Зерттеудің өзектілігіДата20.11.2017
өлшемі78.97 Kb.
Аннотация
Сақтағанов Балабек Кеніштайұлы
Тұлғаның креативті ойлауын дамытудың педагогикалық-психологиялық негіздері
Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі заманғы қоғамның жаһандық өзгеруі, қызметтік-ұрыстық іс-әрекеттің күрделі және динамикалық сипаты, халықаралық байланыстың кеңеюі әскери мамандардың алдына психология және педагогика пәндерін терең және берік игеру міндеттерін қойып отыр. Бұл жағдайда шығармашылығы жан-жақты дамыған тұлғаға деген қоғам қажеттіліктері де өседі.

Әскери институттарды модернизациялаудың заманауи кезеңдерінде курсанттардың жеке тұлғалық дамуы мен өзіндік білім алуына мүмкіндік беретін, белсенді оқу-танымдық іс-әрекетке оларды тарту кезінде оқу-тәрбиелік үрдісті жетілдіруге ерекше назар аударылуда.

Қазіргі уақытта қарулану мен техника мәнді күрделенді, аз уақытта әрекет ете отырып, офицердің жетік игеріп орындайтын тәсілдері, әрекеттері және операцияларының көлемі өседі. Бүгінде креативті ойлау көбінесе әскери іс-әрекеттің барлық сферасында ақыл-ой еңбегінің үлесі мен шығармашылық шешімдердің өсуі, ерекше маңызды өзіндік таңдауда, жаңаны ашуда, білімін басқа жағдайға аударғанда, шынайы және стандартқа сай келмейтін мәселелік міндеттерді шешуде пайда болады. Осыған байланысты әскери институттарда болашақ офицерлердің креативті ойлауын дамыту міндеттері жеткілікті дәрежеде маңыздылығын және өзектілігін көрсетеді.

Мәселенің өзектілігі және қарама-қайшылығы мен автордың жеке қызығушылығы «Тұлғаның креативті ойлауын дамытудың педагогикалық-психологиялық негіздері» зерттеу тақырыбын таңдауға себеп болды.Зерттеу нысаны: әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамыту үрдісі.

Зерттеу пәні: психология және педагогика пәндерін оқытуда әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытуға мүмкіндік беретін психологиялық-педагогикалық шарттар.

Зерттеудің мақсаты психология және педагогика пәндерін оқытуда әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытуға мүмкіндік беретін психологиялық-педагогикалық шарттарды анықтау болып табылады.

Зерттеудің міндеттері:

1. Әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытудың теориялық негіздерін анықтайтын қағидалар жиынтығын айқындау және ғылыми негіздеу.

2. Әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытудың критерийлерін, көрсеткіштері мен деңгейлерін анықтау.

3. Әскери психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту арқылы әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытудың теориялық моделін жасау және оқыту технологиясы ретінде жүзеге асыру.

4. Әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытуға мүмкіндік беретін әдістемелерді тәжірибелік-эксперименттік жолмен айқындау және негіздеу.

Зерттеу әдістері: танымның жалпы теориялық әдістері (талдау, синтез, ұқсастық, салыстыру, толықтыру, топтастыру, жүйелеу, типтеу, үлгілеу және т.б.); жалпы психологиялық-педагогикалық әдістер; болжамдық-верификациялық әдістер (эксперттік бағалар, жеке және топтық экспертиза, жариялық әдіс, конференция, ғылыми-әдістемелік семинар түрінде талқылау); математикалық статистика әдістері және т.б.

Зерттеудің негізгі нәтижелері, олардың ғылыми жаңалығы төмендегілерден тұрады:

- әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытудың теориялық негіздерін анықтайтын қағидалар жиынтығы ашылды және ғылыми негізделді;

- әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамытудың критерийлері, көрсеткіштері мен деңгейлері анықталды және негізделді;

- арнайы жобаланған оқыту технологиясында жүзеге асырылатын, психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту арқылы курсанттардың креативті ойлауын дамытудың теориялық моделі жасалынды;

- психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша сабақтарда өскен сайын күрделенетін жобаны шешуге курсанттарды кезең-кезеңмен тарту және мәселелік оқу міндеттерін қою негізінде тұлғаның креативті ойлауын жемісті дамыту үшін оқыту технологиясын қолдану мүмкіндігі экспериментті түрде дәлелденді;

- өз кезегінде әскери институтты бітірушінің кәсіби дайын болуын және берілген міндетті тікелей орындауын қамтамасыз ететін, креативті ойлауды дамытуға мүмкіндік туғызатын психологиялық-педагогикалық шарттар негізделді.Зерттеудің тәжірибелік мәні теориялық ережелер мен қорытындылар психологиялық-педагогикалық пәндерден білім беру барысында әскери институт курсанттарының креативті ойлауын дамыту мәселелерін тиімді шешу үшін алғышарттар туғызады және осы мақсатта басқа оқыту мекемелерінің жоғары кәсіби білім беру жүйесінде, сондай-ақ психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша сабақ өткізуде курсанттардың креативті ойлауын дамытуға бағытталған оқыту технологиясын негіздеуде; психологиялық-педагогикалық пәндерден білім беру үрдісінде курсанттардың креативті ойлауын дамыту бойынша әскери институттардың оқытушылары үшін тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстарды жасау және негіздеуде қолданылуы мүмкін.


Summury
Balabek Kenishtayuly Saktaganov
The pedagogic-psychological bases of Military Institute cadets creative thinking development
The research relevance. Our state development transition period complication, magnitude and sharpness of modern world arising social and economic, cultural and political problems cause search relevance of high-quality preparation optimum ways of military experts with creative thinking, professional mobility, having fundamental knowledge of pedagogic and psychology.

Nowadays military institutes modernization requires improvement of education and upbringing process with cadets involvement into vigorous educational and informative activity promoting their personal development and independent training.

Nowadays armament and equipment had become complicated, and officer in short time has to master perfectly activity bases and operation techniques in large volume. The creative thinking have been implemented in military activity all spheres, in particular in cerebration, decision-making, an important specific choice and discovery, real and not standard tasks solution. Therefore future officers creative thinking development in military institutes becomes the scientific-theoretical researches relevant direction.

The research relevance and author personal interest causes the research subject significance "The pedagogic-psychological bases of personality creative thinking development".

The research object: military institute cadets creative thinking development.

The research subject: the pedagogical conditions promoting the military institute cadets creative thinking development during pedagogic and psychology studying.

The research aim is pedagogical conditions definition promoting the military institute cadets creative thinking development during pedagogic and psychology studying.

The research goals:

1. Revealing and scientifically proving the theoretical bases of the military institute cadets creative thinking development.

2. Defining criteria, indicators and levels of the military institute cadets creative thinking development.

3. Developing theoretical model of the military institute cadets creative thinking development during military psychology-pedagogical disciplines studying and its realization as training technology.

4. Test-experimentally verifying and proving the techniques promoting the military institute cadets creative thinking development.

The research methods: general theoretical cognition methods (analysis, synthesis, analogy, comparison, addition, typification, systematization, classification, modeling, etc.); general psychology-pedagogical methods; prognostic and verification (expert assessment, individual and group examination, conference, scientific and methodical seminar); mathematical statistics methods, etc.

The scientific novelty and theoretical research importance consists of:

- revealed and scientifically proved the theoretical bases of the military institute cadets creative thinking development;

- defined and proved criteria, indicators and levels of the military institute cadets creative thinking development;

- developed the theoretical model of the military institute cadets creative thinking development during psychology-pedagogical disciplines studying and realized in specially projected training technology;

- experimentally prove the training technology usage during cadets staged involvement in difficult projects solution during the psychology-pedagogical disciplines studying and consider need of cadets creative thinking successful development at educational tasks definition;

- defined the psychology-pedagogical conditions promoting development of the military institute graduates creative thinking, vocational training and abilities to fulfill given tasks.The research practical importance is the studied theoretical rules and conclusions create preconditions for the military institute cadets creative thinking development during psychology-pedagogical disciplines studying and for this purposes during the psychology-pedagogical disciplines studying in the higher education system of educational institutions training technologies aimed at the creative thinking development ; practical and methodical recommendations have been developed for military institutes teachers creative thinking development.
Аннотация
Сактаганов Балабек Кеништаевич
Педагогико-психологические основы развития креативного мышления курсантов военного института
Актуальность исследования. Сложность переходного периода в развитии нашего государства, масштабность и острота возникающих в современном мире социально-экономических, культурно-политических проблем обуславливают актуальность поиска оптимальных путей качественной подготовки военных специалистов с креативным мышлением, профессиональной мобильностью, обладающих фундаментальными знаниями педагогики и психологии.

В современный период модернизация военных институтов требует совершенствования учебно-воспитательного процесса с привлечением курсантов к активной учебно-познавательной деятельности, которая будет способствовать их личностному развитию и самостоятельному обучению.

В настоящее время существенно усложнились вооружение и техника, и офицер в короткий срок должен овладеть в совершенстве основами деятельности и приемами операции в большом объеме. Креативное мышление осуществляется во всех сферах военной деятельности, в частности в умственной деятельности, в принятии решении, в важном специфическом выборе и в открытии нового, в решении реальных и не стандартных задач. Поэтому развитие креативного мышления у будущих офицеров в военных институтах становится актуальным направлением научно-теоретических изысканий.

Актуальность проблемы и личная заинтересованность автора обусловливает значимость темы исследования «Педагогико-психологические основы развития креативного мышления курсантов военного института».Объект исследования: процесс развития креативного мышления курсантов военного института.

Предмет исследования: педагогические условия, способствующие развитию креативного мышления курсантов военного института в ходе изучения педагогики и психологии.

Цель исследования – определение педагогических условий, способствующих развитию креативного мышления курсантов военного института в ходе изучения педагогики и психологии.

Задачи исследования:

1. Раскрыть и научно обосновать теоретические основы развития креативного мышления курсантов военного института.

2. Определить критерии, показатели и уровни развития креативного мышления курсантов военного института.

3. Разработать теоретическую модель развития креативного мышления курсантов военного института в ходе изучения военных психолого-педагогических дисциплин и реализовать их как технологию обучения.

4. Опытно-экспериментальным путем проверить и обосновать методики, способствующие развитию креативного мышления курсантов военного института.

Методы исследования: общие теоретические методы познания (анализ, синтез, аналогия, сопоставление, дополнение, типизация, систематизация, классификация, моделирование и т.д.); общие психолого-педагогические методы; прогнозно-варификационные методы (экспертная оценка, индивидуальная и групповая экспертиза, конференция, научно-методический семинар); методы математической статистики и др.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается:

- раскрыты и научно обоснованы теоретические основы развития креативного мышления курсантов военного института;

- определены и обоснованы критерии, показатели и уровни развития креативного мышления курсантов военного института;

- разработана теоретическая модель развития креативного мышления курсантов военного института в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин и реализуется в специально проектированной технологией обучения;

- экспериментально обосновать использование технологии обучения в ходе поэтапного привлечения курсантов к решению сложных проектов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин и в определении учебных задач учитывать о необходимости успешного развития креативного мышления курсантов;

- определены психолого-педагогические условия, способствующие развитию креативного мышления выпускников военного института и их профессиональную подготовку и умения выполнять поставленные задачи.Практическая значимость исследования состоит в том, что изученные теоретические правила и заключения создают предпосылки для развития креативного мышления курсантов военного института в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин и с этой целью в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин в системе высшего профессионального образования учебных заведений обоснованы технологии обучения направленных на развитие креативного мышления; разработаны практические и методические рекомендации для преподавателей военных институтов по развитию креативного мышления курсантов в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин.


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет