барысында, олардың жапырақтарының көпшілігін үзіп тастайды, ... үшін.

а)тыныс алуды жақсарту б)фотосинтезді жылдамдату


в)суды аз буландыру г) минералдық заттарды тасымалдауды жеделтету

7.Алуантүрлі ұрпақтың пайда болуында нәтиже беретін көбею тәсілі:

а)вегетативтік б)жыныссыз в)жынысты г)партеногенез


8. Жүгеріде қосалқы тамыр пайда болу үшін адам,

а) қара материалмен өсіндіні жабады б) жер бетіндегі өркеннің ұшын кесіп тастайды: в) өсімдіктерге айқас тозаңдандыру жүргізеді г)өсімдіктерді түптейді.


9. Саңырауқұлақтар -симбионттар, микоризды түзуші –

а) зең, пеницилл, аспергилл б) зең, түлкішек в) қозықұйрық, қайың саңырауқұлағы г) күйе, емен саңырауқұлағы10. Қандай өсімдіктерде ұлпа және мүше болмайды

а) ашықтұқымдастарда б) жабықтұқымдастарда в) балдырларда

г) шаңжапырақтарда

11. Гүл, өсімдіктерді көбеюмен қамтамасыз етеді:

а) жыныстық б) жыныссыз в) вегетативтік г) барлығы болуы мүмкін.12. Эндосперм гүлді өсімдіктерде ... дамиды.

а) тұқым жарнағында б) ұрықта в) ұрық қапшығы ұлпаларында

г) ұрықтанған орталық жасушаларда
13. Түр өзгерген өркен деп... айтады.

а) жемісті б) тамыр жемісті в) түйнек г) түйнек тамырды14. Тұқыммен көбееді

а) қырықбуын және плаундар б) мүктер мен қырыққұлақтар (папоротники)

в) қырыққұлақта мен балдырлар г) қылқанжапырақтылар мен гүлді өсімдіктер

15.Қос жарнақты өсімдіктерге жатады:
а) бұршақ, жүгері сұлы б) жүгері, кукуруза, үрмебұршақ, ат бас бұршақ

в) үрмебұршақ, бұршақ, ат бас бұршақ г) бұршақ, сұлы, ат бас бұршақ.16.Тыныс алу процесінде тұқым ... бөледі
а) көмір қышқыл газ, су және жылуды б) оттегі, су және жылуды в) оттегі мен суды г) көмірқышқыл газ бен суды

17. Берілген территорияда бірлесіп қоректенуге бейімделген табиғи бірлестік:

а) өсімдіктер мен жануарлар б) өсімдіктер, саңырауқұлақтар, бактериялар

в) өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар г) барлық тірі ағзалар

18. Жануарларды жүйелеуде қолданбайтын таксономиялық бірлік:

а) қатар б) туыс в) түр г) тұқымдас19. К.Линней жануарлар жүйесінде негізгі бірлікті таңдады:

а) туысты б) тұқымдасты в ) түрді г) класты.20. Қазіргі уақытта жануарлар типіндегі түрлердің өкілдері белгілі

а)Хордалылар б)Қарапайымдылар в)Буынаяқтылар


г) Моллюскалар .

Тапсырма 2. Тапсырмаға 5 сұрақ кіреді, олардың бірнеше вариантты жауаптары бар (0–ден- 5-ке дейін).Таңдаған жауап индексін дөгелектеп қоршаңыз. Максимальді балл санын 10-ға дейін жинауға болады ( әр сұраққа 2 балладан).

1. Аталған өсімдіктер ішіндегі нағыз жеміс жидек ...тән .

I) бүлдіргенге II) қиярға III) қызанаққа IV) картопқа, V)шиеге:


а)I,V; б)III,IV; в)II,III,IV; г) I, II, III, IV, V.

2. Бір үйлі өсімдіккежатады -

І) қарағай, II) гинкго билоба, III) қалақай, IV) терек, V) шырғанақ:


а)I; б)I,V; в) II, III; г) I, III.

3. Тамырмен микориза түзетін саңырауқұлақ

I) плаундарда, II) қырықбуындарда, III) ашықтұқымдастарда ,

IV) жабықтұқымдастарда . V)қосжарнақтарда
а)II,III,IV; б)I,II,IV,V; в)I,III,IV,V; г)III,IV,V.
4. Спорамен көбееді:

I) сенная палочка, II) улотрикс III) зең, ІV) сальвиния, V) хара


а)I,II,V; б)I.III; в)П,Ш;IV,IV; г)I,III,IV.
5.Егер нағыз тамырды үзіп тастаса
I) тамыр өліп қалады II) өсімдік өліп қалады III)тамырдың өсуі тоқтайды
IV) өсімдік тірі қалады, бірақ өте нашар өседі V) Тамырдың жанама және қосалқы тамыры өсе бастайды

а)III,IV,V; б)III,V; в)I,IV,V; г)II,IV,V.Тапсырма3. Өсімдіктердің өзара ұқсас және олар үшін тән ерекшеліктерін табыңдар. Матрицаға деректердің жауабын жазыңдар . Бұл тапсыраның максимальді балл саны– 5.

А. Көкек зығыры            Б. Далалық қырықбуын В. Кәдімгіырша Г. Інжугүл 

1. Сабақ және жапырақ өсімдіктердің вегетативтік мүшесі болып саналады

2. Аналықтың түйіні ішінде ұрық орналасады

3. Спора түзетін масақта спора жетіледі.

4.Аналық өсімдік ұшында жұмыртқа, аталық өсімдік ұшында сперма пайда болады. 5.Қарағайдың бүрінің(шишка) қабығында ұрық орналасады

6. Параллель жүйкеленген жапырақтар

7. Спорадан өсінді дамиды

8. Ара тісті жапырақтарды түкті шырын жабыны болады

9. Жеміс – жидек

10. Тіршілік формасы – ағаш

Өсімдік түрлері


Дұрыс жауап коды

А. Көкек зығыры

Б. Далалық қырық буын

В. Кәдімгі шырша

Г. Мамыр інжугүлі


Тапсырма 4. Сізге берілген сұраққа толық жауап беру қажет, 3 баллмен бағаланады. Бұл тапсырманың максимальді балл саны – 15.
1.Неге біздің уақытта жабайы өсетін өсімдіктерді қорғау ең маңызды міндет болып келеді?

2.Тұщы суларда қарапайымдыларғақауіп қауіп төнеді, егер олардың жиырлғаш вакуольдері болмаса

3.Қандай ішек қуыстылар өкілдерін су астының түсі деп атайды?

4. Өсімдік жасушаларында пластидтердің қандай типтері кездеседі? Түстері қандай?Олардың бір-біріне ауысуы мүмкін бе? Жауабын мысалдармен келтір.

5.Жер бетінде жоғары сатыдағы өсімдіктерден басқа, барлық тірі ағзалар жойылып кетті деп көз алдыңызға елестетіңіз. Ары қарай уақиғаның дамуын елестетіңіз

2016– 2017 оқу жылы «Дарын» ҚО

Городская олимпиада для учащихся 5-8 классов по предметам

естественно-математического направления

Биология, 7 класс

Время выполнения 120 минут

Задание 1. Задание включает 20 тестовых заданий, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа обведите кружочком. Максимальное количество баллов за эту часть задания – 20 баллов (1 балл за каждое задание).
1. Главным признаком живого организма является

а)раздражимость б)самосохранение в)размножение г) обмен веществ2. Группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одну и или несколько сходных функций называется:
а)хлоропластом б)тканью в)межклетником г) хромосомой

3. Ткань, которая обеспечивает рост растения

а) покровная б) образовательная в) механическая г) проводящая4.Передвижение в растении воды с растворенными в ней минеральными веществами происходит за счет:
а) повышения температуры б) корневого давления и испарения

в) изменений условий окружающей среды г)образования органических веществ


5. Процесс дыхания у растений происходит

а) только ночью б) только днем в) постоянно и днем, и ночью г) только тогда, когда нужна энергия6.При пересадке растения у него удаляют часть листьев, чтобы
а) улучшить дыхание б)ускорить фотосинтез в)уменьшить испарение воды г)ускорить транспорт минеральных веществ

7. Способ размножения, результат которого приводит к появлению наиболее разнообразного потомства:

а) вегетативный б) бесполый в) половой г) партеногенез


8. Чтобы у кукурузы быстрее образовались придаточные корни, человек
а) прикрывает всходы темным укрывным материалом б) удаляет верхушки главного надземного побега в) проводит перекрестное опыление растений

г)окучивает растения9. Грибы-симбионты, образующие микоризу –

а) мукор, пеницилл, аспергилл б) мукор, лисичка в) шампиньон, подберезовик

г) спорынья, трутовик

10. Какие растения не имеют тканей и органов

а) голосеменные б) покрытосеменные в) водоросли г) папоротники11. Цветок обеспечивает растению размножение

а) половое б) бесполое в) вегетативное г) всевозможное12. Эндосперм цветковых растений развивается из:

а) семядолей б) зиготы в) тканей зародышевого мешка

г) оплодотворенной центральной клетки

13. Видоидоизмененным побегом является:

а) плод б) корнеплод в) клубень г) корнеклубень14. Семенами размножаются

а) хвощи и плауны б) мхи и папоротники в) папоротники и водоросли

г) хвойные и цветковые

15.К двудольным растениям относятся
а)горох, кукуруза, овес б)кукуруза, фасоль, бобы в) фасоль, бобы, горох г) горох, овес, бобы

16.В процессе дыхания семена выделяют
а) углекислый газ, воду и тепло б) кислород, воду и тепло в) кислород и воду
г) углекислый газ и воду

17. Природным сообществом называют совокупность приспособленных к совместному обитанию на данной территории:

а) растений и животных б) растений, грибов, бактерий в) растений, животных, грибов г) всех живых организмов18. Таксономическая единица, не используемая при классификации животных а) порядок б) род в) вид г) семейство

19.За основную единицу классификации животных К.Линней избрал: а) род б) семейством в) вид г) класс.

20. В настоящее время больше всего известно видов животных, представителей типа

а)Хордовые б)Простейшие в)Членистоногие г) Моллюски.Задание 2. Задание включает 5 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0-я до 5-ти). Индекс выбранного ответа обведите кружочком. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 10 (по 2 балла за каждый вопрос).

1.Из перечисленных растений, настоящий плод ягода характерен для:
I) земляники, II) огурца, III) томата, IV) картофеля, V) вишни:
а)I,V; б)III,IV; в)II,III,IV; г) I, II, III, IV, V.

2.К однодомным растениям относятся - 1) сосна, II) гинкго билоба, III) крапива, IV) тополь, V) облепиха:
а)I; б)I,V; в)II,III; г) I, III.

3.Грибы образуют микоризу с корнями:
I) плаунов, II) хвощей, III) голосемянных, IV) покрытосемянных. V) двудольных.
а)II,III,IV; б)I,II,IV,V; в)I,III,IV,V; г)III,IV,V.

4. Спорами размножаются:

I) сенная палочка, II) улотрикс III) мукор, 1V) сальвиния, V) хара


а)I,II,V; б)I.III; в)П,Ш;IV,IV. г)I,III,IV.

5.Если оборвать (обрезать) кончик главного корня:
I) корень погибнет. II) все растение погибнет. III) рост корня в длину прекратится. IV) растение выживет, но будет слабым. V) начнут расти боковые и придаточные корни.
а)III,IV,V; б)III,V; в)I,IV,V; г)II,IV,V.

Задание 3. Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которого они характерны. Данные занесите в матрицу ответов. Максимальное число баллов за это задание – 5.
А. Кукушкин лен           Б. Хвощ  полевой

В. Ель обыкновенная Г. Ландыш майский.

1. Вегетативными органами растения являются стебель и листья.

2. Семязачатки расположены внутри завязи пестика

3. Споры созревают в спороносных колосках.

4. На верхушках женских растений образуются яйцеклетки, на верхушках мужских - спермии.

5. Семязачатки располагаются на чешуях шишек

6. Параллельное жилкование листьев

7. Из споры развивается заросток.

8. Листья шиловидной формы покрыты восковым налетом

9. Плод – ягода

10. Жизненная форма – дерево.
Виды растений


Код правильного ответа

А. Кукушкин лен

Б. Хвощ полевой

В. Ель обыкновенная

Г. Ландыш майский


Задание 4. Вам предстоит дать развернутые ответы на представленные вопросы, каждый из которых оценивается в 3 балла. Максимальное число баллов за это задание – 15.
1. Почему охрана дикорастущих растений стала одной из важнейших задач нашего времени?

2. Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае отсутствия у них сократительных вакуолей?

3. Каких представителей кишечнополостных называют подводными цветами?

4. Какие типы пластид встречаются в растительных клетках? Какую окраску они имеют? Могут ли они превращаться друг в друга? Ответ подтвердите примерами.  5. Представьте, что на Земле исчезли все живые организмы, кроме высших растений. Предположите дальнейшее развитие событий.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Экзаменационные вопросы по детской хирургии 6 курс медико-профилактический факультет
2017 -> Вопросы к 2 аттестации для интернов и клинических ординаторов 1 го года обучения
2017 -> Методические разработки для студентов
2017 -> 6 инфекционные и аллергические заболевания нервной системы 001. Острый некротический энцефалит вызывают вирусы
2017 -> Механизм заражения контактный. Пути передачи алиментарный, контактный, аэрогенный
2017 -> Хронический гастрит


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет