Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыДата04.11.2017
өлшемі296.91 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы
«Психология және адамның дамуы» пәні бойынша

5В010300-Педагогика және психология, 5В010600-Музыкалық білім, 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу, 5В010800-Дене шынықтыру және спорт, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В010900-Математика (б) мамандықтарының студенттеріне арналған


ОҚУ Жұмыс бағдарламасы

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной
Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламаның негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


20__ж. «___»_________

Құрастырушы: _________аға оқытушы Жунусова А.Р.


Психология және педагогика кафедрасы

«Психология және адамның дамуы » пәні бойынша

5В010300-Педагогика және психология, 5В010600-Музыкалық білім, 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу, 5В010800-Дене шынықтыру және спорт, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В010900-Математика (б) мамандықтарының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу жұмыс бағдарламасы 6.08.275-2010 МОН РК № 514 03.11.2010ж. Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты мен мамандықтардың типтік оқу жоспары негізінде әзірленді

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ ж. «____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ___________ С.К.Ксембаева 20_ ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛДІ

ГП факультетінің деканы _________ Сарбалаев Ж.Т. 20_ж. «_____»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ___________ Е.Н.Жуманкулова 20_ ж. «____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Кіріспе

Психология және адамның дамуы - психологиялық көзқарастардың қалыптасуының негізгі және психологиялық ұғымдарды меңгеруінің механизмдерін көрсетуі болып табылады. Бұл курс өзіне тек негізгі мағлұматтарды енгізе қоймай, сонымен қатар, психологияның негізгі қағидаларының динамикасы арқылы студенттердің психологиялық ойларын қалыптастырады. Психология курсы, болашақ педагогтарды кәсіби деңгейде дайындауының ең негізгі пәні болып саналады.Мақсаты: негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық көзқарастарды қалыптастыру, психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту.

Міндеттер:

-жас ұғымының психологиялық ерекшеліктерін, жас даму заңдылықтары мен механизмдерін зерттеу;

-даму психологиясының жалпы және жеке әдістерімен танысу;


 • -кәсіби, сараптап ойлауды, байқағыштықты, зейінділікті дамыту. Және гуманитарлық ғылыми пән ретінде психологияны ашу;

 • субъектінің іс-әрекеті, танымы және қарым-қатынасы ретінде адамды жаратылыстану психологиялык тұрғыда талдау;

негізгі психологиялық ұғымдар және оныц анықтамаларымен таңыстыру

2 Пререквизиттер

биология, валеология, жалпы педагогика3 Постреквизиттер

4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
п/п

Тақырыптардың атауы

Сағат саны

к/о

с/о

Лек

Пр

СРС

Лек

Пр

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Психология пәні. Ми және психика

1

0,5

3

-

-

5

2

Заманауи психологияның құрлымы, міндеттері мен әдістері

1

0,5

3

-

-

5

3

Сана мен психиканың дамуы

1

0,5

3

0,5

-

5

4

Іс- әрекет


1

0,5

3

0,5

-

5

5

Қарым-қатынас

1

0,5

3

0,5

-

5

6

Топ және ұжым психологиясы

1

0,5

3

0,5

-

5

7

Тұлға психологиясы

1

0,5

3

0,5

0,5

5

8

Зейін

1

0,5

3

0,5

0,5

4

9

Түйсік пен қабылдау

1

0,5

3

0,5

0,5

4

10

Ес

1

0,5

3

0,5

0,5

4

11

Ойлау және сөйлеу

1

0,5

3

0,5

0,5

4

12

Қиял

1

0,5

3

0,5

0,5

4

13

Эмоция мен сезімдер

1

0,5

3

0,5

0,5

4

14

Ерік

1

0,5

3

0,5

0,5

4

15

Темперамент

1

0,5

4

0,5

-

4

16

Мінез

1

0,5

4

0,5

-

4

17

Қабілеттер

1

0,5

4

0,5

-

4

18

Тұлғаның онтогенезде қалыптасуы және психикалық дамудың заңдылықтар мен динамикасы.

2

0,5

4

0,5

-

4

19

Сәбилік психикалық жас

1

0,5

4

0,5

-

4

20

Мектепке дейінгі психикалык жас

1

0,5

4

0,5

0,5

4

21

Ерте психикалық жас

1

0,5

4

0,5

0,5

4

22

Мектепке дейінгі психикалык жас

1

0,5

4

0,5

-

5

23

Бастауыш мектеп оқушының тұлғалық қалыптасуы және психикалық дамуы

2

1

4

0,5

0,5

5

24

Жас өспірімдік психикалык жас

2

1

4

0,5

0,5

5

25

Жеткіншектік психикалык жас

1

1

4

0,5

-

5

26

Қартаю мен кәрілік кезеңі

1

1

4

0,5

-

5
Итого 135 ч.

30

15

90

12

6

117

4.2 Теориялық курстың мазмұны


Тақырып 1 Психология пәні. Ми және психика. Психология пәні ғылым ретінде анықтамасы. Психология тарихының негізгі кезеңдері. Балаларды оқытуға және тәрбилеуге арналған психологиялық білімінің мәні.

Тақырып 2 Заманауи психологияның құрлымы, міндеттері мен әдістері. Заманауи психология, ғылым жүйесіндегі оның міндетерімен және орны. Психологиялық ғылымның философиялық-әдіснамалық принциптері Психология және педагогика.

Тақырып 3 Сана мен психиканың дамуы. Сана психиканың дамуының жағары сатысы ретінде. Сана мен санасыздықтың әрекеттестігі. Психологиялық қорғаудың тәсілдері. Жанды және жансыз табиғатындағы бейнелеудің деңгейі мен формасы.

Тақырып 4 Іс- әрекет. Іс-әрекет туралы түсінік. Адамның іс-әрекетінде құрал-саймандарды қолдануы.Іс-әрекет пен субьекттің белсенділігі. Адамның қажеттілігі мен іс-әрекетке ниеттілігі. Адам санасы мен Іс-әрекеттің құрылысы.

Тақырып 5 Қарым-қатынас. Қарым-қатынастың туралы түсінік. Қарым-катынастың сан салалары. Коммуникативті қатынас.Интерактивті және персептивті қаныстар. Қатынас жасау және хабар алмасу.Қарым-қатынас және тіл.

Тақырып 6 Топ және ұжым психологиясы. Топтар және оның классификациясы. Топтардың даму деңгейі. Топтардың даму деңгейінің өсуіне карай бөлінуі: ұжымдар,әлеуметтік ассоциациялар,корпарациялар және аралас топтар. Ұжым топтың ең жоғарғы түрі.

Тақырып 7 Тұлға психологиясы. Қазіргі замандағы жеке адам теориялары. Тұлғаның дамуында естің рөлі. Тұлғаның түрткілері мен қасиеттері. Қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат.

Тақырып 8 Зейін. Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері. Зейіннің түрлері және кызметтері. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейін деп — адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылысты айтады. яғни, зейін дегеніміз айналадағы объектілердің ішінен керектісін бөліп алып, соған психикалық әрекетімізді тұрақтата алу.

Тақырып 9 Түйсік пен қабылдау. Түйсік пен қабылдау туралы түсінік. Түйсіктердіц рефлекторлық табиғаты. Рецепторлар мен талдағыштар. Түйсіктің түрлері. Түйсіктін қасиеттері. Сезгіштік табалдырығы. Адаптация. Синестезия.

Тақырып 10 Ес. Ес туралы жалпы түсінік. Ес туралы теориялар. Аристотель, А.А.Смирнов, В.П.Запорожец. Естің физиологиялың негіздері. Естегі елестер. Естің түрлері: қысқа, ұзақ, оперативті, механикалық, логикалық, ерікті, еріксіз, мнемониялық.

Тақырып 11 Ойлау және сөйлеу. Ойлау әрекеті туралы түсінік. Ойлау және жеке адам. Ойлаудьң физиологиялық негізі. Ойлау әрекеттері. Ойлаудың түрлері және олардың өзіне тән даралық ерекшеліктері.

Тақырып 12 Қиял. Қиял туралы түсінік. Қиялдың тарихи даму жолдары: қиял және ауыз әдебиеті. Қиял және ғылыми прогресс. Қиялдың еріксіз және ерікті түрлеріне сипаттама.

Тақырып 13 Эмоция мен сезімдер. Сезім туралы түсінік. Сезімнің когнетивтік процестерде, жеке бас көрініетерінде атқаратын ролі. Сезім мен эмоцияның психофизиологиялық негіздері. П.В.Симонов, П.М.Якобсон эмоцияның психологиялық теориялары.

Тақырып 14 Ерік. Ерік туралы түсінік. Еріктің когнетивті процестермен байланысы. Мотивтердің ішкі күресі, ерік әрекетінің басталуы, тоқтамға келуі. Ерікті әрекет сатылары. Ерікті әрекет және оның құрылысы.

Тақырып 15 Темперамент. Темперамент туралы жалпы ұғым. Жеке адамныцң дамуындағы темпераменттің турақтылығы мен орнықтылығы. Темпераменттер туралы ілім терминологиясының тарихи мәні.

Тақырып 16 Мінез. Мінез туралы жалпы түсінік. Мінез және адамның даралық өзгешелігі. Мінез бітістері. Мінездің қүрылысы. Мінез қасиеттерінің жиынтығы арқылы адамның жеке басының сипатталуы..

Тақырып 17 Қабілеттер. Қабілет - белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіндік беретін адамның әр түрлі жеке қасиеттерінің (музыкалық саңылау, түстерді жақсы ажырата алу, қолдың икемділігі т. б.) қиысып келуін, яғни адам қасиеттерінің синтезі деп атайды.

Тақырып 18. Тұлғаның онтогенезде қалыптасуы және психикалық дамудың заңдылықтар мен динамикасы. Құрбылар ұжымы және ондагы өз ара әрекет қоғамның ересек мүшелерінің катынастарын модельдеуі ретінде. Тұлғаның онтогенезде қалыптасуы және оқу іс-әрекеті. Танымдык, қоғамдық қызығулардын, мінез құлық мотивінің калыптасуы.

Тақырып 19 Сәбилік психикалық жас. Жаңа туылғандағы (шақалақ) дағдарыс. Жаңа туылудың жалпы психологиялық сипаты. Шақалақтың емірлік іс-эрекеті сипаты.

Тақырып 20 Мектепке дейінгі психикалык жас. Баланын мектепке дейінгі психологиялык дайындық мәселесі. Мектепке дейінгі кезеңнің соңындағы балалардың анатомо-физиологиялык ерекшеліктері. Алты жасар баланың жеті жасар баладан айырмашылығы.

Тақырып 21 Ерте психикалық жас. Ерте балалық шақтагы психиканыц даму шарттарының жалпы сипаттамасы. Ерте балалыктың психикалық жаңа қүрылым. Затты-манипулятивті іс-эрекет ерте балалық шақтағы психикалық қалыптасудың жетекші факторы ретінде.

Тақырып 22 Мектепке дейінгі психикалык жас. Мектепке дейінгі жастағы психикалық қалыптасуының жалпы сипаттамасы. Мектепке дейінгілердің құрдастары мен ересектермен өзара эрекеттестігі қарым-қатынасы және іс-әрекетінің әр түрлі түрлерінің қалыптасу ерекшеліктері.

Тақырып 23 Бастауыш мектеп оқушының тұлғалық қалыптасуы және психикалық дамуы. Бастауыш мектеп жасындағылардың дамуының жалпы шарты. Оку іс әрекеті кіші мектептегілердің жетекші іс әрекеті ретінде. Оқу іс әрекетінік жалпы күрылымы, қалыптастыру заңдылықтары. Мектептегі алғашкы теориялык ойлаудың калыптасуы (Д.Б.Әльконин, В.В.Давыдов).

Тақырып 24 Жасөспірімдік психикалык жас. Жасөспірімдердің физикалык, ақыл-ой, әлеуметтік дамуындағы индивидуалды және жыныстық айырмашылықтар. "Есею сезімі" жасөспірім жасының негізгі психологиялық қүрылымы ретінде, оның түрлері.

Тақырып 25 Жеткіншектік психикалык жас. Жас еспірімдік кезеңнен жеткіншектік жасқа ету отандық жэне шетелдік психолгия мэселесі ретінде. Жеткіншектік жасқа өтудің психологиялық алғы шарттары. Жеткіншектік жастагы жетекші іс-эрекет мэселесі. Акселерация психологиялық мәселе ретінде.

Тақырып 26 Қартаю мен кәрілік кезеңі. Қартаю психологиялық феномен ретінде (Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, Д.Б.Бромлей). Қартаң адамдар мен қарттық жастағы адамдардың өмірінің психологиялық жагдайы. Қартаюдың психологиялық кезендеңуі.
4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны :

Тақырып 1 Психология пәні. Ми және психика. Мұғалімнің және тәрбилеушінің кәсіби психологиялық дайындығының мәселесі. Ми және психика. Психика эвалюциялық үрдістің өнімі және факторы ретінде.Антропогенез үрдісіндегі психикалық іс әрикетінің сапалы өзгеруі.

Тақырып 2 Заманауи психологияның құрлымы, міндеттері мен әдістері. Заманауи психология, ғылым жүйесіндегі оның міндетерімен және орны. Психологиялық ғылымның философиялық-әдіснамалық принциптері Психология және педагогика. Заманауи психологиялық ғылымның қүрлымы.Бақылау, лабораториялықжәне табиғи эксперемент.Анкета, интервью және материалды талдау мен жинақтаудың басқада әдістері.

Тақырып 3 Сана мен психиканың дамуы. Жанды және жансыз табиғатындағы бейнелеудің деңгейі мен формасы. Жануарлардағы психикалық бейненің даму деңгейі мен сатысы жайлы А.Н. Леонтьевтің болжамы, оны анықтауы және К.Э. Фабридың ары қарай жетілдіруі.

Тақырып 4 Іс- әрекет. Адамның ішкі жан тебіреністері оның сыртқы практикалық іс-әрекеттерінің әсерінен пайда болып отыруы интериоризация. Адамнын ішкі жан тербелістері сыртқа шығып экстериоризация: оның қимыл-қозғалыстары сөйлеуі арқылы психикалық жан күйінің заңдылықтары. Адамның іс-әрекетінің құрылымы. Іс-әрекеттің түрлері және оның сипаттамасы. Психиканын іс-әрекетті табиғаты туралы Л. Рубинштейн және А.Н. Леонтьевтің ой-пікірі.

Тақырып 5 Қарым-қатынас. Коммуникативті қатынас.Интерактивті және персептивті қаныстар.Қатынас жасау және хабар алмасу.Қарым-қатынас және тіл. Қатынас адамдардың өзара іс-әрекеттерін реттеп отыру туралы. Қоғамдық өмірде адамдардың әлеуметтік қарым-қатынас процесіндегі концепциясы.

Тақырып 6 Топ және ұжым психологиясы. Топтар мен үжымдардын майда бөлшектерге бөлінуі. Өзара таңдау. Социометрия. Референттік іріктелген топ және оны зерттеп білудің әдісі. Лидерлік жетекшілік топ. Оқушылардьң бірлесіп атқаратын істері үжымдастықты өрістетіп отырушы фактор. Үжымдастық және оқытуды топтастыра отырып, шебер үйымдастыра білу.

Тақырып 7 Тұлға психологиясы. Қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат. Жаңа туған нәресте "адам" деп аталғанымен, "тұлға" деген атқа көпке дейін ие бола алмайды. Өйткені, кісі болып, ержету үшін бала оңы мен солын, өзінің "менің" басқа "мендерден", яғни басқа адамдардан ажырата білуі тиіс.

Тақырып 8 Зейін. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейін деп — адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылысты айтады. яғни, зейін дегеніміз айналадағы объектілердің ішінен керектісін бөліп алып, соған психикалық әрекетімізді тұрақтата алу.

Тақырып 9 Түйсік пен қабылдау. Рецепторлар мен талдағыштар. Түйсіктің түрлері. Түйсіктін қасиеттері. Сезгіштік табалдырығы. Адаптация. Синестезия. Сенсибилизация. Қабылдаудың зат түрінде болуы, тұтастығы, қүрылысы, түрақтылығы және мәнді түрде реттелуі. Апперцепция.

Тақырып 10 Ес. Естің түрлері: қысқа, ұзақ, оперативті, механикалық, логикалық, ерікті, еріксіз, мнемониялық. Естің типтері: керу, есту, қимыл, аралас. Ес процестері. Есте қалдыру және іс-әрекет. Қыска мерзімді есте қалдыру мен түпкілікті есте қалдыру. Есте қалдырудың мақсаттары. Мағынасына қарай есте калдыру мен жаттау аркылы есте қалдыру. Қайта жаңғырту түрлері: іргелестік, ұқсастық, қарама-қарсылық заңдылыктары.

Тақырып 11 Ойлау және сөйлеу. Ойлаудьң физиологиялық негізі. Ойлау әрекеттері. Ойлаудың түрлері және олардың өзіне тән даралық ерекшеліктері. Ойлау таным процестерінін жоғарғы сатысы. Сөзбен ойдың бірлестігі. Сөйлеу туралы жалпы үғым.

Тақырып 12 Қиял. Қиял туралы түсінік. Қиялдың тарихи даму жолдары: қиял және ауыз әдебиеті. Қиял және ғылыми прогресс. Қиялдың еріксіз және ерікті түрлеріне сипаттама. Арман және практикалық іс-әрекет. Қиялдың талдау мен біріктіруші сипаты.

Тақырып 13 Эмоция мен сезімдер. П.В.Симонов, П.М.Якобсон эмоцияның психологиялық теориялары. Ч.Дарвин, У.Джеймс, КЛанге, С.Шехтер. Сезім және жеке адам. Аффектер. Көңіл күйі. Эмоциялық стресс. Жоғарғы сезімдердің мазмүны мен мәні. Ақыл-ой және эстетикалық сезімдер, сезімнің бүл түрлерін мектеп оқушыларының бойына қалыптастыру. Сүйіспеншілік сезімі.

Тақырып 14 Ерік. Мотивтердің ішкі күресі, ерік әрекетінің басталуы, тоқтамға келуі. Ерікті әрекет сатылары. Ерікті әрекет және оның құрылысы. Ерік сапаларын қалыпастырып отырудың жолдары. Ерікті әрекеттерді қалыптастыруда үжымның рөлі. Бақылауды шектеу. Жауапкершілік. Ерік және адамның өз еркін тәрбиелеудің міндеттері.

Тақырып 15 Темперамент. Темпераменттер туралы ілім терминологиясының тарихи мәні. Темпераменттерге тән психикалық қасиеттердін. ауқымы. Жеке темперамент типтер және олардың психологиялық сипаттамасы. Темпераменттін физиологиялық негіздері. Жоғаргы нерв қызметінің типтері және темперамент.

Тақырып 16 Мінез. Мінез қасиеттерінің жиынтығы арқылы адамның жеке басының сипатталуы. Адамның жеке мінез-қүлық ерекшеліктерінін әлеуметтік орта мен өмір сүрген жағдайына байланысты өзгеруі. Мінез сапаларындағы айрықша ерекшеліктер. Мнез бітімі мен оның көрінісі.

Тақырып 17 Қабілеттер. Қабілет - белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіндік беретін адамның әр түрлі жеке қасиеттерінің (музыкалық саңылау, түстерді жақсы ажырата алу, қолдың икемділігі т. б.) қиысып келуін, яғни адам қасиеттерінің синтезі деп атайды. Қабілет және нышан. Бейімділік және қабілет.

Тақырып 18. Тұлғаның онтогенезде қалыптасуы және психикалық дамудың заңдылықтар мен динамикасы. Оку әрекетіне таңдамалы қатынас. Кәсіби бағдарлану мәселесі.Еңбек іс әрекеті, оның жас еспірімнің жеке басының қалыптасуындагы рөлі. Аффекті-қажеттіліктер сферасының дамуы. Мінездің даму сипаты.

Тақырып 19 Сәбилік психикалық жас. "Тірілу" комплексі ерте сэбилік шақтың негізгі жаңа қүрылымы ретінде. Психика қалыптасуы процестеріндегі депривация (қажеттіліктердің қанагаттанбау) мәселесі.

Тақырып 20 Мектепке дейінгі психикалык жас. Мектепке дейінгі кезеңнің соңындағы балалардың анатомо-физиологиялык ерекшеліктері. Алты жасар баланың жеті жасар баладан айырмашылығы. Мектепке дейінгі баланың мектепке оқуға дайындығын анықтайтын психологиялық және мінез-кұлықтык ерекшеліктер.

Тақырып 21 Ерте психикалық жас. Заттық-манипулятивті іс-эрекет ерте балалық шақтағы психикалық қалыптасудың жетекші факторы ретінде. Ерте балалық шақтагы негізгі зандылықтар жэне заттармен әрекеттерінің қалыптасу кезендері. Ерте балалық шақтағы ойын іс-әрекетінің психологиялық сипаттамасы. Ойын іс-әрекетінің қалыптасу кезеңдері.

Тақырып 22 Мектепке дейінгі психикалык жас. Мектепке дейінгілердің құрдастары мен ересектермен өзара эрекеттестігі қарым-қатынасы және іс-әрекетінің әр түрлі түрлерінің қалыптасу ерекшеліктері. Тілдік шәне эмоционалды қарым-қатынас. Мектепке дейінгі жастагы әртүрлі іс-эрекет түрлерінің сипаттамалары (бейнелеу, құрастыру, еңбек элементтері мен оқу).

Тақырып 23 Бастауыш мектеп оқушының тұлғалық қалыптасуы және психикалық дамуы. Бастауыш мектеп жасындағылардың дамуының жалпы шарты. Оку іс әрекеті кіші мектептегілердің жетекші іс әрекеті ретінде. Оқу іс әрекетінік жалпы күрылымы, қалыптастыру заңдылықтары. Мектептегі алғашкы теориялык ойлаудың калыптасуы (Д.Б.Әльконин, В.В.Давыдов).

Тақырып 24 Жасөспірімдік психикалык жас. Жасөспірімнің ерекшелік психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Қазіргі жасөспірімнің ерекшелік психологиясының мәселелері. Жасөспірімнің ерекшелік психологиясының негізгі категориялары (жас, даму және т. б.) Жасөспірімнің ерекшелік психологиясының білімдері.

Тақырып 25 Жеткіншектік психикалык жас. Кәсіби багыттылық жеткіншектік жастагы жаңа құрылым ретінде. Жеткіншектік жастағы мамандық тандаудың психологиялық ерекшеліктері. Жеткіншектік жастағы оқу іс-әрекетінің ролі. Бозбала мен бойжеткен тұлғасының қалыптасуындагы қоғамдық жұмыстың ролі. Қоғамдық іс-эрекетге қажеттіліктің дамуы жэне жеткіншектің қоғамдық үйымдарга қатысу түрлері. Жеткіншектік жаста психика қалыптасуының сипаты мен темпіндегі жеке даралық айырмашылықтар.

Тақырып 26 Қартаю мен кәрілік кезеңі. Қартаң мен қарттық жастың психологиялық дайындық (Д.Б.Бромлей, Д.Ф.Чеботарев). Қартаю кезеңіндегі бейімделу процесі. Инволюция психологиялық теориясының сыны. Қартандык және қарттық жастагы психикалық іс-эрекет. Қоғамдық өмірдегі қартаң адам. Қарым-қатынас қарттықтың псхологиялық феномені ретінде. Қартаң адамның балаларға, жастарга және басқа жастағы адамдарға қатынастырыньщ психологиялық мэні.
4.4 СӨЖ мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлеріСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат сан

1

Дәріс сабақтарға дайындалу.

Конспект


Жұмыс дәптері

30

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

15

6

3

СӨЖ сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

10

15

4

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Есеп беру

Доклад

15

30

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Конспект


Жұмыс дәптері

10

44

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу
РК 1, РК 2, тестирование


10

10

Всего:

90

117

4.4.2 Студенттің оқытушымен өздік жұмысының тақырыптары

 1. тақырып. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы.

 2. тақырып. Д.М.Болдуиннің шығармалық және админстративтік іс-эрекеті.

 3. тақырып. Жана талдау.

 4. тақырып. Ж.Пиаженің дамуының биологиялық принцип теориясы.

 5. тақырып. Л.С.Выготскийдің «жақын даму зонасы» ұгымы.

 6. тақырып. Дж.Боулби теориясында кете алмаушылық ұгымы.

 7. тақырып. Пренатальды даму.

 8. тақырып. Ұрықтық мінез-құлық. М.Хофердің зерттеулері.

11 тақырып.Туудың мәдени аспектілері. Э.Фогель - биология мен мәдениет ерте дамуга ықпал етуші өзара эрекет.

 1. тақырып. Бір жастагы баланың даму ерекшеліктері.

13 тақырып. 1-2 жастагы баланың жалпы даму ерекшеліктеріне (кимыл-козгалысына, сөздік қорына, ойлауына) т.б. бақылау жургізу.

14 тақырып. Нәресте қабылдауының және моторлық дагдыларынын қалыптасуы. Ж.Пиаже теориясындағы қабылдау мәселелері. Р.Гриффитсттің (1954) «Баланың моторлық қабілеттерінің шкаласын» кеседі.

15 тақырып. Үш жастагы дагдарыс, оларлын бірнеше симптомдары.

16.«Үш жастагы бала тұлгасы туралы.» Элза Келер Еңбегі.


5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Қ. Жарықбаев, О. Саңғылбаев - Психология - 2011 ж.

 2. Намазбаева, Ж. И. - Психология - ГПНТБ России - 2005 г.

Қосымша:

3. С. М. Илюсизова, Қ. М. Мұса - Ғылым психологиясы - ГПНТБ России - 2009 г.

4. Қ. С. Тебенова, А. Р. Рымханова - Арнайы психология - ГПНТБ России - 2011 г.

5. Л. С. Выготский - Баланың жас ерекшеліктері психологиясы және кемтар бала психологиясы - ГПНТБ России - 2011 г.Мамандық бойынша Нысан

оқу жұмыс жоспарының ПМУ ФСО 7.18.3/32

көшірмесі
5В010300-Педагогика және психология, 5В010600-Музыкалық білім, 5В010700-Бейнелеу өнері және сызу, 5В010800-Дене шынықтыру және спорт, 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В010900-Математика (б) мамандықтарының студенттеріне арналған

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі
Пән атауы: Психология және адам дамуы


Оқу түрі

Пән жүктемесі

Семестр бойынша бақылау түрі

Семестр

Студенттердің семестр бойынша жұмыс көлемдері

кре-диттер

Академиялық сағат

кредитер

Аудиториялық сабақтар

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

снақ.

БЖ

КЖ

барлығы

Дәр

Тәж

лаб

барлығы

СӨЖ

ОСО күндізгі оқу түрі

3

135

45

90

2

-

-

-

2

3

45

30

15

-

45

90
СПО күндізгі

оқу түрі_3

135

45

90

2

2

3


45

30


15
45

90
СПО сырттай

оқу түрі


3

135

18

117

2

2

3


18

12


6
18

117
ВПО сырттай

оқу түрі


3

135

18

117

2

2

3


18

12


6
18

117ПжП кафедрасының меңгерушісі________Бурдина Е.И. "__"________20__г.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет