ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)Дата14.07.2017
өлшемі190.6 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-18.36. 1.29/01 – 2016

Пәннің оқу бағдарламасы (силлабус)

№ 1 басылым

08.09.2016 ж
ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән атауы: Адам және жануарлар физиологиясы

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: 5B060700-«Биология»

Факультет, кафедра: Жаратылыстану-матемитика факультеті, биология кафедрасы
Семей 2016

Алғысөз

Адам және жануарлар физиологиясының басты мақсаты мен міндеті адам ағзасында болатын физиологиялық қүбылыстардың механизмдердің нақты, анық ашып көрсете отырып, оның сыртқы ортамен байланысы жөне сыртқы орта факторларына бейімделу процесстерін айқындау. «Адам және жануарлар физиологиясы» оқу бағдарламасы пәннің мазмұнын, оқыту тәртібін анықтайтын, пәнді игреу үшін қажетті негізгі білім, іскерлік, дағды және құзыреттіліктер тізімін және ұсынылатын әдебиттер тізімін қамтитын құжат болып табылады.

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Мадыбекова А.С., аға оқытушы _____________ «__________» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолығылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл


Кафедра меңгерушісі Садыкова Р.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл


Төраға Ерменова Б.О.______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға

ұсынылды
Хаттама «____» __________ 2016 жыл
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__» ______ 2016 ж.)Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі: Мадыбекова А.С.

Биология магистрі, аға оқытушы


Факультет, кафедра: Жаратылыстану-матемитика факультеті, биология кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: +77479032579, e-mail, № 3 оқу корпусы, кабинет 113.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Адам және жануарлар физиологиясы» пәні студенттерді дайындау барысында маңызды орын алады және 5В060700- «Биология» мамандығында оқитын білімалушылар үшін кәсіптік пәндер блогының таңдаулы бөлігі болып табылады (КП-ТК). «Адам және жануарлар физиологиясы» пәннің оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген құжаттардың негізінде әзірленді: • 5В060700 – «Биология» мамандығының МЖБС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы (Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 292);

 • 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін «Адам және жануарлар физиологиясы» таңдау компонент бойынша оқу бағдарламасы (алғашқы рет еңгізілген, 09.06.2016, №6).

Осы пәнді оқу барысында әрбір шәкірт адам ағзасының физиологиялық қызметін, оньщ механизмдерін, сыртқы ортаға бейімделуіндегі болатын өзгерістерін біліп қана қоймай болашак. кызметінде практика жүзінде іске асыруды үйренумен қатар, күнделікті және әртүрлі колайсыз жағдайларға кездескен уакыттарда шебер қолдана білуді үйрену.

Бұл игерілген білім мектепте және ғылыми зерттеу мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау кезінде, педагогикалық практикадан өту барысында теориялық база болып табылады.1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Ағзаның жасушаларына, ұлпалары мен мүшелеріне тән негізгі тіршілік әрекетінің жалпы көрсеткіштерін оқып білу.  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • Физиология ғылымының жаңа жетістіктерімен таныстыру және даму болашағын көрсету;

 • Ағзаның сыртқы және ішкі ортаның әртүрлі әсерлеріне жауабын зерттеу

 • Физиологиялык жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың реттелу механизмдерін толық білу

 • Игерген білімдерін практикалық сабақтарда және эксперименталды жүмыста пайдалана білу.

 • Физиологиялық классикалық әдістермен танысып оларды қолданатын жай туғызу.

- Ғылыми әдебиеттермен және электрондық мәліметтер базаларымен жұмыс істеу дағдысын үйрету.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:


 • физиологияның қазіргі мәселелері, ағзаның тіршілігі мен қызметі;

 • қозу физиологиясы, қозу жүйесі кезіндегі жүйке мен бұлшықет арасындағы байланыстар;

 • рефлекстің физиологиялық механизмдері;

 • жүйке жүйесінің механизмдері;

 • талдағыштар физиологиясы,

 • ішкі секреция бездерінің физиологиясы;

 • жүйелер - қан, қанайналу, жүрек, асқорыту, тыныс алу, зәр шығару физиологиясы;

орындай алу:

 • қазіргі кездегі физиологиялық әдістердің принциптерін теориялық негізде түсіндіре және ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдану;

 • адам мен жануар организміндегі жүретін үрдістерді тиімді бағытта өзгертіп отыруға қажетті шараларды ғылыми негізде жүзеге асыру, түрлі аурулардың алдын алу және оларды дұрыс емдеу

 • физиологиядан зертханалық жұмыстарды жасай білу, алынған қорытынды бойынша тұжырым жасау.

дағдысының болуы:

 • арнайы сөздік материалын, физиологиялық терминологияны, электрондық мәліметтер базасын және т.б. қолдану.

 • жеке және топта жұмыс жасау;

 • физиологияға қатысты мәселелерді шешу кезінде өз білімін қолданып, көзқарасын дәлелдей алу;

 • биологиялық пәндерді оқыту барысында және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дүргізу барысында инновациялық әдістер мен технологияларды пайдалану және алынған нәтижелерді интерпретациялау;

 • қажет құрал, құрылғы және әдістерді қолдану қабілетін көрсету.


1.6 Курстың пререквизиті Мектеп курсы

1.7 Курстың постреквизиті Адам анатомиясы1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


3

5

3

15

30
67,5

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген

2 - Кесте

Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. . Кіріспе. Адам және жануарлар физиологиясы. Мақсаты және мазмұны

1

Кіріспе. Организмнін физиологиялық қызметтері.

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.32

Қозғыш ұлпалардың физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.33

Бұлшық ет және неррв талшықтарының физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.34

Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.35

Орталық жүйке жүйесінің бөліктерінің физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.3


6

Жоғары нерв қызметі

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.3Модуль 2. Талдағыштар және ішкі секреция бездері физиологиясы

7

Талдағыштар

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.38

Ішкі секреция бездерінің физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.3Модуль 3. Жүйелер физиологиясы

9

Қан жүйесі

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.310

Жүрек пен қан тамырларының жүйесі

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.311

Тыныс алу физиологиясы.

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.312

Асқорыту жүйесі

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.313

Зат және қуат алмасуы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.314

Зәр шығару физиологиясы

1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.315

Сүттену физиологиясы


1
2

4,5

5.1.1-5.1.6

5.2.1-5.2.3


БАРЛЫҒЫ:

15
30

67,5
2.1 1 аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.1.1. Физиология ғылымы, оның биологиялық пәндердің ішіндегі орны.

2.1.2. Бұлшық еттің жиырылуының механизмі мен химизмі.

2.1.3.Бұлшық еттің шаршауы, оның себебі мен байқалуы (проявление).

2.1.4. Бұлшық ет пен жүйкедегі электрлі құбылыстар. Оның пайда болу механизмі.

2.1.5.Е.Н.Введенскийді лабильдік туралы ілімі, нерв талшығының, бұлшық еттің және синапстың лабильдігі.

2.1.6.Жүйке қасиеттері. Жүйке ұлпасындағы қозудың өту заңдары.

2.1.7.Орталық нерв жүйесі

жүйесінің бөліктерінің физиологиясы

2.1.9.Жоғары нерв қызметі


2.1 2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.1.1. Қан және оның құрамы .

2.1.2.Қан плазмасының химиялық құрамы. Қан сарсуы деген не.

2.1.3.Қанның физикалық және химиялық қасиеттері .

2.1.4.Лейкоциттердің құрылысы мен қаситеттері.

2.1.5.Лейкофрмула дегенімі не ? Оны қалай анықтайды.

2.1.6.Лейкоциттердін атқаратын қызметтері.

2.1.7. Жүректің құрылысы .

2.1.8.Қан плазмасының химиялық құрамы. Қан сарсуы деген не .

2.1.9.Қанның физикалық және химиялық қасиеттері .

2.1.10.Лейкоциттердің құрылысы мен қаситеттері.

2.1.11.Лейкофрмула дегенімі не ? Оны қалай анықтайды .

2.1.12.Лейкоциттердін атқаратын қызметтері .

2.1.13. Жүрек жұмысының нервтіқ және гуморлаьдық реттелуі.

2.1.14. Медиаторлар деген не, олардың жүрекке қандай әсері бар .

2.1.15 Тыныс алу дегеніміз не ? Тыныс алу фазалары мен сатылары ..

2.1.16. Өкпенің тіршілік және жалпы сиымдылығы .

2.1.17.Өкпе мен ұлпалардағы газ алмасу

2.1.18.Қандағы газдардың құрамы, газдардың тасымалдануы .

2.1.19.Сілекей бездері қандай топтарға бөлінеді .

2.1.20.Сілекейдің құрамы мен қасиеті .

2.1.21.Сілекей бөлу механизмі және оның реттелуі.

2.1.22. Зат алмасуы және қуат алмасуы .


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3 - кесте
Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Физиологияда қолданылатын негізгі әдістермен және лабораториялық құрал-жабдықтармен танысу.

Сұрақ-жауап

0

2

Нерв - бұлышық ет препаратын дайындау. Қозғыш ұлпалардың қасиеттері.

Сұрақ-жауап

18

3

Тірі ұлпалардағы электірлік құбылыстар.

Тест

18

4

Жұлын рефлекстері.

Сұрақ-жауап, презентация

18

БӨЖ (білімалушылардың өздік жұмысы)1.Жоғары жүйке әрекетінің типтері. Нерв ұлпсының физиологиялық қасиеттері.

2.Ұйқы мен түс көрудің физиологиялық механизмдері.

3.Зейін мен есте сақтаудың физиологиялық механизмдері.


Презентация дайындау. Ауызша қорғау.


45

5
Шартты рефлекстердін пайда болуы

Тест

18

6

Көру және тері анализаторлар


Сұрақ-жауап, презентация

18

БӨЖ (білімалушылардың өздік жұмысы)1.Балалардың көру қабілетінің бұзылуын алдын алу шаралары.

2.Балалардың есту анализаторының морфофункционалдық ерекшеліктері.

3.Вестибулярлық анализатордың функционалдық маңызы.

3.Дәм сезу, иіс сезу, тері анализаторларының функционалдық маңызы және жасқа байланысты ерекшеліктері.
Презентация дайындау. Ауызша қорғау.


45

7

Нерв - бұлшық ет, ОНЖ, ЖДНҚ және анализаторлар тарудан қорытынды сабақ:

Тест

0

7

1 Аралық бақылау

Сұрақ-жауап (ауызша)

90

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Қанның физико-химиялық қасиеттері. Лейкоцитердің саның анықтау.

Тест

0

9

Эритроциттердің тұну жылдамдығы (ЭТЖ) Гемолиз және оның түрлері

Тест

15

10

Кардиография. Автоматия және жүрек жұмысына температураның әсері .

Сұрақ-жауап, презентация

15

11

Жүрек қызметінің нервті-гуморалды және рефлекторлық


реттелуі

Тест

18

БӨЖ (білімалушылардың өздік жұмысы)1.Тірек-қимыл аппаратының маңызы.

2.Қанның иммундық қасиеті.

3.Донорлық және оның түрлері.

4.Гормондар мен эндокриндік жүйе туралы түсінік.Презентация дайындау. Ауызша қорғау

45


12

Спирометрия және пневмография

Тест

15

13

Ауыз қуысындағы ас қорыту

Сұрақ-жауап, презентация

18

БӨЖ (білімалушылардың өздік жұмысы)1.Асқазан-ішек ауруларының профилактикасы.

2.Терморегуляция. баланың жарақаттануы, көрсетілетін алғашқы жәрдем.

3.Зат және энергия алмасудың жасқа байланысты ерекшеліктері.

4.Витаминдер және оның маңызы.Презентация дайындау. Ауызша қорғау.

45


14

Зат және қуат алмасуы

Тест

15

15

Қан, қанайналу, тыныс алу және азық қорыту тарауларынан қорытынды сабақ

Тест

0

15

2 Аралық бақылау


Сұрақ-жауап (ауызша)

90

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).


4 – кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
  1. Негізгі әдебиет


5.1.1 ФЗЛ человека.Покровского В.М.Коротького Г.Ф.2003г.

М. Физиология и спорт.

5.1.2. Төленбек И.Адам және жануарлар физ.Алматы.2002ж.

5.1.3.Т.Несіпбаев Адам және жануарлар физиологиясы. Алматы, 2015ж.

5.1.4. Арынова Р.А. Адам және жануарлар физиологиясы практикумы. Алматы, 2015.

5.1.5. Нссіпбаев Т. Жануарлар физиологиясы. Оқулық, Алматы. "Ғылым", 2005 ж.

5.1.6. Несіпбаев Т.Н., Бегаилов Е.Б., Алданазаров С.С. Жануаралар физиологиясыньщ практикумы. Оку күралы. Алматы, 2004 ж.

5.2 Қосымша әдебиет


5.2.1. Физиология человека. 1982 М. Просвещение Фомин Н.Д.

5.2.2. Бұғыбаева С.Ж. Адам физиологиясы.-Алматы, 2003ж.5.2.3. Адам физиологиясы Сатпаева Х.К Алматы, 2000ж.

5.3 Интернет-ресурстар


5.3.1 Онлайн-учебник. Введение в физиологию http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/pic-sternberg/all.pdf

5.3.2 Онлайн-учебник.Физиология человека. http://biology.org.ua/files/lib/Alberts_et_al_vol1.pdf
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет