Исследование документов Құжаттар дегеніміз не? Құжаттардың сот-техникалық сараптамасын тағайындаудың ерекшеліктеріжүктеу 59.32 Kb.
Дата21.04.2018
өлшемі59.32 Kb.


1.2 «Судебно-техническое исследование документов»

 1. Құжаттар дегеніміз не? Құжаттардың сот-техникалық сараптамасын тағайындаудың ерекшеліктері.

 2. Қолтаңбаны техникалық-криминалистикалық зерттеу әдістемесі.

 3. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық сараптамасының пәні, объектілері мен міндеттері.

 4. Өртелген құжаттардағы мәтіндерді қалпына келтіру әдістемесі.

 5. Электронды жады бар бақылау-кассалық машинасы, чектердің бейнелерінде кескінделетін диагностикалық белгілер.

 6. Зақымдалған құжаттарды зерттеу.

 7. Құжаттардың техникалық-криминалистикалық сараптамасы әдістерінің жіктемесі.

 8. Тұтасты бөліктері бойынша анықтау мақсатындағы зерттеу әдістемесі.

 9. Баспаның полиграфиялық тәсілдерінің түрлері және олардың баспа-таңбаларында бейнеленіп қалатын диагностикалық белгілері.

 10. Бастапқы мазмұны өзгертілген құжаттарды диагностикалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері. Особенности методики диагностического исследования документов с измененным первоначальным содержанием.

 11. Мәтіннің өңдегіш заттың көмегімен өзгертілгенін дәлелдейтін белгілер. Признаки, свидетельствующие об изменении текста с помощью травящего вещества.

 12. Жаншылған боялмаған жіңішке сызықтардан пайда болған мәтіндерді зерттеу әдістемесі. Методика исследования текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.

 13. Мәтінде пайда болатын жазу машинкаларының жалпы және жеке белгілері. Общие и частные признаки пишущих машин, образующиеся в текстах.

 14. Куәландырғыш баспа нысандарын (мөрлерді, мөртаңбаларды) диагностикалық зерттеу әдістемесі. Методика диагностических исследований удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).

 15. Репрография ұғымы және түрлері, олардың диагностикалық белгілері. Понятие и виды репрографии, их диагностические признаки.

 16. Құжаттар фрагменттерін орындаудың тізбектілігін қиып өтетін жіңішке сызықтар бойынша анықтау. Установление последовательности выполнения фрагментов документов по пересекающимся штрихам.

 17. Баспаның арнайы түрлері (трафареттік баспа, иристік баспа, орловтық баспа). Специальные виды печати (трафаретная печать, ирисовая печать, орловская печать).

 18. Үстіне төгілген және үстінен сызылған мәтіндердің мазмұнын анықтау. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов.

 19. Қолтаңбаларды техникалық құралдар мен тәсілдерді қолдану арқылы орындаудың әдістері, оларды сипаттайтын белгілер. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, признаки их характеризующие.

 20. Құжаттың жеке бөліктерін ауыстыру әдістері және оларды анықтау әдістемесі. Способы замены отдельных частей документа и методика их установления.

 21. Куәландырғыш баспа нысандарының (мөрлер, мөртабандар, факсимиле) бедерлеріндегі жалпы және жеке белгілер. Общие и частные признаки в оттисках удостоверительных печатных форм (печатей, штампов, факсимиле).

 22. Қосып жазу, қосып сурет салу және қосып басу жолымен өзгертілген мәтіндерді зерттеу. Исследование текстов, измененных путем дописки, дорисовки и допечатки.

 23. Мөрлердің бедерлеріндегі бейнелерді қолдан жасау әдістері мн олардың белгілері. Способы подделки изображений оттисков печатей (штампов) и их признаки.

 24. Акциз маркілерінің қорғаныш элементтерін зерттеу. Исследование защитных элементов акцизных марок.

 25. Факсимилені пайдалану арқылы алынған қолтаңбалар кескіндерінің белгілері. Признаки изображений подписей, полученных с использованием факсимиле.

 26. Алдын ала техникалық дайындықпен және көшіргіш-көбейткіш құралдарды пайдалану арқылы орындалған қолтаңбаларды сот-сараптамалық зерттеу әдістемесі. Методика судебно-экспертного исследования подписей, выполненных с предварительной технической подготовкой и с использованием копировально-множительных средств.

 27. Жіңішке сызықты жазудың материалдарын зерттеу. Исследование материалов письма в штрихах.

 28. Жоғары температураның әсеріне ұшыраған (өртеп жіберілген) құжаттардағы мәтіндерді анықтау. Выявление текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры (сожженных).

 29. Мөрлердің түрлері (биік мөр, терең мөр, жайпақ мөр). Виды печатей (высокая печать, глубокая печать, плоская печать).

 30. Голографиялық қорғаныш зат белгілерінің (этикеткалардың) түпнұсқалығын анықтау. Установление подлинности голографической защитных этикеток.

 31. Қағазды криминалистикалық зерттеу. Криминалистическое исследование бумаги.

 32. Құжаттардың үстіне төгілген, боямаланған және үстінен сызылған реквизиттерін айқындау әдістемесі. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов.

 33. ҚТКС объектілерін зерттеудің адсорбциялық-люминесценттік әдісі, оны сараптамалық тәжірибеде қолданудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері. Адсорбционно-люминесцентный метод исследования объектов ТКЭД: сущность, возможности и особенности его применения в экспертной практике.

 34. Жыртылған, мыжылған және зақымдалған құжаттарды зерттеу әдістемесі. Методика исследования разорванных, измятых и поврежденных документов.

 35. ҚТКС объектілерін зерттеудің диффузиялық-көбейткіштік әдісі, маңызы, оны сараптамалық тәжірибеде қолданудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері. Диффузно-копировальный метод исследования объектов ТКЭД: сущность, возможности и особенности его применения в экспертной практике.

 36. Бүтінді бөліктері бойынша анықтау мақсатындағы зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері. Особенности методики исследования с целью установления целого по частям.

 37. Құжаттардың реквизиттері: ұғымы, түрлері және оларды түсірудің тәсілдері. Реквизиты документов: понятие, виды и способы их нанесения.

 38. Қырып тазарту және оның белгілері. Қырып тазартылған мәтіндердің мазмұнын анықтау әдістемесі. Подчистка и ее признаки. Методика установления содержания подчищенных текстов.

 39. Сыздықтаған ағыс баспа тәсілімен орындалған мәтіннің жіңішке сызықтарының морфологиялық белгілері. Сыздықтаған ағыс принтерін қолдану арқылы орындалған мәтіндердің салыстырмалы түрде ескілігін анықтаудағы ҚТКС мүмкіндіктері. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного способом струйной печати. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности выполнения текстов с использованием струйных принтеров.

 40. Куәландырғыш баспа нысандарын (мөрлерді, мөртабандарды) сәйкестендіру әдістемесі. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).

 41. Жазудың материалдары: ұғымы, жіктелуі, диагностикалық қасиеттері (сипаттамалары). Материалы письма: понятие, классификации, диагностические свойства (характеристики).

 42. Қолдан жасаудан қорғаныш элементтермен жабдықталған құжаттарды зерттеу әдістемесі. Методика исследования документов, снабженных элементами защиты от подделки.

 43. Ультракүлгін және инфрақызыл сәулелермен шағылдырылған құжаттарды зерттеу әдістері: маңызы, оларды қолдану арқылы шешілетін міндеттер. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах и отраженных инфракрасных лучах: сущность, задачи решаемые с их использованием.

 44. Қолдан жасаудан қорғаныш құралдарымен жабдықталған құжаттарды дайындау тәсілін анықтаудың әдістемесі. Методика установления способа изготовления документов, снабженных средствами защиты от подделки.

 45. Құжаттардың реквизиттерін (негізгі құрамдарын) құрайтын жіңішке сызықтардың морфологиялық белгілері. Морфологические признаки штрихов, образующих (составляющих) реквизиты документов.

 46. Құжаттардың бланкілерін зерттеу әдістемесі. Методика исследования бланков документов

 47. Заманауи таңба басушы құрылғылардың жіктелуі, олардың топтық белгілері. Классификация современных знакопечатающих устройств, их групповые признаки.

 48. Жазу машиналарын сәйкестендіру әдістемесі. Методика идентификации пишущих машин.

 49. Мөрлердің бедерлерін (мөртабандарды) қолдан жасау тәсілдері және олардың белгілері. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.

 50. Электрофотографиялық құрылғыда орындалған мәтіндердің жіңішке сызықтарының морфологиялық белгілері. Лазерлік принтерлердің көмегімен орындалған мәтіндерді сәйкестендірушілік зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного на электрофотографическом устройстве. Особенности методики идентификационного исследования текстов, выполненных с использованием лазерных принтеров.

 51. Мөрлерді жасаудың заманауи технологиясы, олардың бедерлерде бейнеленетін белгілері. Современные технологии изготовления печатей, их признаки, отображающиеся в оттисках.

 52. Өздігінен терілетін баспаларды сәйкестендіру әдістемесінің ерекшеліктері. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.

 53. Қорғалған полиграфиялық өнім техникалық-криминалистикалық объекті ретінде. Защищенная полиграфическая продукция как объект технико- криминалистического исследования.

 54. Өшіп қалған мәтіндердің мазмұның қалпына келтіру. Восстановление содержания угасших текстов.

©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет