Студенке арналған пән бағдарламасы (Syllabus) 20 жДата24.10.2018
өлшемі208.42 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
___Педагогика және психология__________факультеті

____Арнаулы педагогика және психология___кафедрасы«Бекітемін»

Оқу, оқу-әдістемелік

жұмыстар жөніндегі проректор

___________ Бекназаров Р.А.

«___» _______ 2014 ж.

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)Мамандық

5В050300 - Психология

Пән

ZhTP 2203 Жеке тұлға психологиясы

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

6

Кредит саны

3

Емтихан

6 семестр

Дәріс

30 сағат

Практикалық (семинар)

15 сағат

ОСӨЖ

24 сағат

СӨЖ

66 сағат

Барлық аудиториялық

135 сағатАқтөбе

2014

Студенке арналған пән бағдарламасы (Syllabus) «___» ________ 20___ж. ҚР БЖҒМ бекітілген Типтік оқу (немесе «___» ________ 20___ж. бекітілген Оқу бағдарламасы) және «___» ________ 20___ж. бекітілген Жұмыс оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.

Құрастырған Р.Е.Таумышева-_аға оқытушы, психология магистрі___

(оқытушының Т.А.Ә., қызметі)

Кафедра мәжілісінде қаралды. №_5_ хаттама, «_08_» __01__ 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі ______________ Төребаева К.Ж.

Факультетің Әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданды.

№ _5_ хаттама, «_24_» __01__ 2014 ж.

Декан __________ Алдашев Н.МАЛҒЫСӨЗ
Құрметті студент! Бұл бағдарлама сізге арналып дайындалды. Барлық пункттермен мұқият танысыңыз.
Сіз «ZhTP 2203 Жеке тұлға психологиясы » пәні бойынша өзіңізге қажетті барлық ақпараттарды осы бағдарламадан таба аласыз.
Пәнге жауапты Р.Е.Таумышева-_аға оқытушы, психология магистрі

(оқытушының аты-жөні)Офис: кафедра _Арнаулы педагогика және психология__(№ 403 каб.)
Мекен жайы: Гришина 7, 4 этаж.407 аудитория

Сабақ уақыты бекітілген кестеге сәйкес
Консультация сағаты консультация кестесіне сәйкес
Пән туралы мәлімет:

Пән атауы мен коды ZhTP 2203 Жеке тұлға психологиясы

Кредит саны __3__

Аптадағы сағат саны _2_


Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

(сағат саны.)

Практ.

(сағат саны

Семинар

( сағат саны.)

Зертхана

(сағат саны.)

ОСӨЖ


СӨЖ


Бақылау формасы

3

6

3

30

15

-

-

24

66

Емтихан
Барлық сағаттар 135


Пререквизиттер: жалпы психология, әлеуметтік психология, дифференциалды психология, психодиагностиканың негіздері.

Постреквизиттер: Психологиялық кеңес беру негіздері, психология тарихы, этнопсихология, еңбек психологиясы, практикалық психология т.б.

Пәннің қысқша сипаты: «Жеке тұлға психологиясы» курсы болашақ маманға жеке тұлға психологияның ерекшеліктерін, қазіргі кездегі ғылыми білім жүйесіндегі орнын, басқа ғылымдармен ара байланысы туралы мәлімет береді.

Пәннің мазмұны болашақ маманға жеке тұлға психологиясы пәнінің негізгі ерекшеліктерін, қалыптасуын, фундаменталды пән ретіндегі мақсатын, міндетін және мазмұнын түсінуге, психология ғылымының теориялық және практикалық негізін меңгеруге, әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестер заңдылықтарын білуге т.б. көмектеседі.Білімділік міндеттері

1. Студенттердің жеке тұлға теорияларының әр түрлі бағыттары туралы білімдерін жүйелендіру.

2.Жеке тұлғаның әр түрлі тұжырымдамаларындағы теориялық әдіснамалық бағыттарының даму логикасын ұғу.

3.Бүгінгі психологиядағы жеке тұлға мәселелерінің ерекшеліктеріне жеке көзқарасты қалыптастыру.

4.Психологиялық практикада әр түрлі теорияларды қолдану логикасын түсіну.
Құзіреттілік Студенттер жеке тұлғаның негізгі теориялары және концепцияларымен танысып,жеке тұлғаның негізгі ерекшеліктері туралы мәлімет алады.
БЕКІТІЛГЕН КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС КУРС БОЙЫНША САБАҚ КЕСТЕСІ


АптаАудиториялық сабақтар сағаттары

СӨЖ және аралық бақылауды тапсыру мерзімі

Дәріс

Практикалық

зертханалық

ОСӨЖ
1

1

1
4

№1 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

2

1

1
4

№2 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

3

1

1
4

№3 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

4

1

1
5

№4 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

5

1

1
4

№5 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

6

1

1
4

№ 6 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

7

1

1
4

№7-8 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

8

1

1
4

аралық бақылау тапсыру

9

1

1
5

№ 9 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

10

1

1
4

№10СӨЖ тапсырмасын тапсыру

11

1

1
5

№ 11 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

12

1

1
4

№12 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

13

1

1
5

№ 13 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

14

1

1
4

№14 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

15

1

1
6

2 аралық бақылау тапсыру


БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
Ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктерінің үлгерімін әрбір орындалған тапсырмалары (ағымдық сабақтарға жауабы, үй тапсырмасын тапсыруы, студенттердуң өзіндік жұмысы, аралық бақылау) үшін 100 балдық шкала бойынша бағалау жүзеге асырылады және үлгерімнің ағымдық бақылаудағы соңғы нәтижесі акалемиялық кезеңдегі барлық бағалардың орташа арифметикалық шамасының есебімен шығарылады.

Аралық және қорытынды аттестация кезеңінде де білім алушының оқу жетістіктерін бағалау осындай тәртіппен жасалады (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 01.11.2010 ж. №506 бұйрығына сәйкес).

Ағымдық бақылау бірінші аптадан бастап, жеті апта бойы жүйелі түрде жүзеге асырылады.

Бірінші ағымдық бақылау t1 бойынша қорытынды бағаны келесі формуламен есептеу қажеттігін ескеру керек:
Бұл жерде n –ағымдық бақылауды тапсыру қадамдарының саны.

Бірінші аралық бақылау r1 оқу процесі басталғаннан кейінгі сегізінші аптада өткізіледі.

Бірінші рейтинг R 1 келесі формула бойынша есептеледі: R1 = (t1+r1)/2

Екінші ағымдық және екінші аралық бақылау осындай жолмен жүзеге асырылады. Екінші рейтинг R 2 он бесінші аптада өткізіледі және келесі формула бойынша есептеледі: R2= (t2+r2) / 2

Орташа рейтингті есептеу формуласы:

және емтихан ведомсіне, сондай-ақ, семестрлік қорытынды аттестация ведомосіне енгізіледі.

Емтихан бекітілген емтихан тапсыру кестесіне сәйкес қабылданады.

Қорытынды аттестация I келесі формула бойынша есептеледі:және сынақ кітапшасына жазылады.

ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ

(Бір пайызға бір балл сәйкес келеді)

Он бір баллдық шкала

Балл

%

Әріптік

эквивалент

Сандық эквивалент

Бес баллдық жүйе бойынша баға

95-100

95-100

А

4,0

Өте жақсы

90-94

90-94

А-

3,67

85-89

85-89

В+

3,33

Жақсы

80-84

80-84

В

3,0

75-79

75-79

В-

2,67

70-74

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық

65-69

65-69

С

2,0

60-64

60-64

С-

1,67

55-59

55-59

D+

1,33

50-54

50-54

D

1,0

0-49

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

ПӘН МАЗМҰНЫ


Модуль
Модульдер және мазмұны

Сағат саны

Бақылау түрі

1

1модуль. Жеке тұлғаны зерттеуге кіріспе.
№1 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)

Дәріс1.1 Қазіргі ғылыми білім жүйесіндегі тұлға бейнесі

2

Жазбаша

1.2 Адам табиғаты. Әр ғылымдардағы орны.

2

Мәнжазба

1.3.Отандық психологиядағы жеке тұлға түсінігі. Психологиядағы жеке тұлғаны зерттеуге тарихи шолу.

2

Слайд дайындау, баяндама, конспект

1.4. Жеке тұлға теорияларының классификациясы.

2

баяндама, реферат

Практикалық (зертханалық) сабақтар1.1.Қазіргі ғылыми білім жүйесіндегі тұлға бейнесі.


1

Слайд дайындау, баяндама, конспект

1.2. Адам табиғаты. Әр ғылымдардағы орны.

1

жоба, баяндама, реферат

  1. Отандық психологиядағы жеке тұлға түсінігі. Психологиядағы жеке тұлғаны зерттеуге тарихи шолу.

1

Слайд дайындау, баяндама, реферат

  1. Жеке тұлға теорияларының классификациясы.

1

Жазбаша

  1. Жеке тұлғаның эмпирикалық сипаттамасы.

1

Мәнжазба

ОСӨЖ  1. Адамды әр түрлі аралас ғылымдармен байланыстырып зерттеу.

2

жоба, баяндама, реферат

1.2. Философия, әлеуметтену және психофизиологиядағы жеке тұлға.

2

жоба, баяндама, реферат

1 модуль бойынша барлығы

8
2

2 модуль. Жеке тұлғаны зерттеу негіздері
№2 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)

Дәріс2.1 Жеке тұлғаның эмпирикалық сипаттамасы.

2

Слайд дайындау, баяндама, конспект

2.2. Индивидтің психологиялық сипаттамасы.

2

жоба, баяндама, реферат

2.3.Жеке тұлғаны зерттеудің теориялық және эксперименттік бағыттары.

2

Слайд дайындау, баяндама, реферат

2.4.Мотивтер классификациясы мен мотивациялық құрылымдар.

2

Жазбаша

2.5.Тұлғаның қажеттіліктері.

2

Мәнжазба

2.6. Жеке тұлға мотивтері.

2
Практикалық (зертханалық) сабақтар
жоба, баяндама, реферат

2.1 Индивидтің психологиялық сипаттамасы.

1

жоба, баяндама, реферат

2.2. Жеке тұлғаны зерттеудің теориялық және эксперименттік бағыттары.

1

Слайд дайындау, баяндама, конспект

2.3.Тұлғаның қажеттіліктері.

1

жоба, баяндама, реферат

2.4. Жеке тұлға мотивтері.

Мотивтер классификациясы мен мотивациялық құрылымдар.1

Слайд дайындау, баяндама, реферат

2.5.Адамның жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері.


1

Жазбаша

ОСӨЖ2.1 Адамдық ұйымдардың деңгейлері.

2

Слайд дайындау, баяндама, конспект

2.2 Психологиядағы жеке тұлғаның негізгі даму деңгейлері.

2

жоба, баяндама, реферат

2.3. Әр түрлі кеңес психологтарымен байланыстырып жеке тұлға мәселелерін зерттеу.

2

Слайд дайындау, баяндама, реферат

2 модуль бойынша барлығы3

3 модуль. Жеке тұлға қасиеттері
№3 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)

Дәріс3.1 Адамның жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері.

2

Слайд дайындау, баяндама, конспект

3.2. Темперамент.

2

жоба, баяндама, реферат

3.3.Мінез.

2

Слайд дайындау, баяндама, реферат

3.4.Қабілеттер.

2

Жазбаша

3.5.Әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар.

2

Мәнжазба

Практикалық (зертханалық) сабақтар3.1 Темперамент.

1

Слайд дайындау, баяндама, конспект

3.2. Мінез.

1

жоба, баяндама, реферат

3.3.Қабілеттер.

1

Слайд дайындау, баяндама, реферат

3.4. Әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар.

2

Жазбаша

ОСӨЖ3.1 Жеке тұлғаның психологиялық мінездемесінің интеграциясы.

2

Слайд дайындау, баяндама, конспект

3.2.Адамның дамуындағы индивидтік қасиеттердің қызметтері.

3

жоба, баяндама, реферат

3.3. Жеке тұлғаны зерттеудегі теориялық және эксперименттік бағыттар. Жеке

3

Слайд дайындау, баяндама, реферат

3.4. Жеке тұлға қажеттіліктерінің классификациясы мен түрлері.

3

Жазбаша

3.5. Жеке тұлғаның психологиялық мінездемесінің интеграциясы.

3

Мәнжазба

3 модуль бойынша барлығы

СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
Тақырыптары

Сағат саны

1

Қазіргі ғылыми білім жүйесіндегі тұлға бейнесі

3

2

Адам табиғаты. Әр ғылымдардағы орны

4

3

Отандық психологиядағы жеке тұлға түсінігі. Психологиядағы жеке тұлғаны зерттеуге тарихи шолу

6

4

Жеке тұлға теорияларының классификациясы

6

5

Жеке тұлғаның эмпирикалық сипаттамасы.

4

6

Индивидтің психологиялық сипаттамасы

4

7

Жеке тұлғаны зерттеудің теориялық және эксперименттік бағыттары.

4

8

Мотивтер классификациясы мен мотивациялық құрылымдар.

4

9

Тұлғаның қажеттіліктері

5

10

Жеке тұлға мотивтері.

4

11

Адамның жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері.

5

12

Темперамент

4

13

Мінез.

4

14

Қабілеттер.

4

15

Әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар.

5


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ


 1. «Индивид», «жеке тұлға», « іс-әрекет субъектісі», «даралық» негізгі түсініктері.

 2. Темперамент туралы түсінік.

 3. Гуманистік психология.

 4. Г.Айзенктің жеке концепциясы.

 5. Жеке тұлға түсінігі.

 6. Мотивация туралы түсінік.

 7. Гештальтпсихология.

 8. Темперамент класификациясы.

 9. К.Г.Юнг типологиясы.

 10. Когнитивті психология.

 11. Гештальт зерттеулерінің бағдарламасы.

 12. Э.Кречмер типологиясы.

 13. Мюррей типологиясы.

 14. Тұлға туралы түсінік.

 15. Философияда,әлеуметтану мен психологиядағы жеке тұлға.

 16. Гуманистік психология оның негізгі принциптері.

 17. Жеке тұлғаның қалыптасуы.

 18. З.Фрейд бойынша жеке тұлға дамуы.

 19. Когнитивті психология.

 20. Жеке адамды зерттеудің принциптері.

 21. Жеке адамның психологиялық құрылымындағы негізгі компоненттер.

 22. Лабильдік және динамикалық қасиеттер.

 23. В.Вундт бойынша темперамент классификациясы.

 24. К.Г.Юнг типологиясы.

 25. Э.Кречмердің темперамент типтері.

 26. XX ғасырдың 60 жылдары когнитивті психология.

 27. Шельдон бойынша темперамент типтері.

 28. Жеке адамның дамуында интеллектуалды іс-әрекеттер.

 29. Психологиялық тұрақсыздық – нейротизм.

 30. З.Фрейд бойынша жеке тұлға дамуының қайнар көзі.

 31. Б.Г.Ананьевтің теориясы.

 32. Мотивация және қажеттіліктер иерархиясы.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М,
  1968.

 3. Бодалев А.А. Психология о личности. М., 1988.

 4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М, 1977.

 5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Питер. 1999.

 6. Реан А.А. Психология личности в трудах зарубежных
  психологов. Питер. 2000. Хрестоматия.

 7. Мерлин B.C. Личность как предмет психологического
  исследования. Пермь, 1988.

 8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Спб. 2000г.

 9. Теплов Б.М. Избранные труды. М., 1985.

 10. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы
  способностей. М., 1977.

 11. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 1997.

 12. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. Спб. 1999.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ

 1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980.

 2. Мерлин B.C. Очерки теории темперамента. М., 1964.

 3. Небылицын В.М. Основные свойства нервной системы человека. М., 1990.

 4. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. М., 1979.

 5. Личко А.Е. Психологии и акцентуации характера у подростков. М. 1983.

 6. Страхов И.В. Психология характера. Саратов. 1970.

 7. Маклаков А.Г. Общая психология. Спб. 2000.

 8. Еникеев. Общая психология.

 9. Петровский А.В. Введение в психологию. М., 1995.

 10. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 1974.

 11. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л 68г.

 12. Голубева Э.И. Способности и индивидуальность. М 93г.

 13. Диянова З.В. Щеголева Т.М. Самосознание личности. Иркутск 93г.

 14. Кон И.С. Открытие «Я» М 90г.

 15. Как построить свое «Я» под.ред. ВП Зинченко М 91г.

 16. Трусов ВП. Современные психологические теории личности ЛГУ 1990г.

 17. Франкл. Человек в поисках смысла. М 1990г.

 18. Фрейд З. Толкование сновидений М 1992г.

 19. Фрейд З. Психология сексуальности Минск. 1993г.

 20. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии М 1974г.

 21. В.А. Аверин. Психология личности. Учебн. пособие. 2-е издание- СПб.: Изд-во Михайлова В.А.. 2001.

 22. Хрестоматия. Психология личности в трудах отечественных психологов. Питер,2000.

 23. Л. Хьелл. Д. Зиглер. Теории личности. Питер, 2001

 24. Б.В. Зейгарник. Теории личности в зарубежной психологии. МГУ, 1982.

 25. Кьел Рудестам. Групповая психотерапия. Питер, 2001. 2-е международное издание.

 26. Основы психологии: практикум / Л.Д. Столяренко Ростов Н/Д: «Феникс», 2001.

 27. Общая психология. Р.С. Немов.

Каталог: uploads -> doc -> 1113
doc -> Сабақтың тақырыбы: Бөлу Сабақтың мақсаты: Білімділік: Рационал сандарды бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
1113 -> Сабақ Биология 7 «А,Ә» сыныптар 08. 10. 15ж. Сабақтың тақырыбы: Жалпақ құрттар типіне жататын жәндіктердің негізгі ерекшеліктері Сабақтың мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет