Студенттерге арналған Нысан пәндік бағдарлама пму ұс н 18. 3/37Дата10.04.2018
өлшемі316.94 Kb.
Студенттерге арналған Нысан

пәндік бағдарлама ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы

«Саяси лидерлік» пәні бойынша5В050200 «Саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді ОҚЫТУДАҒЫ бағдарлама

(syllabus)

Павлодар


Студенттерге арналған Нысан

пәндік бағдарламасына ПМУ ҮС Н 7.18.3/38

бекіту парағы

БЕКІТІЛДІ

Тарих және құқық

факультетінің деканы

_________ А.А. Ақышев

«__»__________20 ж.

Құрастырған: аға оқытушы ____________ С.Қ. Молдабаевапәнді ОҚЫТУДАҒЫ бағдарлама (syllabus)
5В050200 «Саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған.
Оқу түрі: күндізгі жалпы орта білім базасы негізінде.
Бағдарлама «__» ____________ 20__ж., бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде жасалынды.
ӘжС кафедра жиылысында ұсынылды « » 20 ж., Хаттама № __
ӘжС кафедра меңгерушісі _____________Ғ.Н. Иренов « » 20 ж.
Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

« » 20 ж., Хаттама № __


ОӘК төрағасы___________________ Ш.Қ. Сүлейменова
КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ Ғ.Н. Иренов « » 20 ж.1 Оқытушы бойынша мәлімет

Сәуле Қуанышпекқызы Молдабаева аға оқытушыҚабылдау уақыты бейсенбі 13.00-14.00
Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А корпусында 517 аудиторияда тел. 67-36-87 (ішкі 1124)2 Пән бойынша мәлімет:

Пәннің жалпы көлемі – 2 кредит, 90 сағат, оның 15 сағаты дәріс сабақтарына, 15 сағаты – тәжірибелік сабақтарға, 60 сағаты – СӨЖ сабақтарына бөлінген. Дәріс сабақтары оқу сессиясында, тәжірибе, СӨЖ, межелік бақылау және емтихан емтихандық сессияда жүргізіледі.
3 Пәннің жұмыс көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сағаттар түрлері бойынша контактілік сағаттар саны

Студенттің өзіндік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрлері

барлығы

ддәр

ттәж

ллаб

сстуд

иинд

барлығы

СӨЖМ

4

3

90

15

15

-

-
90

60

емтихан

Барлығы
4 Пәннің мақсаты мен міндеттері:

мақсаты:

- қоғамның саяси өміріндегі саяси лидерліктің болмысы және мәнімен, сондай-ақ саяси лидерліктің негізгі технологияларымен таныстыру.міндеттері:

- лидерліктің табиғатымен, негізгі теорияларымен, қазіргі кезеңдегі лидерліктің ролімен таныстыру.5 Бұл пәннің оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:

 • саяси лидерліктің негізгі түсініктері, тұжырымдамалары мен теориялар;

 • саяси лидерлікті оқытудағы негізгі теориялық көзқарастар;

 • «көшбасшылық» түсінігін әртүрлілігін қарастыру;

 • тұжырымдамалар мәнін тереңнен түсіну;

 • қазіргі саяси үрдістерді талдау.

бұл пәннің оқу нәтижесінде студент істей білуі тиіс:

- аймақтық саяси үрдістерді есепке ала отырып саяси құбылыстарды талдай білуі;- сасяи құбылыстарды салыстыра білуі;

6 Алдыңғы реквизиттер:

 • Теориялық саясаттану;

 • Сасяи билік;

 • Саяси әлеуметтану;

7 Кейінгі реквизиттер:

 • Халықаралық қатынастар тарихы;

 • Дипломатия теориясы;

 • Жаһандану


8 Пәннің мазмұны


Тақырыптардың №


Пән тақырыптарының атауы


Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Лаб. жұмыс

СӨЖ
1

Саяси лидерліктің түсінігі мен қызметі

1

1

-

4

2

Саяси лидерліктің жалпы теориясының әдіснамалық негізі


1

1

-

4

3

Саяси лидерліктің дамуына Вклад Никколо Макиавеллидің сіңірген еңбегі

1

1

-

4

4

Саяси лидерліктің типологиясы

1

1

-

4

5

Лидерлік әлеуметтік институт ретінде

1

1

-

4

6

Саяси лидерлік билікті іске асыру негізіндегі механизм

1

1

-

4

7

Саяси лидердің имиджі

1

1

-

4

8

Саяси лидер тұлғасын зерттеудегі психологиялық аспектілер

1

1

-

4

9

Саяси стильдің түсінігі

1

1

-

4

10

Еуропа елдеріндегі саяси лидерлік

1

1

-

4

11

Шығыс елдеріндегі сяаси лидерлік

1

1

-

4

12

Қазақстандағы саяси лидерлік

1

1

-

4

13

А. Бөкейхановтің лидерлігі

1

1

-

4

14

Д.А. Қонаевтің саяси лидерлігі

1

1

-

4

15

Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі

1

1

-

4
Барлығы

15

15

-

60


9 Пән туралы мәлімет Саяси лидерлік әлеуметтік-гуманитарлық пәндер циклына енеді және Қазақстан Республикасының барлық ЖОО оқытылады. Пәннің мақсаттары мен міндеттері жоғарғы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен анықталады.

Саяси лидерлік саяси ілімдер жүйесінің, көзқарастардың дүниетанымдық негіздері, теориялық мазмұны бірлікте баяндалып, оның пайда болуынан қазіргі заманға дейінгі дамуы көрсетіледі. Саяси құқықтық ойдың әр түрлі тарихи дәуірлердегі қалыптасуы, оның көрнекті өкілдерінің пікір, пайымдаулары қарастырылады.10 Курс компоненттері
Кіріспе.

Саяси лидерлік — әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі саясат туралы өте маңызды оқу пәні.

Саясат қазіргі қоғам тіршілік әрекеті аспекті ретінде оның объектісі болып табылады. Саясаттану саясаттың қызметтері және тарихи даму зандарың зерттейді. Билік проблемалары, мемлекет және мемлекетердің арасындағы қатынас саясаттанудің мазмұны болып табылады

Саяси лидерлік қоғамдық білім саласы болып ХIX екінші жартысы – XX бірінші жартысында қалыптасты. Бірақ саясат теориясы қөне өркениеттер, антикалық дәуірлерден бастап дамып келеді..

Қазақстан және т.б. ТМД мемлекеттерде тоталитарлық жүйе құлдырауғаннаң және егемендік алғаннаң кейің саясаттану даму бастады.

Тақырып 1. Саяси лидерліктің түсінігі мен қызметі

Саяси лидерліктің түсінігі, оның болмысы. Саяси лидерліктің қызметтері. Зерттеудің пәні мен объектісі. Саяси лидерліктің деңгейлері. Тұлғаның саясаттағы рөлі.

Тақырып 2. Саяси лидерліктің жалпы теориясының әдіснамалық негізі

Лидерліктің саясаттағы теориялары. Ежелгі Шығыс пен Ежелгі Грекиядағы лидерліктің идеясы. Қайта өрлеу мен Жаңа замандағы лидерліктің тұжырымдамалары. Жаңашыл замандағы лидерліктің тұжырымдамалары. Лидерліктің қазіргі зерттеулері.Тақырып 3. Саяси лидерліктің дамуына Вклад Никколо Макиавеллидің сіңірген еңбегі

Никколо Макиавеллидің өмірі мен саяси трактаттары. Жизнь его политические трактаты. Н.Макиавеллидің әлеуміттік ойлар теориясына сіңірген еңбегі. Лидерліктің идеялары.Тақырып 4. Саяси лидерліктің типологиясы

Макса Вебердің саяси лидерлік типологиясы:дәстүрлі, харизматикалық және құқықтың лидерліктер. Саяси лидерліктің өзге де типологиялары: авторитарлы, демократиялық, лидер-реформатор, лидер-революционер, лидер-консерватор.Тақырып 5. Лидерлік әлеуметтік институт ретінде

Әлеуметтік құбылыс ретіндегі саяси лидерліктің болмысы. Саяси жүйені қалыптастырудағы саяси лидерліктің рөлі. Лидерлік институтының қалыптасуы. Саяси жүйенің құрылымы және лидерліктің әсері. Бюрократия сипаттамасы және лидерліктің әсері. Саяси лидерлікке институттардың әсері.Тақырып 6. Саяси лидерлік билікті іске асыру негізіндегі механизм

Лидерлік саяси бақылау, басқару ретінде. Лидерлік приоритетті әсер ретінде. Лидер мүдделерді іске асырушы ретінде. Лидер қоғамдастықтың символы ретінде. Саяси әлеуметтенудегі лидерліктің түсінігі. Қазіргі қоғамдағы әйел лидерлігінің қалыптасуы. Әйел саясаткерлерді алға жылжытудың ұлттық механизмі.Тақырып 7. Саяси лидердің имиджі

Имидждің негізгі сипаттамалары. Саяси имидж антикалық пен қазіргі заманның теориялық және практикалық феномені ретінде. Саясаттың сыртқы сипаты және оның саяси имиджді қабылдауы. Саяси лидерліктің дамуындағы саяси имидждің рөлі.Тақырып 8. Саяси лидер тұлғасын зерттеудегі психологиялық аспектілер

Саяси лидерлікті оқытудағы психологиялық әдістер. Саяси психоанализ әдістері - Г.Д.Лассуэллдің зерттеулері мен шәкірттері. Психобиография саяси лидерлікті зерттеудің әдісі ретінде.Тақырып 9. Саяси стильдің түсінігі

Саяси стильдің түсінігі. Саяси стиль және Свенсброудің тұлғалық профилі. М.Херманн бойынша саяси стильдің параметрлері: тұлғалық профиль, когнитивті үрдістер, өзге саясаткерлермен араласу стилі, топты басқару стилі, БАҚ-пен араласу, саяси стильдің қауіптілігі. Саяси стильдердің типтері: параноидалды, компульсивті, депрессивті, шизоидты, демонстративті.Тақырып 10. Еуропа елдеріндегі саяси лидерлік

Батыс лидерлігінң этикасы. Посткоммунистік Батыс. Батыс лидерлерінің қалыптасуы. Барак Обама.Тақырып 11. Шығыс елдеріндегі сяаси лидерлік

Жаңару контекстіндегі саяси лидерліктің болмысы. Модернизаторлық авторитаризм. Сухарто - "жаңа тәртіптің"лидері. Пак Чжон Хи және форсирлі модернизация. Лидерліктің авторитарлы типі: Анвар Садат. Тоталитарлық лидерліктің қайнаркөзі мен эволюциясы: Рухолла Мусави Хомейни. Жаңа геосаяси жағдайдағы демократиялық лидерліктің қалыптасуы: Аскар Акаев.Тақырып 12. Қазақстандағы саяси лидерлік

Қазіргі әлемдегі лидерліктің факторы. Қазіргі Қазақстандағы саяси элитаның қалыптасуы. Қазақстанның қазіргі қоғамдық дамуындағы саяси лидерліктің мәселелері. Қазақстанда жаңа билеуші элитаның қалыптасу жолдары. Саяси лидерлік қоғам өзгерісінің механизмі ретінде.Тақырып 13. А. Бөкейхановтің лидерлігі

Әлихан Бөкейханов лидерлігі. Ә.Бөкейханов – «Алаш» ұлттық саяси партиясының алғашқы негізін қалаушы. Ә.Бөкейханов – «Алаш-Орда» қазақ ұлттық мемлекетінің басшысы.Тақырып 14. Д.А. Қонаевтің саяси лидерлігі

Д.А.Қонаев тұлға және лидер ретінді. Кеңестік Қазақстан жағдайындағы Д.А.Қонаевтің саяси лидерлігі. Д.А.Қонаевтің Қазақстан дамуына қосқан үлесі.Тақырып 15. Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі

Н.А.Назарбаев феномен ретінде. Н.А.Назарбаевтің тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы саяси лидерлігі. Н.А.Назарбаевтің Қазақстан қоғамының дамуына қосқан үлесі.Дәріс мазмұны
1 Тақырып. Саяси лидерліктің түсінігі мен қызметі

1. Саяси лидерліктің түсінігі, оның құрылымы.

2. Саяси лидерліктің қызметтері.
2 Тақырып. Саяси лидерліктің жалпы теориясының әдіснамалық негізі

1. Саясаттағы лидерліктің теориялары.

2. Лидерлікті зерттеудің қазіргі әдістері.
3 Тақырып. Тақырып №3 Саяси лидерліктің дамуына Вклад Никколо Макиавеллидің сіңірген еңбегі

1. Н.Макиавеллидің әлеуметтік ой тарихына сіңірген еңбегі.

2. Лидерліктің идеялары.
4 Тақырып. Саяси лидерліктің типологиясы

1. М.Вебердің саяси лидерлік теориясы.

2. Лидерлік типологиясының өзге де түрлері.
5 Тақырып. Лидерлік әлеуметтік институт ретінде

1. Лидерліктің болмысы әлеуметтік құбылыс ретінде.

2. Лидерлік институтының қалыптасуы.
6 Тақырып. Саяси лидерлік билікті іске асыру негізіндегі механизм

1. Лидерлік саяси басқару ретінде.

2. Лидер топтар мүддесін білдіруші ретінде.

3. Қазіргі қоғамдағы әйел саяси лидерлігінің қалыптасуы.


7 Тақырып. Саяси лидердің имиджі

1. Имидждің негізгі түсініктемелері мен сипаттамасы.

2. Саяси лидерліктің дамуындағы саяси имидждің рөлі.
8 Тақырып. Саяси лидер тұлғасын зерттеудегі психологиялық аспектілер

1. Саяси лидерлікті зерттеудегі психологиялық әдістер.

2. Психобиография саяси лидерлікті зерттеудің әдісі ретінде.
9 Тақырып. Саяси стильдің түсінігі

1. Саяси стильдің түсінігі.

2. Саяси стильдердің типтері.
10 Тақырып. Еуропа елдеріндегі саяси лидерлік

1. Батыс лидерлігінің этикасы.

2. Батыс лидерлерінің қалыптасуы.
11 Тақырып. Шығыс елдеріндегі сяаси лидерлік

1. Жаңару контекстіндегі саяси лидерліктің болмысы.

2. Шығыс лидерлерінің қалыптасуы (саясаткерлер мысалында).
12 Тақырып. Қазақстандағы саяси лидерлік

1. Қазақстанның қазіргі қоғамдық дамуындағы саяси лидерліктің мәселелері.

2. Саяси лидерлік қоғам дамуының механизмі ретінде.
13 Тақырып. А. Бөкейхановтің лидерлігі

1. А. Бөкейхановтің лидерлігі.

2. А. Бөкейханов- қазақ ұлттық мемлекететінің басшысы.
14 Тақырып. Д.А. Қонаевтің саяси лидерлігі

1. Д.А.Қонаев тұлға және лидер ретінде.

2. Кеңестік Қазақстан жағдайындағы Д.А.Қонаевтың саяси лидерлігі.
15 Тақырып. Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі

1. Н.А.Назарбаев феномен ретінде.

2. Н.А.Назарбаевтің тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы саяси лидерлігі.
Тәжірибеліқ сабақтың мазмұны

Тәжірибелік сабақ № 1 Саяси лидерліктің түсінігі мен қызметі


 1. Саяси лидерліктің деңгейлері.

 2. Тұлғаның саясаттағы рөлі.

Тәжірибелік сабақ № 2 Саяси лидерліктің жалпы теориясының әдіснамалық негізі

1. Ежелгі Шығыс пен Ежелгі Грекиядағы лидерліктің идеялары.

2. Қайта өрлеу мен Жаңа дәуірдегі лидерліктің тұжырымдамалары.

3. Жаңашыл замандағы лидерліктің теориялары.


Тәжірибелік сабақ № 3 Саяси лидерліктің дамуына Вклад Никколо Макиавеллидің сіңірген еңбегі

 1. Саяси лидерліктің дамуындағы Н.Макиавеллидің өмірі.

 2. Н.Макиавелли басқару мен билік бөлінісінің теориялары туралы.


Тәжірибелік сабақ № 4 Саяси лидерліктің типологиясы

 1. Институционалдық сипаты бойнша.

 2. Лидерлердің субъектілері бойынша.

 3. Араласу стилі бойынша.


Тәжірибелік сабақ № 5 Лидерлік әлеуметтік институт ретінде

 1. Лидерліктің саяси жүйе қызметіндегі рөлі.

 2. Саяси жүйенің құрылымы және лидерліктің әсері.

 3. Бюрократия сипаттамасы және лидерлердің әсері.


Тәжірибелік сабақ № 6 Саяси лидерлік билікті іске асыру негізіндегі механизм

 1. Лидерлік ықпалды әсер ретінде.

 2. Лидер қауымдастықтың символы және іс-әрекет үлгісі ретінде.

 3. Әйел саясаткерлерді алға жылжытудың ұлттық механизмі.


Тәжірибелік сабақ № 7 Саяси лидердің имиджі

 1. Саяси имидж антикалық пен қазіргі заманның теориялық және практикалық феномені ретінде.

 2. Саясаткердің сыртқы болмысының сипаты.


Тәжірибелік сабақ № 8 Саяси лидер тұлғасын зерттеудегі психологиялық аспектілер

 1. Саяси психоанализ әдістері - Г.Д.Лассуэллдің зерттеулері мен оның шәкірттері.

 2. Лидерлердің саяси қызметіндегі саяси психоанализдің рөлі.


Тәжірибелік сабақ № 9 Саяси стильдің түсінігі

 1. Свенсброу бойынша саяси стиль мен тұлғалық профиль.

 2. М.Херманн бойынша саяси стиль параметрлері.


Тәжірибелік сабақ № 10 Еуропа елдеріндегі саяси лидерлік

 1. Посткоммунистік Батыс.

 2. Батыс лидерлерінің қалыптасуы (саясаткерелр мысалында).


Тәжірибелік сабақ № 11 Шығыс елдеріндегі сяаси лидерлік

 1. Сухарто – «жаңа тәртіп» лидері.

 2. Пак Чжон Хи және форсирлі модернизация.

 3. Лидерліктің авторитарлы типі: Анвар Садат.


Тәжірибелі сабақ № 12 Қазақстандағы саяси лидерлік

 1. Қазіргі әлемдегі лидерлік факторы.

 2. Қазіргі Қазақстандағы саяси элитаның қалыптасуы.


Тәжірибелік сабақ № 13 А. Бөкейхановтің лидерлігі

 1. А.Бөкейханов – «Алаш» ұлттық саяси партиясының алғашқы негізін қалаушы.

 2. А.Бөкейханов – «Алаш-Орда» мемлекетінің басшысы.


Тәжірибелік сабақ № 14 Д.А. Қонаевтің саяси лидерлігі

 1. Д.А.Қонаевтың саяси лидерлігі.

 2. Д.А.Қонаева Қазақстанның дамуына сіңірген еңбегі


Тәжірибелік сабақ № 15 Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі

 1. Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі.

 2. Н.А.Назарбаевтің қазақстандық қоғамның дамуына қосқан үлесі.
Өзіндік зерделеуге арналған тақырыптар
1. Саяси лидерліктің түсінігі мен қызметі

Тұлғаның саясаттағы рөлі.Ұсынылған әдебиет [1], 5-19б.
2. Саяси лидерліктің жалпы теориясының әдіснамалық негізі

Лидерлікті зертеудің қазіргі әдістері.Ұсынылатын әдебиет [2], 20-35б.
3. Саяси лидерліктің дамуына Вклад Никколо Макиавеллидің сіңірген еңбегі

Никколо Макиавеллидің өмірі мен саяси трактаттары.Ұсынылатын әдебиет [6], 36-102б.
4. Саяси лидерліктің типологиясы

Макса Вебердің саяси лидерлік типологиясы.Ұсынылатын әдебиет [2], 146-182б.
5. Лидерлік әлеуметтік институт ретінде

Бюрократия сипаттамасыжәне лидерлердің әсері.Ұсынылатын әдебиет [1], 187-232б.
6. Саяси лидерлік билікті іске асыру негізіндегі механизм

Қазіргі қоғамдағы әйел саяси лидерлігінің қалыптасуы.Ұсынылатын әдебиет [4], 236252б.
7. Саяси лидердің имиджі

Саяси имидж антикалық пен қазіргі заманның теориялық және практикалық феномені ретінде.Ұсынылатын әдебиет [3], 255-269б.
8. Саяси лидер тұлғасын зерттеудегі психологиялық аспектілер

Психобиография саяси лидерлерді зерттеудің әдісі ретінде.Ұсынылатын әдебиет [11], 272-293б.
9. Саяси стильдің түсінігі

М.Херманн бойынша саяси стильдің параметрлері.Ұсынылатын әдебиет [4], 303-323б.
10. Еуропа елдеріндегі саяси лидерлік

Барак Обама – лидер ретінде.Ұсынылатын әдебиет [5], 56-67б.
11. Шығыс елдеріндегі сяаси лидерлік

Жаңа геосаяси жағдайларда демократиялық лидерліктің қалыптасуы: Аскар Акаев.Ұсынылатын әдебиет [12], 68-83б.
12. Қазақстандағы саяси лидерлік

Саяси лидерлік қоғам дамуының механизмі ретінде.Ұсынылатын әдебиет [7], 118-134б.
13. А. Бөкейхановтің лидерлігі

А.Бөкейханов – «Алаш-Орда» қазақ ұлттық мемлекетінің басшысы.Ұсынылатын әдебиет [7], 148-171б.
14. Д.А. Қонаевтің саяси лидерлігі

Д.А. Қонаевтің Қазақстан дамуына сіңірген еңбегі.Ұсынылатын әдебиет [10], 347-362б.
15. Н.А. Назарбаевтің саяси лидерлігі

Н.А. Назарбаевтің қазақстандық қоғамның дамуына сіңірген еңбегі.Ұсынылатын әдебиет [9], 368-372б.


Студенттің өзіндік жұмысының мазмұны

(оқу формасы – күндізгі)


4 ?

СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сабақ саны
1

Дәріс сабақтарына дайындықСабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік сабақтармен жұмыс жасау

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект

Ауызша жауап, қорытынды жұмыс

20

4

Қорытынды бақылау шараларына дайындықМБ 1, МБ 2

10
Барлығы

60

5B050200 «Саясаттану» мамандығының студенттеріне арналған «Саяси лидерлік» пәні бойынша СӨЖ тапсыру жұмыстарының бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
1 рейтинг (6 семестр)

Апта

Макс. балл 1 сабаққа

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

18

28

28

26

100

Дәрістерге қатынасу және дайындық

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

ДЗЛ 1,2

ДЗЛ 3,4

ДЗЛ 5,6

ДЗЛ 7,8

24

Бақылау формасы

 

У

У

У

У

Макс.балл

3

6

6

6

6

Тәжірибелік сабақтарға қатынасу және дайындық

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

ДЗП 1,2

ДЗП 3,4

ДЗП 5,6

ДЗП 7,8

43

Бақылау формасы

 

У

У

У

У

Макс.балл

6

7

12

12

12

Курстық жұмысты орындау

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

 

 

РКР1


РКР2

 

0

Бақылау формасы

 

 

 

П


П
Макс.балл

00


0

 

Материалды өздігінен оқу

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.
33

Бақылау формасы
К

К

К

К

К

К

К

К

Макс.балл

5,4
5

5

5

5

5

4

4

Пән тақырыптары бойынша білім тексеру

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

 

 

ПТДПТД

 

 

0

Бақылау формасы

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Макс.балл

000

 

 

2 рейтинг (6 семестр)

Апта

Макс. балл 1 сабаққа

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Максималды балл

28

28

29

15

100

Дәрістерге қатынасу және дайындық

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

21

Бақылау формасы

 

О

О

О

О

Макс.балл

3

6

6

6

3

Тәжірибелік сабақтарға қатынасу және дайындық

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 

ТҮТ 1,2

ТҮТ 3,4

ТҮТ 5,6

ТҮТ 7,8

42

Бақылау формасы

 

О

О

О

О

Макс.балл

6

12

12

12

6

Курстық жұмысты орындау

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 КЖБ1


КЖБ2

0

Бақылау формасы

 Т


Т

Макс.балл

00


0

Материалды өздігінен оқу

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.

 


37

Бақылау формасы

 

К

К

К

К

К

К

К

Макс.балл

5,6

5

5

5

5

5

6

6

Пән тақырыптары бойынша білім тексеру

МӨЖ түрі/есеп беру формасы.


ПТДПТД0

Бақылау формасы

 

 

 

Т1Т2Макс.балл

0

 

 

00Анықтама белгілер: ДҮТ 1 – дәріске дайындалуға арналған үй тапсырмасы №1; О – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – тәжірибелік сабақтарға дайындалуға арналған үй тапсырмалары №1; КЖБ 1 – курстық жұмыстың №1 бөлімшесі; Т – тексеру; МӨҮТ 1 – материалды өздігінен оқуға арналған үй тапсырмасы №1; К – конспект; Т1 – тест №1.
Кафедра отырысында ұсынылған «___» ____________ 20__ ж.

Хаттама №__Кафедра меңгерушісі _____________ Ғ.Н. Иренов «___» __________20__ ж
11 Курс саясаты

Академиялық тәртіп пен әдептің саясаты С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес келеді.

Оқытушы және студент бір-біріне құрметпен қарауға тиіс.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей келіп, барлық сабақтарға дайындалып, сабақтарда белсенді болсаңыз және барлық тапсырмаларды сапалы және дер кезінде орындасаңыз бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілген максималды балды аласыз.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесін, сабақтардағы белгіленген тәртіпті бұзу және сабаққа кешігу балды жоғалтуға әкеледі.

Оқу үрдісіне қатысу сабаққа қатысуды, дайын болуды және белсенді болуды білдіреді.дәріс және тәжірибе сабақтарында С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің ішкі тәртіп ережелерін бұзуға болмайды: дәріс сабақтарында кешігуге, ұялы телефондарды қосуға, рұхсатсыз сөйлесуге, аудиторияда өз бетінше жүруге, сағыз шайнауға, сырт киім және бас киіммен кіруге, оқытушыға дәріс оқуға кедергі келтіруге тыйым салынады.

Сіздердің тәжірибелік сабаққа дайындықтарыңыз ауызша сұрау, үй тапсырмасын орындау, топпен жұмыс істеу арқылы тексеріледі. Тәжірибе сабағына алдын-ала дайындалу қажет. Егер Сіз кешікпей, ешқандай ескертусіз сабаққа қатыссаңыз 1 балл аласыз, ал сабаққа дайындалмасаңыз тек қатысуыңызға ғана балл қойылады.

Оқытушы тәртіп талаптарын бұзғаны үшін студентті сабақтан шығаруы мүмкін. Мұндай жағдайда сабаққа қатысу баллы қойылмайды. Егер Сіз себеппен сабақты босатқан болсаңыз, босатылған сабақты мұғалімнің қабылдау уақытында тапсыруыңызға болады.

Бір семестрде бір межелік бақылау қарастырылған, ол тест тапсырмаларын тапсыру түрінде жүргізіледі. Сонымен қоса бір семестрде бір рет ағымдағы үлгерімнің қорытынды баллы анықталады (рейтинг). Егер ол 50 баллдан төмен болса, қанағаттанарлықсыз бағасына сәйкес келеді.

Егер Сіз ағымдағы тапсырмаларды орындауда 50 баллдан төмен алсаңыз, межелік бақылауды тапсыруға жіберілмейсіз. Егер межелік бақылауға қатыспасаңыз, Сіздің рейтингіңіз анықталмайды.

Емтихан тапсыруға жіберілу үшін рейтинг қорытындылары бойынша жағымды баға алуыңыз керек. Емтихан аралас түрінде жүргізіледі, яғни 2 бөлімнен: Бірінші бөлім 30 тест тапсырмалар (30*2=60) мониторинг бөлімімінде өтеді; Екінші бөлім емтихандық билет арқылы өтеді бір билетте 2 сұрақтан болады. Емтихандық билет бойынша дайындалуға 30 минут беріледі.

Егер Сіз емтиханда қанағаттанарлықсыз бағасын алсаңыз (50 баллдан төмен), онда пән бойынша Сіздің қорытынды бағаңыз анықталмайды.

12 Әдебитеттер тізіміНегізгі

1 Жамбылов Д. Саясаттану негіздері: оқу құралы. Алматы: «Жеті жарғы», 2008. – 280б

2 Жамбылов Д. Саясаттану негіздері: оқу құралы. Алматы: «Жеті жарғы», 2008. - 279б

3 Қуандық Е.Саясаттану негіздері: оқу құралы Алматы: Дәуір, 2010. - 223бҚосымша

4 Айталы А. Байсалды ел байқаусыз қате жібермес Алматы: Таймас, 2008-328 б.

5 Әбсаттаров Р.Б.Тесты по политологии. Саясаттану негіздері: сұрақтары мен жауаптары: вопросы и ответы. Алматы: Ғылым, 2009-310 б.

6 Әлемдік саясаттану антологиясы (10 томдық) 7 т. Алматы: Қазақстан (мәдени мұра) , 2008 – 544б7. Абсаттаров Р. Б., Жалмагамбетова С. Т., Нуракишев А. А. Тесты по политологии: вопросы и ответы: Учебное пособие, - Алматы, 2009.

8. Қуандық Е.С., Абдулаева К. Билер институты: тарихы мен тағылымы // Ғылыми жұмыстар «Әділет», 2010. - №1. – 197-202 б.9. Қуандық Е.С. Қазақстандағы саяси партиялар әлемдік тәжірибемен үндесеме? // Саясат, 2011. - №6. – 25-28 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет