Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)жүктеу 174.85 Kb.
Дата22.02.2018
өлшемі174.85 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)


______________ Менеджмент ____ пәні бойынша

(пән атауы)
_5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының

(мамандық шифрі және толық атауы)

студенттеріне арналған
Пәнді оқып білуіне

(сабақ, жұмыс түрі)


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Н.Э. Пфейфер

(қолы) (аты-жөні)

20__ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: ____________________ аға оқытушы С.Н. Саденова


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)

____________ Менеджмент ___________ пәні бойынша

(пән атауы)5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының

(мамандық шифрі және толық атауы)

студенттеріне арналған

_________Пәнді оқып білуіне________

((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ) оқу құжаты түрінің атауы)

әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ С. К. Кунязова 20___ж. «___» ___________

(қолы) (аты-жөні)Қаржы – экономикалық факультетінің ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы __________ А.А. Варакута 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Жалпы мәліметтер

«Менеджмент» пәнінің мақсаты курстың теориялық-әдістемелік түрғысынан, басқару теориясы мен тэжірибесінің қолданылуы мен дамуын нарықтық қатынастар жағдайларыңда игеру болып табылады.

Менеджмент пәнінің зерттеу объектісі – бұл ұйым қызметін басқару қағидалары, тәсілдері, механизмдері және олардың жиынтықтары.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары:

- студенттер үшін менеджмент туралы теориялық білімдер кешенін құру;

- менеджментті сипаттайтын түсініктер мағанасын ұғындыру;

- дүниежүзілік тәжірибені тиімді пайдалану кезінде басқару қызметіндегі нақты дағдыларды жасау.

Пәннің міндеттері

- тесттерді, тренингтерді, жаттығуларды, практикалық тапсырмаларды, іскерлік ойындарды және т.б. орындау арқылы студенттердің кәсіби білімдерін жетілдіру;

- басшының тәжірибелік жұмыс дағдыларын игеру;

- шығармашылық белсенділіктерді арттыру;

- іскерлік қасиеттерді дамыту.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- басқару еңбегінің мәні, басқарудың әдістері, қағидалары, қызметтері, басқару стильдері және кәсіпорын қызметінің жеке сфераларындағы басқару ерекшеліктері жөнінде түсініктері болуы;

- басқарушылық процестердің, негізгі ұйымдық құрылымдардың, менеджердің атқаратын міндеттері мен жұмыс стилінің табиғатын;

- менеджердің жауапкершілігі туралы, басқару деңгейлері бойынша жауапкершіліктердің бөліну;

- ұйым ресурстарын тиімді басқара;

- ұйым қызметін жоспарлау және болжау әдістері мен нысандарын білуі;

- ұйым ресурстарын, яғни еңбек, қаражат, материалдық және т.б. тиімді басқару үшін олардың ұйым балансында қанша көлемде бар екендігін және оларға деген қажеттіліктің қанша екендігін бағалап, оны талдауға;

- ұйым қызметіне қойылған талаптарға және болашақта мүмкін болатын өзгерістерге сүйене отырып дұрыс қорытынды жасап, бірнеше баламалар ішінен тиімді шешім қабылдауға;

- ұйымда қарастырылатын жобаларды және оларды қаржыландырудағы инвестиция көздерін таңдауды экономикалық тұрғыдан қарастыруға икемді болуы;

- басқару шешімдерін әзірлеу, талдау және шешу бойынша;

- персоналды және толығымен ұйымды тиімді басқару бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.
2 Орындалатын жұмыстардың қысқаша сипаттамасы


Жұмыс түрі

Жұмысты орындауға дайындалу мазмұны

Дәрістерге қатысу

Өзіндік оқуға арналған сұрақтарды зерттеу

Дәрістерді талқылау

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

Теориялық сұрақтарға дайындалу

Тапсырмаларды орындау

Жеке тапсырманы орындау

Теориялық және тәжірибелік материалдарды оқу

Межелік бақылау тапсырмаларын тапсыру

Межелік бақылауға арналған сұрақтарды зерттеу

Емтихан

Қорытынды бақылау сұрақтарын зерттеу3 Пән тақырыптарының мазмұны1 Бөлім Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері
1 тақырып Басқару ғылымының пәні мен әдісі

Экономикалық ғылымдар жүйесінде басқару ғылымының пәні.

Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері Теория мен практика бірлігі, менеджментті зерттеудегі тарихи жэне логикалық тәсілдер.

Басқару әдістерінің жиынтығы.

Курстың мазмұны мен мәселелері. «Менеджмент» оқу пәнінің пәндерімен байланысы. Оның мамандар дайындаудағы максаттары мен мәселелері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


2 тақырып Менеджменттің пәні мен қағидалары

Менеджмент туралы түсінік. Менеджмент мәселесі. Менеджмент түрлері: өндіріс менеджменті, қаржы менеджменті, инновация менеджменті, инвестиция менеджменті, дағдарысқа қарсы менеджменті, халықаралық менеджмент және басқалар.

Басқарушы және басқарылушы кіші жүйелер, олардың бірлігі мен әрекеттестігі. Менеджер және оның функциялары.

Рыноктық экономикадағы басқару объектілері. Басқару қарым-қатынастары. Коғам жүйесіндегі басқару қарым-қатынастарының түрлері. Өндірісті басқару қарым-қатынастарының классификациясы.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
3 тақырып Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері.

Жүйелер туралы тусінік және олардың касиеттері. Баскарудың жүйе, кұрылым және процесс араларындағы қатынасы. Жүйенің жұмыс icтey шарттары. Экономикалық жүйелердін ерекшелітері.

Басқару жүйесі ретіндегі өндіріс туралы түсінік. Өндірісті басқарудағы жүйелік тәсіл. Өндірісті басқару жүйесінің жұмыс icтeyi және оны құрастыру кағидалары.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


4 тақырып Менеджмент эволюциясы

Басқаруды ғылым және зерттеудің дербес саласы ретінде тану. Ф.У.Тейлор және оның «Ғылыми менеджмент қағидаларың» кітабы. Басқаруды ғылыми пәнге айналдырудың алғы шарттары. Ірі салалар мен кәсіпорындар, оларды басқарудағы формаланған тәсілдер.

Басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқарудағы әртүрлі мектептерді бөлу позициясының тәсіл: ғылыми мектебі, әкімшілік мектебі адамдар арасындағы қарым-қатынастар мектебі, тәртіптілік мектебі, басқару ғылымы мектебі немесе сандық әдістер мектебі.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


5 тақырып Қазіргі кезеңгі менеджмент тұжырымдамалары

Қазіргі кезеңгі менеджменттің әлеуметтік-экономикалық негіздері. Меншік формалары мен менеджмент жүйесінің өзара байланысы. Менеджмент пен мемлекеттік басқарудың қатынасы. Экономиканың нарықтық және мемлекеттік секторларындағы қызмет сфераларының бөлініуі. Шарауашылық тиімділігін анықтаудағы ресурстық потенциалды тәсіл.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
6 тақырып Қазақстандағы менеджменттің методологиялық негіздері

Қазақстанда менеджменттің калыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттары, оның қазіргі заманғы өндірісінің дамуындағы рөлі.

Қазақстанда рыноктық қарым-қатынастарға өтудің негізгі бағыттары. Реформаларды тездету мен тереңдетудің мақсаттары мен мәселелері. Менеджменттің орны мен роль. Экономика, саяси және басқарудың әрекеттестігі.

Қазақстандағы кәсіпкерлік пен бизнестің мазмұны мен негізгі ерекшеліктері. Олардың дамуына iшкi және сыртқы ортаның әcepi. Менеджмент және кәсіпкершілік.

Менеджмент бірігіп құрастырылған еңбектің құрама бөлiгi және Қазақстандағы меншіктің, жаңа қарым-қатынастарын жүзеге асыру құралы ретінде.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


2 Бөлім Басқаруды ұйымдастыру
7 тақырып Ұйым туралы түсінік және оның түрлері

Ұйым туралы тусінік. Ұйымның жалпы сипаттамалары. Ұйымның негізгі ерекшеліктері мен түрлері. Формальды (ресми) және формальды емес (бейресми) ұйымдар.

Еңбекті көлденең және тік бағытта бөлу. Ұйымдағы басқару процесі Басқарудың негізгі деңгейлері. Басқарудың объектісі мен субъектісі.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


8 тақырып Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы

Мақсат басқарудың қажетті элементі ретінде. Менеджменттегі мақсаттық тәсіл. Мақсатгы жасау мен тұжырымдаудың методологиялық және ұйымдастырушылық факторлары, классификациясы. Мақсат декомпозициясы және мақсат бұтағы. Мақсат және мәселелер: бipiктipy, үйлестіру, тиімділік.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
9 тақырып Ұйымның iшкi және сыртқы ортасы

Ұйымның iшкi ортасы туралы түсінік. Ішкі айнымалылар: мақсаттар, құрылым, міндеттер, технология және адамдар. Мақсаттар туралы түсінік және олардың әртүрлілігі. Бөлімшелердің мақсаттары. Ұйым құрылымы. Еңбекті арнайы бағытқа бөлу. Басқару көлемі. Міндеттер сипаттамасы.

Сыртқы орта сипаттамалары: факторлардың өзара байланыстығы, ортаның күрделілігі, ортаның қозғалмалылығы, ортаның бeлгiciздiгi.

Тура әсер ететін орта: жабдықтаушылар, материалдар, капитал, еңбек ресурстары, тұтынушылар, бәсекелестер.

Жанама әсер ететін орта: экономика жағдайы, әлеуметтік-мәдени факторлар, саяси факторлар, жергілікті халықпен қарым-қатынас. Технология факторының сыртқы аспектілері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


10 тақырып Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару
нормасы

Басқарудың ұйымдастыру құрылымы туралы түсінік. Басқарудың ұйымдастыру құрылымының түрлері: сызықтық, функционалдық, сызықтық-функционалдық (штабтық), матрицалық. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері

Басқарудың ұйымдастыру құрылымын жобалау. Жобалау кезеңдерінің сипаттамасы.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


11 тақырып Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары

Рыноктық қарым-қатынас жағдайында шаруашылық қызметінің казіргі заманғы түрлері. Кәсіпорындарды әртүрлі ұйымдастыру-құқықтық белгілері бойынша классификациялау. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексі және ұйымдастыру-құқықтық түрлері: мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар, коммерциялык емес ұйымдар, шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер.

Шаруашылық серіктестік сипаттамалары және олардың түрлері: толық серіктестік, қосымша жауапкершілігі серіктестік, коммандитты серіктестік, жауапкершілігі шектелген серіктестік.

Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық. Еншілес және тәуелді шаруашылық серіктестіктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
12 тақырып Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіліктер

Делегирлеу, өкілеттіліктер және жауапкершілік. Өкілеттілікті делегирлеу және менеджмент жүйесінде жауапкершілігі болу. Ұйымдағы өкілеттіліктер. Өкілеттіліктер шектері. Баскарудың деңгейлері мен функциялары бойынша өкілеттілік пен жауапкершілікті бөлу. Сызықты және аппаратты (штабты) өкілеттіліктер. Өкілеттіліктер және билік.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
3 Бөлім Менеджменттегі интеграциялық процестер
13 тақырып Менеджментті информациямен қамтамасыз ету

Информация туралы түсінік. Информация басқару кызметінің пәні ретінде. Информацияның басқару тиімділігіне әcepi. Информацияның анықтамасы, қасиеттері, классификациясы. Информацияға қойылатын талаптар. Фирма ішіндегі информация жүйесінің негізгі қағидалары, мәселелері мен функциялары.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


  1. Тақырып Менеджменттегі коммуникация

Басқарудағы коммуникацияның ролі. Менеджменттегі көлденең және тік коммуникациялар. Коммуникациялық процесс, оның кезеңдері мен элементтері. Жеке адам арасындағы және топтық коммуникациялар. Қарым-қатынас түрлері мен ұйымдастыру түрлері. Іскерлік қарым-қатынастың дамуы қарым-катынастың жеке адамдық және кәсіпшілік факторлары.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


15 тақырып Менеджменттегі басқару шешімдері

Менеджмент процесіндегі шешімнің ролі. Басқару шешімдері туралы түсінік және олардың классификациясы. Басқару шешімдерін қабылдау тәсілдері. Басқару – шешімдер сапасының көрсеткіштері. Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
4 Бөлім Рыноктық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі

16 тақырып Экономикалық басқару әдістері

Экономикалық тәсілдердің басқару тәсілдер жүйесіндегі алатын орны. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын үдету үшін көбінесе халық шаруашылығының барлық деңгейлеріндегі басқарудың экономикалық тәсілдеріне көшудің маңызы. Басқарудың экономикалық тәсілдерінің классификациясы.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
17 тақырып Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Басқарудағы әлеуметтік-психологиялық тәсілдердің алатын орны мен ролі. Әлеуметтік-психологиялық басқару тәсілдерінің классификациясы мен сипаттамасы.

Өндірістік ұжымды құру тәсілдері, ұжымдағы топтық қарым-қатынастарды реттеу.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
  1. тақырып Басқарудың ұйымдастыру-өкімдік әдістері

Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің басқару тәсілдері жүйесіндегі орны, олардың басқа басқарушылық әсер ету тәсілдерімен түбегейлі өзара байланысы. Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің мәні және олардың сипаттамасы. Жедел (оперативтік) басқарудағы пайдаланылатын ұйымдастырушы тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


19 тақырып Рыноктық экономикадағы басқарудың казіргі кездегі
тәсілдері

Қазақстанда кәсіпкерлік қолдау концепциясы. Шаруашылық ісінің еркіндігі және кәсіпкерлікті дамыту. Қазақстандағы кәсіпкерлік формалары (түрлері). Жаңа экономикалық құрылымдарды құру мен дамытуды қолдау.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
5 Бөлім Менеджмент функциялары
20 тақырып Менеджменттегі жоспарлау

Жоспралаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. Жоспар түрлері, жоспарлау формалары. Стратегиялық жоспарды жасау тәсілдері, процедуралары мен ережелері. Стратегиялық жоспарды бағалаудың сандық және сапалық критерийлері. Стратегияны жүзеге асыру процесін басқару.

Тактикалық жоспарлау. Тактикалық жоспарды жасау сипаты мен процедурасы.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


21 тақырып Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

Ұйымдастыру функциясының мазмұны. Ұйымдастыру функциясын


орындау процесіндегі негізгі қағидалар. Басқару қызметін ұйымдастыру
ерекшеліктері мен түрлері. Функцияларды, өкілетілектерді, жауапкершілікті бөлу. Басқару қызметін тәртіптеу (ережелеу) және нормалау (мөлшерлеу).

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


22 тақырып Менеджменттегі мотивация

Қажеттіліктер мен мотивациялық мінез-құлық. Алғашқы және екінші реттегі қажеттіліктер. Мотивацияның мазмұндық теориясы: А. Маслоу бойынша қажеттілік иерархиясы, Ф. Герцбергтің екі факторлық теориясы, МакКлелландтың қажеттіліктер теориясы.

Мотивацияның процессуалдық теориясы: күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулердің мотивация моделі (үлгісі).

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


23 тақырып Менеджмент жүйесіндегі бақылау

Басқарудағы бақылаудың объективті қажеттілігі. Басқарудағы бақылаудың функциялары мен түрлері. Бақылау технологиясы: бақылау концепциясын таңдау, бақылау мақсатын анықтау, бақылау нормасын (мөлшерін) сақтау, бақылау әдістері, бақылау көлемі мен саласы.

Бақылау процесі. Бақылау процесінің кезеңдері. Нормативтер мен стандарттарды жасау. Бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау. Өзгерістерді бақылау, нәтижелерді стандарттар мәліметтерімен салыстыру, түзетулер жасау. Ұйымның экономикалық потенциалын анықтау.

Бақылаудың ұйымдастыру нысандары. Тәуелді, тәуелсіз бақылау. Фирма ішіндегі бақылау. Аудиторлық тексеру. Ұйым тәртібінің ерекше аспектілерін бақылау. Бақылаудағы кедергілер мен қарсыласулар.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
6 Бөлім Топтық динамика және басқару персоналы
24 тақырып Адам қызметін басқару және топты басқару

Адамды басқару және топты басқару. Топтар және олардың маңыздылығы. Ресми және бейресми топтар. Хоторн эксперименттері. Формалды емес (бейресми) ұйымдарды құрастыру және дамыту механизмі. Олардың сипаттамасы. Формалды емес ұйымдарды басқару. Хоманс моделі. Формалды емес ұйымдармен байланысты қиындықтар және пайдалар.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
25 тақырып Басшылық: билік, ықпал ету және серіктестік

Ұйымдағы басқару. Өкілеттілік, жеке ықпал ету және билік. Билік балансы. Ықпал ету және билік нысандары. Мәжбүр етуге негізделген билік. Қорқыту арқылы ықпал ету. Марапаттауға негізделген билік. Жағымды нығайту арқылы ықпал ету. Заңды билік. Дәстүр арқылы әсер ету. Эталондық билік (үлгі билігі). Харизм арқылы ықпал ету. Сараптау билігі. Парасатты сенім арқылы ықпал ету.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
26 тақырып Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

Лидерлік теориясына шолу жасау. Жеке адманың қасиеті мен көзқарасы жағынан қарағандағы тәсілі. Тәртіптілік тәсіл. Жағдайлық тәсіл.

Лидер – әлеуметтік архитектор ретінде. Құрылым мен бюрократия. Лидер және белгісіздік. Кадрлар жүйелерінің компоненттері. Формалды емес лидер. Басшылық стилі туралы түсінік және олардың түрлері, оны құрастыру факторлары. Басшылықтың автократтық, демократтық және либералдық стилі. Лайкерттің адамға бағытталған басшылықтың төрт стилдері. Жұмысқа және адамға негізделген екі өлшемді басшылық стилінің баян етілуі. Блэйк және Моутонның басқару кестесіне сәйкес басшылық стилдерін сипаттау.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


27 тақырып Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару

Ұйымдық қайшылықтың табиғаты мен мазмұны. Қайшылық себептері Қайшылық функциялары. Қайшылық процесінің моделі. Қайшылық нәтижесі Ұйымдық қайшылықтардың негізгі түрлері қайшылық жағдайды басқару. Жеке адамдар арасындағы қайшылықтарды шешу әдістері.

Күйзеліс (стресс) табиғаты. Күйзеліс себептері Күйзеліс туғызатын ұйымдық және жеке адамдар факторлары. Күйзелістерді басқару. Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


28 тақырып Фирманың кадрлық саясаты

Кадрлық саясаты туралы түсінік.

Фирмада кадр саясатын жасау және жүргізу. Басқару кадрларын даярлау. Персоналды ipiктeп алу және орналастыру. Персоналды басқару. Басқару кадрларын бағалау. Персоналды пайдалану.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]


7 Бөлім Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті
29 тақырып Басқару кызметінің мадениеті

Басқару мәдениетінің мәні мен түсінігі. Басқару мәдениеті өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Басқару мәдениеті адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
30 тақырып Басқарудың корпоративтік мәдениеті

Басқарудың корпоративті мәдениеті туралы түсінік. Корпорация мәдениетіне әсер етуші факторлар. Корпорация мәдениеті ұйымдастырушылық құрылым мен кадр жөніндегі саясаттағы құндылықтарды көрсету ретінде іске асырылады. Ұйымның мәдени аспектілерінің классификациясының сипаттамасы. Корпоративтік мәдениеттің негізгі құндылықтары.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
31 тақырып Менеджердің іскерлік этикеті

Этикет – адам тәртібін реттеудің бір нысаны. Іскерлік этикет ережелері. Іскерлік этикеттің ерекшеліктері. Кәсіби этикет.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
8 Бөлім Менеджмент тиімділігі
32 тақырып Менеджмент тиімділігі

Менеджмент тиімділігі: ішкі және сыртқы параметрлері. Тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік аспектілері. Фирманың менеджмент мүдделерін, меншігін және еңбек ресурстарын үйлестіру. Менеджмент және еңбек ақы төлеу. Менеджмент және фирма табыстылығы. Менеджмент тиімділігін сандық бағалаудың әдістемелік қағидалары.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
33 тақырып Басқарудың қазіргі кездегі технологиялары

Пәндік унификациялау тұжырымдамаларынан бизнес-процестерді унификациялау тұжырымдамаларына ауысу.

Бизнестің инжинирингі және реинжинирингі. Бизнестің инжинирингі және реинжинирингі ұғымдары.

Бизнес-процесс ұғымы. Реинжинирингтің негізгі кезеңдері.

Кәсіпорынның басқарушылық жүйелерін оқыту және өзін-өзі оқыту тұжырымдамалары.

Персоналды ынталандырудың жаңа тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]
34 тақырып Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл

Еңбек өнімділігі ұйым жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін көрсеткіш ретінде. Өнімділік мәселелеріне кешендік тәсіл. Өнімділікке жүйелік көзқарас. Сапа және өнімділік. Құндылық, сапа және өнімділік. Кіру-шығудың циклі. Өнімділік және сыртқы орта. Өнімділік пен ішкі орта.

Өнімділік критерийі бойынша басқару. Жоспарлау және өнімділік. Ұйымдастыру және өнімділік. Мотивациялау және өнімділік.

Өнімділікті қамтамасыз етуде коммуникациялар шешім қабылдау және басшылық Ұйымның барлық деңгейлеріндегі өнімділік.

Ұсынылатын әдебиет: [1-7]

4 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1 Рахымбаев А. Б., Сабатаева Б. О.  Менеджмент [Электрондық ресурс]: оқу құралы. - Алматы: Нұр-Пресс, 2009. – 1 CD; 124 Мб. – (Электронная книга)

2 Рахымбаев А. Б., Сабатаева Б. О., Белгiбаев А. Қ. Менеджмент: оқу құралы. - Алматы: Заң әдебиетi, 2009. - 150 б.

3 Сатыбалдыұлы С., Байтанаева Б. Маркетинг және менеджмент негiздерi:оқулық [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиат, 2007 – 319 б.

4 Жакенова Б., Тәмпішева Қ., Мақсатова Л. Менеджмент негіздері: оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2007. – 258 б. – (Кәсіптік білім)
Қосымша

5 Жәкенова Б., Тәмпiшева Қ., Сланова Ж.   Менеджмент негіздері (тест тапсырмаларының жинағы): оқу құралы [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2008. – 92 б. – (Кәсіптік білім)6 Бердалиев К. Менеджмент: лекциялар курсы. - Алматы: Экономика, 2005. – 238 б.

7 Ахметов К.Ғ. [т.б.] Менеджмент негіздері: оқулық. - Ақтобе-Орал: А-Полиграфия, 2005. – 519 б.
: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет