Негізінен сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде жазылатын әріптерді көрсетіңізДата03.07.2017
өлшемі226.54 Kb.
$$$1 D

Негізінен сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде жазылатын әріптерді көрсетіңіз:

А. Я, ю, э, е, и

В. Я, ю, а, е, і

С. А, ю, я, і, ү

D. Ә, о, ө, ұ, ү

Е. Ы, і, у, э, и
$$$2 D

Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. Ылашын, ырух, ірет, ірең

В. Ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. Ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. Ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. Ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық
$$$3 B

Дауыссыздар айтылу (ауаның шағу) жолына қарай қалай бөлінеді?

А. жіңішке, қатаң,

В. шұғыл, ызың, діріл

С. қатаң, ұяң, үнді

D. тіл алды, тіл ортасы, тіл арты

Е. айтылуы бойынша
$$$4 B

Қазақтың байырғы сөздерінде қай дыбыс сөздің соңында келмейді?

А. Ы

В. О


С. А

D. Е


Е. І

$$$5 A


Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз

A. Бүгінгі

B. Бұрұңғұ

C. Жұмұшшұ

D. Көмөсү

E. Бұрұу


$$$6 C

Қай буынға екпін түседі?

A. Ортаңғы буын

B. Бірінші буын

C. Соңғы буын

D. Ортаңғы ашық буын

E. Ешбір буын

$$$7 B


Сөздің соңындағы қосарлы дыбыстарға қосымшаның дұрыс жалғанғанын көрсетіңіз:

А. Публицистке

В. Публициске

С. Публицистқе

D. Публицистқа

Е. Публицисқа

$$$8 A

«И» - дыбысына тән қасиетА. Қысаң, езулік

В. Ашық, еріндік

С. Ашық, езулік

D. Қысаң, еріндік

E. Еріндік, қысаң

$$$9 D


Дауыстылар тілдің қатысына қарай нешеге бөлінеді?

А. 3


В. 4

С. 5


D. 2

Е. 6


$$$10B

Дауыстылар еріннің қатысына қарай қалай бөлінеді?

А. Буын үндестігі бойынша

В. Еріндік, езулік

С. Ашық,қысаң

D. Жартылай ашық, еріндік

Е. Жуан, жіңішке

$$$11C


Дауыстылар жақтың қатысына қарай қалай бөлінеді?

А. Еріндік, езулік

В. Жуан, жіңішке

С. Ашық, қысаң

D. Шұғыл, ызың

Е. Көмей, форингаль

$$$12E

Екпін түспейтін қосымшаны табынызA. Септік жалғауы

B. Жіктік жалғауы

C. Тәуелдік жалғауы

D. Көптік жалғауы

E. Жұрнақ

$$$13D


Сөзді айтқандағы дауыс толқынын не дейді?

A. Тасымал

B. Әріп

C. Дыбыс


D. Буын

E. Екпін


$$$14A

Қай буын тасымалданбайды ?

A. Бір дауыстыдан тұрған ашық буын

B. Екі дыбыстан тұрған ашық буын

C. Үш дыбыстан тұрған ашық буын

D. Соңғы буындағы тұйық буын

E. Бірінші буындағы бітеу буын

$$$15B


Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар?

А. 10


В. 12

С. 11


D. 9

Е. 15


$$$16C

Жуан дауыстыларды тап:

А. А,ы,і,у

В. А,ө,ұ,у

С. А,о,ұ,ы

D. А,у,ұ,і,й

Е. А,о,ү,у

$$$17B


Дұрыс буынға бөлінген сөзді тап:

А. Қы-зғал-дақ

В. Ба-ла-лар-дың

С. Бал-а-лардың

D. Жұд-ыр-ық

Е. Балап-ан

$$$18B

Буынның неше түрі бар?А. 4

В. 3


С. 2

D. 5


Е. жоқ

$$$19B


Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз:

А. -лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер

В. -қор,-кеш,-нікі,-мен,-қой,-паз

С. -ға,-та,-да,-қа,-па,-ба

D. -сыз,-сіз,-шы,-ші,-ша,-шя

Е. -дай,-лай,-тай,-сай,-қай,-ғай

$$$20A

-ог, -уг дыбыстарына аяқталған сөздерге қосымша қалай жалғанады?А. Жіңішке

В. Жуан


С. Естілуіне қарай

D. Буын үндестіігне қарай

Е. Айтылуына қарай
$$$21A

Қай сөзде қате бар?

A. Әріпі

B. Халқы


C. Ойна

D. Оқу


E. Алтау
$$$22 E

Тек ұяң дыбыстан тұрған сөзді табыныз

A. Айналмалы

B. Тасқын

C. Жазғытұрым

D. Ұзағырақ

E. Жұғады
$$$23C

Сөз ұяң б,в,г,д дауыссыздарына аяқталса, қосымша қандай дауыссыздардан басталады?

А. Ызың

В. Шұғыл


С. Қатаң

D. Ұяң


Е. Үнді
$$$24 E

Кейінді ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз:

А. Қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. Қаракөз, Талдықорған, бірқатар, күз келді

С. Азаңғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гөрдім

D. Көк аспан, жоқ зат, ақ ешкі

Е. Көг аспан, жоғ зат, ағ ешкі
$$$ 25 E

Алдыңғы сөз қатаңға аяқталып, кейінгі сөз ұяң б дыбысынан басталса, ол қандай дыбысқа айналады?

А. Т

В. Қ


С. Ш

D. Х


Е. П
$$$26C

Ашық дауыстының саны қанша?

A. 6

B. 7


C. 5

D. 8


E. 4
$$$27C

Қазақ тілінде қанша дыбыс бар?

A. 36

B. 35


C. 37

D. 38


E. 25
$$$28A

А, е, ы, і әріптері сөздің қай буындарында жазылады?

А. Барлық

В. Алғашқы

С. Екінші

D. Соңғы


Е. Бір буынды сөздерде
$$$29D

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. Тотыйайын

В. Тотыяйын

С. Тотыайын

D. Тотияйын

Е. Тотяйын
$$$30 E

Ы әрпі жазылмайтын орынды көрсетіңіз:

А.Қат...нас

В. Қор...тынды

С. Ар...стан

D. Құр....лыс

Е. Рақ....мет
$$$31A

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. Айуан, бейуақ, кеюі, баюы

В. Аюан, беюақ, кейуі, байуы

С. Қиу, киу, сыйады, иу

D. Қойан, байандауыш, айу, айан

Е. Йағни, иапырмай, кейіу, иіу
$$$32B

Бір м әрпі жазылатын орынды көрсетіңіз:

А. Гра ... атикалық талдау

В. Мақтау гра ... отасы

С. Програ ... асы

D. Телега ... а

Е. Екі килогра ...
$$$33C

Қай қосымша дұрыс жалғанған:

А. Повестьке

В Виноклмен

С. Журналистің

D. Округқа

Е. Проспектен
$$$34 E

Қазақ тіліне тән әріптер жазылған қатарды табыңыз

A. Ұ, ү, у

B. Ғ, қ, щ

C. Ф, х, һ

D. Ы, і, и

E. Ө, і, ү
$$$35A

Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?

А. 2

В. 5


С. 3

D. 4


Е. 6
$$$36A

Қай ұғымның үш түрі бар?

A. Буын

B. Үндестік заңыC. Дауысты дыбыс

D. Әріп


E. Тасымал
$$$37B

Қатаң дауыссыздарды тап:

А. М, н, р, л, ң

В. П, қ, т, с, к, ш

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т
$$$38C

Ұяң дауыссыздарды тап:

А. М, н, р, л, ң

В. П, қ, т, с, к, ш

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т
$$$39C

Буын дегеніміз не ?

А. Тілдегі сөздердің бір-біріне мағыналары жағынан ерекшеленуі

В. Тілімізде дыбыстардың сырын ашады

С. Дауыс құбылысының бірнеше толқынмен бөлшектеніп үзіліп-үзіліп айтылуындағы ауаның бір толқыны

D. Белгілі бір тілге ғана тән біркелкі, бір дыбысты дыбыс құбылыстарын сипаттап беру

Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$40A

Буынға тән негізгі белгіні көрсет:

А. Бір буында бірден артық дауысты дыбыс болмайды

В. Жалғыз дауысты буын құрай алмайды

С. Буында мағына болады

D. Буында ұғым бар

Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$41D

Тұйық буын дегеніміз не?

А. Дауысты дыбыс екі жағынан дауыссыз дыбыспен қоршалып тұратын буын

В. Дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын буын

С. Дауыссыздан басталып дауыстыға бітетін буын

D. Дауыстыдан басталып дауыссыз дыбысқа бітетін буын

Е. Дұрыс жауап жоқ
$$$42B

Үнді дауыссыздарды тап:

А. П, қ, т, с, к, ш

В. М, н, р, л, ң

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т
$$$43D

Тасымалданбайтын сөзді табыңыз

A. Аспан

B. Жақсы


C. Тату

D. Ақын


E. Шешен
$$$44B

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар қатарын табыңыз

А. -лар,-лер

В. - кер,-гер

С. -дан,-ден

D. -тың,-тің

E - лас,-лес
$$$45E

Қай сөзде жуан-жіңішке дауыстылар араласып келген?

А. Ауылшаруашылық

В. Жазғытұрым

С. Бей-берекет

D. Бүгін-ертең

Е. Ары-бері
$$$46C

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымша жалғанған сөзді табыңыз:

А. Еркінбек

В. Амантай

С. Жүсіпхан

D. Әзілкеш

Е. Шайхана
$$$47E

Қай сөзге қосымша қате жалғанған?

А. Танкіні

В. Пункте

С. Шрифтің

D. Йодты


Е. Нольды
$$$48 E

Қай септіктің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды?

А. Барыс септік

В. Жатыс септік

С. Шығыс септік

D. Табыс септік

Е. Көмектес септік
$$$49A

Қай косымша меншіктік мағынаны білдіреді?

А. -дікі

В. -гер


С. -паз

D. -жан


Е. -неш
$$$50D

Қай дыбыстар қатары өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан жасалады?

А. Р, й, с

В. Л, о, ө

С. С, ш, щ

D. А, ә, е

Е. Қ, к, ғ
$$$51A

Қай ұғым дауысты дыбысқа негізделеді?

А. Буын

В. ТасымалС. Әріп

D. Екпін


Е. Дауыссыз дыбыс
$$$52B

Дауыстылардың саны қанша?

А. 11

В. 12


С. 0

D. 15


Е. 10
$$$53C

Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді табыңыз

A. Бала-шаға

B. Ауыл-aймақ

C. Көрші-қолаң

D. Дос-жаран

E. Киім-кешек
$$$54C

Жақтың қатысына қарай дауыстының түрін табыңыз:

А. Езулік

В. Еріндік

С. Ашық

D. Жуан


Е. Жіңішке
$$$55A

Бірыңғай қысаң дауыстыдан тұратын сөзді табыңыз:

А. Бұрылу

В. Кемсіту

С. Әшкерлеу

D. Құдалық

Е. Өшіру

$$$56D


Екпін түсетін дыбысты табыңыз:

А. Ш


В. Қ

С. Т


D. А

Е. П
$$$57C

Жасалу немесе айтылу (артикуляциялық) орнына қарай дауыссыздар қалай бөлінеді?

А. жіңішке, жуан

В. жуан, гуттураль

С. ерін, тіл, көмей

D. веляр, альвеляр

Е. полаталь, эксплозтв


$$$58E

Қай сөзде қате бар?

А. Жүзігі

В. Қорқу


С. Қина

D. Халқы


Е. Орыны
$$$59C

Дауыссыз фонемалар тілдің қатысуымен қалай бөлінеді?

А. шұғыл, ызың

В. жуан, жіңішке

С. тіл алды, тіл ортасы, тіл арты

D. діріл, көмей

Е. қатаң, ұяң,үнді
$$$60B

Дауыстың (салдардың) қатысына қарай дауыссыздар қалай бөлінеді?

А. шұғыл, ызың, діріл

В. үнді, ұяң, қатаң

С. ерін, тіл, көмей

D. еріндік, шұғыл

Е. тіл алды, тіл арты, тіл ортасы
$$$61C

Қаһар, шаһар сөздеріндегі Һ әрпі жасалу немесе айтылу орнына қарай дауыссыздардың қай тобына жатады?

А. ерін

В. тіл


С. көмей

D. тіс


Е. таңдай
$$$62C

Дұрыс сөзді табыңыз:

А. Тоқыйды

В. Естейді

С. Жылайды

D. Тийды


Е. Ысыйды
$$$63C

Қай сөзде «а» дыбысы қате жазылған?

А. Жай

В. Шай


С. Расуә

D. Фәтима

Е. Күмән
$$$64D

Дұрыс жазылған сөзді табыңыз

А. Күна

В. Диюна


С. Мән-жәй

D. Кейуана

Е. Байағы
$$$65C

Қате сөзі бар сөйлемді табыңыз :

А. Тойға көп адам жиналды.

В. Биені ерте тұрып сауу керек.

С. Ол допты ылақтырып жіберді.

D. Күн жылынса, қар ериді.

Е. Қар еріді.
$$$66A

Үнді дыбыстардың қатарын табыңыз:

А. У, й, н, р

В. Г, ж, д, в

С. К, ш, т, с

D. М, ң, ғ, з

Е. Й, к, л, м
$$$67E

Тек ұяң дыбыстан тұрған сөзді табыңыз:

А. Айналмалы

В. Тасқын

С. Жазғытұрым

D. Ұзағырақ

Е. Жұғады
$$$68C

Қазақ тілінде қанша дыбыс бар?

А. 36

В. 35


С. 37

D. 38


Е. 25
$$$69D

Еріндік дауыстылардың қатарын табыңыз

А. А, о, ұ, у, ы

В. А, ә, о, ө, е

С. Ы, і, и, ұ, ү

D. О, ө, ұ, ү, у

Е. Ә, ө, ұ, ү, і
$$$70A

Қай сөзде қате бар?

А. Әріпі

В. Халқы


С. Ойна

D. Оқу


Е. Алтау
$$$71B

Ұяң дауыссыздан басталған қосымшаны табыңыз:

А. Терезелер

В. Қызға


С. Жастығымыз

D. Доптың

Е. Баласыңдар
$$$72D

Дұрыс сөзді табыңыз :

А. Баййды

В. Естійді

С. Тоқыйды

D. Ериді


Е. ысыйды
$$$73B

Бос орынға қай сөз сәйкес келеді?

Сөзде қанша ......... болса, сонша буын болады

А. Дауыссыз дыбыс

В. Дауысты дыбыс

С. Әріп


D. Қосарлы дыбыс

Е. Үнді дауыссыз


$$$74A

Қай ұғымның 3 түрі бар?

А. Буын

В. Үндестік заңыС. Дауысты дыбыс

D. Әріп


Е. Тасымал
$$$75C

Қай сөзде төрт ашық буын бар?

А. Данышпан

В. Мәртебе

С. Иелену

D. Таяныш

Е. Әдебиет
$$$76A

Қай буын тасымалданбайды?

А. Бір дауыстыдан тұрған ашық буын

В. Екі дыбыстан тұрған ашық буын

С. Үш дыбыстан тұрған ашық буын

D. Соңғы буындағы тұйық буын

Е. Бірінші буындағы бітеу буын
$$$77C

Қай буынға екпін түседі?

А. Ортаңғы буын

В. Бірінші буын

С. Соңғы буын

D. Ортаңғы ашық буын

Е. Ешбір буын

$$$78D


Сөзді айтқанда дауыс толқынын не дейді?

А. Тасымал

В. Әріп

С. Дыбыс


D. Буын

Е. Екпін
$$$79C

Қате жазылған сөзді табыңыз:

А. Ал қызыл

В. Бүгін кел

С. Жүсіппек

D. Сәнқой

Е. Бұрынғы


$$$80C

«П» дыбысы өзінен кейін келген қай дыбысқа әсер етеді?

А. А

В. Қ


С. Б

D. Ж


Е. С
$$$81D

Бірыңғай бітеу буынды табыңыз:

А. Қаршыға

В. Құмырсқа

С. Қарға

D. Қасқыр

Е. Қарағай
$$$82C

Буынға бөлінбейтін сөзді анықтаңыз:

А. Әке

В. Қиын


С. Тарс

D. Отан


Е. Кие
$$$83A

Тұйық буынды сөзді табыңыз:

А. Ұлт

В. Дауа


С. Қайық

D. Елім


Е. Оқу
$$$84A

Дауыссыздан басталып, дауыстыға бітетін буын түрін көрсетіңіз:

А. Ашық буын

В. Буын үндестігі

С. Аралас буын

D. Бітеу буын

Е. Тұйық буын
$$$85D

Бірыңғай жіңішке буынды сөзді табыңыз

А. Әлдеқашан

В. Жолдас

С. Ғарышкер

D. Әріптес

Е. Әрқалай
$$$86D

Тасымал неге негізделеді?

А. Әріп

В. Ықпал


С. Дыбыс

D. Буын


Е. Екпін
$$$87C

Ашық-тұйық-бітеу сөзді табыңыз

А. Қатысқан

В. Жұраған

С. Туысқан

D. Жиналы

Е. Қиылыс
$$$88C

Қай буын бір дыбыстан тұрады?

А. Тұйық

В. Бітеу


С. Ашық

D. Аралас

Е. Ешқайсысы
$$$89B

Бітеу буынды табыңыз

А. Ал

В. Төрт


С. Ата

D. Бала


Е. Алға
$$$90E

Төмендегі сөзде қанша буын бар?

Шаруашылықтарымыздың

А. 7


В. 8

С. 6


D. 5

Е. 9
$$$91A

Сөздері тек бітеу буыннан тұратын сөйлемді табыңыз

А. Жаздай жаңбыр жауған жоқ

В. Жастар төр бөлмеге кірді

С. Далада ауа райы әдемі

D. Ол үш күн бойы демалды

Е. Серік түнімен кітап оқыды


$$$92E

Ы әрпі жазылмайтын орынды көрсетіңіз:

А. қат...нас

В. қор...тында

С. ар...стан

D. құр...лыс

Е. рақ....мет
$$$93D

Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. ылашын, ырух, ірет, ірең

В. ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық
$$$94A

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. сыяды

В. сияды


С. сыйады

D. сиады


Е. сыйяды
$$$95D

Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. ылашын, ырух, ірет, ірең

В. ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық
$$$96C

Жуан дауыстыларды тап:

А. а, ы, і, у

В. а, ө, ұ, у

С. а, о, ұ, ы

D. а, у, ұ, і, й

Е. а, о, ү, у
$$$97B

Дұрыс буынға бөлінген сөзді тап:

А. қы-зғал-дақ

В. ба-ла-лар-дың

С. бал-а-лардың

D. жұд-ыр-ық

Е. балап-ан
$$$98B

Буынның неше түрі бар?

А. 4

В. 3


С. 2

D. 5


Е. жоқ
$$$99B

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз:

А. -лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер

В. -қор,-кеш,-нікі,-мен,-қой,-паз

С. -ға,-та,-да,-қа,-па,-ба

D. -сыз,-сіз,-шы,-ші,-ша,-шя

Е. -дай,-лай,-тай,-сай,-қай,-ғай
$$$100A

Дауыстылардың тілдің қызметіне орай бір сөз көлемінде не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке ыңғайласып, үндесіп келуін:

А. буын үндестігі

В. ассимиляция

С. ерін үндестігі

D. аккомадацияЕ. диссимиляция
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет