Гематология 30 тест с±ра›тарыДата12.03.2017
өлшемі427.71 Kb.
Гематология 30 тест с±ра›тары
~ 7 жасар ›ызда ЖРВИ-мен ауыр“анынан 3 апта йткеннен кейін м±рнынан ›ан кету, кеудесінде жЩне ая›-›олдарында кйгерулер пайда болды. Жалпы ›ан анализінде тромбоциттер деЈгейі 20х109/л-ге дейін тймендеді. Миелограммада тромбоциттер отшнуровка ай›ын, ИТП диагнозы ›ойылды. ЕЈ тиімді емдеу тактикасы:

| Аминокапрон ›ыш›ылы, адроксон, дицинон, преднизолон

| Аминокапрон ›ыш›ылы, гепарин, курантил, андроксон, аспирин

| Аминокапрон ›ыш›ылы, адроксон, аспирин

| Гепарин, курантил, димедрол

| Тромбоконцентрат ›±ю

~ 6 жасар бала тері жамыл“ысы мен шырышты ›абаттардыЈ сар“ышты“ына ша“ымданады. Шеткері лимфа тЇйіндері, бауыр ±л“айма“ан. Кйкбауыр ›абыр“а до“асынан +3см. љан анализдерінде: эритроциттер-3,1х1012/л, гемоглобин-96г/л, ретикулоциттер - 5,7%, тромбоциттер-288х109/л, лейкоциттер -6,4х109/л, ЭТЖ -10мм/са“. ЭритроциттердіЈ орташа диаметрі

- 4,6 мкм (46%), 5,7 (38%), 6,4-16%. Биохимиялы› ›ан анализінде: жалпы билирубин – 47 мкмоль/л, тікелей емес - 37 мкмоль/л, тікелей - 10 мкмоль/л. АЛТ-0,32 ммоль/л, АСТ- 0,17 ммоль/л.

Тйменде келтірілген ал“аш›ы диагноздардыЈ ›айсысы болуы мЇмкін?

| Минковского-Шоффар анемиясы

| Жедел лейкоз

| Созылмалы лейкоз

| Верльгоф ауруы

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

~ 5 жасар бала Щлсіздік, боз“ылтты›, дене ›ызуыныЈ 39°С жо“арылауы мен ж±тын“анда ауырсыну“а ша“ымданып келді. Жа“дайы ай›ын геморрагиялы› синдром“а байланысты ауыр: петехиялар, экхимоздар, м±рыннан ›ан кету.

Ауыз ›уысыныЈ шырышты ›абатында афтозды стоматит белгілері бай›алады. Жалпы ›ан анализінде - анемия, лейкопения, бірен саран тромбоциттер, лимфоцитоз. Миелограммада: эритроидты йсінді, гранулоцитарлы тарыл“ан, лимфоциттер 28,5%, миелокариоциттер 25 000, мегакариоциттер аны›талмады.

Тйменде келтірілген ал“аш›ы диагноздардыЈ ›айсысы болуы мЇмкін?

| Апластическалы› анемия

| Тромбоцитопениялы› пурпура

| Жедел лимфобласты лейкоз

| Жедел миелобласты лейкоз

| Минковского-Шоффар анемиясы

~ 10 жасар бала 2 апта бойына Щлсіздік, енжарлы›, тЩбетініЈ тймендеуі, дене ›ызуыныЈ жо“арылауы, ая›-›олдарыныЈ ауырсынуына ша“ымданып келді. Объективті: барлы› топта“ы шеткері лимфа тЇйіндерініЈ 0,5-1,0 см-ге ±л“аюы. Гиперпластикалы› синдром: бауыр +4см, кйкбауыр +8см ›абыр“а до“асынан. Жалпы ›ан анализінде: гемоглобин - 104г/л, тромбоциттер 143*109/л, лейкоциттер 178*109/л, бласттар -12%, промиелоциттер -15%, миелоциттер -12%, метамиелоциттер -17%, жас -15%, тая›ша ядролы - 5%, сегмент ядролы - 21%, эозинофилдер - 3%, лимфациттер - 10%, ЭТЖ-35 мм/са“.

Тйменде келтірілген ал“аш›ы диагноздардыЈ ›айсысы болуы мЇмкін?

| Созылмалы миелобластный лейкоз

| Жедел лейкоз

| Апластикалы› анемия

| Геморрагиялы› васкулит

| Идиопатичеялы› тромбоцитопениялы› пурпура

~ Гемофилия А диагнозы бар 6 жасар бала“а жедел аппендицит диагнозы ›ойылды. Хирургиялы› ем ›ажет.

Тйменде келтірілген тактикалардыЈ ›айсысы операция жасау“а дайынды› ретінде пайдаланылады?

| Операция“а дейін жЩне операциядан кейін криопреципитат енгізу

| Операция“а дейін жЩне операциядан кейін пенициллин енгізу

| Операция“а дейін жЩне операциядан тромбоконцентраткейін енгізу

| Операция“а дейін жЩне операциядан кейін гепарин+курантил енгізу

| Операция“а дейін жЩне операциядан кейін м±здатыл“ан сарысу енгізу.

~ Бала 3 жасар. Жедел респираторлы аурудан кейін денесінде кйгерулер, петехиялар, м±рнынан жЩне иегінен ›ан кету бай›ала бастады. Жалпы ›ан анализінде: эритроциттер - 4,6х1012/л, гемоглобин- 130 г/л, т/к - 0,9, лейкоциттер -7,4х109/л, тромбоциттер - 50х109/л, ЭТЖ - 5 мм/ч.

Тйменде келтірілген зерттеулердіЈ ›айсысы диагноз ›оюда кйп мЩліметті болып келеді?

| Тромбоциттер санын аны›тау

| Миелограмма

| Коагулограмма

| Тромбоцитов функциясы

| љан а“у уа›ыты

~ ЖРВИ-мен ауыр“ан 7 айлы› баланы ›арауда айма›ты› педиатр тері ›абатыныЈ боз“ылтты“ын бай›ады. Бауыры мен кйкбауыры ±л“айма“ан. Жалпы ›ан анализінде: Hb – 96 г/л, эритроциттер – 3,2 * 1012/л, т/к – 0,8; ай›ын полихроматофилия, анизоцитоз. Балада анемияныЈ ›ай тЇрі болуы мЇмкін?

| Теміртапшылы›ты

| Витаминтапшылы›ты

| А›уызтапшылы›ты

| Гемолитикалы›

| Апластикалы›

~ 7 жасар балада ЖРВИ-мен ауыр“анынан 3 апта йткеннен кейін м±рнынан ›ан кету, кеудесінде жЩне ая›-›олдарында кйгерулер пайда болды. Жалпы ›ан анализінде тромбоциттер деЈгейі 20х109/л-ге дейін тймендеді. Миелограммада тромбоциттер отшнуровка ай›ын. СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

| Жедел лейкоз

| Апластикалы› анемия

| Гемофилия

| Геморрагиялы› васкулит

~ 8 жасар М, бйлімшеге м±рыннан ›ан кетумен келіп тЇсті. Анамнезінде 2 апта б±рын ЖРВИ-мен ауыр“ан. љара“анда бетінде, мойны мен ›олдарында кйлемі мен пайда бол“ан уа›ыты ЩртЇрлі, экхимоз тЇріндегі геморрагиялы› синдром. М±рын ›уысында ›ан сіЈЈген тампондар. шеткері лимфа тЇйіндері ±л“айма“ан. Гепатоспленомегалия бай›алмайды. ЖљА: Hb – 101 г/л, эритроциттер – 3,2х1012/л, тромбоциттер – 12х109/л, лейкоциттер – 6,4х109/л, т/я – 2%, с/я – 59%, э – 3%, л – 28%, м – 8%, ЭТЖ – 5 мм/са“. ИТП диагнозы ›ойылды. Гормональды терапия алдында сіз ›андай ›осымша зерттеу жЇргізесіз?

| миелограмма

| трепанобиопсия

| коагулограмма

| агрегатограмма

| биохимиялы› ›ан анализі

~ 10 жасар ›ызда ЖРВИ-мен ауыр“аннан 3 апта йткеннен кейін ›ан кетудіЈ петехиальды-да›ты типіндегі геморрагиялы› синдром пайда болды: м±рыннан ›ан кету, денедегі кйгерулер. ЖљА: Hb – 98 г/л, эритроциттер – 3,0х1012/л, тромбоциттер – 18х109/л, лейкоциттер – 7,2х109/л, т/я – 2%, с/я – 60%, э – 5%, л – 26%, м – 7%, ЭТЖ – 5 мм/са“. Миелограммада : сЇйек кемігі жасушалы, полиморфты, бластты клеткалар – 2%, нейтрофильді йсінді – 62%, эозинофильді йсінді – 4%, лимфоциттер – 5%, эритроидты йсінді– 27%, мегакариоциттер –120 миелокариоцитке 1-еу , тромбоциттер байданысы б±зылма“ан.

љандай диагноз ›оясыз?

| идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

| геморрагиялы› васкулит

| гемофилия

| лейкоз

| апластикалы› анемия

~ ЖРВИ-мен ауыр“ан 9 айлы› баланы ›арауда айма›ты› педиатр тері ›абатыныЈ боз“ылтты“ын бай›ады. Бауыры мен кйкбауыры ±л“айма“ан. Жалпы ›ан анализінде: Hb – 95 г/л, эритроциттер – 3,3 * 1012/л, т/к – 0,8; ай›ын полихроматофилия, анизоцитоз, микроцитоз. Биохимиялы› ›ан анализінде: сарысулы› темір деЈгейі 5,0 ммоль/л, ОЖСС – 85 мкмоль/л, ферритин – 4 мкг/л, НТЖ – 13%.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Теміртапшылы›ты анемия

| Витаминтапшылы›ты анемия

| Гипохромды анемия

| Гемолитикалы› анемия

| Апластикалы› анемия

~ 5 жасар балада ЖРВИ-мен ауыр“анынан 3 апта йткеннен кейін м±рнынан ›ан кету, кеудесінде жЩне ая›-›олдарында кйгерулер пайда болды. Жалпы ›ан анализінде тромбоциттер деЈгейі 20х109/л-ге дейін тймендеді. Миелограммада тромбоциттер отшнуровка ай›ын. ИТП, тромбоцитопениялы› пурпура, ыл“алды формасы, жедел а“ымды диагнозы ›ойылды. СіздіЈ емдеу тактикаЈыз:

| Аминокапрон ›ыш›ылы, адроксон, дицинон, преднизолон

| Аминокапрон ›ыш›ылы, ±ю факторларын ›±ю

| Аминокапрон ›ыш›ылы, адроксон, аспирин

| Гепарин, курантил, антигистаминді препараттар

| Тромбоконцентрат ›±ю

~ 2 жасар балада дене ›ызуыны£ фебрильді де£гейге дейін жо“арылауы бай›алады. Объективті ›арауда барлы› топта“ы лимфа т¯йіндеріні£ ±л“аюы, ай›ын гепатоспленомегалия. ЖšА: эритроциттер – 2,2х1012/л, Hb – 69 г/л, лейкоциттер – 28х109/л, тромбоциттер – 60х109/л, ЭТЖ – 49 мм/са“, лейкограммада – лимфоциттер 41%, сегментоядролы нейтрофилдер – 9%, бластты жасушалар – 50%. Сіз ›ай диагнозды болжамдайсыз?

| Жедел лимфобластты лейкоз

| Апластикалы› анемия

| Созылмалы миелолейкоз

| Лимфогранулематоз

| Жедел миелобластты лейкоз

~ 11 жасар М, бéлімшеге м±рыннан ›ан кетумен келіп т¯сті. Анамнезінде 2 апта б±рын ЖРВИ-мен ауыр“ан. љара“анда бетінде жЩне мойнында кйлемі мен пайда бол“ан уа›ыты ЩртЇрлі, экхимоз тЇріндегі геморрагиялы› синдром, ›олдарында- петехиальды элементтер. М±рын ›уысында ›ан сіЈЈген тампондар. шеткері лимфа тЇйіндері ±л“айма“ан. Гепатоспленомегалия бай›алмайды. ЖљА: Hb – 101 г/л, эритроциттер – 3,2х1012/л, тромбоциттер – 12х109/л, лейкоциттер – 6,4х109/л, т/я – 2%, с/я – 59%, э – 3%, л – 28%, м – 8%, ЭТЖ – 5 мм/са“.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

| Геморрагиялы› васкулит

| Гемофилия

| Гланцман тромбастениясы

| Апластикалы› анемия

~9жасар М, стационарда «Геморрагиялы› васкулит, тері-буынды›-абдоминальды формасы, жедел а“ымды, белсенділігі III дЩрежелі» диагнозымен жатыр. Бала“а тйменде келтірілген емніЈ ›айсысын та“айында“ан тиімді?

| Тйсектік режим, диета, гепарин, дезагреганттар, преднизолон

| Тйсектік режим, диета, трасилол

| Тйсектік режим, диета, гепарин, фраксипарин

| Тйсектік, диета, гепарин, эритроцитарлы масса

| Тйсектік режим, диета, контрикал

~ Бала 5 жаста. Жа“даййы ауыр. М±рыннан кéп ›ан кеу бай›алады. Боз“ылт. Кеуде мен ая›-›ол терісінде кéптеген полиморфты, полихромды, симметриялы емес геморрагиялы› бéртпелер бар. Пульс 1 мин 100 рет. Кéкбауыр +1,0 см. ЖšА: Hb – 92 г/л, эритроциттер – 2,7х1012/л, лейкоциттер – 4,5х109/л, тромбоциттер – 15х109/л, с - 68, л - 32, ЭТЖ – 18 мм/час, Дьюке бойынша ›ан а“у уа›ыты – 15 мин, ›ан ±ю уа›ыты – 3 минут 40 секунд. Сізді£ диагнозы£ыз?

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура, ыл“алды формасы

| Геморрагиялы› васкулит

| Гланцман тромбастениясы

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура, ›±р“а› формасы

| Гемофилия А

~ Бала 5 жаста. Тері ›абаттарыны£ боз“ылтты“ы туыл“аннан бай›алады. Балалар аруханасына т±маудан кейінгі жа“дайыны£ ауырлауына байланысты келіп т¯сті. šара“анда жалпы жа“дайы орташа ауырлы› дÙрежелі. Тері ›абатыны£ сар“ышты“ы бай›алады. Ішіні£ кéлемі ±л“ай“ан. Бауыры ›абыр“а до“асынан +2,0 см ±л“ай“ан, кéкбауыр кіндік де£геінде. Бас›а а“залары éзгеріссіз. ЖšА: Hb – 75 г/л, эритроциттер – 2,0х1012/л, лейкоциттер – 5,0х109/л, тромбоциттер – 230х109/л, ЭТЖ -12 мм/са“, ретикулоциттер – 25‰. Эритроциттер диаметрі 6,2 μ. Биохимиялы› ›ан анализінде : жалпы билирубин – 60,5 ммоль/л, тікелей емес – 55,5 ммоль/л, тікелей– 5,0 ммоль/л. Сізді£ диагнозы£ыз:

| Т±›ым ›уалайтын сфероцитоз

| Вирусты гепатит «А»

| Жильбер синдромы

| Теміртапшылы›ты анемия

| Апластикалы› анемия

~ Бала Р 10 жаста, бйлімшеге ая“ыныЈ жара›атына байланысты ша“ымданып келді. Объективті: тері ›абаттары боз“ылт-›ыз“ылт, оЈ сан айма“ында“ы гематома. ОЈ шынта› буыныны айма“ыныЈ ±л“аюы, оЈ тізе буыныныЈ контрактурасы. ЖљА: Hb-109 г/л, эр.-3,4х1012 /л, ЦП-0,9, тромбоциттер -250х109 /л, лейк-5,6х109/л, п-6%, с-78%, л-14%, м-2%. Коагулограммада ›ан ±ю уа›ыты 5 мин, ›ан а“у уа›ыты 15 мин, VIII фактор де£гейі 6%.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Гемофилия А

| Бернара-Сулье синдромы

| Гланцман тромбастенияс

| Виллебранд ауруы

| Стюарт ауруы

~ 5 жасар балада вирусты инфекцияны йткізгеннен кейін петехиальды бйртпе, мурыннан ›ан кету тЇріндегі геморрагиялы› синдром пайда болды. ЖљА: Hb-90 г/л, эр.-3,0х1012 /л, т/к-0,9, тромбоциттер-20х109/л, л-4,5х109/л, эоз 3%, с/я-58%, л-37%, м-2%. ЭТЖ - 6 мм/час. Коагулограммада ›ан ±ю уа›ыты 12 мин, ›ан а“у уа›ыты 7 мин, ›ан ±йындысыныЈ ретракциясы бай›алмайды.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

| Бернара-Сулье синдромы

| Апластикалы› анемия

| Жедел лейкоз

| Тромбоцитопатия


~ Бала 2 жаста, тÙбетіні£ тéмендеуіне, дÙм сезуіні£ б±рмалануына (кесек, бор жеу), дене салма“ыны£ тéмендеуіне ша“ымдануда. šара“анда бала тама›тануы нашар, тері ›абаттары боз“ылт, ›±р“а›, шашы ›±р“а›, тіл емізікшелері тегістелген. Бала жылауы›. ЖšА: Hb-65 г/л, эр.-2,8х1012 /л, т/к-0,7, тромбоциттер-250х109/л, л-6,5х109/л, эоз 3%, с/я-49%, л-37%, м-2%, ретикул -1%. СОЭ 8 мм/са“.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Теміртапшылы›ты анемия

| Апластикалы› анемия

| Постгеморрагиялы› анемия

| Гемолитикалы› анемия

| Гипопластикалы› анемия

~ šабылдау“а 5 жасар бала келді. Анасыны£ айтуынша балада 3,5 жасынан бастап кезекті азда“ан м±рыннан ›ан кету, ая›тарында кéгерулерді£ пайда болуы, кеудесінде петехияларды£ пайда болуына ша“ымданады. Со£“ы 2 аптада м±рыннан ›ан кету к¯шейді, о“ан дейін бала ЖРВИ-мен ауырды. ЖšА: Hb-125 г/л, эр.-3,5х1012 /л, т/к - 0,95, тромб -250х109/л, лейк-6,5х109/л, эоз 4%, с/я-49%, л-37%, м-2%. СОЭ 8 мм/са“. Коагулограммада ›ан ±ю уа›ыты 12 мин, љан а“у ау›ыты 7 мин.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| тромбоцитопатия

| тромбоцитопениялы› пурпура

| геморрагиялы› васкулит

| жедел лейкоз

| гемофилия

~ 9 айлы› бала, тері ›абатыны£ сар“ышты“ы, боз“ылтты›, тÙбетіні£ тéмендеуіне ша“ымдарымен келіп т¯сті. Ал“аш рет 3 ай б±рын ЖРВИ фонында сар“ышты› пен боз“ылтты› пайда бол“аннан бастап ауыра бастады. Жалпы ›арауда: жа“дайы ауыр. Боз“ылтты› пен сар“ышты› ай›ын. Ж¯ректі£ ±шында жÙне V н¯ктеде ай›ын систолалы› шу естіледі. Бауыры +3,0 см, кéкбауыры + 4,0 см ›абыр“а до“асынан. ЖšА: эр- 1,87х1012/л, Нb- 51 г/л, т/к - 0,8, ретикулоцит - 49%0, тромбоцит - 250х109/л, ЭТЖ - 10 мм/са“, лейкоцит - 10х109/л, т/я - 1%, с/я - 26%, лимф - 62%, мон - 8%, эоз - 2%, ›ан 汓ындысында анизо жÙне пойкилоцитоз, микросфероциттер – азда“ан мéлшерде. Эритроциттерді£ орташа диаметрі: 3,78- 4,4 мкм. Биохимиялы› ›ан анализінде – жалпы билирубин - 40,5 мкмоль/л, тікелей - 35 мкмоль/л.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Минковский -Шоффар гемолитикалы› анемиясы

| глюкоза 6 фосфатдегидрогеназа тапшылы›ты гемолитикалы› анемиясы

| талассемия

| теміртапшылы›ты анемия

| В12 тапшылы›ты анемия
~ šабылдауда 8 жасар бала, ЖРВИ фонында дене ›ызуын т¯сіретін препараттар ›абылда“аннан 2-3 к¯н éткеннен кейін, теріні£ сар“аюы, Ùлсіздік, нÙжісі мен кіші дÙретіні£ ›араюы бай›ал“ан. šара“анда бауыры +2 см жÙне кéкбауыры +2 см ±л“ай“ан, тері мен шырышты ›абаттарды£ сар“ышты“ы бай›алады. ЖљА: Hb -70 г/л, эритроцит - 2,3х1012/л, т/к -0,8.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| гемолитикалы› анемия

| апластикалы› анемия

| талассемия

| теміртапшылы›ты анемия

| постгеморрагиялы› анемия

~ 10 айлы› бала, тек ана с¯тін емеді, ›осымша тама›тар енгізілмеген. Тері жÙне шырышты ›абаттарды£ ай›ын боз“ылтты“ы бай›алады. Ж¯рек ±шында систолалы› шу. ЖљА: эритроцит - 2,9х1012/л, гемоглобин - 68 г/л, т/к -0,7, тромбоцит - 230 мыЈ., лейкоцит - 9,0х1012/л.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| теміртапшылы›ты анемия

| апластикалы› анемия

| талассемия

| гемолитикалы› анемия

| В12 тапшылы›ты анемия

~ 7 жасар а›ыл есі тéмен бала 6 ай бойы ауырады. Øлсіздік, тÙбетіні£ тéмендеуі мазалайды. Ата-анасы со£“ы кездегі тері ›абатыны£ боз“ылтты“ын, аз ›оз“ал“ышты›ты, тез шарша“ышты› пен т±йы›ты“ын бай›а“андарын айтады. Анамнезінде лимфа т¯йіндеріні£ ±л“аюымен ж¯ретін жиі ЖРВИ-мен ауыр“ан. Жалпы ›арауда: тері ›абаттарыны£ боз“ылтты“ы, ›олты› асты ойы›тары, шат, мойын, жыныс м¯шелері айма“ында ›ола т¯стес пигментациялар; бетте петехия т¯ріндегі геморрагиялы› бéртпе; ›олды£ ¯лкен сауса“ыны£ гипоплазиясы; ›±ла› ›ал›аныны£ деформациясы, гипоспади бай›алады. Бойы 100 см, дене салма“ы 18 кг, Аšš 75/60мм/сын. ба“., тахикардия, ж¯рек тондары т±йы›тал“ан, ЖšА - панцитопения. Сізді£ диагнозы£ыз?

| Фанкони анемиясы

| апластикалы› анемия

| теміртапшылы›ты анемия

| гемолитикалы› анемия

| В12 тапшылы›ты анемия

~ 8 жасар бала, Ùлсіздік, шарша“ышты›, ая›-›олдарында“ы геиоррагиялы› бéртпелерге ша“ымданып келді. 3 ай кéлемінде ауырады, ›айталамалы вирусты инфекциялар, шеткері лимфа т¯йіндеріні£ ±л“аюы бай›ал“ан. Кеуде ›уысы а“заларыны£ R-графиясында орталы›ты£ кéле£келері (тени средостения) ке£ейген. Объективті: барлы› топта“ы периферических лимфа т¯йіндеріні£ ±л“аюы. èкпені£ о£ жа› тéменгі бéлімдерінде тыныс Ùлсіреген. Бауыр +6,0 см, кéкбауыр +7,0 см ±л“ай“ан. ЖšА: Нв-92г/л, тромб.- бірен саран, , лейкоц.-292 х109/л, бласттар - 92 %

Миелограммада: ›ан т¯зуді£ барлы› éсінділеріні£ тежелген тотальды бластты метаплазия. Бласттарда“ы МПО-“а цитохимиялы› реакция теріс. Иммунофенотиптеу: Т-лимфобластты лейкоз“а сÙйкес келеді.

Емдеу тактикаЈыз?

| ремиссия редукциясы

| ремиссия консолидациясы

| интенсификация

| симптоматикалы› терапия

| ±стап т±рушы (поддерживающая) терапия

~ 9 жасар ›ыз. Ая›тарында“ы геморрагиялы› бйртплерге ша“ымданып келді. Анамнезінен: бйртпе вирусты инфекциямен ауыр“аннан 10 кЇннен кейін пайда болды. Объективті: балтыр айма“ында симметриялы, майда, да›ты-папулезды бйртпе. Іші ж±мса›, кіндік айма“ында азда“ан ауырсыну. Бауыры мен кйкбауыры ›аабыр“а до“асы айма“ында. ЖљА: Нв-129г/л, тромб-361 х109/л, лейк - 6,2-х109/л, с/я -72%, лимф-18%, мон - 9-%, эоз-1%, ЭТЖ - 13 мм/са“. Сухарев бойынша ›ан ±ю уа›ыты 4 мин. ЖЗА -реакция ›ыш›ыл, белок-0,132, сал ты“ - 1012, эритроциттер кйп мйлшерде.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Геморрагиялы› васкулит, аралас форма, бЇйректік синдром

| Идиопатиялы› тромбоцитопениялы› пурпура

| Жедел лейкоз

| Апластикалы› анемия

| Теміртапшылы›ты анемия

~ 5 жасар балада ата-анасы соЈ“ы 2 жыл ішінде кезекті т±ншы“у ±стамаларын, ›алтырау, тері ±абаттарыныЈ боз“ылтты“ы мен азда“ан сар“ышты“ын бай›а“ан. љара“анда тері ›абаты боз“ылт, аздап жарыл“ан, таза, геморрагиялар бай›алмайды, бауыры +2,5см, кйкбауыры +5,0 см. ЖљА:

НВ – 56 г/л, лейкоцит - 4,2х10/л, жас – 1%, т/я – 3%, с/я – 38%, лимфоцит- 52%, моноцит – 6%, ретикулоцит - 37% , тромбоцит – 187 мыЈ, ЭТЖ – 35 мм/са“, анизопойкилоцитоз++, Жолли денешіктері, нысана тЩрізді эритроциттер +. Гемосидерин кристаллдары. Биохимиялы› ›ан анализінде билирубин деЈгейі жо“арыла“ан - 185 мкмоль/л, тікелей - 12 мкмоль/л, тікелей емес - 173 мкмоль/л.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| гемолитикалы› анемия

| Апластикалы› анемия

| талассемия

| Теміртапшылы›ты анемия

| В12 тапшылы›ты анемия

~ 2 жасар бала, дене ›ызуыныЈ жо“арылауы, ксантомды бйртпе, ›±ла“ынан іріЈді бйлінді а“уына, сол кйз орбитасы айма“ыныЈ ісінуі, шйлдеу, жиі кіші дЩретке баруына ша“ымдануда. Жалпы ›арауда: боз“ылт, тері ›абаттарында геморрагиялы›-папулезды бйртпе (+тін), барлы› топта“ы лимфа тЇйіндерініЈ ±л“аюы, гепатоспленомеалия. ЛОР-›арау: созылмалы іріЈді мезотимпанит. ТЩуліктік диурез: 2000/2400 мл. ЖљА: анемия, лейкоцитоз, азда“ан тромбоцитопения, нейтрофиллез, ЭТЖ жо“арылауы. ЖЗА: сал ты“ - 1002.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Гистиоцитоз

| Экссудативті-катаральды диатез

| љант диабет

| Жедел лейкоз

| Созылмалы миелолейкоз

~ 3 жасар бала, Щзірбайжан, психомоторлы дамуда артта ›ал“ан, жалпы ЩлсЩздік, боз“ылтты›, склераларыныЈ сар“ышты“ына, ішініЈ кезекті ауыруына ша“ымдвнуда. Дене ›ызуы субфебрильді, тері ›абаттары боз“ылт, сар“ыш реЈді, склера иктериялы“ы, ›ол білектері буындарыныЈ ауырсынуы мен ісінуі, гепатоспленомегалия +5,0 см ›абыр“а до“асынан. Несеп ›ара тЇсті, нЩжісі боял“ан. ЖљА: гемоглобин 60 г/л; т/к = 0,65; ретикулоцит - 35%; лейкоцит – 14х109/л; нейтрофиллез сол“а ы“ысумен; ЭТЖ - 40 мм/са“. Биохимиялы› анализде: билирубин - 65 мкмоль/л тікелей емес фракция есебінен; трансамина деЈгейі ›алыпты. Ата-анасында туысты› некелесу, созылмалы анемиядан зардап шегеді.

СіздіЈ диагнозыЈыз?

| Гемоглобинопатия

| Вирусты гепатит

| Жедел хирургиялы› патология

| Гистиоцитоз| Аутоиммунды гемолитикалы› анемия


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет