№16 /Сґрсенбi/ 25 сґуiр 2018 жPdf көрінісі
бет1/7
Дата13.11.2018
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

№16

 

/Сґрсенбi/ 25 сґуiр 2018 ж.

Ас¶ар Мырзахметовтiє Жамбыл 

облысына ґкiм болып таµайындал µа­

нына 100 кѕн толды. БЅл ¶ызметке кел­

ген кѕннен бастап жергiлiктi жЅрттыє 

назары саясатта салма¶ты орны бар

мемлекеттiк ¶ызметте мґртебесi 

жоµары жаєа басшыµа ауµан болатын. 

Оєтѕстiктi 6 жылдан астам уа¶ыт бас­

¶арып, ауыл шаруашылыµы министрi 

мен вице­премьерлiк ¶ызметтi ¶атар 

ат¶арµан Мырзахметов бЅл жолы да 

јзiне жѕктелген мiндеттi Ѕршы¶ша 

иiрiп ґкеттi.

2018 жылдыє 10 ¶аєтары кѕнi Пре­

мьер­министр Ба¶ытжан Саµынтаев 

Жамбыл облысына жаєа ґкiмдi таныс­

тыр µан болатын. Ол­мемлекеттiк 

¶ыз мет те оє имиджi ¶алыптас¶ан 

Ас¶ар ИсабекЅлы. Жамбылды 4 жыл 

бас¶ар µан Кґрiм Кјкрекбаевтыє 

орнына Мырзахметов таµайындалµан 

сґтте ґулиеаталы¶ тЅрµындар кѕдiктi 

сы рып, тек ѕмiт артты. Оєтѕстiктiє 

тумасы ѕкiлi ѕмiттi ар¶алап, алµаш¶ы 

iстi та ны судан бастады.  

Жыл басынан берi облыстыє ¶оµам­

ды¶ јмiрiнiє ¶ай саласында болмасын 

жЅмыстыє жѕйелене тѕскенi жасырын 

емес. ¬Ѕрылыс ¶ар¶ын алып, ґлеумет­

тiк­экономикалы¶ кјрсеткiштер 

тѕзеле тѕстi. Облысты¶ ґкiмдiкте 

јтетiн жиын дардыє форматы јзгердi. 

Бас¶осу ларда бас¶арма басшылары 

мен мекеме же текшiлерi  жѕргiзiп 

отырµан жЅмыста рын ¶Ѕр баяндамай, 

саладаµы  кемшi лiк тердi  кјрсетiп, 

оларды шешу жолда рын Ѕсынды. 

Аудандармен танысу сґ тiнде де 

јєiр басшысы ондаµы ґлеумет тiк 

мґселелердi на¶ты кјрсетуге ша ¶ыр­

ды. Жаєа ґкiм жЅмысыныє нґти жесi 

¶ай кезде де жамбылды¶тардыє 

кјз алдында. ¦­дегеннен жаєашыл­

дыµын таныт¶ан басшыныє жоспары 

јєiрдiє ґлеуметтiк­экономикалы¶ 

жаµдайын жа¶сарту ѕшiн кґсiпкерлiк 

пен јнеркґсiпке жол ашып, кјне ша­

їардыє јзiндiк сґулеттiк келбетiн 

А.МЫРЗАХМЕТОВТIH 

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

МА¬САТТАРЫ МЕН 

ЖОСПАРЛАРЫ

«А¶су­Жабаµылы алауы, 

ШЅбай¶ызыл жалауы». Тѕл кi­

бас ауданында республикалы¶ 

¬ызµалда¶ фестивалi јттi. 

Елбасы ма¶аласындаµы «Туµан 

жер» баµдарламасы аясында 

¶олµа алынµан шара, барша 

адамзат баласын табиµатты 

аялауµа ша¶ырды. ШЅбай¶ы зыл 

шо¶ысына жиылµан ха лы¶ та­

биµи парктер шеруi мен сурет­

шiлер  кјрмесiн  тама ша лау µа 

да мѕмкiндiк алды. Сон дай­а¶,  

атал µан тјбеге бЅл кѕнi  «¬ыз­

µалдර белгiсi орнатыл ды.

Жалпы елiмiздiє жазы¶ 

жґне далалы¶ айма¶тарында 

¶ызµалда¶ гѕлiнiє 30­дан аса 

тѕрi кездеседi. Олардыє јте 

си рек ґрi жойылып кету ал­

дында тЅрµан 13­ке тарта тѕрi 

¶орµауµа алынып, ¬аза¶ стан­

ныє «¬ызыл Кiтабына» енген. 

Кјктем мезгiлi жеткенде, не­

бґрi 10­15 кѕн µана гѕлдейтiн 

¶ыз µалда¶тар, жылда «ШЅ­

бай ¶ызыл» шо¶ысын ¶ызыл 

кiлемге ораµандай кейiпке 

ене дi. Негiзiнен аталµан тјбе де 

грейг тЅ¶ымдасы еє кјп та­

раµан. ¦рине, ¶ызµалда¶тыє 

бЅл тѕрi де аса ¶орµауды талап 

етедi. Себебi, соєµы жылдары 

гѕлдi дала ауыл­айма¶тыє 

жайы лым жерiне айналып, 

јсiм дiктердiє ¶атары кеми 

тѕскен. Дегенмен, жергiлiктi 

билiк пен табиµат жанашыр ла­

рыныє демеуiмен дер кезiнде 

¶ызµалда¶ты ¶орµап ¶алу ша­

ра лары ¶олµа алынды. Фести­

валь дiє ашылу салтанатына 

келген облыс ґкiмi Жансейiт 

Тѕймебаевта А¶су­Жабаµылы 

мен ШЅбай¶ызыл тјбесi ¶ыз­

µал да¶ гѕлiнiє ґсем мекенi 

еке нiн атап јттi. 

«ШЅбай¶ызыл шо¶ысы елi­

мiз дiє «¬ызыл Кiтабына» ен­

гi зiлген грейг ¶ызµалдаµы еє 

кјп јсетiн аума¶. БЅл ¶ызµал­

да¶тар ¬азыµЅрт, Тјлеби, 

Бґй дiбек јєiрлерiндегi таулы 

ау ма¶ тарда  кездеседi.  ¬ызµал­

да¶ гѕлi ¶аза¶ хал¶ыныє тѕ­

сi нiгiнде – кјктемнiє, жаєа 

јмiр дiє, кјрiктi тiршiлiктiє 

жар шысы болып есептеледi. 

Осындай ґсем табиµатты 

аялап, туµан жердi ¶адiрлеу 

баршамыздыє мiндетiмiз. 

Сонды¶тан да, биылдан бастап 

ґр айма¶та ¶оµамды¶ сананы 

жан­жа¶ты жґне тѕбегейлi 

жаєµыртуµа баµытталµан «Ру­

хани жаєµыру» баµдарламасы 

аясында ау¶ымды шаралар 

јткiзу жґне оларды дґстѕрге 

ай налдыру кјзделiп отыр», ­ 

дедi ґкiм.

Республикалы¶ фестивальге 

об лыс мґслихатыныє депутат­

тары, зиялы ¶ауым јкiлдерi, 

ту ризм саласыныє јкiлдерi 

мен шетелдiк ¶она¶тар, ¶ыл­

¶а лам шеберлерi, суретшiлер 

жґне жастар, жергiлiктi тЅр­

µындар да белсене атсалысты. 

Жалпы iс­шараµа бес мыєµа 

жуы¶ адам ¶амтылды. Олар­

дыє ¶атарында жасы жетпiстi 

ал¶ымдаµан а¶ жаулы¶ты 

аналар да бар. Табиµатты ая­

лау, туµан жердi ¶адiрлеу бар­

ша адамзаттыє мiндетi деп 

бi летiн ґжей, жастарды таза­

лы¶ ¶а  ѕндедi. 

Шарада «ШЅрайлым­ШЅб­

ай ¶ызылым» атты жас ¶а лам­

герлер бай¶ауыныє жеєiм паз­

дары аны¶талып, јєiр бас шы­

сы ѕздiктердi  арнайы мара­

пат тады. Сондай­а¶, келушi 

кјрермендер ѕшiн сахналы¶ 

¶ойылымдар мен концерттiк 

баµдарламалар Ѕйымдасты­

рылды. Айта кетейiк, негiзi та­

рихта бЅл жер «Красная гор ка» 

деп аталµан. Кейiнiрек ха лы¶ 

айма¶ты  «¬ызыл тјбе шiк» де­

се, бѕгiнде ¶ызµалда¶ тардыє 

ме кенi «ШЅбай¶ызыл шо¶ы­

сы»  деген атауµа ¶айта ие 

бол ды. Фестиваль аясында, 

ґсем дiк символы ретiнде атал­

µан тјбеге «¬ызµалдර белгiсi 

орнатыл ды.

Республикалы¶

¬ызµалда¶ фестивалi

Айµа¶ телеарнасыныє кезектi жобасы-тарихтаµы жер жѕзiн баµындырµан еє iрi ¶ол-

басшылардыє бiрi «¦мiр Темiрдiє iзiмен» атты хабарын арнамыздан тамашалай аласыздар

ТІРКI Ж±РТЫНА ОРТА¬ Т±ЛЄА - 

¦МIР ТЕМIР

Тарихта жарты ґлемдi жау лаµан ¶олбасшылар сауса¶пен 

санарлы¶ ¶ана. Солардыє бiрi­бѕкiл тѕркi жЅртына орта¶, 

јмiрiнiє бiраз бјлiгiн ¶аза¶ даласында јткiзген ¦мiр Темiр! Ендi, 

бiреулер ѕшiн ол ­ А¶са¶ Темiр немесе Темiрлан. Аяµы жеткен 

жердiє барлыµын жаулап, јзiнiє ¶оластына ¶арат¶ан ¶олбасшы 

Темiр мемлекетi деп аталатын алып империяны ¶Ѕрды. Ал, јзi 

сол елдi отыз жылдан астам уа¶ыт биледi. То¶тауды бiлмейтiн 

тарих  доєµалаµында жер жѕзiн баµындырµан Темiр туралы екi 

Ѕшты пiкiрдiє бары  рас. Сол тарих деректерiне тiл бiтiрсек, 

¦мiр Темiр жауыз, ¶атiгез би леушi болµан. Десек те, Шґкґрiм 

¬ЅдайбердiЅлы: «ол ха¶ында ¶анша жерден жауыз болса да, 

µылыми­iлiмдi жаны сѕйiп, јнердi ¶Ѕрметтеген адам болµан»­, 

деп жазады. Бiр µана ¶аза¶ даласында тѕркi ґлемiне сопылы¶ 

iлiмдi тарат¶ан Яс сауидiє кесенесiн салдыртуы­дiнге, µылымµа 

бас июдiє ѕлкен бiр белгiсi. Бас­аяµы 69 жас µЅмырында 

сан µасырларµа жѕк болып, сан µасырларµа шежiре болып 

артылатындай жоры¶ тар мен елеулi еєбектер жасап кеттi. 

Иґ, ¦мiр Темiр жауыз бол сын­болмасын. Ол тарихта јзiндiк 

iзi ¶алµан Ѕлы тЅлµа!Жалµасы 6-шы бет-

Жамбыл облысыныє ґкiмiЖалµасы 7-шi бетте

БЅл аптада

 кiмдер

  туылµан?

26.04. 1962 ж

Абай Кјмекбаев

О¬О мґслихатыныє 

депутаты, 

“Шымкентгазмонтаж” ¬МБ 

А¬ президентi

26.04. 1954 ж

Азбеков МЅрат

“МЅрат-Дантист” 

клиникасыныє президентi

26.04. 1961 ж

Єалымжан Мырзалы

Тјлеби ауданы, 

Ленгiр ¶аласы №6 орта 

мектеп директоры

29.04. 1954 ж

±лы¶бек Есдґулет

¬аза¶стан Жазушылар 

Одаµы бас¶армасыныє 

тјраµасы, ¬Р Мемлекеттiк 

сыйлыµыныє лауреаты.

30.04. 1978 ж

МЅрат Тјлтебаев

О¬О мґслихатыныє 

депутаты, “Атамекен 

корпорациясы” ЖШС-нiє 

директоры

www.aigak.kz

№16 

/Сґрсенбi/ 25 сґуiр 2018 ж.

“Айµа¶ - а¶парат”

2018 жылдыє бiрiншi то¶санында жаєа форматтаµы атаулы ґлеуметтiк 

кјмек 44 мыє отбасыдан тЅратын 226 мыє аз ¶амтылµан азамат¶а берiлдi. 

Олардыє iшiнде 43 мыєдай азамат шартсыз, ал 183,5 мыє аза мат шартты 

а¶шалай кјмек алды, ­ деп хабарлайды ¬аза¶стан Респуб ли касы Еєбек 

жґне халы¶ты ґлеуметтiк ¶орµау министрлiгi баспасјз ¶ыз метi. 

Мемлекет Басшысыныє жаєа ґлеуметтiк саясатты ¶алыптастыру жґне 

мЅ¶таж жандарµа кјмек кјрсетудi кѕшейту жјнiндегi тапсырмасына 

сґйкес 2018 жылдыє 1 ¶аєтарынан бастап шартты жґне ґлеуметтiк 

келiсiм шарт¶а негiзделген атаулы ґлеуметтiк кјмек кјрсетудiє жаєа 

тґсiлдерi енгiзiлдi.

Жаєа форматтаµы А¦К еєбекке ¶абiлеттi отбасы мѕшелерiнiє бар 

екен дiгiн ескере отырып, шартты жґне шартсыз а¶шалай кјмек 

кѕнкјрiс деєгейiнiє 50% ­нан тјмен табысы бар отбасыларµа берiледi 

жґне олар жЅмыс¶а орналасуµа жґрдемдесу шараларына ¶атысады.

Сонымен ¶атар, А¦К ­тiє орындалу нґтижелерi бойынша бiр¶атар 

јєiрлерде мемлекеттiк ¶олдаудыє ар¶асында азаматтар јздерiнiє 

жеке iстерiн ашты. Мґселен, Актјбе, Алматы, Батыс жґне Оєтѕстiк 

¬аза¶стан облыстарында ¶ыс¶а мерзiмдi о¶удан јткен ґйел азаматтар 

от ба сыларыныє тЅра¶ты табысына айналып отырµан јздерiнiє жеке 

тiгiн ше берханаларын ашты.  enbek.gov.kz

Ауыл шаруашылыµы сала­

сы ныє стратегиялы¶ даму ба­

µыттарына талдау жѕргiзiлiп, 

соныє нґтижесiнде ауыл ша­

руа шы лыµы  јнiмдерiн  экс­

порт ¶а баµыттау жґне им порт­

ты ал мастыруµа баµытталµан 

15 ба сым баµыттар аны¶талды.

Ауыл шаруашылыµы ми нис­

трлiгiнiє деректерiне сґйкес, 

баµдарламаны жѕзеге асыру 

жаєа мал јсiрушi­фермерлер 

кла сын ¶Ѕруµа мѕмкiндiк бе­

редi, ­деп хабарлайды ¬аза¶­

стан Республикасы премьер­

министрiнiє баспасјз ¶ызме тi.

Баµдарлама аясында фер­

мер лiк шаруашылы¶тар са­

ны ныє 20 мыєнан 100 мыєµа 

дей iн јсуiне, ауыл тЅрµын­

дарына жЅмыс орындарын 

100 мыєнан 500 мыєµа дейiн 

Ѕл µайтуµа,  сондай­а¶,  I¬М  санын            

7 млн­нан 15 млн бас¶а дейiн 

кјбейтуге, сиыр жґне ¶ой етi 

јндiрiсiн 600 мыє тоннадан 1,6 

млн тон наµа дейiн арттыруµа, 

экспорттан тѕсетiн пайда кјлемiн 

$2,4 млрд дейiн Ѕлµайтуµа, бiр 

жЅмысшыµа еєбек јнiмдiлiгiн 

$1000­дан          $8000­µа дейiн јсiруге 

жол  ашы лады.

Фермерлiк шаруашылы¶тар 

јндiрiс моделiнiє негiзi болады. 

Олар јнiмдi јткiзу, тґжiрибе ал­

ма су жґне ветеринарлы¶ ¶ызмет 

кјрсету мґселелерi бойынша бiрге 

жЅмыс ат¶арады. Жер жґне несие 

беру еє жа¶сы фермерлердi iрiк­

теу негiзiнде жѕзеге асырылатын 

болады. Асыл тЅ¶ымды малдыє 

генетикасын ¶олдана отырып, мал 

тЅ¶ымын жа¶сарту­осы баµдар ла­

ма ныє негiзгi шарты. Азы¶ јн дiру, 

оныє iшiнде суармалы жер лер 

ЕТТI МАЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫН ДАМЫТУДЫH

 ШАРАЛАР КЕШЕНIН ЕНГIЗУДI ТАПСЫРДЫТаµайындау

Ажар ¬АДЖЫБЕКОВА -

¬Р АШМ мемлекеттiк 

инспекция комитетiнiє басшысы

Ажар ¬аджыбекова 

осыµан дейiн ¬Р 

АШМ  Агројнер кґ­

сiп кешенiндегi мем ­

лекеттiк  инс пек ция 

комитетiнiє  Ал маты 

облысты¶  ау ма¶ ты¶ 

инспекция сыныє 

басшысы  ла уазымын 

ат¶арµан.

¬Р ауыл шаруа­

шы лыµы  министрi­

н i є   б Ѕ й р ы µ ы м е н 

Ажар Елемес¶ызы 

¬аджыбекова ¬Р 

АШМ Агројнеркґсiп кешенiн­

дегi мем лекеттiк инспекция 

коми те тi нiє  тјрайымы  болып 

таµай ын далды.

Ажар ¬аджыбекова 1978 жы­

лы Алматы облысында дѕниеге 

келген. 2000 жылы I. Жансѕ гi­

ров атындаµы Жетiсу мемле кет­

тiк университетiн, 2005 жылы 

­ ¬аза¶ Ѕлтты¶ аграрлы¶ уни­

верситетiн тґмамдаµан. Ма­

ман дыµы ­ биология мЅµалiмi, 

агро ном.

Ол биология пґнiнiє мЅµа­

лi мi болµан, ¬Р АШМ Алматы 

об лысты¶ аума¶ты¶ бас¶ар­

ма сын да  тѕрлi  лауазымдарды 

ат ¶ар µан.

Бiрнеше жыл ¬Р 

АШМ  фи то са ни тар­

лы¶  ¶ауiп сiз дiк  де­

партамен тiнде,  ¬Р 

АШМ  Агро  јнер   кґ­

сiп  ке ше нiндегi  мем­

ле кет тiк  инс пекция 

ко мите тiн де  жЅмыс 

iсте ген.

Тѕрлi жылдары 

¬Р АШМ фитоса ни­

тарлы¶ ¶ауiпсiздiк 

бас¶армасында, ¬Р 

АШМ јсiмдiк ша­

руа шылыµы  јнiм­

де рiн јндiру мен ¶ай та јєдеу 

жґне  фито са ни тар лы¶  ¶ауiпсiз­

дiк  департа мен тiн де  басшылы¶ 

¶ызметтер  ат ¶ар µан.

МЅнан соє, ¬Р АШМ АЇК µы­

лы ми жґне кадрлы¶ ¶амтама­

сыз ету департаментiнiє дирек­

торы, ¬Р АШМ јсiмдiк шаруа­

шы лыµы јнiмдерiн јндiру мен 

¶айта јєдеу департаментiнiє 

директоры.

2017 жылдыє ¶ыркѕйек айы­

нан бастап, ¬Р АШМ Агро јнер­

кґсiп кешенiндегi мемлекеттiк 

инспекция комитетiнiє Алма ты 

облысты¶ аума¶ты¶ инспек­

ция сыныє  басшысы  лауазы мын 

ат¶арµан.

Шымкент ¶аласыныє ґкiмi жаєа ¶ыз­

мет ке орналас¶ан Жанат Тґжиеваµа 

алµы сын бiлдiрiп, ¶ызметiне сґттiлiк 

тiледi.

Бѕгiннен бастап Жанат Тґжиева ¬Р БЄМ Бiлiм жґне µылым саласындаµы ба­

¶ы лау комитетi Оєтѕстiк ¬аза¶стан облы­

сы ныє Бiлiм саласындаµы ба¶ылау де пар таментiн бас¶арады.

Їзiнiє бЅрынµы ґрiптесiн шыµарып салµан ¶ала басшысы 

Жанат Арысбек¶ызыныє бЅл орынµа лайы¶ты екенiн айтып јттi.

Жанат Тґжиева конкурстан мѕдiрмей јткен. Жаєа ¶ызметке 

ауысуына байланысты жЅма кѕнi јз еркiмен бјлiм басшысы 

¶ыз метiнен босатуды сЅраµан.

Жанат  Арысбек¶ызы  –  тґжiрибелi  педагог,  бiлiм  саласында               

30 жыл дай уа¶ыт еєбек еткен, сала ѕздiгi. 8 жылдай Шымкент 

¶ала лы¶ бiлiм бјлiмiнiє басшысы ¶ызметiн ат¶арµан.

Жанат Т¦ЖИЕВА -

¬Р Бiлiм жґне µылым 

министрлiгiнiє Бiлiм жґне 

µылым саласындаµы ба¶ылау 

комитетiнiє Оєтѕстiктегi 

филиалыныє басшысы

Жамбыл облысыныє ґкiмi Ас¶ар 

Мыр захметовтыє ѕкiмiмен Тараз 

¶аласыныє ґкiмi таµайындалды.БЅл 

¶ызметке ¦бдiрайымов Єалымжан 

Р а й ы л Ѕ л ы   к е л д i .   ¦ б д i р а й ы м о в 

Єалымжан Райыл Ѕлы 1965 жылы 

туылµан, Ѕлты ¶аза¶, бi лiмi жоµары, 1988 

жылы Жамбыл гидро мелиоративтiк­

¶Ѕрылыс институтын “инженер­¶Ѕрылысшы”, 2003 жылы 

“ТЅран” университетiн “заєгер” маманды¶тары бойынша 

тґмамдаµан. 2014­2015 жылдары Алматы облысыныє ґкiмi 

аппаратыныє басшысы, 2015­2017 жылдары Алматы облысы 

ґкiмiнiє орынбасары ¶ызметтерiнде болды. 2017 жылдыє 

15 а¶панынан бѕгiнгi кѕнге дейiн Жамбыл облысы ґкiмiнiє 

орынбасары ¶ызметiн ат¶арµан. Осыµан дейiн, Тараз ¶аласыныє Єалымжан 

¦БДIРАЙЫМОВ -

Тараз ¶аласыныє ґкiмi

маєайына мал борда¶ылау алає­

дарын шоµырландыру кјзде ледi.

Баµдарлама  ауыл  шаруа шы­

лыµы саласыныє инвестициялы¶ 

тартымдылыµын арттыруµа мѕм­

кiндiк бередi. ¬азiргi таєда баµ­

дар ламаµа Inalca Eurasia (Еуропа), 

Cedar Group (Австралия),  компа­

ния лары, сондай­а¶ Rifa Holding 

жґне Citic Group ¶ытай корпо ра­

циялары ¶атысуµа дайын екенiн 

бiлдiрдi. ¬осымша Tyson Food, 

JBS жґне т.б. компаниялардан 

ин вестициялар тарту мѕмкiндiгi 

¶а ралып  жатыр.

¬Р АШМ еттi мал шаруашы­

лыµын дамыту баµдарламасын жѕ­

зеге асырудыє на¶ты мiндеттерi 

мен мерзiмдерi кјрсетiлген ег жей­

тегжейлi Жол картасын ґзiр ледi. 

Жол картасын АЇК дамы ту дыє 

2017–2021 жылдарµа арнал µан 

мемлекеттiк баµдарламасына 

енгiзу Ѕсынылды.

 Баµдарламаныє негiзгi мiндетi 

— шаруа ¶ожалы¶та рын да­

мы ту. «¬азАгро» ±БХ» А¬ 

бас ¶арма  тјраµасы  НЅр лы­

бек Мґлелов јз баяндама­

сында ¬азАгро ¶Ѕрылымы 

ар¶ылы жаєа баµдарламаныє 

жобасын iске асыру аясында 

фермерлiк шаруашылы¶тар­

ды — шаµын бизнес субъектi­

лерiн  ¶ар жы ландыру  жоспар­

ланµанын атап јттi.

Баµдарламаныє тЅжырым­

дамасы Дѕниежѕзiлiк банк, 

Азия даму банкi сия¶ты ха­

лы¶ аралы¶ Ѕйымдардыє са­

рап шыларыныє  ¶атысуымен 

ґзiрлендi, олар јз ¶аражат­

тарын тарту ар¶ылы Баµ дар­

ламаны iске асыруµа белсендi 

тѕрде атсалысатын болады.

Д ѕ н и е ж ѕ з i л i к   б а н к т i є 

¬а за¶ стандаµы  јкiлi  Ато 

Браун јз сј зiнде бЅл баµдарлама 

¬ а з а ¶ с т а н   э к о   н о м и к а н ы 

ґртараптандыру  тЅр µысынан 

таєдаµан јсу ѕлгiсi ѕшiн јте 

маєызды екенiн атап јттi. Ауыл 

шаруашылыµындаµы  сау даны 

дамытудыє  маєызды лы µы  аталып 

јттi, себебi ¶аза¶ стан ды¶ јнiмдер 

Ресей, ¬ытай жґне Орталы¶ Азия 

нары¶тарында жо µары сЅраныс¶а 

ие.

Мґселенi ¶арау ¶орытындысы бойынша ¬Р Премьер­Министрi 

Ба¶ытжан Саµынтаев Мемлекет 

басшысы «¬аза¶станныє ѕшiншi 

жаєµыруы: жаїанды¶ бґсекеге 

¶а бiлеттiлiк» Жолдауында аграр­

лы¶ сектор экономиканыє жаєа 

драйверi болуы керек, деген мiн­

дет ¶ойµанын еске салды.

Ійлестiру жЅмыстары ¬Р Пре­

мьер­Министрiнiє  орынбасары            

Ї. Шјкеевке жѕктелдi.

¬Ѕрметтi туылµан

 кѕн иелерi! 

Сiздердi «Айµа¶»

 газетiнiє Ѕжымы  

 туµан кѕндерiєiзбен шын 

жѕректен ¶Ѕтты¶тайды!

226 МЫH НАН АСТАМ АЗАМАТ 

ЖАHА ФОРМАТТАЄЫ А¦К - ПЕН ¬АМТЫЛДЫ

СУДАЄЫ ¬АУIПСIЗДIК

Деректер бойынша 2018 жылы 

облыстыє  су  ¶ауыздарында                    

7 ¶айµылы о¶иµа тiркелдi, оныє 

iшiнде 5 кґмелетке толмаµан 

бала ¶аза тапты. Ал, 2017 жылы 

шо мылу кезiнде облыстыє су 

¶ауыз дарында  38  хабарлама  тѕсiп,                  

34 адам ¶аза болµан, оныє iшiнде 

18 кґмелетке толмаµан балалар. 

Адамдардыє јлiм жаµдайлары 

акваториялардыє ба¶ыланбайтын 

бјлiктерiнде орын алµан. Соєµы 

жыл дары ¶Ѕт¶арушылар ба¶ы­

лай тын жабды¶талµан су ¶ауыз да­

рында адамдар суµа батып, ¶айтыс 

болµан о¶иµалар тiркелмеген. 

Осы жаµдайларда суµа бат¶ан­

дардыє себептерi балы¶ аулау 

кезiнде жґне су аµындарыныє 

¶а сында балаларды ¶араусыз 

¶ал дыру. 

¬Ѕрметтi ата­аналар! Балалар 

јмiрi мен денсаулыµына жауапты 

екенiндiгiєiздi есте са¶таєыз. 

Балалар јмiрi мен денсаулыµына 

¶ауiп келтiретiн жерлерде, сулар 

мен табиµи жґне жасанды су ай­

дыны жанында балаларды ¶арау­

сыз ¶алдырмаєыздар. “Айµа¶-а¶парат”

www.aigak.kz

№16 

/Сґрсенбi/ 25 сґуiр 2018 ж.

Оєтѕстiк


О HТІСТIК¬АЗА¬СТАНДЫ¬

 ДЕЛЕГАТТАР 

¬АЗА¬СТАН-КОРЕЯ ИНВЕСТИЦИЯЛЫ¬ ФОРУМЫНА ¬АТЫСТЫ

«Оєтѕстiк ¬аза¶стан облысы 

— эко номикалы¶ ґлеуетi зор, 

тЅ ра¶ты дамып келе жат¶ан 

јєiр. Айма¶ Орта Азия, Таяу 

Шы  µыс пен Еуропа елдерiн 

бай  ланыстыратын  жолдардыє 

¶иы лысында орналас¶ан, со­

ныє нґтижесiнде шекаралы¶ 

сау  да­сатты¶  пен  экспортты¶ 

јн дiрiс дамып келедi.Тарихи 

јл кенiє аграрлы саласы жа¶сы 

да мыµан.  Соєµы 3 жылда 

жи нал  µан  ба¶ша  јнiмдерiнiє 

кј лемi 1 миллион тоннадан 

асып тѕ седi. ¬аза¶стандаµы 

жылы жа й  дыє  90  пайызы 

бiздiє јєiр де орналас¶ан. 

Ма¶та толы µы мен, ал жѕзiм 

мен ба¶ша јнiм де рiнiє 70 

пайызы осы облыста јсi рiледi. 

Индустрияландыру  бо йынша 

елiмiздегi жѕзеге асып жат¶ан 

ґрбiр бесiншi жоба Оєтѕстiкке 

тиесiлi. Соєµы 8 жыл  iшiнде 

јєiрде жалпы ¶Ѕны 735 млн. 

А¬Ш долларынан ас там ¶ар­

жы µа 175 жоба iске ¶о сыл µан. 

Сондай­а¶,  инвес тиция  кј ле­

мi 3,6 млрд. А¬Ш дол ла рын 

¶Ѕ райтын 75 жоба 2020 жыл µа 

дейiн жѕзеге асады»,­де дi об­

лыс ґкiмi Ж.Тѕймебаев.

Со н ымен  ¶оса,  јєiр  эконо ми­

ка сы  ґртараптандырылµанын 

айт ¶ан ґкiм облыста 177 мыє­

нан астам бизнес субьектiлерi 

т i р  к е л г е н i н   м ґ л i м   е т т i . 

Сондай­а¶, облыста шетелдiк 

инвес тор лар  ѕшiн  тиiмдi 

б о л а т ы н   И н   д у с т   р и а л д ы ­

инновациялы¶  баµ  дарлама 

аясында  11  индус три ал ды¶ 

жґне 1 арнайы эко но микалы¶ 

айма¶ жЅмыс iс тей тiнiн атап 

јттi.


Оєтѕстiк ¬аза¶стан об лы­

сы ныє ґкiмi бастап барµан кґ­

сiп кер лер мен даму институт­

та ры нан  ¶Ѕралµан  делегаттар 

POSCO    DAEWOO,  HANWHA 

GROUP, HYUNDAI CORPORA­

TION жґне LS Cable & System 

се кiл дi  Оєтѕстiк  Кореяныє 

транс Ѕлтты¶  компаниялары­

мен бiр ¶а тар маєызды кездесу­

лер  јт кiздi.

Кездесу барысында оєтѕс тiк­Оєтѕстiк ¬аза¶стан облысыныє ґкiмi Ж.Тѕймебаев 

19-20 сґуiр кѕндерi Оєтѕстiк Кореяда јткен ¬аза¶-

стан-Корея инвестициялы¶ форумына ¶атысты. Фо-

рум да ¶ос елдiє бизнес ¶ауымдасты¶тары јзара 

iс кер лiк байланысты дамыту, сауда-экономикалы¶ 

бай ланысты ныµайту мґселелерiн тал¶ылады. Фо-

рум барысында айма¶ басшысы Оєтѕстiк ¬аза¶стан 

об лысыныє инвестициялы¶ ґлеуетiн таныстырып, ин-

вестициялы¶ жобаларды табысты жѕзеге асыру ѕшiн 

¶Ѕрылµан мѕмкiндiктердi атап јттi. Сонымен ¶атар, 

ґрбiр жобаны жеке јз тарапынан ¶олдауµа дайын 

екендiгiн жеткiздi.

сын  да тараптар јєiрде жѕзеге 

аса тын жаєартылатын энергия 

кјз дерi мен металлургия жґне 

цифрлы¶ технологиялар, со­

ныє iшiнде ¶Ѕрылыс са ла сын­

тыє жоµары деєгейiн атап 

јткен  айма¶  бас шысы  ¶а зiр дiє 

јзiн де  Оєтѕстiк  ¬аза¶стан да 

Оєтѕстiк Кореяныє iрi ком па­

ниялары жЅмыс iс теп жат¶а­

нын   жґне 

ґ л е   у е т т i 

ин вестор­

л а р   д ы 

ж о   б а   н ы є 

iске асы­

р ы л у ы   н а 

дейiн ¶ол­

дау  бiл дi­

ретiн  јєiр  ­

л i к   д а   м у 

инс ти тут ­

т а р ы   м е н 

жЅмысын 

ж а н д а н ­

дыруµа ша­

¶ыр ды.


Б Ѕ д а н 

бј лек,  Оє­

тѕс тiк  Ко­

рея ныє  iрi 

к ґ с i п о р ­

ы н   д а   р ы ­

ныє бi  рi болып табылатын 

H A N W H A   G R O U P 

компаниясымен Сарыаµаш ау­

да  нында  курортты¶  айма¶  ¶Ѕру 

бо  йынша  жґне  энергетика 

саласындаµы перспективалы¶ 

ж о б а   л а р   т а л ¶ ы л а н д ы . 

С о н д а й ­ а ¶ ,   э н е р г е т и к а 

саласын  дамыту  бо йын ша 

жобалар  инфра ¶Ѕ ры лымды 

электрмен жабды¶тау жґ не 

азы¶­тѕлiк јндiрiсi ѕшiн ре­

сурсты¶ базаны ¶Ѕру бойын ша 

ґлемдiк тґжiрибеге ие Ко рея­

ныє POSCO DAEWOO кор по ­

рациясымен келiссјздер жѕр ­

гiзiлдi. Сонымен ¶атар об лыс 

ґкiмiнiє  ша¶ыртуын  ка бе ль 

јндiрушi осы саладаµы ґлем де­

гi еє ѕздiк технологияларµа ие 

LS Cable & System компа ния сы 

алды.


Форумныє екiншi кѕнi облыс 

ґкiмi Ж.Тѕймебаев Сеул ¶ала­

сы ныє вице­мэрiмен кездестi. 

Кез десу барысында тараптар 

¶а ла  ¶Ѕрылысы  жобала рын­

да µы  заманауи  инфра¶Ѕ ры­

лым ды¶  шешiмдер жайын сјз 

еттi. Осы ретте облыс ґкiмi екi 

жа¶ ты ґрiптестiктi тал¶ылау 

ма¶ са тында  Сеул  ¶аласыныє 

¶а за¶станды¶ делегаттар корей 

ин  весторларына  јєiрдiє  перс­

пек  тивтi  салаларын  Ѕсынды. 

Сон  дай­а¶,  ке лiссјздер  ба ры­

да µы озы¶ технологиялар са ла­

сындаµы бiрлескен жобаларды 

тал¶ылады.

Екi жа¶ты ¶арым­¶атынас­

¬АЗЫЄ±РТ АУДАНЫНДА САЛ¬АМ Ж¦H ГIР ХАН МЕН 

ЖАЛАH ТЇС БАіАДІРДI H ЕСКЕРТКIШI АШЫЛДЫ

¬азыµЅрт ауданында Сал¶ам Жґєгiр 

хан мен Жалаєтјс баїадѕрдiє ескерткiшi 

ашыл  ды.    Шараµа  ¶оµам  ¶айрат кер  лерi  мен 

зия  лы ¶ауым јкiлдерi, ел аµа ла ры ¶атысты. 

1643 жылы «ОрбЅлර тѕбiн де ¶аза¶ елiне 

тјн ген ¶ауiптiє бетiн ¶айта рып, елдiє еє­

сесiн биiктеткен ¶ос тЅлµаныє есiмi Ѕлы¶­

тал ып, жамаµат ата­бабалар ру хына ¶Ѕран 

ба µыштады.

Елбасыныє «Болашබа баµдар: рухани 

жає  µыру»  атты  баµдарламалы¶  ма¶ала сын­

да, туµан жердi тѕлету, јткендi Ѕмыт ¶ал­

дыр   май, тарих таµылымын кейiнгi Ѕрпබа 

на  сихаттауµа баса мґн берiлген. ¬азыµЅрт 

же  рiндегi шара да дґл осы баµыттаµы игi 

iс  т ердiє бiрi. Сал¶ам Жґєгiр хан мен Жа­

лає  тјс баїадѕрдiє есiмi ¶айта Ѕлы¶талып, 

¶ос тЅлµаµа ескерткiш ашылды.

Ерен ерлiгiмен ¶аза¶ тарихында ойып 

алар орны бар батырлардыє бiрi – Жалаєтјс 

Се йiт¶ЅлЅлы. Жалаєтјс баїадѕрдi  кѕллi 

тѕр  кi хал¶ыныє ма¶танышына айналµан 

кјр  нектi ¶олбасшы деуге де болады. 1567 

жы   лы Сырдария бойындаµы ¬азалы же­

рiн де дѕниеге келген Жалаєтјстiє азан ша­

¶ы рып ¶ойµан есiмi ¦бдiкґрiм екен. ¬аза¶ 

та ри  хындаµы мґлiметтерде Жґєгiр хан мен 

Жа   лаєтјс  баїадѕрдiє  тыµыз  байланысын 

ає   µаруµа болады. 1643 жылдары Жетiсу ай­

м а  µына  басып  кiрген  жоєµар  ¶алма¶ та ры­

мен  шай¶ас¶ан Жґєгiр ханµа, Жалаєтјс 20 

мыє ґскермен  кјмекке келiп, бас¶ын шы ­

лар ды тал¶андауµа ¶ол Ѕшын созµан. БЅл 

Ѕлы шай¶ас тарихта «ОрбЅла¶ шай ¶а сы» 

деп те аталды. 1644 жылда ры БЅхар хан­

ды µы на жасалынµан соµыста, елдi ¶орµауµа 

Жґє гiр хан 100 мыє ¶олмен Жалаєтјс 

ба їа дѕр ге  ¶олдау  таныт¶ан.  Нґтижесiнде, 

бiрiк кен кѕштiє ар¶асында ¶ос тЅлµа же­

єiс ке  жетiп,  тѕркi  халы¶ та ры ныє  арасында 

есiм дерi ґйгiлi бола тѕскен. Сјйтiп, Жалає­

тјс   ¶олбасшы Самар¶ан шаїарын ¶ыры¶ 

жыл  дан аса биледi деген деректер де бар. 

Бѕ гiн де ¶аза¶ хал¶ымен ¶оса  јзбек Ѕлтыда 

Жалаєтјстi ¶ам¶ор баїа дѕр  деп таниды. 

Кѕл лi  ¶аза¶  жЅртыныє  ма¶   та ныштары, 

та рих ¶ойнауына енсеє, ерен ерлiктерiмен 

ойып  алар орны бар хан дар мен ¶олбасшы 

ба  тыр ларымыз  жетер лiк.     Ал,  олардыє  есi­

мiн жаєµыртып кейiнгi Ѕр  па¶ ¶а насихаттау, 

бiр лiгiмiз  бен  ¶Ѕн ды лы µы мызды  арттыра 

тѕс пек.  Елбасы  ма¶а ла сын даµы  баµдарда  ел­

дiє  еє сесiн  биiктетiп,  тарих  пен  мґд е ниет тiє  

айры¶ша  кјрiнiсiн  ¶ай та  жаєµыртып  отыр.                

                              Жомарт БЕГIМБЕТ.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет