1. Заттардың қайсысы жай затқа жатадыДата21.06.2018
өлшемі130.74 Kb.
1 Нұсқа

1. Заттардың қайсысы жай затқа жатады

A) PH B) P2O3 C) P4 D) P2O5 E) H3PO4

2. Al3+ және Ca2+ иондарындағы электрондарының жалпы саны

A) 28 B) 30 C) 31 D) 33 E) 35

3. Сутек пероксиді молекуласындағы барлық электрондар саны

A) 18 B) 20 C) 24 D) 34 E) 32

4. Х-тің реттік нөмірі – 6, атомдық массасы – 12 г, Ал Ү-тің реттік нөмірі – 16, атомдық массасы – 32. ХҮ2-нің молекулалық массасын анықтаңыз:

A) 38 B) 44 C) 76 D) 88 E) 104

5. Элементтің электрондық формуласы 3s2 3p4 болып аяқталады, осы элементтің реттік нөмірін анықтаңыз:

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 6

6. Үлкен периодтың кіші периодтан айырмашылығы неде?

A) Сілтілік металлдар болмауымен B) Инертті газдардың болмауымен C) d- және f – элементтердің болуымен

D) Бейметалдардың болуымен E) Элементтердің металдық қасиеті болуымен

7. Қышқылдық оксидті көрсетіңіз:

A) N2O B) K2O C) Fe3O4 D) Al2O3 E) N2O5

8. Төменде берілген оксидтердің қайсысы NaOH-пен де, HCl-мен де әрекеттесе алады?

A) SO3 B) ZnO C) CO D) MgO E) CaO2

9. NН4NO2 қосылысындағы азоттың валенттіліктері:

A) -3, +3 B) +3, -3 C) -4, +4 D) +4, -4 E) -3, +5

10. Mg(OH)2+H2SO4→қышқыл тұз+...теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:

A) 4 B) 5 C) 7 D) 6 E) 2

11. 6FeCl2+X+14HCl→2KCl+6FeCl3+2CrCl3+7H2O

Берілген теңдеудегі Х формуласын анықтаңыз

A) K2Cr2O7 B) Cr2O3 C) CrO3 D) KCrO4 E) K2CrO4

12. Темір (III) гидроксидінің молярлық массасын көрсетіңіз:

A) 57 B) 67 C) 97 D) 107 E) 120

13. Массасы 4,4 г-ға тең көміртек (IV) оксидінің зат мөлшері қанша болады?

A) 0,5 B) 0,3 C) 0,1 D) 1 E) 0,7

14. 46 г натрий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж.-да) көлемі:

A) 8,4 л B) 11,2 л C) 22,4 л D) 12,3 л E) 5,6 л

15. 13,8 г натрий мен 8 г күкірттен түзілетін натрий сульфидінің массасы:

A) 21 B) 18,5 C) 20 D) 18 E) 19,5

16. Қай газдың молекулалық массасы ең аз?

A) О2 B) Н2 C) N2 D) He E) Cl2

17. Ион алмасу реакцияларының қайтымсыз болатындығын білдіретін қате жауапты табыңыз:

A) Тұнба түзіледі B) Газ түзіледі C) Аз диссоциацияланылатын зат түзіледі

D) Су түзіледі E) Еритін заттар түзіледі

18. 250 г 2%-дық ерітінді дайындау үшін қанша натрий хлориді қажет?

A) 5 г B) 2 г C) 4 г D) 1 г E) 3 г

19. 500 г ерітіндіде массасы 60 г натрий хлориді ерітілген. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін анықтаңыз:

A) 2% B) 4% C) 8% D) 12% E) 16%

20. CaO+2HCl→CaCl2+H2O ∆H=-110 кДж. Берілген реакцияның түрін анықтаңыз:

A) Эндотермиялық B) Экзотермиялық C) Қосылу D) Алмасу

E) Тотығу-тотықсыздану

21. Бір мезгілде қарама-қарсы бағытта жүретін химиялық реакциялар қалай аталады?

A) Кинетикалық B) Термохимиялық C) Қайтымды D) Катализдік

E) Қайтымсыз

22. Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, ол реакция:

A) Эндотермиялық B) Экзотермиялық C) Айырылу D) Қайтымды

E) Қайтымсыз

23. BaCr2O7 қосылысындағы хромның тотығу дәрежесін анықтаңыз:

A) +1 B) +3 C) +5 D) +6 E) +7

24. Тотығу-тотықсыздану реакциясының теңдеуін толықтырып, белгісіз заттың формуласының алдындағы коэффициенттерін көрсетіңіз:

Cu+………..→CuSO4+SO2+H2O

A) SO3 B) 4H2SO4 C) 2K2SO4 D) 6S E) 2H2SO4

25. Берілгендердің қайсысы алкан емес?

A) CH4 B) C2H6 C) C6H14 D) C4H8 E) C5H122 нұсқа

1.Тек қышқылдық қасиет көрсететін оксид:

А) Na2O B) Al2O3 C) MgO D) SO2 E) CaO

2. Фтор сумен мына теңдеу бойынша әрекеттеседі, реакция типі:

2F2 +2H2O =4HF+O2

A) Қосылу реакциясы B) Айырылу реакциясы C) Сутек қосылу реакциясы

D) Алмасу реакциясы E) Тотығу - тотықсыздану реакциясы

3. Молекулалық массасы 142-ге тең болатын қаныққан көмірсутектің молекулалық массасы:

A) С8Н18 B) С 8Н14 C) С 8Н21 D) С 10Н22 E) С 8Н20

4. Екідайлы негіз + қышқыл =тұз + су теңдеуіне қайсысы сәйкес келеді:

A) Zn(OH)2 +2HCL→ZnCl 2+2H2 O B) Fe(OH)2 +2H 2O →FeCl2 +2H2 O

C) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 +2H2 O D) Ba(OH)2 +2HCl → BaCl2 + 2H2 O

E) NaOH +HCl →NaCl + H2 O

5. Темір (ІІІ) хлориді түзілетін реакция:

А) Fe +Cl2 → B) Fe +HCl → C) AlCl3 + Fe → D) FeO +HCl → E) Fe(OH)3 +KCl →

6. Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы:

A) Әуелі артады, содан соң кемиді B) Артады C) Өзгермейді D) Кемиді

E) Әуелі кемиді, содан соң артады

7. Сумен әрекеттескенде оксид түзеді:

A) Литий B) Барий C) Натрий D) Алтын E) Мырыш

8. Көмірсутектердің табиғи көздері қатарына жатпайды:

A) Мұнайға серік газдар B) Тас көмірі C) Гранит D) Табиғи газ E) Мұнай

9. Бесінші период, жетінші топтың қосымша топшасында орналасқан элементтің реттік нөмірі:

A) 25 B) 35 C) 75 D) 43 E) 53

10. К2О + НNO3 толық әрекеттескенде түзілетін тұзды және оның алдындағы коэффициенті:

A) 2KOH B) K2CO3 C) 2 KNO3 D) KNO3 E) KOH

11. Кір сабынның құрамында болатын сілтілік металл:

A) Lі B) Rb C) K D) Na E) Fr

12. Органикалық заттардағы құрылым формулалары... көрсетеді:

A) Атомдардың байланысу ретін B) Атомдар мен иондардың санын C) Иондардың байланысу ретін

D) Иондардың санын E) Молекулалардағы атомдардың санын

13. Мына көмірсутектің атауы:A) Бензол B) Толуол C) Циклогексан D) Хлорбензол E) Ксилол

14 Реттік нөмірі 56 – шы элементтің электрондық қабатының саны:

A) 8 B) 5 C) 7 D) 6 E) 4

15. Аз еритін зат:

A) AgCl B) Ag2SO4 C) NaCl D) Ca3(PO)4 E) BaSO4

16 Төменде берілген қаныққан көмірсутектердің арасында н – гексанның изомері

A) 2 – метилгексан B) 2,2 – диметилбутан C) 2,3 – диметилпентан D) 2,3,4 – триметилпентан E) 2 – метилбутан

17 Ag2O оксидіндегі күмістің массалық үлесі ...

A) 92,6 % B) 92,1 % C) 93,6 % D) 93,1 % E) 94,1 %

18 Оттек молекуласындағы ортақ электрон жұптарының саны

A) 1 B) 5 C) 3 D) 2 E) 4

19 Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым...

A) А. Бутлеров B) А. Кольбе C) Д.И Менделеев D) С. Аррениус E) А. Кекуле

20. Фенолдың бромдану реакциясы

A) C2H5OH + 3O2 = 2CO2 +3H2O B) C 6H5 OH +3Br2 = C6H2Br3OH +3HBr

C) 2C2H5 OH +2Na = C2H5 ONa +H2 D) C6H 5OH + NaOH =C6H5ONa +H2O

E) 2C6H5OH +2Na = 2C6H5ONa + H2

21. CaF2 моллекуласындағы химиялық байланыс түрі

A) иондық B) ковалентті полюссыз C) ковалентті полюсті D) сутектік

E) донорлы акцепторлы

22. Хлор сутекпен әрекеттескенде түзілетін қосылыс...

A) оттексіз қышқылға жатады B) амфотерлік оксидке жатады C) қышқылдық оксидке жатады

D) оттекті қышқылға жатады E) негіздік оксидке жатады

23. Екідайлы заттың формуласы

A) Ba(OH)2 B) Ca(OH)2 C) MgO D) Fe(OH)2 E) Al2O3

24. Органикалық заттар құрамындағы көміртектің валенттігі

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5 E) 1

25. Гидрлегенде пропан түзетін қосылыс

A) Метилен B) Этилен C) Диметилэтилен D) Пропилен E) Метилпропен3 нұсқа

1. Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:

A) 3s23p4 B) 3s23p3 C) 4s24p2 D) 3s23p2 E) 4s24p4

2. Молярлық масса 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы:

A) С7Н16 B) С6Н14 C) С10Н22 D) С8Н18 E) С5Н12

3. Фенолдың салыстырмалы молекулалық массасы мынаған тең:

A) М=93 г/моль B) М=94 г/моль C) m=94 D) Mr=94 E) Mr=56

4. Реттік нөмірі 12-ге тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрон саны:

A) 6 B) 3 C) 4 D) 2 E) 5

5. Oттексіз қышқыл –

A) CO2 B) Zn(OH)2 C) HCl D) HNO3 E) CaO

6. Аммоний гидросульфатының молекулалық массасы:

A) 80 B) 78 C) 215 D) 110 E) 115

7. Сілтілік металл:

A) Ca B) Fe C) Ni D) Na E) Mg

8. Ядро заряды +14 болатын элементтің периодтық жүйедегі орны:

A) II период, III негізгі топша B) III период, IV негізгі топша C) I период, I негізгі топша

D) IV период, V негізгі топша E) IV период, II негізгі топша

9. Электрондық формуласы ...3d6 4s2 және салыстырмалы атомдық массасы 56 болатын элемент атомының нейтрон саны:

A) 30 B) 45 C) 60 D) 56 E) 15

10. 350 г 6%-ті ерітінді дайындау үшін қажет күміс нитратының массасы:

A) 20 г B) 24 г C) 22 г D) 21 г E) 23 г

11. Кальций гидроксиді әрекеттесетін зат:

A) Ba(OH)2 B) SO3 C) CO D) Hg E) Ag

12. HNO3+KOH=KNO3+H2O реакцияның типі:

A) Орынбасу B) Тотығу C) Қосылу D) Алмасу E) Айырылу

13. s – элементтер орналасқан қатар:

A) Na, P, O B) Rb, Al, Cu C) Li, Ba, H D) N, S, C E) Fe, Cr, Mn

14. Реакцияны теңдеуіндегі электролиттердің алдындағы коэффициенттердің қосындысы Fe+2HCl(ер)→FeCl2(ер) +H2

A) 7 B) 2 C) 4 D) 6 E) 3

15. Реттік нөмірі 20 – шы элементтің атомындағы энергетикалық деңгей саны:

A) 4 B) 6 C) 7 D) 5 E) 3

16. Негіздік оксид –

A) Zn(OH)2 B) HCl C) HNO3 D) CO2 E) CaO

17. 2 моль натрий бромидінің массасы:

A) 200 г B) 206 г C) 204 г D) 208 г E) 202 г

18. Тек спирттер орналасқан қатар:

A) CH3OH, NaOH B) C2H5OH, C6H5OH C) C2H4(OH)2, KOH

D) CH3OH, C3H7OH E) CH3COH, C3H7OH

19. Оксидтерінің жалпы формуласы R2O5 болатын элементтер қатары:

A) Mg, Ca, Be B) S, Se, Te C) N, P, As D) F, Cl, Br E) Na, K, Rb

20. H2SO4+KOH→реакциясы... деп аталады

A) бейтараптану B) гидролиз C) орын басу D) эфирлену E) тотығу - тотықсыздану

21. Амфотерлі гидроксидтер формуласы көрсетілген қатар:

A) LiOH, Ba(OH)2, Al(OH)3 B) Be(OH)2, Fe(OH)2, KOH C) NaOH, Sn(OH)2, Ba(OH)2

D) Zn(OH)2, KOH, Ca(OH)2 E) Al(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2

22. Галогендердің электрондық формуласы:

A) ns2np5 B) ns2np2 C) ns2np3 D) ns2np4 E) ns2np6

23. 2 моль күкірт қышқылының массасы:

A) 194 г B) 198 г C) 195 г D) 192 г E) 196 г

24. 1,5 моль күкіртсутек толық жанғанда түзілетін күкірт (IV) оксидінің массасы:

A) 96 г B) 32 г C) 64 г D) 9,6 г E) 3,2 г

25. Табиғи ғаныштың (гипс) құрамы:

A) CaSO4, B) 2CaSO4*H2O C) 2CaSO4*2H2OD) CaSO4*1/2H2O E) CaSO4*2H2O
Каталог: attachments
attachments -> Г. Кукуевицкого» «Освоение хроматизма»
attachments -> Ходячая Аномалия
attachments -> Рабочая программа по предмету «стоматологические материалы и оборудования»
attachments -> Показания для госпитализации в эндокринологическое отделение
attachments -> Методические рекомендации Последствия воздействия жары на человека. Рекомендации для населения в условиях аномальной жары по материалам воз «Планы действий по защите здоровья от воздействия аномальной жары»


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет