Лық салаларының бірі ретінде дамытуымызPdf көрінісі
бет1/6
Дата03.08.2018
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

лық салаларының бірі ретінде дамытуымыз 

қажет.  Бұл  –  алдағы  10  жылдағы  стра­

тегиялық  міндет»,  –  деді  кеңесті  ашқан 

Мем лекет басшысы. Сондай­ақ Президент 

ауыл  шаруашылығы  өнімдеріне  берілетін 

субсидия  мен  экспорт  көлемін  ұлғайту 

қажеттігін атап көрсетті. «Біз аграрлық ке­

шенді  тұңғыш  рет  бірінші  орынға  қойып 

отырмыз.  Бүгін  осы  мәселені  талқылап, 

тиісті шешім қабылдаймыз», – деді ол.Жалғасы 2-бетте

«Жоспарға  сәйкес,  біз  бүгін  еліміздегі 

азық­түлік  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 

жол дарын қарастырамыз. Аграрлық сала­

да Қазақстан әлем бойынша елеулі орын­

ды иеленуі тиіс. Ол үшін көп жұмыс істеуіміз 

керек. Бұл – бірінші. Екіншіден, ауыл ша­

руашылығын  экономиканың  иннова ция­

Мұндағы 4 G­ның біреуін – Gate City (Қақпа 

қала), екіншісін – Golden City (Алтын қала), үшін­

шісін – Growing City (Өркендеуші қала), төртін­

шісін  Green  City  (Жасыл  қала)  деп  атау  ұйға­

рылуда.  Бұлай  аталатын  себебі,  қалалардың 

бі рін  –  іскерлік  байланыстар  мен  қаржы  және 

сауда ор  та лығы, келесісін – мәдени демалыс пен 

оқу­ағарту ор талығы, тағы бірін – өндірістік ке­

шен, енді бі реуін туристік орталық ретінде дамы­

ту көзделіп отырған көрінеді. Әрине, мұның бәрі 

–  әзірге  жай  жоба.  Сол  тұрғыдан  алғанда,  аты 

бол ға ны мен,  заты  жоқ  әлдебір  қалаға  байла­

нысты дау ай тудың өзі қисынсыздау. 

Жалғасы 5-бетте

иә

–  Менің  Үкіметке  коллекторлық  компа­

ниялар  жұмысының  заңсыздығы  жөнінде  де­

путаттық  сауал  жолдауым  тектен­тек  емес. 

Кол лекторлық  компаниялар  керек  те  шығар. 

Алай    да біздің елдегідей «есіргендердің» ке ре гі 

не?  Жұмыстарын  бақылап,  қадағалап  отыра­

тын  за ңы  да  жоқ  бұларды  басқа  не  деп  атауға 

бо ла ды?

Жасыратыны  жоқ,  қарапайым  халық  кол­

лекторлық компаниялардың әрекеттерінің заң­

ды­заңсыз  екендігінен  мүлде  бейхабар.  Банк 

пен соттың аты аталып тұрған соң қор қады да. 

Қазір  менің  алдымда  шағым  хаттар  үйіліп  жа­

тыр. Олар коллекторлық компа ния лардың «бас 

ал  десе,  шаш  алатын»  қылық тарын  айтып,  дұ­

рыс­бұрыстығын сұрайды. Егер де коллекторлар 

жайында  толық  ақпарат  білсе,  осылай  екіұдай 

ойға түспес еді ғой. Ту расын айтсам, коллек тор­

лар  адам  құқық тарын  бұзып  отыр.  Сол  себепті 

де  тез  арада  коллекторлардың  жұмыстарын 

бел гілеп беретін заң қабылдау керек.Жоқ 

–  «Коллекторлық  компания  керек  пе,  жоқ  па» 

деген  сауал  қойғанымыз  дәл  бүгінгі  күні  ретсіздеу 

болар.  Себебі  банктер  үшін  коллекторлар  қызметі 

аса  қажет.  Қазақстанның  екінші  дәрежелі  банкте рі 

несие  портфелінің  жалпы  көлемі  қазіргі  кезде                 

8  трил лион  900  миллиард  теңгені  құраса,  соның 

25,4  пайызы  –  жеке  тұлғалар  несиелері.  Несиені 

алуын  алып,  оны  қайтарудың  кезі  келгенде  жағ­

дайын  айтып,  уақыт  оздырып,  болмаса  із  суытып, 

жым­жылас  жоғалып  кететіндердің  қазір  өте  көп 

екендігі кім­кімге де белгілі. 

Елімізге  коллекторлық  бизнестің  пайда  болған 

кезі – 2005 жылдары. Оның келуі жайдан­жай емес. 

Өздеріңіз білесіздер, банктер 2003 жылдан бастап 

халыққа тұтыну несиелері қарқынды түрде берілді. 

Өкінішке  қарай,  несиемен  кеткен  шығындарының 

ор  нын толтыра алмай қаншама банк түрлі қиын шы­

лықтарға  тап  болды.  Әуелде  көпшілік  банктер  қа­

рыздарының соңында өздері жүгірді. Өз күште ріне 

ғана сеніп, яғни заңгерлері мен тіпті қатардағы қыз­

меткерлеріне орасан зор міндеттер жүктелді. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Владимир КоЗЛоВ, 

тіркелмеген «Алға» 

партиясының төрағасы:

«Мүмкін,  біз  –  утопистерміз. 

Бі рақ  осылай  болу  өзімізге  ұнай­

ды».


(www.time.kz сайтынан)

№77 (77) 

20 мамыр

сәрсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

қайыржан МЕМЕКЕНоВ,

 «Альянс Банк» АҚ бас маманы:

Аманжан ЖАМАЛоВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты:

Құ

Мш

А

рыҚ

4-бет

5-бет

7-бет

Ой­КӨКПАр 

Бізде де бар 

Баллак пен 

Джеррардтар

Балалар қатыгез 

болып барады

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Қазақты 


суға жарытатын 

қуатты станса 

керек

www.аlashainasy.kz

150,27

202,16

4,66

22,01

8504,1

980,41

1129,16

59,06

921,3

қауіпсіздік кеңесі ауылды 

алғы шепке шығарды

қарызды қайтарумен шұғылданатын коллекторлар жұмысында заңсыздық бар ма?

Коллекторлық қызмет 

турасында біз бұрын да сөз 

қозғаған болатынбыз. Содан бері 

коллекторларға қатысты хат 

жазып, телефон шалушылар 

көбейіп келеді. Шынымен де, 

коллекторлар әрекеттерінің 

қайсысы заңды, қайсысы заңсыз 

екендігін жұрт біле бермейтін 

көрінеді. Неге екені бізге белгісіз, 

қаладағы коллекторлық 

компаниялардың ешбірін сөйлете 

алмадық. Барлығы бірдей үзілді-

кесілді бас тартты. 

Ал коллекторлық қызметтің 

керек-керек еместігі талқыланған 

«ой-көкпарға» түскен 

азаматтардың пікірлері 

төмендегідей.

Ж

Аңғыры

Қ

ДАТ!6-б

етте

Ақылбек КҮРІШБАЕВ:

ТАМАҚ ӨНЕрКӘСІБІ 

САЛАСыНДАғы 

КӘСІПОрыНДАрДың 

МАТЕрИАЛДыҚ­ТЕХНИКАЛыҚ 

БАЗАСыНың ЕСКІрГЕНІ 

ЖАСырыН ЕМЕС

қазақта сөз құрып қалғандай...

Мақала газетте жарық көргеннен кейін арада аз уақыт 

өткен  соң,  үлкен  өнеркәсіптің  басшылары  хат  иелері 

оқитын Қарағандыдағы №2 дарынды балаларға арналған 

Н.Нұрмақов атындағы мектеп­интернатта болып, экология 

һәм экономика мәселелеріне қызығушылық танытатын бір 

топ  шәкіртті  Теміртауға  қонаққа  шақырды.  Соған  орай 

аталмыш мектептің он шақты оқушысы Теміртаудағы алып 

өнеркәсіп орнының өндірістік қалдықтарды тазалау, залал­

сыздандыру орталығына барып қайтты. Мұнда кешегі маг­

нитканың  бүгінгі  эколог  мамандары  аймақтың  эко ло­

гиялық  ахуалы  туралы,  әсіресе  шәкірттер  алаңдаушы лық 

танытқан Нұра өзенін тазалаудың жай­күйі туралы тара та 

әңгімеле ді.

«Алаш  айнасы»  жазған  мәселені  бірден  ескерген  ал­

пауыт өндірістің қожайындары алдағы уақытта бұл тектес 

шаралар дәстүрлі түрде жалғасын таппақ деседі.

Жазира СәДУоВА, №2 Н.Нұрмақов атындағы 

дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың 

экономика негіздері пәнінің мұғалімі:

– Оқушыларымыздың жазған хаты «Алаш айнасы» га­

зе ті не жарияланған бетте «Митталдың» мамандары біз бен 

хабарласып,  қонаққа  шақырды.  Оқушыларды  география 

пәнінің оқытушысы Гүлшат Жәкенова екеуіміз бастап апар­

дық. Теміртауда бізді компанияның эколог маманы Жұпар 

Базарова мен әлеуметтік жұмыстар бойынша маман Орман 

Темірғалиұлы бастап жүрді. шәкірттеріміз оларға сұрақтар 

қойып, өздерін алаңдататын жайлар туралы әңгіме­дүкен 

құрысты.


Серік САҒЫНТАЙ,

Қарағанды

«Алматы мен қапшағай арасына 

салынады» деген төрт серіктес қаланың 

хабары қайта шыға бастады. Нақтырақ 

айтар болсақ, аталмыш қалалардың 

құрылысы үстіміздегі жылдың 

екінші жартысынан бастап жүзеге 

асырылатын болады. Биыл инженерлік 

инфрақұрылым, құрылыс-монтаж, 

уақытша жолдармен және электр 

қуатымен қамтамасыз ету жұмыстары 

қолға алынып, қалалар келесі жылғы 

көктемде салына бастайды. Ақпарат 

көздеріне жүгінсек, болашақ қалалардың 

аты да әуелден белгілі. Яғни әрқайсысына 

өзіндік міндеттер жүктеліп отырған бұл 

нысандардың құрылыс жобасы G 4 City 

атауын иеленіп те үлгерген.

«Митталшылар» 

мектеп оқушыларын 

мейман қылды

«Алаш айнасының» сәуірдің 9-ы күнгі 

(№50) санында қарағандылық оқушылардың 

«АрселорМиттал Теміртау» акционерлік 

қоғамының қожайыны, металл магнаты 

Лакшми Митталға өңірдегі экологиялық ортаға 

өнеркәсіп орындарының залал-зардабы туралы 

хат жолдағанын, үшбу хатқа алпауыттың мүлде 

жауап бермегенін жазған болатынбыз. 

Мемлекет жыл басынан бері ауыл шаруашылығын 

дамыту үшін 500 млрд теңге бөлді. Бидай өсіру 

көрсеткіші бойынша әлемде бірінші орынға шықтық. 

Жан басына шаққанда, бір тоннадан асады. Соған 

қарамастан, соңғы жылдары өндірісте ауыл 

шаруашылығы өнімінің үлесі төмендеп кетті. Сондықтан 

осы мәселелердің бәрін дер кезінде шешу қажет. Кеше 

Ақордада азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселесіне байланысты өткен қауіпсіздік кеңесінің 

кезекті отырысында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев осы жайларды мәлімдеді. 

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

2009 жылдың екінші 

жартыжылдығына 

жазылу басталды. 

«Алаш айнасына» 

жазылу жалғасады

Роза РАқЫМқЫЗЫ

неге жат атауларға жабыса береміз?!

Бүркіт НҰРАСЫЛ

Мансұр Х


АМИТ

2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№77 (77) 

20.05.2009 жыл, сәрсенбi

www.alashainasy.kz

СаяСи  бюро

Үкімет

40 миллиард теңгенің аз ақша емес екені  даусыз.  Қолыңызға  калькулятор 

ұстап,  есептей  қойыңыз:  бұған  дейінгі 

алғашқы бағдарламамен салыстырған­

да  –  30  еседей,  кейінгісіне  бөлінген 

қаражаттан  13  еседей  көп.  Бірақ  ми­

нистр  бағдарламаның  нәтижелі  бола­

тынын, жұмсалған шығынға татитындай 

жетістікке  жеткізетінін  айтып  отыр. 

Әрине бұған – уақыт төреші. 

Осыдан біраз бұрынырақ Премьер­

министр кәрім мәсімов есірткінің мек­

тепке дейін жетіп қойғанын ашық айтып 

еді.  Жасалып  жатқан  бағдарламаға 

ерек ше  мән  беріліп  отырғаны  да  сол 

жағ дайдың  тамырына  балта  шабуға 

де ген  ниеттен  туындаса  керек.  2006 

жыл ғы есірткіге қарсы күрес мақсатында 

мектеп оқушыларының арасында жүр­

гізілген тестілеудің нәтижесі мамандар­

дың көңілінен шыға қоймады. Оқушы­

ларды  жаппай  міндетті  тестілеуден  өт­

кізуге ішкі істер министрлігінің де зауқы 

соқпай отыр. министр Серік Байма ған­

бетов  Үкімет  мәжілісінен  шыққан  соң 

жур налистердің  сұрағына  орай  «жап­

пай міндетті тестілеу өз тиімсіздігін көр­

сетіп отыр» деген уәж айтты. Бұл жерде 

министр,  әрине  тестілеуге  кеткен  шы­

ғын ды есептеп отыр. Осы жағынан ке­

лер болсақ, бұл – үлкен рәсуа. Алайда 

сау  ұрпақ  өсіру  үшін  қаржыдан  аянып 

қалуға болмайды.Оның мәлімдеуінше, 

2006 жылы тестіленген 5300 оқушының 

0,5 пайызынан нашаның дәмін татқаны 

анықталған.  тағы  да  қолымызға  каль­

40 миллиард теңге 

есірткімен егесуге дайын

40 миллиард теңгеге жуық қаражат талап ететін бағдарлама 

жобасы кеше Үкіметтің мінберінде талқыланды. Нақтырақ айтсақ,           

39 миллиард 714 миллион теңге!  Алғаш талқыға түскен күннен-ақ 

ерекше деп айдарланған құжат атауы – «Нашақорлыққа және есірткі 

бизнесіне қарсы күрестің 2009-2011 жылдарға арналған 

бағдарламасы» жобасы. «Әзірленген бағдарламаның ерекшелігі – 

оның ірі көлемде қаржымен қамтамасыз етілуі. Мысалы, осыған ұқсас 

2004-2005 жылдардағы бағдарламаға 1,3 млрд теңге бөлінсе, 2006-

2008 жылдардағы есірткімен күрес жөніндегі бағдарламаға 2,9 млрд 

теңге жұмсалған. Ал ұсынылып отырған жаңа бағдарлама жобасы 

үшін 40 млрд теңгеге жуық қаражат бөлінеді», – деді ішкі істер 

министрі Серік Баймағанбетов кеше Премьер-министрдің 

төрағалығымен өткен Үкімет мәжілісінде.

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Саяси режимнің үш түрі барСіздердің өткен сандарыңыздың бірінен монархиялы және республикалық, яғни 

мемлекетті  басқарудың  түрлерімен  танысқан  едім.  Енді  саяси  режимдер  туралы 

мәлімет берсеңіздер.

Қайрат БАЙБОЛОВ, Алматы

Саяси режимдердің кең таралған үш түрі 

бар:  демократия,  авторитаризм  және  тота­

литаризм. Бұлардың ішінде әлемдегі мем ле­

кеттер арасында демократиялық режим кең 

тараған.  Биліктің  қайнар  көзі  халық  бо лып 

табылатын бұл саяси режимнің өзінің бір не­

ше түрі бар. Олар тиісінше либералды демо­

кра тия,  өкілді  және  тікелей  демократия  бо­

лып үшке бөлінеді. Бұл режим батыс ел дері не 

тән. Авторитаризм сөзінің этимо ло гиясы би­

лік, ықпал ету сөздерінің мағынасын бе реді. 

кей де бұл режимді шектеулі демо кра  тия деп те 

атайды.  Қоғамда  еркіндік  бол ған мен,  бел  гілі 

бір мөлшерде цензура, шек теу лер орын алып 

отырады.  Авторитарлы  ре  жим  пост кеңестік 

кеңістіктегі мемлекеттер ара  сында жиі кездеседі 

Ал тоталитарлы ре жим де мемлекет адам мен 

қоғам  өміріндегі  бар  лық  салаға  ара ласады. 

Яғни  сөз  бостан ды  ғы,  ер кін дік  деген  құнды­

лық  тарды күшпен ба сып, қа таң қада ға лап оты­

рады. тоталитар лы режим кСРО­да Сталин нің 

ке зін де ашық қолданыл ған. 

Серкелерге – саммит, 

шешендерге – форум

Қазіргі  кезде  мемлекеттер  арасында  саммиттер  мен  халықаралық  форумдар  көп 

ұйымдастырылады. Екеуі де үлкен жиын. Айырмашылықтары мен ерекшеліктері туралы 

білгім келеді.

Самат ЕРБОЛҰЛЫ, 10-сынып оқушысы

Саммит – бұл мемлекет немесе үкімет бас­

шыларының деңгейіндегі кездесулер. Бұл тер­

мин  бастапқыда,  яғни  өткен  ғасырдың  80­ші 

жылдары биполярлық жүйе кезінде кСРО­ның 

бірінші хатшылары мен АҚШ президенттерінің 

кездесулері  барысында  қолданылды.  Саммит 

екіжақты  және  көпжақты  болып  бөлінеді.  Ал 

форум – ашық пікірталас алаңы. Бұнда идеялар 

қақтығысы  мен  жекелеген  сөз  шешендерінің 

пікірлері айтылады. Форум ең алғаш рет ежелгі 

Римде  ұйымдастырылған.  Ал  әлемдегі  ең  бе­

делді  форумның  бірі  лондондық  Гайд­парк 

болды.  Саммитте  негізінен  мемлекеттер  ара­

сындағы ортақ проблемалар мен халықаралық 

мәселелер көтеріліп, шешім қабылданады. Ал 

форум  негізінен,  қоғамдық  пікір  қалыптасып, 

жоғарыда  қабылданатын  шешімдерге  ықпал 

етуді мақсат етеді.

кулятор  алып  есептейміз:  тексерілген 

5300  оқушының  25­інің  есірткі  тұтын­

ғаны анықталған болып шығады. Десек 

те, аталмыш ведомство басшысы өзге де 

министрліктермен,  мәселенки,  Денсау­

лық  сақтау  министрлігімен  келісе  оты­

рып,  жоғарыдағы  проблеманың  тігісін 

жатқызып  отыр.  енді  жаппай  тестілеу 

емес,  тек  қана  есірткімен  ұсталып,  по­

лиц ияда есепте тұрғандарды ғана тес ті­

леуден  өткізбек.  «Жұмыс  тобы  оқу шы­

лар ды  есірткі  пайдалануға  тестілеу  мә­

селесін мұқият зерттеді. Денсаулық сақ­

тау  министрлігі  күмән  тудыратындарды 

ғана тестілеуді ұсынды. Оған полицияға 

түскен  және  мектептерде  есірткі  қол­

данғаны  үшін  есепте  тұрған  кәмелетке 

тол маған  балалар  кіреді»,  –  деді  ішкі 

істер министрі.

мұнда да бір кілтипан бар. Айталық, 

бұрын есірткімен ұсталған баланы тесті­

леу ден  өткіздік  дейік.  Оның  әлі  есірткі 

пай даланатынын  не  жаман  қылық пен 

біржола  қош  айтысқанын  анықта дық 

дейік. Ал полицияға ұсталмаған, есепке 

тұр ма ған «нашақорчиктерді» кім анық­

тайды?  Олар  басқан  ізін  біл ді ріп  қой­

ғанынша  тестілеуден  өткізіл мей ді.  ты­

ныш жүр мей тіні тағы анық, талай бала­

ны  үйіріне  тар та  бастайды.  міне,  осы 

кез де ми нистр ліктердің «ке ңе сіп пішкен 

тоны» шол тияды да қала ды. 

есірткі  тасымалымен  қарсы  күресті 

күшейту үшін ішкі істер министрі Шым­

кент  және  Қарағанды  қалаларында 

аймақ аралық  мамандандырылған  екі 

басқарма ашатынын хабарлады. Сауда­

ға  бейім  оңтүстік  аймақтың  шекара­

сының  да  «жыртығын  жамап»,  «тесігін 

бітемек». «Сонымен қатар Қазақстанның 

оңтүстік шекараларындағы кеден бекет­

терін  ин женерлік  құрылыстармен,  ба­

қылаудың  техникалық  жүйелерімен 

күшейтіп, шек ара заставаларын қажетті 

көліктер мен  жә не  байланыспен  қам­

тамасыз ету жос парланған. Бұл мақсат­

тарға 2009­2011 жылдары 36,4 млрд 

теңге бағыт та лады, оның 5,7 млрд тең­

гесі 2009 жылы бөлінеді», – дейді Серік 

Нұр тайұлы. 

тағы  бір  мәселе,  өткен  Үкімет  мә­

жілістерінің  бірінде  Үкімет  басшысы 

есірт кі саудагерлерінің биліктегі көкеле­

рін  құрықтау  қажеттігін  анықтап  тұрып 

тапсырған болатын. Бірақ министрліктің 

тағына  енді  отырған  басшының  баян­

дамасынан  осы  мақсатта  бірде­бір  сөз 

ести  алмадық.  Ал  қоғамның  құлағы 

түрік. Олар да Премьер мырзаның аузы­

нан  шыққан  тапсырманың  нәти же сін 

көргілері келеді.

Премьер­министр  кәрім  мәсімов 

ба лалардың  –  болашағымыздың  сау­

лығы үшін қаржы аямайтынын байқат­

ты. «Бағдарлама жобасын тұтастай қол­

даймын», – деп өзінің ниетін білдірді.

СУДЫҢ ДА СҰРАУЫ БАР...

Өндіріс қуатын ұтымды орналастыру 

картасының шабандауына жол жоқ. ке­

ше гі отырыста Премьер­министр кәрім 

мә сімов Үкімет мүшелерінің есіне ел ба­

сы ның осы орайдағы тапсырмасын тағы 

бір сала кетті. «мемлекет басшысы атал­

мыш  бағдарламаны  екі  айлық  мер зім 

ішінде өңдеп, қарап шығуға және жарты 

жылда  бір  рет  осы  мәселелер  жөнінде 

есеп беруді тапсырды. Бірінші отырысты 

осы аптада өткіземіз», – деді кәрім Қа­

жым қанұлы. 

Сондай­ақ ол осы жұмыстардың бә­

рі  экономиканы  модернизациялау  жө­

нін дегі комитеттің алдынан өтетінін атап 

кетті.  «Бұл  жұмысты  бақылауды  мен 

өзіме қалдырамын. Барлық тапсырмалар 

өте  анық  белгіленген,  қаражат  көлемі 

анықталған.  ең  бастысы,  бізге  барлық 

тапсырманы  уақытында  орындау  ғана 

қалды», – деді Премьер. 

Экономика және бюджеттік жоспар­

лау  министрі  Бақыт  Сұлтановтың  мә­

лімдеуінше,  мемлекеттік  органдар  мен 

ұлттық холдингтердің ұсынысы негізінде 

жүзеге асып жатқан және жоспарланған 

инвестициялық жобалар іріктеліп, «жо­

ба лар  портфелі»  жасақталған.  Алдын­

ала  сараптаулар  жүргізілген.  іріктелген 

жобалардың  73­інің  электр  қуатына 

тәуелді екені анықталып отыр. Сонымен 

қатар,  Бақыт  тұрлыханұлы  суды  қажет 

ете тін  жобалар  да  ерекше  назар  ауда­

рарлық жағдайда екенін де ескертті. Бұл 

жерде экономика және бюджеттік жос­

парлау  министрі  судың  тапшылығын 

ай тып  отырған  жоқ,  мәселе  басқада. 

мә се лен, құрылыс материалдарын шы­

ғаратын көптеген зауыттар өндіріс про­

цесінде  таза  ауыз  суын  пайда ла натын­

дықтан,  ауыз  су  қорының  азаюына  се­

беп  болуы  мүмкін.  Сондықтан  өндіріс 

орын дарына  скважинаның  суын  қол­

дану қажеттігін міндеттеу керек.

Астана

Без


Бе

Н

АДАМ ҚҰҚЫғЫНЫҢ ӘЛҚиССАСЫ

1948  жылы  Парижде  БҰҰ  жалпыға 

бірдей адам құқығы жөніндегі декларация 

қабылдап, әлемнің барлық елдеріне мем­

лекеттік  құрылымына  қарамастан  декла­

ра цияда келтірілген ұстындарды ұсынды. 

Атал ған декларацияда келтірілген шарттар 

азды­көпті  әлемнің  барлық  мемле кет те­

ріне енгізіліп жатыр. Батыс жұрты төрелік 

ете тін бұл заманда әлем халықтары адам 

құ қығы барынша қорғалатын қоғам құру­

ды өмірлік мотивация ретінде қарастырып 

жүр. Адам құқығы қызғыштай қорғалатын 

қоғамның баламасыз үлгі екендігіне шүбә 

келтіретіндер  де  аз.  Америка  ғалымы, 

саясаткер Фрэнсис Фукуяма өзінің «тарих­

тың  ақыры  немесе  соңғы  адам»  деген 

еңбегінде адам құқының қорғалуына не­

гіз деле  отырып  құралған  либералды  де­

мо кратияны  қоғам  дамуының  соңғы Адам құқығын желеулеткендер нені көксейді?

Салтан СӘКЕН

м

ансұр ХА

м

Ит

көрші  елдің  орталық  сайлау  комис­

сиясы  қазіргі  президент  Құрманбек  Бә­

киевті,  «көмір  королі»  атанған  Нұрлан 

мотуевті, кәсіпкерлер Ақбаралы Әйтікеев, 

Құтманбек  Эшенбаев,  Асқарбек  Әбішев­

терді,  саясаткерлер  Құттыбек  Асылбеков 

пен темір Сариевті, үкіметтік емес ұйым­

дар  ассоциациясының  төрайымы  тоқ­

тайым Үмет әлиеваны, Жоғорғұ кеңештің 

бұрын ғы  депутаты  Бақыт  керімбековті 

тіркеді.  кандидаттар  қатарында  уақытша 

жұмыс сыз  төрт  азамат  және  бір  дәрігер 

мен  мұғалім  де  бар.  Біріккен  оппозиция 

ортақ  үміткер  ретінде  бұрынғы  шенеунік 

Ал мазбек Атамбаевты шығарғаны белгілі. 

Сонымен қоса, Бәкиев билігіне қарсы топ­

тан Исмаил Исаковтың да кандида тура сы 

ұсынылды. енді бұл үміткерлер жергілікті 

заңға сәйкес елу мыңнан кем емес қолдау 

қолын жинауы керек. Ал орталық сайлау 

комиссиясына  маусымның  2­сі  күні  тап­

сы руға  міндетті.  Ала­тооның  ар  жағын 

ме кендеген қырғыз елінде президент сай­

лауының тартысты өтетінін мамандар қа­

зір дің өзінде болжап отыр. заң шығарушы 

органдағы оппозия өкілдерінің талабымен 

шілде айының 23­іне белгіленген биылғы 

доданы  сарап шылар  қауымы  мерзімінен 

бұрын өтетін сайлау деп отыр. Алайда оп­

по зицияның бұл талабына билік те қарсы 

болған  жоқ.  Себебі  жыл  санап  емес,  күн 

санап  беделі  түсіп  келе  жатқан  Бәкиев 

билігіне  сайлауды  келесі  жылға  шегеруі 

тіпті де тиімді емес. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет