Жұмыс бағдарламасы Биохимия 050701 Биотехнология ПавлодарДата16.07.2017
өлшемі183.24 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/06
Қазақстан Республикасының оқу және білім министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті

жұмыс бағдарламасы

Биохимия


050701 Биотехнология

ПавлодарМемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты мен типтік оқу бағдарлама негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН_____________________ Н.Э.Пфейфер

Оқу ісі жөніндегі проректор

«___»_____________2009ж.
Кұрастырушы: аға оқытушы, биология магистрі Жагипарова М.Е.
Биотехнология кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Биохимия пәні бойынша 050701 Биотехнология студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарлама Мемлекеттік жалпы білім стандарты ҚР МЖБС 3.08. 327 -2006 және типтік оқу бағдарламасының Биохимия РОӘК-ң 2006 жылы 22 маусымдағы мәжілісінің хаттамалық шешімімен бекітілді.

Кафедра мәжілісінде ұсынылған 2009 ж. 18.11. № 5


Кафедра меңгерушісі ___________________________ Ж.А. Адамжанова

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 2009ж.

30.11. № 3 хаттама


ОӘҚ төрайымы_________________________М.Е. Жагипарова

КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы______________________ Т.К. Бексеитов
«____»___________2009ж.


жжәқб КЕЛІСІЛДІ

ЖжӘҚБ бастығы__________________А.А. Варакута

«____» ___________2009ж.

1.«Пәнің оқу үрдесіндегі мақсаты мен міндеті»


Биологиялық химия – тіршіліктің молекула негізі жөніндегі ғылым. Ол тірі организмнің химиялық құрамын, тірі материяда болатын химиялық реакцияларды, тірі организмдегі заттардың биологиялық функциямен молекуларлық құрамының өзара байланысын зертейді. Биохимия тірі организмде өтетін процесстерін терең түсіну үшін негізі ғылым болады.
Пәнді оқыту мақсаты. “Биохимия” курста тіршіліктін молекулалық негізін, биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін, осы заттардын тіршіліктін әрекеті бойы реакцияларын оқып білу.
Биохимия” курстық міндеті: оқушылар биологиялық манызды заттардың негізгі кластарын, осы заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін, организмде атқаратын биологиялық қызметтерін.
Әсерінің механизмдерін; тіршілік процестерінде биологиялық заттардың өзгеруін, әрекетесуын, зат алмасуының негізгі жолдарын, негізгі биохимиялық жұйелерінін және химиялық реакцияларын оқып білу керек;
Биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін зерттеу үшін практиқалы дағды алу керек; биотехнологияның міндеттерін шешу үшін пайдалану білуге міндетті.
2.Пререквизиттер: “Биохимия” курсты оқып білу үшін студентерге

- биоорганиқалық химия

- неорганиқалық химия

Пәннің тақырыптық жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/073. Пәннің мазмұны3.1 ПӘННІН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырыптың аталуы

Сағат саңы

Дәріс.

Сарам.

Зертх.

СӨЖ

1

2

3

4
6

1

КІРІСПЕ

Биохимия пән. Биохимияның даму тарихи, мақсаты, міндеті басқа биологиялық ғылымдарымен байланысы.2

2

-

12

2

КӨМІРСУЛАР

Көмірсулардың топтастыруымен атаулары. Көмірсулардың құрылымы мен қасиеттері, өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер клеткаларындағы қызметті.3

3

5(2)

12

3

БЕЛОКТАР. ФЕРМЕНТТЕР

Белок молекуласының құрамы. Аминқышқылдар, олардың құрылымы. Аминқышқылдарды топтастыру. Ферменттер. Ферменттердің құрылымы мен қасиеттері.6

2

5(2)

12

4

НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ. БЕЛОК БИОСИНТЕЗІ

Нуклеин қышқылдары, химиялық құрамы.1,5

2

-

12

5

ЛИПИДТЕР

Липидтер. Липидтердің жалпы қасиеттері.3

2

5

(3,5)


12

6

ВИТАМИНДЕР. ГОРМОНДАР.

Витаминдер, құрылысы, қасиеттері, клеткадағы биологиялық қызметі. Витаминдердің топтастыруы.6

2

-

12

7

ЗАТ АЛМАСУ

Зат алмасу, жалпы зандылығы. Анаболизм мен катаболизм, олардың өзара байланысы.1

2

-

18
Барлығы

22,5

15

15

(7,5)


90

3.2 Пәннін теориялық бөлімінің мазмұны1 Тақырып. КІРІСПЕ

Биохимия пән. Биохимияның даму тарихи, мақсаты, міндеті басқа биологиялық ғылымдарымен байланысы. Биохимиялық зерттеулерінің объектері. Статикалық және динамикалық биохимия. Қазіргі замаңғы биохимияның жалпы проблемалары.2 Тақырып. КӨМІРСУЛАР

Көмірсулардың топтастыруымен атаулары. Көмірсулардың құрылымы мен қасиеттері, өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер клеткаларындағы қызметті. Көмірсулардың стериоизомериясы. Көмірсулар изомерияның турлері. Моносахаридтер, олардың туындылары. Гексозалар, пентозалар, олардың құрылымы, қасиетері. Дисахаридтер, олардың құрылымы, қасиетері. Тотықсызданатын және тотықсызданбайтын дисахаридтер. Полисахаридтер. Олардын өкілдері (гликоген, крахмал, целлюлоза), құрамы, құрылысы, қасиеттері, организмде атқаратын биологиялық қызметі. Углеводтардың алмасуы. Глюкозаның көзі және айналу жолдары. Глюконеогенез. Гликогеннің синтезі. Организмдегі көмірсуларының өзара айналуы. Көмірсулар биотехнологиялық өндіріс үшін манызды шикі зат.3 Тақырып. БЕЛОКТАР. ФЕРМЕНТТЕР

Белок молекуласының құрамы. Аминқышқылдар, олардың құрылымы. Аминқышқылдарды топтастыру. Аминқышқылдардың физико-химиялық, химиялық, қышқылдық-негіздік (амфотерлік) қасиетері. Амин қышқылдарының биологиялық қызметі. Ауыстырылатын және ауыстырылмайтын амин қышқылдары.

Белок молекуласының құрылысы. Пептидтік байланыс, оның сипаттамалары. Белок молекуласының құрылысының денгейлері: бірінші, екінші, үшінші және төртінші реттік құрылымы. Домендер. Белоктарды топтастыру. Фибриллярлы және глобулярлы белоктар. Карапайым және құрделі белоктар. Әр топқа кіретін белоктар құрылымының ерекшелігі, мысалдар. Белоктардың қышқылдық-негіздік қасиетері. Белоктардың көппішінділігі. Белоктардың тұр өзгеріс ерекшелігі.

Белоктардың биологиялық қызметі. Белок құрылымымен қызметінің өзара байланысы. Мутациялар, олардың белоктың құрылымы мен қызметіне әсері. Гемоглобин: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Иммуноглобулиндер: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Альбуминдер: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Амин қышқылы мен белоктардың катаболизмі мен биосинтезі.

Ферменттер. Ферменттердің құрылымы мен қасиеттері. Кофакторлар, коферменттер. Ферменттердің активті орталығы, әсер ету механизмі.

Ферменттік реакциялардың кинетикасы. Ферменттік активтілігінің субстрат және ферменттің концентрациясынан тәуелдігі. Ферменттік активтілігіне температура, рН, ортанын құрамының әсері. Химиялық реакцияларының кинетикасы. Михаэлис-Ментен тендеуы. Михаэлис-Ментен константасы. Лайнуивер-Берк тендеуы. Ферменттердің тежелуі. Ферменттердің тежегіштері. Бәсекелес және бәсекелес емес тежегіштер. Изоферменттер. Мультиферменттік комплестері. Ферменттерді топтастыру.

Жануарлар, өсімдіктер мен микробтық ферменттер, олардың ерекшелігі. Ферменттердің қимылсыздандруы. Биотехнология өндірістерінде ферменттерді пайдалану. Инженериялық энзимология, оның биотехнология үшін манызы.

4 Тақырып. НУКЛЕИН ІЫШІЫЛДАРЫ. БЕЛОК БИОСИНТЕЗІ

Нуклеин қышқылдары, химиялық құрамы. Пуриндік және пириминдік негіздері, нуклеозидтер, нуклеотидтер, олардың құрылымы және қасиетері. Нуклеотидтердің организмдегі биологиялық қызметі.

ДНҚ, РНҚ. Нуклеин қышқылдарының қасиетері, ерекшелігі. ДНҚ молекуласының құрылысы: бірінші, екінші реттік құрылымы. Чаргафф за”дылығы. ДНҚ молекуласының қос қабат спираль құрылымының биологиялық мағынасы. ДНҚ-ның репликация мен репарациясы.

РНҚ. РНҚ-ның тұрлері: иРНҚ, тРНҚ, рРНҚ. РНҚ молекуласының құрылысы: бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымы. РНҚ-ның қасиетері, биологиялық қызметті.

Белок биосинтезі, негізгі кезеңдері. Белок биосинтезіндегі ДНҚ және РНҚ қызметі. Рибосома, құрылымы, клеткадағы қызметі. Генетиқалық код. Геном, ген, кодон. Транскрипция, трансляция. Белоктық инженерияның негізгі принциптері.

5 Тақырып. ЛИПИДТЕР

Липидтер. Липидтердің жалпы қасиеттері. Липидтердің биологиялық қызметі. Липидтердің топтастыруы, атауы. Жоғары май карбон қышқылдар – сабынданатың липидтердің компонентері. Сабынданатың липидтер: олардың құрылымы, қасиеттері: фосфолипидтер, бейтарап майлар, сфинголипидтер, гликолипидтер. Сабынданбайтың липидтер: стероидтер және терпендер. Стероидтардың негізгі өкілдері: холестерин, өт қышқылдары, олардың құрылымдары, қасиеттері, организмдегі қызметі. Терпендер: негізгі өкілдері, құрылымы, қасиеттері. Терпендердің қызметтері. Липидтердің алмасуы. Май қышқылдарының катаболизм мен биосинтезі. Май қышқылдарының тотығу жолы. Триацилглицерин, холестериннің биологиялық синтезі және катаболизмі. Жануарлардың, өсімдектердің, микробтардың манызды липидтердің өкілдері. Май қышқылдардың биологиялық активті туындылары. Простагладиндер, құрылымы, синтезі, биологиялық қызметі.6 Тақырып. ВИТАМИНДЕР. ГОРМОНДАР.

Витаминдер, құрылысы, қасиеттері, клеткадағы биологиялық қызметі. Витаминдердің топтастыруы. Суда ерийтін витаминдер. Олардың өкілдері: тиамин, аскорбин қышқылы, В тобының витаминдері. Витаминдердің кофермент реттінде қызметі. Майда ерийтін витаминдер. А, Е, К, D топтардың витаминдері.

Гормондар, олардың құрылымы, қасиеттері, организмдегі биологиялық қызметі, Гормондардың топтастыруы. Өсімдектердің және жануарлардың гормондары. Стероидтық гормондар. Белок-пептидтық гормондар, олардың өкілдері. Инсулин, құрылымы, қасиеті, организмдегі қызметі, биологиялық синтезі. Гормондар - амин қышқылдарының туындылары. Тироксин, трийодтиронин, адреналин. Гормон әсерінің механизмдері.

7 Тақырып. ЗАТ АЛМАСУ

Зат алмасу, жалпы зандылығы. Анаболизм мен катаболизм, олардың өзара байланысы. Гликолиз. Лимон қышқылының циклы, оның биологиялық мағынасы, аминқышқылдардың биосинтезімен байланысы. Тотыға фосфорлану. Метаболизм процестерін реттеу жалпы принциптері. Зат алмасуының биохимиялық жұйелерінің өзара байланысы.

Клетканың биоэнергетикасы. Митохондриялар мен хлоропластар, олардың құрылымы, қызметтері. АТФ, клеткадағы қызметі. Биологиялық тотығу. Тыныстану тізбегі, оның қызметі. Тыныстану тізбегінің ферменттік жұйелері.
3.3 САРАМАНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1 Тақырып. КІРІСПЕ

1.Биохимия пән.

2.Биохимияның даму тарихи, мақсаты, міндеті басқа биологиялық ғылымдарымен байланысы.

3.Биохимиялық зерттеулерінің объектері.

4.Статикалық және динамикалық биохимия.

5. Қазіргі замаңғы биохимияның жалпы проблемалары.2 Тақырып. КӨМІРСУЛАР

1.Көмірсулардың топтастыруымен атаулары.

2. Көмірсулардың құрылымы мен қасиеттері, өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер клеткаларындағы қызметті. Көмірсулардың стериоизомериясы. Көмірсулар изомерияның турлері.

3. Моносахаридтер, олардың туындылары. Гексозалар, пентозалар, олардың құрылымы, қасиетері.

4.Дисахаридтер, олардың құрылымы, қасиетері. Тотықсызданатын және тотықсызданбайтын дисахаридтер.

5. Полисахаридтер. Олардын өкілдері (гликоген, крахмал, целлюлоза), құрамы, құрылысы, қасиеттері, организмде атқаратын биологиялық қызметі. Углеводтардың алмасуы. Глюкозаның көзі және айналу жолдары.

6. Глюконеогенез. Гликогеннің синтезі. Организмдегі көмірсуларының өзара айналуы.

7. Көмірсулар биотехнологиялық өндіріс үшін манызды шикі зат.3 Тақырып. БЕЛОКТАР. ФЕРМЕНТТЕР

1.Белок молекуласының құрамы.

2.Аминқышқылдар, олардың құрылымы. Аминқышқылдарды топтастыру. Аминқышқылдардың физико-химиялық, химиялық, қышқылдық-негіздік (амфотерлік) қасиетері. Амин қышқылдарының биологиялық қызметі. Ауыстырылатын және ауыстырылмайтын амин қышқылдары.

3.Белок молекуласының құрылысы. Пептидтік байланыс, оның сипаттамалары. Белок молекуласының құрылысының денгейлері: бірінші, екінші, үшінші және төртінші реттік құрылымы. Домендер. Белоктарды топтастыру. Фибриллярлы және глобулярлы белоктар. Карапайым және құрделі белоктар. Әр топқа кіретін белоктар құрылымының ерекшелігі, мысалдар. Белоктардың қышқылдық-негіздік қасиетері. Белоктардың көппішінділігі. Белоктардың тұр өзгеріс ерекшелігі.

4.Белоктардың биологиялық қызметі. Белок құрылымымен қызметінің өзара байланысы. Мутациялар, олардың белоктың құрылымы мен қызметіне әсері. Гемоглобин: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Иммуноглобулиндер: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Альбуминдер: құрылымы, қасиеттері, қызметі. Амин қышқылы мен белоктардың катаболизмі мен биосинтезі.

5.Ферменттер. Ферменттердің құрылымы мен қасиеттері. Кофакторлар, коферменттер. Ферменттердің активті орталығы, әсер ету механизмі.

Ферменттік реакциялардың кинетикасы. Ферменттік активтілігінің субстрат және ферменттің концентрациясынан тәуелдігі. Ферменттік активтілігіне температура, рН, ортанын құрамының әсері. Химиялық реакцияларының кинетикасы. Михаэлис-Ментен тендеуы. Михаэлис-Ментен константасы. Лайнуивер-Берк тендеуы. Ферменттердің тежелуі. Ферменттердің тежегіштері. Бәсекелес және бәсекелес емес тежегіштер. Изоферменттер. Мультиферменттік комплестері. Ферменттерді топтастыру.

6.Жануарлар, өсімдіктер мен микробтық ферменттер, олардың ерекшелігі. Ферменттердің қимылсыздандруы. Биотехнология өндірістерінде ферменттерді пайдалану. Инженериялық энзимология, оның биотехнология үшін манызы.4 Тақырып. НУКЛЕИН ІЫШІЫЛДАРЫ. БЕЛОК БИОСИНТЕЗІ

1.Нуклеин қышқылдары, химиялық құрамы. Пуриндік және пириминдік негіздері, нуклеозидтер, нуклеотидтер, олардың құрылымы және қасиетері. Нуклеотидтердің организмдегі биологиялық қызметі.

2.ДНҚ, РНҚ. Нуклеин қышқылдарының қасиетері, ерекшелігі. ДНҚ молекуласының құрылысы: бірінші, екінші реттік құрылымы. Чаргафф за”дылығы. ДНҚ молекуласының қос қабат спираль құрылымының биологиялық мағынасы. ДНҚ-ның репликация мен репарациясы.

3.РНҚ. РНҚ-ның тұрлері: иРНҚ, тРНҚ, рРНҚ. РНҚ молекуласының құрылысы: бірінші, екінші, үшінші реттік құрылымы. РНҚ-ның қасиетері, биологиялық қызметті.

4.Белок биосинтезі, негізгі кезеңдері. Белок биосинтезіндегі ДНҚ және РНҚ қызметі. Рибосома, құрылымы, клеткадағы қызметі.

5.Генетиқалық код. Геном, ген, кодон. Транскрипция, трансляция. Белоктық инженерияның негізгі принциптері.5 Тақырып. ЛИПИДТЕР

1.Липидтер. Липидтердің жалпы қасиеттері. Липидтердің биологиялық қызметі. Липидтердің топтастыруы, атауы.

2.Жоғары май карбон қышқылдар – сабынданатың липидтердің компонентері.

3.Сабынданатың липидтер: олардың құрылымы, қасиеттері: фосфолипидтер, бейтарап майлар, сфинголипидтер, гликолипидтер.

4.Сабынданбайтың липидтер: стероидтер және терпендер. Стероидтардың негізгі өкілдері: холестерин, өт қышқылдары, олардың құрылымдары, қасиеттері, организмдегі қызметі.

5.Терпендер: негізгі өкілдері, құрылымы, қасиеттері. Терпендердің қызметтері. Липидтердің алмасуы. Май қышқылдарының катаболизм мен биосинтезі. Май қышқылдарының тотығу жолы. Триацилглицерин, холестериннің биологиялық синтезі және катаболизмі.

6.Жануарлардың, өсімдектердің, микробтардың манызды липидтердің өкілдері. Май қышқылдардың биологиялық активті туындылары. Простагладиндер, құрылымы, синтезі, биологиялық қызметі.

6 Тақырып. ВИТАМИНДЕР. ГОРМОНДАР.

1. Витаминдер, құрылысы, қасиеттері, клеткадағы биологиялық қызметі. Витаминдердің топтастыруы.

2. Суда ерийтін витаминдер. Олардың өкілдері: тиамин, аскорбин қышқылы, В тобының витаминдері. Витаминдердің кофермент реттінде қызметі.

3. Майда ерийтін витаминдер. А, Е, К, D топтардың витаминдері.

4. Гормондар, олардың құрылымы, қасиеттері, организмдегі биологиялық қызметі, Гормондардың топтастыруы. Өсімдектердің және жануарлардың гормондары.

5. Стероидтық гормондар. Белок-пептидтық гормондар, олардың өкілдері. Инсулин, құрылымы, қасиеті, организмдегі қызметі, биологиялық синтезі. Гормондар - амин қышқылдарының туындылары. Тироксин, трийодтиронин, адреналин. Гормон әсерінің механизмдері.7 Тақырып. ЗАТ АЛМАСУ

1.Зат алмасу, жалпы зандылығы.

2. Анаболизм мен катаболизм, олардың өзара байланысы.

3. Гликолиз.

4.Лимон қышқылының циклы, оның биологиялық мағынасы, аминқышқылдардың биосинтезімен байланысы.

5.Тотыға фосфорлану. Метаболизм процестерін реттеу жалпы принциптері. Зат алмасуының биохимиялық жұйелерінің өзара байланысы.

6. Клетканың биоэнергетикасы. Митохондриялар мен хлоропластар, олардың құрылымы, қызметтері.

7. АТФ, клеткадағы қызметі. Биологиялық тотығу. Тыныстану тізбегі, оның қызметі. Тыныстану тізбегінің ферменттік жұйелері.


3.4 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

1. Көмірсулар: қарапайым көмірсуларды, дисахаридтерді, полисахаридтерді тенестіруі. Көмірсулар қасиеттерін зерттеу. Биологиялық материалар құрамындағы глюкозаны сандық анықтау.

2. Липидтер, олардың құрылымын, зерттеу Майлардың физико-химиялық қасиеттерін зерттеу (ерігіштігі, эмульдеуы). Липидтердің май саны (қышқыл саны, сабындану саны) анықтау.

3. Аминқышқылдар, белоктар. Белоктармен аминқышқылдарды анықтайтын реакциялар (белоктармен аминқышқылдарды анықтайтың сапалық реакциялар). Биологиялық зат құрамында белоктардың сандық мөлшерін әртұрлі әдістер пайдаланып анықтау. Белоктарды тұңбаға шөгу. Белоктарды бөліп алу және тазалау.


3.5 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1


Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

0,5*22,5=11,25

2


Сарамандық және зертханалық сабаққа дайындық
Сабаққа қатысу

0,5*22,5=11,25

3

Үй жұмысына дайындық
Ауызша

33,75

4

Ғылыми жұмыстарына дайындық, рефераттарды қорғау
Жазбаша

25,75

5

Бақылау іс шараларға дайындық
МБ 1, МБ 2,.

2*4=8

Барлығы

90

Мамандықтың оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10


жоспарынан көшірме


050701 Биотехнология мамандығының оқу жұмыстық жоспарынан көшірме


Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттің оқу жұмысының сағат көлемі

Сағаттарды курс және семестр бойынша бөлуі
экз.

зач.

Кп.

Кр.

РГР

кон

раб


барлығы

Дәріс

пр.

зерт

Сөж

Дәріс

пр.

зерт

Сөж

барл

ауд.

Сөж

Оқу түрі күндізгі

2
135

45

90

1 семестр

2 семестр
22,5

15

15

(7,5)


90

Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. З.Сеитов. Биологиялық химия. 1992.

 2. И.В.Березин, Ю.В.Савин. Основы биохимии. 1990. Т. 1.

 3. Д.Г.Кнорре, С.Д.Мызина. Биологическая химия. М. Высшая школа. 2002.

 4. А.Ленинджер. Биохимия. М. Мир. 1981, т. 1-3.

 5. А.Уайт и др. Основы биохимии. М. Мир. 1981. Т.1-3

 6. Д.Мецлер. Биохимия. 1980. Т. 1-3.

 7. Л.Страйер. Биохимия. 1985. Т. 1-3.

 8. А.А. Анисимов Основы биохимии. Москва, Высшая школа, 1986.

 9. З.С.Сеитов. Биохимия. Алматы, Агроуниверситет, 2000.

 10. Д. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. Биохимия человека, Москва, Мир,1993.

 11. Я.Мусил, О.Новакова, К.Кунц. Современная биохимия в схемах. Москва.

Қосымша:

 1. Е.М. Попов, В.В.Демин, Шибанова Е.Д. Проблема белка. Т. 1-5. М. Наука. 1996.

 2. А.Я.Молекулярная иммунология. Москва, 1985.

 3. В.И.Добрынина. Биологическая химия, 1976.

 4. Диксон, Уэб. Ферменты. М.Мир. 1975.

 5. П.Фридрих. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы. М. Мир. 1986.

 6. Б.Уильямс, К. Уилсон. Методы практической биохимии, Москва, Мир, 1978.

 7. Г.А.Соловьев. Руководство для малого практикума по биохимии животных. Москва, МГУ, 1979.

 8. Д.К.Шапиро. Практикум по биологической химии. Минск, Высшая школа, 1972.

 9. О.Д.Кушманова, Г.М. Ивченко. Руководство к практическим занятиям по биологической химии. Москва, Медицина, 1974.

 10. Е.А.Строев. Практикум по биологической химии. Москва, Высшая школа, 1986.

 11. В.Б. Розен. Основы эндокринологии. М., Высшая школа, 1984.

 12. Под ред. С.Е.Северина, Г.А.Соловьевой. Практикум по биохимии. Москва, МГУ. 1989.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет