НҰСҚаулар «ЖҮктіліктің ӘРТҮрлі мерзімінде ұРЫҚҚа зиянды факторлардың Әсері»Дата11.07.2017
өлшемі70.43 Kb.
түріНұсқаулар

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

2 АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

СӨЖ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«ЖҮКТІЛІКТІҢ ӘРТҮРЛІ МЕРЗІМІНДЕ ҰРЫҚҚА ЗИЯНДЫ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ» СТУДЕНТТІК ӨЗІНДІК ЖҰМЫС БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Мамандық – 051301 – «Жалпы медицина»

Дисциплина – Акушерлік іс және гинекология
Курс: 3

Алматы, 2011

Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар асс. Еспаева Р.Н. құрастырылып, №2 акушерия және гинекология кафедрасының жиналысында талқыланды және бекітілді. протокол № 1 31.08.2011ж.

№2 акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі

М.ғ.д. Л.К. Калиева.

1 сабақ. 1. Тақырып: Даун ауруы. Этиология, диагностика, клиника.
 1. Мақсаты: Даун ауруының этиологиясы, патогенезі, диагностика және емдеу принциптері туралы білім қалыптастыру.


3. Тапсырма: «Даун ауруы. Этиология, диагностика, клиника» тақырыбына презентация құрастыру
4. Орындалу түрі: презентация.
5. Орындалу критерийлері:

- Презентация мультимедиялық проектор арқылы жүргізіледі;

- Слайдтар түрлі түсті, мағыналы болуы керек;

- Слайдтар клиникалық протоколдарға сәйкес болуы керек.
6. Тапсыру уақыты: бірінші тәжірибелік сабаққа.
7. Презентацияны бағалау критерийлері: максимальды балл - 100
90-100 балл «үздік» – тақырыптың материалы бойынша терең және жанжақты білімін көрсеткен, тапсырманы қатесіз және дұрыс орындаған, жаңа, өзіндік тезистер (пікірін, ойын, көз қарасын) көрсеткен, тезистерді дәлелді мәліметтермен дәлелдеп, анық, нақты және қатесіз жазған студентке қойылады.

75-89 балл «жақсы» - тақырыптың материалы бойынша терең және жанжақты білімін көрсеткен, тапсырманы қатесіз және дұрыс орындаған, жаңа, өзіндік тезистер (пікірін, ойын, көз қарасын) көрсеткен, тезистерді дәлелді мәліметтермен дәлелдеп (бұл жерде үздік бағаланатын мәліметтерден аз болуы мүмкін), анық, бірақ шамалы қателіктер кетуі мүмкін.

50-74 балл «қанағаттанарлық» - тапсырманы өте қысқа, дәлелді мәліметтерсіз орындаған студентке қойылады;

49 балл және одан төмен «қанағаттанарлық емес» - берілген тақырып бойынша өз ойын білдірмеді.
8. Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі әдебиет:

1. Ярыгин В.Н. Биология. Москва, 2001 г., С.276-415.

2. Жымулев И.В. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2006, С.369-389.

3. Нуртазин С.Т., Всеволодов Э.Б. Биология индивидуального развития. Алматы,

2005, 260 с.

Қосымша әдебиет:

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.

2. Куандыков Е.А. Основы общей и медицинской генетики (курс лекций). Алматы, 2009.

9. Бақылау: (презентация).

2 сабақ.1. Тақырып: Туа пайда болған даму ақаулары және тұқым қуалаушы аурулардың УДЗ маркерлері, биохимиялық маркерлері, медико-генетикалық кеңес беру.


 1. Мақсаты: Туа пайда болған даму ақаулары және тұқым қуалаушы аурулардың УДЗ маркерлері, биохимиялық маркерлері, медико-генетикалық кеңес беру бойынша білім қалыптастыру.


2. Тапсырма: Реферат дайындау – “ Туа пайда болған даму ақаулары және тұқым қуалаушы аурулардың УДЗ маркерлері, биохимиялық маркерлері, медико-генетикалық кеңес беру ”.

Орындалу түрі: реферат жазу
4. Орындалу критерийлері:

 1. Рефераттың көлемі 6-8 баспа бет болуы керек;

 2. Рефератты дайындау кезінде 4-5 әртүрлі мәліметтер көзін пайдалану ұсынылады;

 3. Реферат баяндалу құрылымының сақталуымен орындалуы керек;

 4. Баяндау кезінде қолданылған әдебиеттерге сілтеме жасалуы керек;

 5. Әдебиеттер соңғы 5 жылдың көлемінде болуы керек.


Рефераттың құрылымында болуы қажет:

 • Титулдық бет;

 • Жоспар (реферат бөлімдері басталатын бет көрсетілуі керек);

 • Кіріспе (формулирование сути исследуемой проблемы, определение актуальности, цели и задач реферата);

 • Негізгі бөлім (каждый раздел этой части реферата доказательно раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, является логическим продолжением предыдущего);

 • Қорытынды (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации);

 • Әдебиеттер тізімі.


6. Тапсыру уақыты: екінші тәжірибелік сабаққа
7. Рефератты бағалау критерийлері: максимальды балл - 100
90-100 балл «үздік» – тақырып материалы бойынша жан жақты және терең білімін көрсетіп, реферат құрылымын қатесіз орындаған, әртүрлі және соңғы 5 жыл көлеміндегі әдебиеттерге сілтеме жасай отырып орындаған студентке қойылады;

75-89 балл «жақсы» - тапсырманы орындау кезінде рефераттың барлық құрылымын сақтап, әртүрлі соңғы 5 жыл көлеміндегі әдебиеттерге сілтеме жасай отырып орындаған, бірақ шамалы қателіктер жіберген студенттерге қойылады;

50-74 балл «қанағаттанарлық» - тапсырманы өте қысқа, толық көлемде емес, бұл кезде материалды баяндау кезінде көп қателіктер жіберген студенттерге қойылады;

49 балл және одан төмен «қанағаттанарлық емес» - реферат құрылымы талаптарға сәйкес келмейді.


8. Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Ярыгин В.Н. Биология. Москва, 2001 г., С.276-415.

2. Жымулев И.В. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2006, С.369-389.

3. Нуртазин С.Т., Всеволодов Э.Б. Биология индивидуального развития. Алматы,

2005, 260 с.

Қосымша әдебиеттер:

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.

2. Куандыков Е.А. Основы общей и медицинской генетики (курс лекций). Алматы, 2009.
9. Бақылау (реферат).

3 сабақ.1. Тақырып: Туа пайда болған даму ақаулары диагностикасының инвазивті әдістері.
2. Мақсаты: Туа пайда болған даму ақаулары диагностикасының инвазивті әдістері туралы білім қалыптастыру.

3. Тапсырма: “Туа пайда болған даму ақаулары диагностикасының инвазивті әдістері тақырыбына эссе дайындау.

4. Орындалу түрі: Эссе дайындау.
5. Орындалу критерийлері:

 • Эссе полемиялық сипатта болуы керек;

 • Студент әр аргументке мысалдар мен дәлелдер келтіруі тиіс;

 • Студент қыз-бойжеткендерге жыныстық тәрбие беру бойынша өз ойын білдіріп, эссені жалпы қорытындымен аяқтауы керек.


6. Тапсыру уақыты: үшінші тәжірибелік сабаққа.
7. Эссені бағалау критерийлері: максимальды балл - 100
90-100 балл «үздік» – тақырыптың материалы бойынша терең және жанжақты білімін көрсеткен, тапсырманы қатесіз және дұрыс орындаған, жаңа, өзіндік тезистер (пікірін, ойын, көз қарасын) көрсеткен, тезистерді дәлелді мәліметтермен дәлелдеп, анық, нақты және қатесіз жазған студентке қойылады.

75-89 балл «жақсы» - тақырыптың материалы бойынша терең және жанжақты білімін көрсеткен, тапсырманы қатесіз және дұрыс орындаған, жаңа, өзіндік тезистер (пікірін, ойын, көз қарасын) көрсеткен, тезистерді дәлелді мәліметтермен дәлелдеп (бұл жерде үздік бағаланатын мәліметтерден аз болуы мүмкін), анық, бірақ шамалы қателіктер кетуі мүмкін.

50-74 балл «қанағаттанарлық» - тапсырманы өте қысқа, дәлелді мәліметтерсіз орындаған студентке қойылады;

49 балл және одан төмен «қанағаттанарлық емес» - берілген тақырып бойынша өз ойын білдірмеді.
8. Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Ярыгин В.Н. Биология. Москва, 2001 г., С.276-415.

2. Жымулев И.В. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2006, С.369-389.

3. Нуртазин С.Т., Всеволодов Э.Б. Биология индивидуального развития. Алматы,

2005, 260 с.

Қосымша әдебиеттер:

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.2. Куандыков Е.А. Основы общей и медицинской генетики (курс лекций). Алматы, 2009.
9. Бақылау (эссе).


беттің бетіДостарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет