Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07жүктеу 167.94 Kb.

Дата25.10.2018
өлшемі167.94 Kb.

 

           Программа дисциплин                                                                                           Форма

                для студентов                                                                                           ФСО ПГУ 7.18.2/07

             Қазақстан Республикасының ғылым және білім 

министрлігі

 С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Психология және педагогика кафедрасы

«Психология» пәнінен 

050117 - қазақ тілі мен әдебиеті, 050118 – орыс тілі мен

әдебиеті, 

050106 - музыкалық білім, 050203 - Тарих (б)

мамандығының студенттеріне арналған

                                                                                    

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Павлодар


       

Лист утверждения    

                                                           Форма

      к  программе дисциплины 

                     Ф СО ПГУ 7.18.2/11

            для студентов 

                                                                                                     

БЕКІТЕМІН

 

Филология, журналистика және

өнер факультетінің деканы   

                                                                                           ________________ Ж.Т. Сарбалаев 

                                                                                            «___»_____________2009 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Жунусова А.Р.

Психология және педагогика кафедрасы 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

       «П

сихология» пәні бойынша

050117   -   қазақ   тілі   мен   әдебиеті,   050118   –   орыс   тілі   мен   әдебиеті,

050106   -   музыкалық   білім,   050203   -   Тарих   (б)   мамандығының

студенттеріне арналған

Студенттерге арналған бағдарлама  Мемлекеттіќ стандарт  және

типтік оқу жоспар негізінде әзірленді ҚР   МЖМБС 3.08.267-2006

 

жәнеПМУ ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді.

 «_____»__________ 200  ж  №____  хаттама

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _______________200  ж. Хаттама 

№  ____


Кафедра меңгерушісі         _____________  Кертаева К.М.

Филология,   журналистика   жєне   өнер   факультетінің   оқу-әдістемелік

кеңесінде мақұлданды 

“____ ” ____________200  ж.   Хаттама № _____  

ОӘК Төрайымы          ____________        Жуманкулова Е.Н.

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі         _____________  Кертаева К.М

«_____»__________ 200  ж  


                      

Ұстаз туралы мәлімет

Жүнісова Айгүл Райымбекқызы – психология және педагогика

кафедрасының аға оқытушысы 

Ауд. 149 СҰӨЖ қабылдау күндері – сенбі күні, 149 ауд.   Пән туралы мәлімет

1.1 Кіріспе 

Психология курсы,  психологиялық көзқарастардың қалыптасуының негізгі

және   психологиялық   ұғымдарды   меңгеруінің   механизмдерін   көрсетуі   болып

табылады. Бұл курс өзіне тек негізгі мағлұматтарды енгізе қоймай, сонымен қатар,

психологияның   негізгі   қағидаларының   динамикасы   арқылы   студенттердің

психологиялық   ойларын   қалыптастырады.  Психология   курсы,  болашақ

педагогтарды кәсіби деңгейде дайындауының ең негізгі пәні болып саналады. 

Бұл   пәнді   оқуының   нәтижесінде   студенттер,   пәннің   зерттеу   мақсаты   мен

міндеттері   жайлы,   оның   мазмұны   және   негізгі  психологиялык  ұғымдар   мен

анықтамалары туралы білімдерді алу керек.

Сонымен   қатар,   пәнді   оқуының   нәтижесінде  студенттер  келесі   реттегі

дағдылар мен іскерлікті меңгеру қажет:

- негізгі психологиялық ұғымдар мен анықтамалардың мазмұнын және мәнін

түсіну;

- оқу-танымдық іс-әрекет барысында алған білімдерді өз бетінше пайдалану;- болашақ практикалық іс-әрекетінде психологиялық білімдерді қолдану.

      


1.2  Пәнді оқу мақсаты:

 негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық көзқарастарды

қалыптастыру;

- психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту;

- пәннің мазмұнын ашу.  1.3 Міндеттері:

- жаратылыстану   жэне   гуманитарлық   ғылыми   пән   ретінде   психологияны

ашу;

- субъектінің   іс-әрекеті,   танымы   жэне   қарым-қатынасы   ретінде   адамдыпсихологиялык тұрғыда талдау;

- негізгі психологиялық ұғымдар және оныц анықтамаларымен таныстыру.2   Пререквизиттер:  мамандыкқа   кіріспе,  педагогика,   философия,   психология

тарихы, физиология, әлеуметтану. 

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс   аяқталған   соң,   меңгерілген   білім   бойынша   студенттер   емтихан

тапсырады.  


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.

Бодалев А. А. Личность и общение. - М., 2000.2.

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах - М., 1986.

3.

Выготский Л.С. Психология - М., 2002.4.

Васильев И. А., Тихомиров О. К. Эмоции и мышление. - М., 1980.

5.

Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия.-М.: Изд-во МГУ, 1973.

6.

Горбатенко А. Общая, прикладная психология - М., 2002.7.

Дружинин В.Н. Психология - Питер, 2003.

8.

Зимняя И.И. Педагогическая психология - М., 2004.9.

Ильин Е.П. Психология - Питер, 2004.

10.Дж.Капрара, Д.Сервон. Психоолгия личности. - Питер, 2003. 

11.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. _ М, 1998.

12.Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. - М: Изд-во МГУ, 1975. 

13.Мухина  B.C.   Возрастная   психология.   -   М.,   1997.   Н.Мучинский   П.

14.Психология. Профессия, карьера.-Питер, 2004. 

15.Намазбаева Ж.И. Психология. Алматы, 2005.

16.Намазбаева Ж.И., Сангилбаев О.С. Русско-казахский психологический

словарь. Алматы, 2005. 

17.Намазбаева Ж.И. Общая психология Алматы, 2006.

18.Немов Р.С. Психология. В 3 томах - М.:ВЛАДОС, 2000. 

19.Ж.Пиаже. Речь и мышление ребенка. МЛ 998. 

20.Психология и педагогика /Под ред А.А. Реан М., 2002. 

21 .Психодиагностика / под ред. Гуревича Г.М. и др. М., 2002. 

22.Психологический словарь /Под ред. В. Копорулиной - М., 2003. 

23.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб.: Питер, 2004. 

24.Ребер   Л.   Большой   толковый   психологический   словарь   Т.   1,2.-М.,   2003.

25.Свинницкий А. Социальная психология - М. 2002. 

26.Столяренко   Л.Д.   Педагогическая   психология.   -   Ростов-на-Дону,   2004.

27.Солдатова  Е.Л.,  Лаврова  Г.Н.   Психология  развития   и   возрастная

психология. - Феникс, 2004. 

28.Тестовые   задания   по   психологии.   КазНПУ   им.Абая   Алматы,   2005

29.http://www.igat.ru/ 

30.http://www.neformalno.ru/ 

31 .http://www.psvedu.ru/main.php

32.

http://psyinst.ru/33.

http://strannik.kgs.ru/

34.

http


   ://

   mgppu


 

 .  ru


   / 

35.


.http

   ://


   www

 

 .  psy   -  gazeta

 

 .  ru   /

36.http


   ://

   www


 

 .  rusdrakon

 

 .  narod 

 .  ru


   /

37.


http

   ://


   www

 

 .  psi   -  net

   .  ru


   /  catalog

 

 /  sites 

 /  org


   /  www

 

 .  nsu   .  ru

   /  psych

38.

http


   ://

   master

 

 -  class 

 .  narod

 

 .  ru


   /

39.http

   ://


   l  -  catalop

 

 m   /  psihologiya

 

 /  index 

 .  php


40.http://www.5ka.rn/6S/l5851/9.html 

41.http://www.5ka.rn/68/l

 

 5943/9.html42.http://www.5ka.ru/68/16089/9.html

     


     Тематический план                                                                                                  

Форма                       

                   дисциплины                                                                                                   СО 

ПГУ 7.18.2/07

3. Пән  мазмұны

3.1  Пәннің тематикалық жоспары

№ 

Тақырыптардың атауы 

Сағат саны

дәріс

Пр.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1   Бөлім. Психологиига кірісне

1

Психологияның пәні, мақсаты, міндеттері0,5

0,5


2

2

Психика және сана0,5

0,5


2

2 Бөлім. Тұлға психологиясы

3

Тұлғаның түсінігі0,5

0,5


2

4

Тұлңаның құрылымы0,5

0,5


2

5

Қазіргі кездегі тұлгапың теориясы0,5

0,5


2

3 Бөлім. Іс-эрекст және карым-қатынас

6

Іс-эрекет туралы түсінік0,5

0,5


2

7

Қарым-қатынас0,5

0,5


2

4   Болім. Танымдык психикалық үрдістер

8

Түйсік жэне қабылдау0,5

0,5


2

9

Ес0,5

0,5


2

10

Ойлау жэне сөйлеу0,5

0,5


2

11

Зейін0,5

0,5


2

12

Қиял0,5

0,5


2

5   Бөлім. Түлғаныд эмоционалды - еріктік сферасы

13

Сезім жэне эмоция0,5

0,5


2

14

Ерік0,5

0,5


2

6 Болім. Түлғаның жеке-тинологиялык касиеттері

15

Темперамент0,5

0,5


2

16

Мінез0,5

0,5


2

17

Қабілет0,5

0,5


2

7 Бөлім. Жас ерекшелік психологиясы

18

Жас ерекшелік психологиясының пэні жэнс міндеггері

0,5


0,5

2

19Жас шамасының мәселесі

1

12

8  Бөлім. Педагогикалық психология

20

Педагогикалық

 психология

 элеуметтік

институттарының   оқу   мен   тәрбилеу   жүйесінде

психика   жэне  сананың   дамуының   заңдылықтары

туралы гылым ретінде

0,5


0,5

2

21Оқу іс-эрекетінің қалыптасуы мен құрылымы

0,5


0,5

2

9 Бөлім. Әлеуметтік психология

22

Ғылыми   білімнің   жүйесінде   элеуметтікпсихологияның орны

0,5


0,5

2

23Үлкен   элеуметтік   топтардың   элеуметтік-

психологиялык сипаттамасы

0,5

0,5


2

10 Бөлііи. Психология тарихы

24

Психология тарихы гылым ретінде0,5

0,5


2

25

Психология тарихының кезеңдері0,5

0,5


2

11 Бөлім. Этнопсихология

26

Этникалық жэне мәдени психология0,5

0,5


2

27

Тұлга жэне этнос0,5

0,5


2

12 Бөлім. Психология-педагогикалық диагностика

28

Түлғаның психология   -

 педагогикалык

диагностикасының   саласьшдағы   зерттеудің

ерекшелігі

0,5

0,5


2

29

Окытылатындык0,5

0,5


2

Барлығы  90

15

15

60

3.3 Теоретикалық курстың мазмұны 

Тақырып  1.  Психологияның   пәні,   мақсаты,   міндеттері.  Психология

ғылымының салалары, әдістері. Қазіргі кездегі психология. Психологияның даму

кезеңінің негізгі сипаттамасы. 

Такырып  2. Психика және сана. Психика мен  сананың  дамуы.  Психика

жайлы түсініктер, психиканың байқалуының формалары. Психиканың кұрылымы.

Психиканың   рефлекторлы   табиғаты   мидың   жүйке   жүйесінін   қасиеті   ретінде.

Психологиялық  зандылықтардың   объективті   сипаты.  Психика  және   ми

психиканың   қасиеттері.  Психика  эволюциялық  үрдістің  факторы   мен  өнімі

ретінде. Сананың құрылымы және оның негізгі психологиялык сипаттамасы. Тақырып 3.  Тұлғаның түсінігі.  Индивид,  тұлға,  субъект  және  даралык.

"Тұлға" ұғымының анықтамасы жэне оныц феномендері. Тақырып   4.  Тұлңаның   құрылымы.   Тұлғаның   мөлшері:   тұрақтылық,

бірлік   және   белсенділік.   Түлганьщ   багыттылығы   жэне   онын   құрыльгмы.

Қажеттіліктер. Қажеттіліктердің түрлері. 

Тақырып  5.  Қазіргі кездегі тұлғаның теориясы. Тұлғаның зерттеуіндегі

негізгі тарихи кезеңдер. Тақырып 6Іс-эрекет туралы түсінік. Адамның іс-әрекетінің құрылымы.

Іс-әрекеттің   түрлері  және   оның   сипаттамасы.  Психиканын   іс-әрекетті   табиғаты

туралы СЛ. Рубинштейн және А.Н. Леонтьевтің ой-пікірі.

Тақырып   7.  Қарым-қатынас.   Қарым-қатынастың   түрлері.   Қарым-

катынастың құрылымы және оның қызметі.Такырып 8. Түйсік жэне қабылдау. Түйсік және кабылдау туралы түсінік.

Қабылдаудың  физиологиялық негізі.  Түйсік  және  қабылдаудың түрлері. Тақырып   9.  Ес.   Психикалық   үрдіс   ретінде   естің   сипатгамасы.   Естің

кызметі.


Такырып   10.  Ойлау   және   сөйлеу.   Ойлаудың   анықтамасы   және   оның

сипаттамасы.  Ойлаудың   түрлері   мен   деңгейі.   Ойлаудың   қүрылымы.   Ойлаудың

теориялары. 

Такырып 11.  Зейін. Психикалық үрдіс және тұлғаның касиетгері ретінде

зейіннің жалпы сипаттамасы. Зейіннің физиологиялық негізі. Тақырып 12. Қиял. Шығармашылық үрдісіндегі қиялдың ролі.

Тақырып  I3.   Сезім  және   эмоция.  Адамның   сезімі   мен   эмоционалдық

куйлерінің сипаттамасы. Адамның сезімі мен эмоциясының түрлері. Тақырьш 14. Ерік. Еріктік үрдістер мен еріктің сипаттамасы. Еріктік акті. 

Такырып 15. Темперамент. Темперамент және психикалык іс-әрекет.

Тақырып   16.  Мінез.   Мінездің   анықтамасы.   Мінездің   физиологиялық

механизмдері. Мінездің қалыптасуындагы элеуметтік факторлардың ролі. Тақырып 17Қабілет. Қабілеттің сипаттамасы. Қабілеттің түрлері. 

Такырып  18.  Жас  ерекшелік психологиясының пәні және міндеттері.

Жас   ерекшелік   психологиясындағы   негізгі   теориялық   мәселслер.   Психиканың

мэдени-тарихи дамуы жайлы Л.С. Выготскийдің теориясы. 

Тақырып   19.  Жас   шамасының   мәселесі.   Психикалық   дамудың   кезеңге

бөлінуі.   Әр   түрлі   жас   кезеңіндегі   психикалық   дамудың   ерекшелігі.   Ана

кұрсагындагы психикалық дамудыц жалпы заңцылықтары. 

Тақырып 20. Педагогикалық психология әлеуметтік институттарының

оқу   мен   тәрбилеу   жүйесінде  психика   және  сананың   дамуының

заңдылықтары  туралы   ғылым  ретінде.   Педагогикалық   психологияның

әдіснамалық негіздері. Тұлганың психикалық ұйымдастырылуының генетикалык

формаларының   әр   түрлі   қүрылымы   жэне   оқу,   тэрбиелеу   түрлерінің   өзара

байланысы. Тақырып 21. Оқу іс-әрекетінің қалыптасуы мен құрылымы. Танымдык

іс-эрекетті қалыптастыру кезеңі жэне оқу үрдісінің ұйымдастырылу стратегиясы.

Оку үрдісінде когнитивтіліктің даму мэселесі. 

Тақырып   22.  Ғылыми   білімнің   жүйесінде   элеуметтік   психологияның

орны.   Әлеуметтік  -   психологиялык   ой,  пікірлердің   калыптасуының   тарихы.

Әлеуметтік - психологиялык зерттеулердің эдіснамалық негіздері. Тақырып  23.  Үлкен әлеуметтік топтардың әлеуметтік-психологиялык

сипаттамасы. Әлеуметтенудің психологиялык - әлеуметтік негіздері.

Тақырыи   24.   Психология   тарихы   ғылым  ретінде.  Психология

тарихының   пәні,   міндеттері.   Қазіргі   кездегі  психологиялык  гылымында

психология тарихының қызметі.

Тақырып 25. Психология тарихының кезеңдері. Антикалык психология.

Феодализм   дэуіріндегі   психологиялык   ойлар.   Тақырып  26.  Этникалық  және  мәдени  психология.  Этникалык

психологияның  даму   тарихы   жэне  мақсаты  мен  міндеттері.  Этникалык

психологияныц қазіргі кездегі этниканың релі. 


Тақырып  27.  Тұлга  және   этнос.  Тұлғаның  этникалык  қарым-қатынас

аралыгы мен мэдени қүрамында болуы. Тақырып   28

Тұлғаның

 психология   -

 педагогикалык

диагностикасының саласьшдағы зерттеудің ерекшелігі. Психикалық дамудың

деңгейін анықтау (дамудың өзекті және жакын аймағы).Тақырып  29.  Окытылатындык.   Оқытылатындыктың   корсеткіштерін

анықтау: ойлаудың унемділігі, жалпылауы, жете түсінуі, икемділігі, тұрақтылығы,

өз   бітінші   жұмыс   істеуі.   Оқытылатындықтыц   диагностикалық   әдістерінің

қолдануының негізгі принциптері. 3.4 Практикалық сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Психологияның пәні, мақсаты, міндеттері

Жоспар

1.

Психологияның ғылым ретінде анықталуы. 2.

Шетел және отандық психологияның дамуы. 

3.

Қазакстанда психологиялык ғылымының дамуы. 4.

Психологияның негізгі принциптері.Такырып 2. Психика және сана

Жоспар

1.

Сана психиканың дамуының жағары сатысы ретінде. 2.

Сана мен санасыздыктың әрекеттестігі. 

3.

Психологиялык қорғаудың тәсілдері. 4.

Жанды және жансыз табиғатындагы бейнелеудің деңгейі мен формасы. 

5.

Жануарлардағы психикалық бейненің  даму  деңгейі  мен сатысы жайлы  А.Н.Леонтьевтің болжамы, оны анықтауы және 

6.

К.Э. Фабридың ары қарай жетілдіруі.Тақырып 3Тұлғаның түсінігі

Жоспар

1.

Тұлғадагы биологиялык және әлеуметтік байланыстар.Тақырып 4. Тұлғаның құрылымы

Жоспар

1.Мотив, мақсат, қызығушылықтар жэне оның психологиялык сипаттамасы. 

2.Мұрат және наным сенімдер. 

3.Тұлганың сана сезімі мен дүниетанымы.Тақырып 5. Қазіргі кездегі тұлғаның теориясы

Жоспар

1.Тұлғаның  психологиялык  мәселелерініц   теориялық   талдамасындагы   жаңа

тенденциялар.

Тақырып 6Іс-эрекет туралы түсінік

Жоспар


1.А.Н.   Леонтьев,   А.В.   Запорожец,   П.Я.   Гальперин,   П.И.   Зинченко   жэне   т.б.

психологтардың   еңбектеріндегі   психикалық   үрдістің   қарулы  табиғаты   жайлы

түсініктің дамуы.

Тақырып 7. Қарым-қатынас

Жоспар

1.Топтар психологиясы. 

2.Топтардың түрлері. 

3.Топтардың озара қарым-қатынасының динамикасы. Топтар және ұжым.Такырып 8. Түйсік жэне қабылдау

Жоспар

1.Түйсіктің кабылдаудан айырмашылығы. 

2.Түйсік және қабылдаудың қасиеттері. 

3.Адамның психикасында түйсік пен қабылдаудың орны.Тақырып 9. Ес

Жоспар

1.Естің түрлері. 

2.Естің жеке-типологиялық ерекшеліктері.

Такырып 10Ойлау және сөйлеу

Жоспар

1.Сөйлеу негізгі психикалық үрдіс ретінде. 

2.Сөйлеудің психологиялык анықтамасы.

3. Сөйлеудің қоғамдық сипаты. 

4.Сөйлеудін түрлері.

Такырып 11Зейін

Жоспар

1.Зейіннің түрлері. 

2.Зейіннің қызметі.

Тақырып 12. Қиял

Жоспар

1.Қиялдың түсінігі және анықтамасы. 

2.Қиялдың түрлері. 

Тақырып I3.  Сезім және эмоция

Жоспар

1.Тұлғаның жогаргы сезімі. 

2.Адамның сезімі мен эмоциясының қызметі.

Тақырьш 14. Ерік

Жоспар

1.Түлганың еріктік қасиеттері. 

2.Адамның еркі және мінез-құлықтары.


Такырып 15. Темперамент

Жоспар

1.Темпераменттің типтері. 

2.Темперамент жэне психикалык іс-эрекет.

Тақырып 16. Мінез

Жоспар

1.Мінездің типтері. 

2.Мінездің қасиеттерінің топтастырылуы.

Тақырып 17Қабілет

Жоспар

1.Қабілеттің нышаны. 

2.Қабілеттің дамуындагы элеуметтік тума қасиеттер.

Такырып 18Жас ерекшелік психологиясының пәні және міндеттері. Жоспар

1.Адам  психикасының   дамуының   әлеуметтік-жанама   түрдегі   айырмашылыгы.

2.Психиканың дамуындағы, оқудыц басты рөлі. 3."Дамудың жакын аймағы" туралы ұғымы. 

4.Оның жалпы теориялык және накты психологиялык мазмұны.Тақырып 19. Жас шамасының мәселесі

Жоспар

1.Жетекші іс-әрекет. 

2.Жас   шамасындагы   дагдарыстардың   пайда   болуының   кайнар   көзі   мен

механизмдері және оларды жеңу.Тақырып 20.  Педагогикалық  психология әлеуметтік институттарының оқу

мен   тәрбилеу   жүйесінде  психика   және  сананың   дамуының   заңдылықтары

туралы ғылым ретінде

Жоспар

1.Оқу   жэне   дамудың   өзара   байлапысыныц   мәселесін   шешуіне   байланысты

козқарастар. 

2.Педагогикалық психологияның негізгі дэрежелері. 

3.Әлеуметтік тәжірибені меңгеруінің жас ерекшелігі.

Тақырып 21. Оқу іс-әрекетінің қалыптасуы мен құрылымы

Жоспар

1.Түлга, оқу мен тэрбилеудің субъектісі ретінде. 

2.Бірлескен нәтижелі іс-эрекет. 

3.Ұстаз оку үрдісінің субъектісі ретінде. 

4.Окушылар оқу үрдісінің субъектісі ретінде. 

5.Студент оқу үрдісінін субъектісі ретінде.Тақырып 22. Ғылыми білімнің жүйесінде элеуметтік психологияның орны

Жоспар

1.Адамдардын қарым-қатынасы мен эрекеттестігініц әлеуметтік  - психологиялык

заңдылықтары.

Тақырып  23.  Үлкен   әлеуметтік   топтардың   әлеуметтік-психологиялык

сипаттамасы

Жоспар

1.Әлеуметтенудің психологиялык - әлеуметтік негіздері.Тақырыи 24. Психология тарихы ғылым ретінде. 

Жоспар

1.Қазіргі кездегі психологиялык гылымында психология тарихының қызметі.

Тақырып 25. Психология тарихының кезеңдері

Жоспар

1.Жаңа уақыт дэуіріндегі психологиялык ойлар. 

2.Агартушылық дәуірі. 

3.Экперименталды психологияның дамуы. Психологиялык мектептер.Тақырып 26. Этникалық және мәдени психология

Жоспар

1.Этникалык психологияныц қазіргі кездегі этниканың рөлі. 

2.Этникалық сана-сезім және этникалык ұқсастық.

Тақырып 27. Тұлга және этнос

Жоспар

1.Мәдени және этникалык әрекеттестіктің карым-қатынастық стратегиясы.Тақырып   28.  Тұлғаның  психология   -  педагогикалык   диагностикасының

саласьшдағы зерттеудің ерекшелігі

Жоспар

1.Психикалық дамудың деңгейін анықтау (дамудың өзекті және жакын аймағы).Тақырып 29. Окытылатындык

Жоспар

1.Жогаргы интеллектуалды дамудың көрсеткіштері. 

2.Жеңілдік, шапшаңдық, жалпылау жэне абстракциялау. 

3.Оқытылатындықтың   мәселесінің   шешілуі   жэне   мектеп   психологтарының   іс-

эрекетіндегі қүлды сфералардың дамуы.

3.5 Күндізгі оқу бөлімінің  СӨЖ  мазмұныСӨЖ түріЕсеп беру

Тексеру түрі

Сағат саны

формасы

1

Дәріс сабақтарға дайындалу.конспект

Сабаққа қатысу

14

2

Тәжірибелік 

сабақтарға

дайындалу,   үй   тапсырмаларын

орындау


Жұмыс   дәптері,

конспект


Сабаққа қатысу

29

3Тақырып бойынша шетел және

отандық әдібиеттерді талдау

 

Сызбалардықұрастыру

Қорғау


4

4

Реферат жұмысын орындау Реферат

Қорғау


4

5

Аудиториялық   сабақтардыңмазмұнына

 

кірмегенматериалды зерделеу

конспект


Есеп беру

6

Бақылау 

іс-шараларына

дайындалу

РК1,


 

РК2,


тестілеу

10

Барлығы:60

3.6 Рефераттардың тақырыптары

1.Жануарлар психикасының дамуының негізгі кезеңі.

2.Жануарлардың интеллектісінің мәселесі.

3.Ми жэне психика.

4.Адамнын психикасының дамуы және биологиялық пен әлеуметтіктің ара 

қатынасы (қазіргі кездегі көзқарас)

5.Қазіргі кезендегі психологиядағы зерттеу қүбылыстарының жүйесі.

6.Мінез-қүлықтағы санасыздыктың байқалуы.

7.Дагдылардың психологиялык ерекшелігі.

8.Адамдар мен жануарлардың мотивациясы жэне эмоциясы.

9.Ойын психологиялык іс-эрекеттің ерекше түрі ретінде.

ІО.Психикалык үрдістер іс-әрекеттің түрі ретінде.

11.

Адамдар мен жануарлардың қарым-қатынастарының түрлері.12.

Ұжым жэне топтардың түлга аралык қарым-қатынасы.

13.

Қарым-қатынасқа байланысты тұқым қуалаушылық негіздерінің әсері.14.

¥жымның дамуының сатылары.

15.

Даралық іс-әрекеттің стилі.16.

Қабілеттің қазіргі кездегі теориялары.

17.

Бір қабілеттілікті баскалармен орнын толтыруының дамуы.18.

Адамның кабілеттілігінің тез дамуының жагдайы.

19.

Эмоция жэне казіргі кездегі көркем шыгармашылықтар.20.

Еріктік белсеңділік.

21.

Зейіннің теориялары.22.

Зейін түлгалық қасиет түрінде.

23.

Адамның сезімталдыгының түрлері жэне релі.24.

Бейненің қалыптасуына мүмкіндік беретін факторлар.

25.Жасөспірім   жэне   жеткіншек   жастагыларында  танымдык   психикалық 

үрдістің езара эсері.

26.

Түлга жэне этнос.27.

Этникалық миграцияның психологиясы.

28.

Сабақтың ұйымдастырылу эдістемесіне психологиялык талап.29.

Педагогтың жүмыс барысындағы психодиагностика.

30.

Тэрбиеші ретіндегі үстаздың психологиясы.31.

Оқу-тэрбие іс-әрекеттерін педагогикалық түргыда талдау.

32.

Мектеп жүйесінің психологиялык қызметтеріндегі психодиаітіостика. 

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1-тақырып.

Психология мен педагогиканың міндеттері

2-тақырып.

Мұгалімдерге психология не үшін керек

3-тақырып.

Жануарлардың мінез-құлқы және психикалық дамуының деңгейі 

мен сатысы (К.Э. Фабри,  А.Н. Леонтьев бойынша)

4-тақырып.

Адамның миы және психикалық үрдістер (А.Р. Лурия бойынша)

5-тақырып.

Адам санасының табиғаты

6-тақырып.

Түлғаның дамуы мен қалыптасуы

7-тақырып.

Белсенділік физиологиясы жэне кимыл-козғалыс физиологиясы

8-тақырып.

Түйсіктің  эрекеттестігі жэне сезімге бейімділік

9-тақырып.

Қабылдаудагы зат жэне фон

10-тақырып. Елес

11-тақырып. Естің даралық ерекшеліктері жэне оның дамуы

12-тақырып. Қиял және шығармашылық

13-тақырып. Ақыл-ой операцияларының түрлері

14-тақырып. Эмоцияның дамуы  жэне оның адам өміріндегі мэні

15-тақырып. Темперамент  жэне  тұлганың  іс-эрекетінің ерекшелігі

16-тақырып. Балалық шактагы  мінездің қалыптасуының ерекшелігі

17-тақырып. Қабілеттіліктегі жыныс аралығының айырмашылыгы

18-тақырып. Психодиагностиканың езінің призмасындагы "Мен" меншігі

Бақылау шараларының календарлық кестесі

1 рейтинг (2 семестр)


Апталардың реті

1

23

4

56

7

8Барлығы

Апталық барынша жоғары балл

8

8

8

26

8

8

26

8

100

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

16

Бақылау 

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл2

2

22

2

22

2

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 

материалды зерделеу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

48

Бақылау 

формасы


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

6Пән тақырыптары 

бойынша ағымдық 

бақылау

Тақырып №1-4

4-7


36

Бақылау 


формасы

АБ

1АБ

2

Макс.балл18

18

Пән тақырыптары бойынша межелік 

бақылау


Тақырып №

1-8


Бақылау 

формасы


МБ1

Макс.балл100

2 рейтинг (2 семестр)

Апталардың реті

9

10

1112

13

1415

Барлығы


Апталық барынша жоғары балл

9

9

24

13

9

12

24

100

Дәрістерге қатысу 

және дайындалу

СӨЖ түрі


ҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

14

Бақылау 


формасы

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

2

2

22

2

22

Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындалу.

Қосымша 

материалды зерделеу

СӨЖ түрі

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

ҮТҮТ

ҮТ

42

Бақылау 

формасы


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Қ,

К,Е


Макс.балл

6

66

6

66

6

Пән тақырыптары бойынша ағымдық 

бақылау


Тақырып №

9-

1011-

14

44

Бақылау 

формасы


АБ

АБ

2Макс.балл

22

22Пән тақырыптары 

бойынша межелік 

бақылау

Тақырып №9-15

Бақылау 


формасы

МБ2


Макс.балл

100

ҮТ – үй тапсырмасын орындау, Қ – сабаққа қатысу, К – конспект жазу, Е – есеп беру, АБ

– ағымдық бақылау, МБ – межелік бақылау.

Курс саясаты


Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты

университеттің   ішкі   тәртібінің   ережелеріне   сәйкес   болуы   тиіс.   Оқу   үдерісіне

белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу материалы бойынша сұрақтар қою, тиянақты

жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды. Оқытушы мен

курстастарды   сыйлау   керек.   Оқытушы   сөйлегенде,   дауыстап   әңгімелесуге

болмайды,  екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады. Сабақтарды

орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы

қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында

толықтырылуы тиіс. 10 минуттан артық кешіккен студент сабаққа жіберілмейді.

Сабаққа   кешігудің   немесе   келмеудің   себептерін   алдын-ала   ескерген   жөн.   Үй

тапсырмасын және басқа жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау

жұмысын, тестті емтиханды тапсыруда көшіруге жол берілмейді. Оқытушының

консультациясына   қатысуы   міндетті.   Сабақ   барысында   ұялы   телефондар

сөндірілген   қалыпта   болуы   талап   етіледі.   Сағыс   шайнауға,   дөрекілік   пен

мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады. 

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,   пікірталаста   және   топ

жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс

орындаса   –   ең   жоғарғы   100   балл   қойылады.   Курсты   меңгеру   барысында

төмендегідей баллдары қойылады: 

- дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болуы – 1 балл

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 1 балл, тәжірибелік жұмысты орындау – 5

балл (оның ішінде үй тапсырмасын орындау – 3 балл, сұраққа жауап беру, жаттығу

жұмыстарын орындау, тақырып бойынша талдау жасау – 2 балл)Ағымдық   бақылау  студенттердің   өзіндік   жұмыстары   қорғауы   барысында

іске асырылады. Бағалау кезінде көрсеткіштер ескеріледі:

- Материалды толық меңгеру -10 (екінші рейтинг кезінде – 13) балл.

- Сұрақтарға жауап бере алу – 4 (5) балл.

- Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта

білу – 3 балл.

- Грамматикалық және стилистикалық сауаттылық – 1 балл.

Айып балы білімді бағалаудың жүйесіне орай белгіленеді

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің

шала конспектіленгені үшін жарты балл кемітіледі (-0,5); тәжірибелік сабақтарда

белсенділік   танытпай,   немқұрайды   қатынасу   ең   кем   дегенде   жарты   баллды

шегеруімен (-0,5) жазаланады.Межелік   бақылау  пәннің   тиесілі   кезеңде   өтілген   тақырыптары   бойынша

сынақ немесе коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда келесі

критерийлер ескеріледі: 

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың

шегерілуі   жауаптың   мәнін   және   дұрыстығын   бұзбайтын   кемшіліктердің

кездесуімен байланысты;


89-75  балл   - материалды  толық  игергендігі,   мәселе   бойынша  әдебиеттерді

білетіндігі көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа

қойылады;

74-50   балл   –   студент   тек   негізгі   материалды   біледі,     мәселе   бойынша

әдебиеттерді шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар

қайырады;

49-0  балл   –  студент   толық  және  дұрыс  жауап  беруге   қауқарсыз,  қосымша

сұрақтар оған көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.Қорытынды бақылау.  Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан

тапсыруымен   аяқталады.   Бақылау   үстінде   көшіріп   жазуға   тыйым   салынады.

Емтиханда студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір

дұрыс   жауап   2   балмен   бағаланады.   Емтиханның   жалпы   бағасы   дұрыс

жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады.

Курстың ақтық бағасы бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру

арқылы қойылады.

Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

Р1(2)=АҮ1 (2)*0,7+МБ1 (2)*0,3

мұндағы Р

1

, Р2

, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары; 

РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Егер   студент   емтиханда   Ғ   деген   баға   алса,   оның   қорытынды   рейтингі

анықталмайды. Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.Табыс тілейміз!

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  • БЕКІТЕМІН
   • Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы
    • Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М.
    • КЕЛІСІЛДІ
    • Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М
 • Барлығы
  • Қ
  • ҮТ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • МБ1
 • Барлығы
  • Қ
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • Қ,
  • АБ1

©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет