1-вариант биологиябет1/20
Дата18.01.2017
өлшемі13.46 Mb.
#2114
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1-вариант

БИОЛОГИЯ

1. љаза›станныЈ љызыл КітабыныЈ шы››ан жылы:

A) 1982.

B) 1981.


C) 1985.

D) 1983.

E) 1984. 2. А“аштыЈ ›абы“ыныЈ ›абаттары:

A) изек.

B) Тоз, тін, йЈ.

C) Камбий.

D) СЇрек.

E) СЇрек талшы›тары.3. ГЇлдіЈ жеміс тЇзуге ›атысатын негізгі бйлігі:

A) ГЇлтабан

B) ГЇлсерігі

C) Тоста“анша

D) Аналы›

E) КЇлте4. љосжарна›ты µсiмдiктер –

A) К‰рiш.

B) СЩбiз.

C) Асб±рша›.

D) Арпа.

E) С±лы.5. РаушангЇлділердіЈ жемісі:

A) Б±рша››ап.

B) ДЩнек.

C) Кйп сЇйекті жаЈ“а›.

D) Т±›ымша.

E) Б±рша››ын.6. Кепкенде тЇсі а“арып кететін мЇк:

A) Кйкек мЇгі.

B) Плаун .

C) Шымтезек мЇгі .

D) Ламинария .

E) Жасыл мЇк .7. Паразит саЈырау›±ла›тар

A) ›и саЈырау›±ла“ы.

B) ›аракЇйе.

C) тЇбіртек.

D) арыш›±ла›.

E) ›озы“±йры›8. КебісшеніЈ ›оз“алуы:

A) жал“ан ая›тарымен

B) жиырыл“ыш вакуольмен

C) кірпікшелерімен

D) талшы›пен

E) ас ›орыту вакуолі ар›ылы 9. Жынысты кйбею процесіне ›атысатын жасушалар:

A) аталы› жЩне аналы›

B) атпа


C) ішкі ›абаты

D) тек ›ана аналы›

E) дене 10. А› с±ламаныЈ аналы› безініЈ орналас›ан жері:

A) ДененіЈ арт›ы бйлігі.

B) ДененіЈ бЇйірінде.

C) Екі денешік ретінде дененіЈ алдыЈ“ы жа“ы.

D) ДененіЈ ортаЈ“ы бйлігі.

E) ДененіЈ ›±йры› бйлімі. 11. ШаянтЩрізділерге жататын:

A) ±лу

B) кЩдімгі тоспа±луC) ›оЈыз

D) ›ара шыбын

E) дафния 12. С±р кесірткеніЈ тіршілік етуі:

A) йзенде

B) ›±р“а›, кЇн жа›сы ›ыздыратын жерде

C) кйлдерде

D) теЈізді орындарда мекендейді

E) батпа›ты жерде13. Адам жасушасыныЈ ядросында“ы хромосом саны-

A) 46.

B) 16.


C) 36.

D) 6.


E) 8.14. Ми ба“анасынан тарайтын жЇйке саны:

A) 6 ж±п


B) 5 ж±п

C) 12 ж±п

D) 8 ж±п

E) 10 ж±п15. љаЈ›а б±лшы› етініЈ ›±рылысы т±рады:

A) бірыЈ“ай салалы б±лшы› ет жЩне жекеленген кйлденеЈ жола›ты б±лшы› еттен

B) жекеленген кйлденеЈ жола›ты б±лшы› еттен

C) бірыЈ“ай салалы б±лшы› ет шо“ырынан

D) кйлденеЈ жола›ты б±лшы› ет талшы›тары шо“ырынан

E) кйлденеЈ жола›ты б±лшы› ет талшы›тары шо“ыры мен бірыЈ“ай салалы б±лшы› еттен 16. ЖЇректіЈ кіші ›анайналым шеЈбері басталатын бйлігі:

A) Сол жа› ›±ла›ша.

B) ОЈ жа› ›арынша.

C) Сол жа› ›арынша.

D) ОЈ жа› ›±ла›ша.

E) љол›а. 17. Тыныс алу“а жатпайтын мЇше:

A) бауыр

B) аЈ›а


C) кеЈірдек

D) кймей


E) кеЈсірік18. ®ш тЇбірлі тістер:

A) ®стіЈгі азу.

B) АстыЈ“ы азу.

C) Иттіс.

D) КЇректіс.

E) Ауру тістер. 19. Теріні тЇзетін ±лпа:

A) ЖЇйке.

B) Б±лшы›ет.

C) Шел.

D) ДЩнекер.E) Эпителий. 20. Есту мЇшесініЈ толтырыл“ан с±йы›ты› ›уысы

A) Сырт›ы ›±ла› ›уысы.

B) ОртаЈ“ы ›±ла› ›уысы.

C) Самай сЇйегіндегі ›уыс.

D) Ішкі ›±ла›.

E) љ±ла› ›ал›аны. 21. Жо“ары температурада жЩне ›ысымда:

A) Вирустар ›ырылады.

B) Зат алмасу процесі тймендейді.

C) Вирустар кйбейеді.

D) Бактериялар кйбейеді.

E) Лейкоциттер кйбейеді. 22. РибосоманыЈ ат›аратын ›ызметі:

A) љоректік заттарды тасымалдайды

B) АТФ жасайды

C) Органикалы› заттарды ›орытады

D) Фотосинтезге ›атысады

E) А›уызды синтездейді23. ДНљ тізбегіндегі азотты негіз Аденинге ›арама ›арсы нуклеотид:

A) аденин

B) тимин


C) уроцил

D) пуанин

E) цитозин24. Кроссинговер дегеніміз:

A) жыныс жасушаларыныЈ пайда болуы

B) жасушаныЈ ай›ас бйлінуі

C) гомологиялы› хромосоманыЈ бір-бірімен ты“ыз жанасуы

D) хромосоманыЈ спиральды ширатылуы

E) гомологты› хромосомалардыЈ бйліну кезінде ай›асуы25. Сырт›ы жЩне ішкі ортада бай›алатын хромосомада“ы йзгергіштік:

A) Кроссинговер.

B) Реакция нормасы.

C) изгергіштік.

D) Мутация.

E) Модификация. 26. Физиологиялы› критерийдіЈ негізгі ерекшелігі:

A) На›ты тЇрге тЩн хромосомалар жиынты“ы.

B) А“заныЈ сырт›ы белгілерініЈ жиынты“ы.

C) ТЇрдіЈ тарал“ан белгілі бір айма“ы.

D) А“залардыЈ тіршілік Щрекеттері мен ›асиеттері.

E) Сырт›ы орта факторларыныЈ жиынты“ы. 27. Аналогиялы› мЇшелерге жататындар:

A) Кйртыш›ан мен ба›аныЈ алдыЈ“ы ›олдары.

B) Егеу›±йры› пен ба›аныЈ алдыЈ“ы ›олдары.

C) љ±с ›анаты мен иттіЈ табаны.

D) Б±рша›тыЈ м±ртшасы мен кактустыЈ тікенегі.

E) љ±с ›анаты мен кйбелектіЈ ›анаты. 28. Неандертальды›тар -

A) Жартылай маймылдар.

B) Антропоидтар (адамтектес маймылдар).

C) Саналы адам.

D) Тік жЇретін адам.

E) Ертедегі адамдар. 29. љас›ырдыЈ бйкенге шабуылы:

A) Жырт›ышты›.

B) БЩсекелестік.

C) Паразиттік.

D) Селбесу.

E) Арамтама›ты›. 30. љызыл кітап›а тіркелетіндер-

A) Барлы› Їй жануарлары.

B) Барлы› жабайы жануарлар.

C) МЩдени йсімдіктердіЈ барлы› тЇрі.

D) Сирек кездесетін йсімдіктер мен жануарлар.

E) Жабайы йсімдіктердіЈ барлы› тЇрі.
2-вариант

БИОЛОГИЯ

1. Терек т±›ымыныЈ таралу жолы:

A) љ±стармен.

B) Желмен.

C) издігінен.

D) Буна›денелілермен.

E) Сумен.

2. Б‰ршіктер бµлінеді:

A) ¤ркенді

B) Жапыра›ты, саба›ты

C) Жапыра›ты жЩне г‰лді

D) Г‰лді, тамырлы

E) Тамырлы, саба›ты

3. Буна›денелілер ›оректенеді:

A) Аналы› жыныс жасушасымен.

B) Аналы› тЇйінімен.

C) БЇршікпен.

D) ГЇл шірнесімен.

E) ГЇл кЇлтесімен.

4. Дара жарна›ты йсімдік:

A) љияр.

B) КЇнба“ыс.

C) ®рмеб±рша›.

D) љарабидай.

E) Ас›аба›.

5. љызанныЈ т±›ымдасы:

A) КЇрделігЇлділер.

B) ЛалагЇл т±›ымдасы.

C) Б±рша› т±›ымдас.

D) Асты› т±›ымдас.

E) Ал›а т±›ымдас.

6. Шымтезек мЇгініЈ ›±рылысы:

A) Ризоид, саба›, жапыра›.

B) Ризоид, саба›.

C) Тамыр, саба›, жапыра›.

D) Саба›, жапыра›.

E) ГЇл, жеміс, т±›ым.

7. Тек ›ана тірі а“залардыЈ денесіндегі органикалы› заттармен ›оректенетін бактериялар-

A) СЇт›ыш›ылы бактериялар.

B) ТЇйнек бактериялары.

C) Сапрофиттер.

D) Паразиттер.

E) Топыра› бактериялары.

8. Паразитті ›арапайымдылар“а жататын-

A) сЩулелілер.

B) дизентерия (›антыш›а›) амебасы.

C) кірпікшелі кебісше.

D) ›абырша›ты тамырая›.

E) кЩдімгі амеба.

9. Гидра тыныс алады:

A) икпе ›апшы“ымен.

B) Желбезекпен.

C) икпемен.

D) ДемтЇтікпен.

E) БЇкіл денесімен.

10. љыл›±рттыЈ ›ауіптілігі:

A) ДернЩсілі буна›денелілердіЈ паразиті

B) Адам“а ауру ту“ызады

C) Суда ж±мырт›аламайды

D) АдамныЈ б±лшы›етін за›ымдайды

E) Миды за›ымдайды

11. Киімдерге дернЩсілдері зиян келтіретін буна›дене:

A) илібас.

B) љантамшы.

C) Маса.

D) Т±ткйбелек.

E) љаракЇйе.

12. љабырша›ты жор“алаушылар“а жататын:

A) крокодилдер

B) саламандралар

C) жыландар

D) тасба›алар

E) тритондар

13. АдамныЈ ›±рса› ›уысында орналасатын мЇше:

A) ЖЇрек.

B) Ж±т›ынша›.

C) икпе.

D) иЈеш.


E) БЇйрек.

14. Бас ми ба“аныныЈ ›±рамына кірмейтін:

A) аралы› ми

B) ми кйпіршесі

C) сопа›ша ми

D) Їлкен ми сыЈарлары

E) ортаЈ“ы ми

15. Кез келген б±лшы› еттердіЈ жиырылуы байланысты:

A) љозу“а.

B) Кймір›ыш›ыл газын пайдалану“а.

C) Энергияны пайдалану“а.

D) Оттегін пайдалану“а.

E) Тежелуге.

16. ОЈ жа› ›арыншадан шы“атын ›антамыр:

A) Кйктамыр.

B) икпе салатамыры.

C) љол›а.

D) икпе кйктамыры.

E) љылтамыр.

17. Адам тыныс алуына ›ажетті газ:

A) оттегі

B) азот (IV) оксиді

C) азот

D) азот (II) оксидіE) кймір›ыш›ыл газы

18. Ас ›орыту жЇйесініЈ ішкі ›абыр“асы ... т±рады:

A) эпителий ±лпасынан

B) кйлденеЈ жола›ты б±лшы› ет ±лпасынан

C) бірыЈ“ай салалы б±лшы› ет ±лпасынан

D) дЩнекер ±лпадан

E) жЇйке ±лпасынан

19. ДЩрумендер (витаминдер) ... тЇзілуіне ›атысады.

A) кймірсулардыЈ

B) майлардыЈ

C) гормондардыЈ

D) ферменттердіЈ

E) т±здардыЈ

20. Физикалы› ж±мыс кезінде жылудыЈ теріден сырт›а шы“арылу себебі:

A) БауырдыЈ кЇшті ж±мысынан.

B) љанда ›анттыЈ кйбеюінен.

C) ТердіЈ булануынан.

D) ЛЇпілдіЈ баяулауынан.

E) ЛЇпілдіЈ артуынан.

21. КйздіЈ б±зылуы а“зада мына дЩруменніЈ (витаминніЈ) жетіспеуінен

A) Д.

B) В1.C) А.

D) В2.

E) С.

22. Автотрофты ›оректенетін а“залар:A) Адам.

B) исімдіктер.

C) СаЈырау›±ла›тар.

D) Вирустар.

E) Жануарлар.

23. Нуклеин ›ыш›ылыныЈ а›парат беретін заты:

A) Кймірсулар.

B) Т±здар.

C) А›уыздар (нЩруыз).

D) Майлар.

E) Жар“а›ша.

24. Мейозды› жолмен бйлінетіндер:

A) ›уы› б±лшы› еті,эпителий ±лпасы

B) жыныс жасушалары

C) за›ымдал“ан ±лпалар

D) прокариоттар

E) эмбрионды› ±лпалар

25. Дигибридті будандастыруда“ы F2 ±рпа›та фенотипі тйрт тЇрлі генотипті кйрініс береді:

A) 1:2:1

B) 1:1


C) 3:2:1

D) 3:1


E) 9:3:3:1

26. љолдан с±рыптауда-

A) љол т±›ым мен іріктемелер алынады.

B) ЖаЈа тЇрлер алынады.

C) АдамныЈ ›атысуынсыз жЇреді.

D) Популяция пайдасына Щсер етеді.

E) Органикалы› дЇниеніЈ барлы› тарихи дамуында жЇреді.

27. Тас кймір тЇзуге ›атыс›ан йсімдіктер:

A) гЇлді йсімдіктер

B) мЇктер

C) жалпа› жапыра›тылар

D) балдырлар

E) шаЈжапыра› тЩрізділер (›ыры›жапыра›)

28. Еуропеоидты› нЩсілге жататын тЇпкілікті т±р“ындардыЈ отаны -

A) Африка.

B) Еуропа.

C) Индонезия.

D) Аустралия.

E) Шы“ыс Азия.

29. Мекендейтін иесініЈ ›оректік заттарын пайдаланып, тіршілік ету:

A) Паразиттік.

B) Селбесу.

C) Жырт›ышты›.

D) Арамтама›ты›.

E) БЩсекелестік.

30. КйміртегініЈ топыра›та жина›талуы-

A) Органикалы› ›осылыстар тЇрінде.

B) Кймір тЇрінде.

C) Кймір›ыш›ыл газы тЇрінде.

D) Шйгінді массалар тЇрінде.

E) Кальций карбонаты тЇрінде.

3-вариант

БИОЛОГИЯ

1. Жасуша ›абы›шасындаѓы сањылау:

A) 3

B) КµптегенC) 1

D) 2


E) 4 2. Органикалы› заттар топыра›та:

A) љалыптасады

B) Шоѓырланады

C) Кµбейеді

D) Ыдырайды

E) ¤згермейді 3. Г‰лдіњ негізгі бµлігі:

A) Тостаѓан жапыра›ша

B) Г‰лтабан жЩне аналы›

C) Тозањ›ап жЩне аталы› жіпше

D) Аталы› жЩне аналы›

E) К‰лте жапыра›ша 4. Т±›ымныњ ›оректiк заттар жинайтын жасушалары-

A) Т±›ымбастама.

B) ¤зек.

C) Эндосперм.

D) Б‰ршiк.

E) Т‰йiн. 5. Суды кйп мйлшерде ›ажет ететін да›ыл:

A) КЇріш.

B) Тары.


C) С±лы.

D) Бидай.

E) љарабидай. 6. Хламидомонада жасушасыныЈ сыртын ›аптайтын:

A) Талшы›тар.

B) Хроматофор.

C) Кірпікшелер.

D) Кйзше.

E) љабы›ша. 7. Жеуге жарамды саЈырау›±ла›тар

A) ›аракЇйе, ›астауыш.

B) арыш›±ла›, кйктерек саЈырау›±ла“ы, ›озы›±йры›.

C) жал“ан тЇбіртек, боз арам›±ла›.

D) а› зеЈ, ›и саЈырау›±ла“ы.

E) пеницилл, ашыт›ы. 8. Безгек паразитініЈ кйбеюі-

A) Тері ар›ылы.

B) Бауыр ар›ылы.

C) Адам йкпесі ар›ылы.

D) Ішектер ар›ылы.

E) Эритроциттер ар›ылы. 9. Ішек›уыстылар“а тЩн тітіркену дегеніміз:

A) сырт›ы орта жа“дайына бейімделуі

B) жЇйке жасушаныЈ сырт›ы Щр тЇрлі ›имылдар“а жауап беруі

C) ›оректі ±стап алу

D) жауап беруі

E) тітіркендіргіш 10. Ш±балшаЈ“а тЩн емес белгілер:

A) Паразиттік тіршілік етуі.

B) Буылты› денелі болуы.

C) Регенерация ›асиетініЈ болуы.

D) Жауыннан кейін жер бетіне шы“уы.

E) Сирек›ылтандылы“ы. 11. љауіпті буна›денемен таби“и жаулары ар›ылы кЇресу Щдістері:

A) таби“и с±рыптау

B) биологиялы›

C) дезинфекциялау

D) механикалы›

E) химиялы›12. АлдыЈ“ы ая“ы ›анат›а айнал“ан, денесі ›ауырсынмен ›аптал“ан жануарлар:

A) Жар›анаттар.

B) љосмекенділер.

C) Бауырымен жор“алаушылар.

D) Балы›тар.

E) љ±стар. 13. љанда глюкозаныЈ Їнемі болуын реттейтін без

A) Гипофиз

B) љал›анша без

C) БЇйрек Їсті безі

D) Бауыр


E) °й›ы безі14. Ж±лынныЈ рефлекторлы› ›ызметі-

A) Сезгіштікті ›амтамасыз ету.

B) Б±лшы› еттердіЈ ж±мысын кЇшейту.

C) љаЈ›а ж±мысын реттеу.

D) љоз“алысты бас›ару.

E) Ас›орытуды тездету. 15. Б±лшы›ет сЇйекке ... байланысады.

A) б±лшы›ет шо“ы ар›ылы

B) сіЈір ар›ылы

C) шеміршек ар›ылы

D) буын ар›ылы

E) эпителий ±лпасы ар›ылы16. Лейкоциттер тЇзілетін жер:

A) бауырда

B) тек жілік кемігінде

C) кйк бауырда, жілік кемігінде, лимфа тЇйінінде

D) тек лимфа тЇйінінде

E) лимфада17. љан ±ю Їшін керекті дЩрумен:

A) D

B) B1C) C

D) A


E) К18. Бауыр йзегі ... ашылады:

A) ±лтабар“а

B) ›арын“а

C) то› ішекке

D) ±й›ы безіне

E) аш ішекке19. 1 гр а›уыз ыдыра“анда бйлінетін жылу мйлшері:

A) 16,8 кДж

B) 17,2 кДж

C) 17,6 кДж

D) 17,0 кДж

E) 16,0 кДж20. Тері бездері ар›ылы сырт›а шы“арылатын заттар:

A) ДЩрумендер.

B) А›уыз (нЩруыз).

C) Глюкоза.

D) Су мен т±з.

E) Майлар. 21. ТілдіЈ ±шы … сезеді.

A) ащыны

B) ›ыш›ылды

C) тЩттіні

D) кЇйдіретін ащыны

E) т±здылы›ты22. ЖасушаныЈ «љуат беретін станциясы».

A) Центриоль

B) Лизосома

C) Ядрошы›

D) Хлоропластар

E) Митохондриялар23. 1г. кймірсу ыдыра“анда бйлінетін энергия:

A) 40 кДж

B) 0 кДж


C) 17,6 кДж

D) 15,2 кДж

E) 38,9 кДж24. Гомологты› хромосоманыЈ конъюгациялануыныЈ жЇретін фазасы:

A) Мейозды› телофазада.

B) Мейозды› анафазада.

C) Мейозды› метафазада.

D) Мейозды› профазада.

E) Мейозды› интерфазада. 25. Жануарлар селекциясында депрессия“а ±шырататын Щдістер:

A) Жа›ын, туыстар арасында“ы с±рыптау.

B) Т±›ымаралы› с±рыптау.

C) Шріден будандастыру.

D) Жаппай с±рыптау.

E) Жеке с±рыптау. 26. Жеке бір популяция“а біріккен даралардыЈ арасында йзара жЇріп жататын еЈ негізгі факторлары:

A) Жырт›ыштар саны.

B) Орта› ›орек.

C) Географиялы› о›шаулану.

D) Еркін будандасуы.

E) Климат жа“дайыныЈ біркелкілігі. 27. Эволюциялы› йзгерістердіЈ ›±рылым деЈгейлерініЈ кЇрделендіретін бейімділік:

A) Конвергенция.

B) Ароморфоз.

C) Идиоадаптация.

D) Дегенерация.

E) Жалпы дегенерация. 28. СинантроптыЈ ›аЈ›а ›алды“ы табыл“ан жер -

A) Австралия.

B) Германия.

C) Пекин.

D) Европа.

E) Азия. 29. Тірі а“зада жЇретін химиялы› процесс ... байланысты.

A) сырт›ы жЩне ішкі температура“а

B) ішкі температура мен ыл“алдылы››а

C) сырт›ы температура“а, ыл“алды››а

D) айналада“ы орта жиынты“ына

E) ауа райыныЈ барлы› жиынты“ына 30. љызыл кітаптыЈ міндеттері-

A) Республика заЈдарына сЩйкес сирек тЇрлерді ›ор“ау.

B) Жабайы йсімдіктердіЈ барлы› тЇрін са›тап ›алу.

C) ®й жануарларыныЈ барлы› тЇрін са›тап ›алу.

D) Жабайы жануарлардыЈ барлы› тЇрін са›тау.

E) МЩдени йсімдіктердіЈ барлы› тЇрін са›тап ›алу.4-вариант

БИОЛОГИЯ

1. илі таби“ат›а жатады:

A) исімдік.

B) Тау жыныстары.

C) Жануар.

D) Бактериялар.

E) Адамдар. 2. Органикалы› тыЈайт›ыш›а жатпайды:

A) МикротыЈайт›ыш.

B) љарашірік.

C) КйЈ


D) Шымтезек

E) љ±с саЈ“ыры“ы 3. ГЇл дегеніміз:

A) Жыныс мЇшелері бар йсімдік мЇшесі.

B) Жасушалар жиынты“ы.

C) исімді мЇше.

D) А“заныЈ еЈ кіші бйлігі.

E) Фотосинтезге ›атысатын мЇше. 4. Шйлге тйзімді, суды кйп ›ажет етпейтін йсімдік:

A) МыЈжапыра›.

B) КЇріш.

C) љияр.


D) Кактус.

E) ЖЇгері. 5. РаушангЇлділерге жататын шйптесін йсімдік:

A) Алабота.

B) КйкнЩр.

C) ЖоЈыш›а.

D) љазтабан.

E) Картоп. 6. љыры›буыннан кйктемде дамитыны-

A) Жасыл йркендер.

B) Маса›шасы бар ›оЈыр йркендер.

C) Тамырсаба›.

D) љосал›ы тамырлар.

E) Саба›. 7. ®ш а“заныЈ селбесуінен ›±рал“ан йсімдік:

A) Балдыр.

B) љына.


C) љалпа›шалы саЈырау›±ла›.

D) ТЇйнек бактерия.

E) ЗеЈ саЈырау›±ла“ы. 8. СудыЈ ›алыЈ ›абатында жЇзіп жЇретін ішек›уыстылар-

A) риф тЇзуші маржандар.

B) актиниялар.

C) гидралар.

D) ›ызыл маржандар.

E) медузалар. 9. Бауырсор“ышта кірпікше:

A) Ересек а“зада болады.

B) ДернЩсілінде болады.

C) ДернЩсілінде болмайды.

D) Ересек а“зада болмайды.

E) Болмайды. 10. Басая›ты ба›алша›сыз ±лулардыЈ сор“ышы бар ›армалауыштары-

A) Мантиясы (шапаншасы).

B) Ба›алша“ы.

C) Ая›тарыныЈ бйлігі.

D) Т±л“асы.

E) Басы. 11. Буна›денелілердегі майлы денелердіЈ ›ызметі:

A) тама›тану

B) тыныс алу

C) кйбею

D) ›оз“алыс

E) зЩр шы“ару12. Желбезек:

A) ас ›орыту мЇшесі

B) тыныс алу мЇшесі

C) жЇйке жЇйесі

D) зЩр шы“ару мЇшесі

E) ›ан айналым мЇшесі13. Ішкі секреция бездерініЈ бйлетіні

A) ДЩрумендер

B) Сілекей

C) Гормон

D) Фермент

E) Тер14. АдамныЈ ›имыл-Щрекетін реттеп дене тепе-теЈдігін са›тайтын:

A) аралы› ми

B) бас ми ба“аны

C) мишы›


D) алдыЈ“ы ми

E) ортаЈ“ы ми. 15. СЇйектіЈ ›±рамында“ы органикалы› заттар:

A) Иілгіштік, серпімділік ›асиет береді

B) Тез сын“ыш ›асиет береді

C) СЇйекті ж±мсартады

D) СЇйекті ›атайтады

E) СЇйекке мы›тылы› ›асиет береді16. ТамырдыЈ лЇпілініЈ сезілуі :

A) икпе ›ылтамырынан.

B) Лимфадан .

C) љылтамырдан.

D) Кйктамырдан.

E) Салатамырдан. 17. икпедегі ауа кйпіршіктерінен т±ратын ±лпа:

A) эпителий

B) сЇйек


C) б±лшы› ет

D) дЩнекер

E) жЇйке18. Сілекей бйлінуін реттейтін орталы›-

A) ОртаЈ“ы ми.

B) Сопа›ша ми.

C) ®лкен ми сыЈарлары.

D) Аралы› ми.

E) Мишы›. 19. Ас ›орыту жЇйесінде амин›ыш›ылдар“а дейін ыдырайтын органикалы› ›осылыс:

A) кймірсу

B) глюкоза

C) а›уыз (нЩруыз)

D) крахмал

E) май20. А“зада бЇйректіЈ ат›аратын ›ызметі:

A) љанды оттегімен ›аны›тырыды.

B) Инсулин гармонын тЇзуге ›атысады.

C) Су мен улы ›осылыстарды бйліп шы“ару“а ›атысады.

D) А›уызды ыдыратады.

E) Адреналин гармонын тЇзуге ›атысады. 21. Жары› ›абылдайтын жасушалардыЈ орналасауы:

A) Кйз б±рша“ында.

B) Шыны тЩрізді денеде.

C) љасаЈ ›абы›шада.

D) Тор ›абы›ша ішіндегі тая›шалар.

E) Тамырлы ›абы›шада. 22. Нуклеин ›ыш›ылдарыныЈ тЇзілетін орны-

A) Ядро.

B) Клетка орталы“ы.

C) Эндоплазмалы› тор.

D) Цитоплазма.

E) Рибосома. 23. ДНљ-молекуласында азотты негіздердіЈ жетіспейтін тЇрі:

A) Аденин.

B) Цитозин.

C) Гуанин.

D) Тимин.

E) Урацил. 24. Аналы› жыныс жасуша тЇйінінде гЇлді йсімдіктердіЈ сперма саны:

A) бес


B) Їш

C) бір


D) тйрт

E) екі25. ТЇрдіЈ генотипі ААВв болатын гаметалары:

A) АВ

B) ААВ


C) Аав

D) АА, Вв

E) АВ, Ав26. Шрбір тЇр критерийлерін хромосомалар жиынты“ы мен саны, пішіні, кйлемі бойынша аны›тау критерийі:

A) Морфологиялы›.

B) Физиологиялы›.

C) Географиялы›.

D) Генетикалы›.

E) Экологиялы›. 27. ЖануарлардыЈ ›±рлы››а шы“у дЩуірі:

A) Кайназой.

B) Архей.

C) Протерозой.

D) Палеозой.

E) Мезозой. 28. Адамда“ы атавизм белгілері-

A) Адам ›аЈ›асында“ы ›±ймыша›.

B) љ±ла› ›ал›аны.

C) Со›ыр ішек йскіні.

D) љалыЈ тЇктілігі.

E) ®шінші ›аба›. 29. ОрганизмдердіЈ кЇн мен тЇнніЈ ±за›ты“ына жауап ›айтарып аны›тай білу ›абілеті -

A) Физиологиялы› бейімделу.

B) Фотопериодизм.

C) Биологиялы› са“ат.

D) Маусымды› йзгерістерге бейімделу.

E) Биологиялы› ыр“а›. 30. исімдіктіЈ азот жина›таушы-тЇйнек бактериялары орналас›ан орны:

A) Саба›та.

B) Тамырда.

C) Жапыра›та.

D) Жемісте.

E) Т±›ымда.5-вариант

БИОЛОГИЯ

1. исімдіктіЈ генеративті мЇшелері:

A) ГЇл, т±›ым, жеміс.

B) Тамыр, жеміс.

C) Саба›, гЇл.

D) Тамыр, саба›, жапыра›.

E) Жапыра›, т±›ым. 2. ‡степ ›оректендіру:

A) Топыра››а ›±м ›осу

B) Топыра››а су жіберу

C) Топыра›ты ›опсыту

D) Топыра››а тыњайт›ыш шашу

E) Жоњыш›а егу 3. Вегетативті жолмен кйбею:

A) Жыныс жасушалары ар›ылы.

B) Жеміс ар›ылы.

C) °ры› ар›ылы.

D) исімді мЇшелер ар›ылы.

E) Т±›ым ар›ылы. 4. Т±›ым себетін топыра›:

A) Ты“ыз болу ›ажет.

B) ите ›±р“а› бол“ан тиімді.

C) Ауа еркін йтетін болу ›ажет.

D) ите дым›ыл болуы ›ажет.

E) Батпа›ты болу ›ажет. 5. Асты› т±›ымдас емес йсімдік:

A) Бидай.

B) С±лы.


C) ЖЇгері.

D) Картоп.

E) љарабидай. 6. Йод алынатын йсімдік.

A) Балдыр

B) Плаун.

C) Бактерия.

D) СаЈырау›±ла›.

E) ШаЈжапыра› (›ыры›жапыра›). 7. љалпа›шалы улы саЈырау›±ла› -

A) Май›±ла›.

B) ТЇлкіжем.

C) А› саЈырау›±ла›.

D) Жал“ан тЇбіртек.

E) Арыш›±ла›. 8. ГидраныЈ ауыз ›уысыныЈ айналасында“ы ›армалауыштарыныЈ саны:

A) 15-18


B) 15-20

C) 1-3


D) 3-4

E) 5-8 9. љаза›станда кездеспейтін паразиттер :

A) ®шкір›±рт

B) Ішексор“ыш

C) Эхинококк

D) Ми›±рт

E) Суырт›ы10. Тоспа ±луыныЈ ›ан айналым жЇйесі:

A) ашы›


B) Їлкен ›ан айналу жЇйесі

C) т±йы›


D) кіші ›ан айналу жЇйесі

E) болмайды11. Асты› ›орына зиян келтіретін кене:

A) ирмеккене.

B) љамба кенесі.

C) љышыма кене.

D) Алма кенесі.

E) Берішкене. 12. љ±стардыЈ зЩр шы“ару мЇшесі.

A) Бауыр.

B) Имек тЇтікшелер.

C) љуы›.


D) Екі бЇйрек.

E) Екі жасыл без. 13. А“за мЇшелерініЈ ›ызметін зерттейтін “ылым:

A) Гигиена.

B) исімдіктану.

C) Физиология.

D) Жануартану.

E) Психология. 14. ЖЇйке жасушасыныЈ атауы.

A) Аксон.

B) Дендрит.

C) Нейрон.

D) ЖЇйке.

E) ТЇйін. 15. АдамныЈ омырт›а саны:

A) 29-31

B) 33-34

C) 34-36

D) 28-32


E) 40-4216. љанныЈ ›ызметіне жатпайтыны:

A) дене температурасын реттеу

B) заттарды тасылмалдау

C) оттегін тасылмалдау

D) а“заны ›ор“ау

E) заттарды арты› ›ор“а жинау17. Шылым шегу зардабынан болатын йкпе ауруы:

A) Плеврит

B) Т±мау


C) СПИД

D) Силикоз

E) ПЩле, рак18. КЇрделі заттардыЈ жай заттар“а ыдырауыныЈ ая›талуы

A) љарында

B) Аш ішекте

C) То› ішекте

D) Ауызда

E) °лтабарда19. Эритроцит ›±рамына кіретін химиялы› элемент:

A) кальций

B) темір

C) калий

D) азот


E) оттегі20. Тері рецепторыныЈ орналас›ан ›абаттары:

A) СіЈірлі.

B) Шел.

C) Майлы.D) Сырт›ы.

E) Ішкі. 21. Кйз алмасыныЈ ›асаЈ ›абы›шасы

A) жары› сЩулесін еркін йткізеді.

B) за›ымданудан ›ор“айды.

C) ›анмен ›амтамасыз етеді.

D) боя“ыш заттыЈ (пигмент) мйлшері мен таралуын аны›тайды.

E) кйз ішіне сЩуленіЈ тЇсуін реттейді. 22. А›уыз жЩне рибонуклеин ›ыш›ылы бар органоидтар:

A) Ядро.


B) Гольджи жиынты“ы.

C) Рибосомалар.

D) Жасуша орталы“ы.

E) Митохондриялар. 23. Ферменттер таби“аты жа“ынан:

A) Майлар.

B) А›уыздар (нЩруыздар) .

C) ДНљ.

D) Минералды т±здар.E) Кймірсулар. 24. Митозды› бйліну нЩтижесінде 1 жасушадан пайда болатыны:

A) 4


B) 3

C) 6


D) 5

E) 225. Жасыл тЇсті тегіс ›абы›ты ас б±рша“ыныЈ генотипін аны›таЈыз.(А-т±›ымы сары, а-т±›ымы жасыл тЇсті, В-тегіс ›абы›ты, в-б±дыр ›абы›ты).

A) ааВв

B) ААВВ


C) АаВв

D) аавв


E) АаВВ26. Эволюциялы› ілімніЈ ал“аш негізін ›алаушы:

A) Т.Шванн.

B) Ч.Дарвин.

C) Ж.Б.Ламарк.

D) К.Линней.

E) М.Ломоносов. 27. ТЇрлер арасында ›оректері біркелкі бол“ан жа“дайда туындайтын:

A) Арамтама›ты›.

B) Селбесу.

C) Паразиттік.

D) Тіршілік Їшін кЇрес.

E) Жырт›ышты›. 28. Шр тЇрге жататын а“залардыЈ йзара жа“дай ту“ыза отырып тіршілік етуі:

A) Паразиттік.

B) Селбесу.

C) Арамтама›ты›.

D) Жырт›ышты›.

E) БЩсекелестік. 29. Агроценоздар“а жататындар -

A) Ба›ша.

B) Орман.

C) Дала.

D) Тундра.

E) изендер. 30. Биосферада атом энергиясын пайдалан“анда-

A) Зиянды газдар жина›талады.

B) Кймір›ыш›ыл газыныЈ мйлшері азаяды.

C) Радиоактивті сЩулелер жина›талады.

D) Кйп мйлшерде оттегі сіЈіріледі.

E) Атмосфера ›±рамы ластанады.
Каталог: uploads -> doc -> 1246
doc -> Баяндама Тақырыбы: «Қазақтың ұлттық ойындары»
doc -> Сабақтың тақырыбы: Бөлу Сабақтың мақсаты: Білімділік: Рационал сандарды бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
1246 -> Сабақтың тақырыбы: Кәдімгі амеба тірі ағза ретінде. Сыртқы және ішкі құрлысы. Бір жасушалы ағзалардың тіршілік әрекеттері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет