Макажанова Назгул Ахметовна Бай“анин ауданы Тобы› Жарма“анбетов атында“ы орта мектебіні£жүктеу 136.13 Kb.
Дата22.01.2019
өлшемі136.13 Kb.
Макажанова Назгул Ахметовна

Бай“анин ауданы

Тобы› Жарма“анбетов атында“ы орта мектебіні£

аза› тілі мен Ùдебиеті пÙніні£ 챓алімі


Класы: 8 «Ø»
Саба›ты£ та›ырыбы: М.Маатаев «А››улар ±йытаанда»

Саба›ты£ ма›саты:

Білімділік:сезіммен éле£ éрген жыр пыра“ы- М±›а“али туралы деректерді пайдалана отырып, поэманы£ идеясы мен та›ырыбын, кéркем бейне, поэтикалы› тілі туралы білімдерін ке£ейту жÙне поэма мазм±нын ±“ындыру.

Дамытушылы›: о›ушыларды£ ой-éрісін, танымды› ›ызы“ушылы“ын ояту, сéйлеу мÙдениетін ›алыптастыру.

ТÙрбиелік: Таби“ат-ананы са›тай отырып, ту“ан жерді ›адірлеуге, хал›ымызды£ салт-дÙст¯рін са›тай отырып, елжандылы››а баулу.

Кéрнекіліктер: интерактивті та›та, компьютер, электронды о›улы›, плакаттар, Н±р“иса Тілендиевті£ «А››у к¯йі» ,Слайдтар

Сабатаолданылатын Ùдіс-тÙсілдер:Комбинаторлы инновациялы› технологиялар: ой ша›ыру, талдау, болжам, ізгілендіру,салыстыру, суреттеу, ›орыту, т.б.

Сабаты£ т¯рі: Жа£а саба›ты ме£геру
Сабаты£ барысы: 1.°йымдастыру кезе£і

2. Жа£а саба›I. šызы“ушылы›ты ояту фазасы

Ой шаыру стартегиясы негізінде ж¯зеге асады.

М±›а“али Ма›атаев ал“аш›ы éле£дерін неше жасында жаз“ан?

Е£ ал“аш éле£і ›андай газеттерде жарияланды

М±›а“алиды£ Ùдебиетімізде ереше орын алатын себебі неде?  1. Электронды о›улы›тан «Таби“ат-Ана» тарауы бойынша ж±мыс ж¯ргізіледі

Ой ›оз“ау стратегиясы

Бізді£ заманымыз“а дейінгі VII –V “асырлардан заманымызды£ IV “асырына дейінгі аралы›ты ›амтитын са›-“±н дÙуіріндегі жазу-сызулар мен а£ыз-жырларда,Т¯ркі дÙуіріндегі, ислам дÙуіріндегі, Алтын орда , ›аза› ханды“ы, 19-20 “асырларда“ы ±лы т±л“аларды£ туындыларында“ы ту“ан жер ›алай суреттелгені айтылып, талданады.

Ал, М±›а“али Ма›атаевты£ «А››улар ±йы›та“анда» поэмасында таби“ат а›ын“а шабыт беретінін бейнелеп жеткізген.

-Поэма дегеніміз не?II.Ма“ынаны тану фазасы

Ізгілендіру стратегиясы негізінде ж¯реді.

(Алдын-ала берілген тапсырманы с±рау)

-šызыл кітап, о“ан енген ›андай ›±стар бар екен?

-А››уды£ ›андай т¯рлері ›ызыл кітап›а еніпті.

С±£›ылда› а››у, сыбырла› а››у, кіші а››у

Олай болса, ›±рметті о›ушылар! А›иы› а›ынымыз кейінгі ±рпа“ына аманат етіп тапсырып кеткен, éсиетін ескере отырып, поэманы т±тастай о›ып талдаймыз.

-А›ын éз шы“армаларыны£ о›ырманына не деп кетіп еді?

Слайд – Жетімкéл суреті (к¯й ойналып т±рады)


  1. М±“алім сéзі:èзен де жо› сыйма“ан арнасына,

Жыл“а да жо› даламен жал“асу“а.

Таста т±н“ан жа£бырды£ тамшысындай,

šалай біткен мына кéл тау басына?

2.Байш¯кіров Темірлан «Сызат та жо›...»

3.Тао“ынова Алтынг¯л, слайд «Та£ алаулап...»

4.šо£ыр Аслан, слайд «Тербетілген а››улар...»

5.М±“алім сéзі: Оралмады а››улар осы ма£“а,

Жылдар éтті, бай“±стар шошын“ан ба?

Жетімкéл жетімсіреп ›ала берді,

Арман-ай, а››уымен ›осылар ма?!

6.Кéрініс: Ауру бала- шарасыз ана- ›алжыра“ан Ùке ( Тербетілген а››у суреті слайд)

7.Сымбат сéзі: šас›а та£.

Б±лб±л ¯ні.

Кéл бетінде

А››улар ±йы›тап жатыр тербетіле.

8. Н.Тілендиевті£ «А››у к¯йі» жÙне «А››у мен кéгілдірі»+ Слайд (а››у суреті)

9.СÙрсенова Мадина ...А››улар...

10.Тлеш За£“ар: Мерген отыр жа“ада.

Ей, а›ша б±лт,

Жаулы“ы£мен оларды жасыр барып.

Бас ба“ады шыршаны£ ›ал›асынан,

šаруынан ›олында ›ан сасы“ан.

11. Ана сéзі: «СірÙ, сорлы жо› шы“ар менен éткен,

š±лынымны£ ›асынан неге кеткем?!...

12.Болат›ан Б±лб±л...А››улар а› айдынды ›алдырды да,

Тартты кеп ана отыр“ан жа“алау“а.

13.Ма›±лбек›ызы Лаура:Алып аспан астына сыя алмай бір,

Айдын кéлін а››улар ›ия алмай ж¯р...

14.Д¯кенбаева Сая: Сы£ар ›анат сыны› ›±с байлауда т±р,

Та“ы бірі айдында жайрап жатыр..


15.Шал (МÙди): а)«...Апыр-ай,б±л кім болды, та£сÙріде,

Ù) «Б±л ма£ны£ адамы емес, сірÙ-да“ы»

б) –Ей,

-Кімсі£?


г) –Øй, балам!...

16. Øйел (Аяла): а)Øлек боп,арпалысып,сор ›ай“ымен,

Ù) «Мына жат›ан Жетімкéл, мына а››уды,

б) «..šазір ботам...

Мінеки, та£ атады...
17. Эпилог. šыдыржан:

Сол кеткеннен мол кеттім, оралмадым,

Жерді а£саймын...

Жал“ыз-а› сол- арманым.ІІІ. Поэманы£ шешімін ЭО кестесéз ар›ылы шы“арамыз.

Орнында екен Жетімкéлжо“алмапты,

Ортаймапты немесе тола алмапты.

Жа“алауын жауыпты жасыл жалбыз,

šасиетті а››улар оралмапты.

І®. Поэмада о›ушыларды£ т¯сінуіне ›иынды› тудыратын сéздермен ж±мыс

šасиет- айры›ша ерешелік, жа›сы белгі

šасірет –бас›а т¯скен уайым-›ай“ы

Сызат- болар-болмас сызы›ты£ ізі, жары›ша›

Тегеш- ас-су ›±ю“а арнал“ан ш±£“ыл ¯лкен ыдыс.

šаныпезер- жауыз, ›аныішер

Желік- бір нÙрсеге елігіп,›±марлану

КÙззап – жекс±рын, алая›, о£ба“ан

Аракідік- анда-санда

Жалбыз – сулы жерде, б±ла› басында éсетін хош иісті, кéпжылды› дÙрілік éсімдік.

šаза› тілімен байланыс:

Øйел-ана ай›ындауыш, оны£ ішінде ›осарлы ай›ындауыш м¯ше.

Таби“ат-ана

®. Поэмадан кéркемдегіш тÙсілді тауып, поэманы£ стилін аны›тау.

(о›улы›пен ж±мыс)

М.Ма›атаев ›ай стильде поэманы жазыпты?

Øрине, кéркем Ùдебиет стилі (неге десе£із, бейнелі сéздер, экспрессивті сéздер, а›ынны£ сезімі, ритм, кéкемдегіш тÙсілдер ›олдан“ан)

Салыстыру


Кéкшетау

Тауды£ ортасын айнала «Айнакéл» орналас-

ан.Таби“аты ерекше, биші ›айы£дар, тасты жарып шы››ан ›ара“айы мен тастарды ›июластыра ›ой“андай та£“ажайыбымен кéз тартатын šаза›станны£ солт¯стігіндеорналас›ан жер.

Жетімкéл

Тау басында орналас›ан кéркем кéл.

Таби“аты кéз тоймастай та£“ажайып

šаза›станны£ шы“ысында орналас›ан

жер. Киелі жерді а››улар мекен еткен,

біра›, ›азір тіршілік белгісі о›.

III.Ой тол“аныс фазасы: Øдебиет лотосы


Электронды о›улы›пен ж±мыс ж¯ргізіледі.

®І. Сéз мерген.

Поэмада“ы ана Ùрекеті д±рыс...

Поэмада“ы ана Ùрекеті б±рыс...

®ІІ. ®й тапсырмасы:

«Мені£ М±›а“алиым» айдарымен а›ынды Ùр ›ырынан таныта отырып, ойтол“ау жазу.

®й тапсырмасыны£ негізгі шарты «А›ынны£ éзі£е ±на“ан éле£-жыр –естелігін о›ып, «Сені£ М±›а“алиы£» ерекше т±л“а екен£н дÙлелдеу.

®ІІІ. Баалау: Ба“а ›ою тÙртібіне негізделе отырып, о›ушыларды ба“алаймын.

ІХ. Сабатыорытындылау:Н.Тілендиевті£ М±›а“али а›ын туралы естелігі

о›ылып, «šаза› поэзиясыны£ Хан ТÙ£ірі» атан“ан поÙзия тарланын еске алу,«Есі£е мені ал“айсы£» Ùні шыр›алады.
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет