«Газ және газоконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану»Дата21.06.2018
өлшемі445 b.


«Газ және газоконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану»


Оқу түрі күндізгі бакалавриат

 • Оқу түрі күндізгі бакалавриат

 • Нұрбекова Күнсая Сарсетайқызы доцент, техника ғылымдарының кандидаты

 • Барлығы - 4 кредит

 • Курс - 4 Ғылыми педагогикалық стажы – 24 жыл

 • Семестр - 7

 • Дәріс - 30 сағат

 • Зертханалық жұмыстар - 15 сағат

 • Практикалық сабақ - 15 сағатПӘННІҢ АННОТАЦИЯСЫ

  • ПӘННІҢ АННОТАЦИЯСЫ
  • 2.2.1 Пәнді оқытудағы мақсат
 • Қазіргі пәнді оқытудағы мақсат студенттерді, газ және газоконденсатты кен орындарын өңдеу және пайдалану теориялық негізінде оқыту.

 • Алынған білімнің дипломдық жобалау жанында тап осы тәртіппен қолданылады, сонымен қатар практикалық қызметте де қолданылады.

 • 2.2.2 Пәнді оқып үйренудің мақсаттары

 • Тап осы пән зерттеуі нәтижесінде студенттер іскерлік келесі білімдері және дағдылары тиісті ие болу:

 • Білу:

 • Газ және газоконденсатты кен орындарын игеру процестерін бірлік сияқты процестердің сұйық сүзулері және газдың қабатта, сұйықгазды қоспа көтерудің түптік ұңғымалардың сағасына дейін; мұнай, газ және суды тасымалдауға жинау және дайындау; ашу әдістері және мұнай қабатын игеру; қабаттар және ұңғымалар зерттеулер әдістері; қабаттардың мұнай қайтарудың арту әдістері және қабат аймағының түпке әсері; ұңғымаларды пайдалану тәсілдерін білу газ кеніштерін игеру, өндірістік компрессор станциялары ретіндегі мағлұматтарды білу.

 • Істеу:

 • Газ және газоконденсатты ұнғыларды зерттеу

 • Тұрақты режимде газ ұнғымаларын тандау

 • Игеру әдісті және сұйықтық құйылуы шақыруының және газды ұңғымаға таңдау

 • Жабдықтарды теріп алу және қондыру тәртібі оның мұнай және газды ұңғымалардың пайдалану әртүрлі тәсілдері жанында жұмыс істеу

 • Газ ұнғымасынын сағалық жабдықтарын тендау

 • Тәжірибиесі білу:

 • Газ ұнғымаларын пайдаланудың технологиялық режимі

 • Газ ұнғымаларынын қорын анықтау

 • Ұнғымадағы қабаттың параметірлерін есептеу1.3 Пререквезиттер

 • 1.3 Пререквезиттер

 • PHUSS 311 – Мұнай өндірудің техникасымен технологиясы

 • DHMM 311 - Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау

 • GGCHO 310 - Мұнай-газ кенорнының геологиясы мен геохимиясы

 • 1.4 Постреквизиттер

 • - Мұнай кен орындарында ұнғы өнімдерін жинау және дайындау

 • - Қоршаған ортаны қорғауМатериалды таңдаудың және құрастырудың негізгі принциптері

  • Материалды таңдаудың және құрастырудың негізгі принциптері
 • Кіріспе. Курс құрамы, оның тағайындалуы, көршілес пәндермен байланысы, дүниежүзінде, ТМД-да, ҚР-да мұнай-газ табу өндірісінің даму және қалыптасу тарихы.

 • Қабаттық сұйықтың және газдың физикалық құрамы. Мұнайда газдың еруі. Қанығу қысы мыгаз факторы, мұнайдың көлем-дік коэффициенті, қысымға және температураға қатыс-ты тығыздық пен тұтқырлықтың тәуелділігі. 2сағат

 • Табиғи газдың негізгі қасиеттері. Газдың тығыздығы, газ қоспасы газдың тұтқырлығы. Табиғи газдардың жылу сиымдылығын анықтау 2 сағат

 • Газ кенорындарын игеруді жобалаудың принциптері. Ұнғыманың құрылымдық және газды ауданда орналасуы.Газ ұнғымаларынын режимдері.2 сағат

 • Газоконденсатты кен орындарын игерудің ерешеліктері. Газоеонденсатты қоспалардың фазалық өзгерісі конденсаттың бастапқы мөлшерін анықтау.Қабатқа құрғақ газ немесе су айдау.2сағат

 • Газ ұнғымаларын зерттеу. Газ және газ конденсатты ұнғымаларды зерттеудің әдістері мен мақсаты.Тұрақты режимде ұнғымаларды зерттеу.Тұрақсыз режимде зерттеу. 2сағатГазоконденсатты ұңғымаларды зерттеу. Газоконденсатты қоспаларды зерттеудің лабораториялық жабдықтары мен әдістері. 2 сағат

 • Газоконденсатты ұңғымаларды зерттеу. Газоконденсатты қоспаларды зерттеудің лабораториялық жабдықтары мен әдістері. 2 сағат

 • Газ ұңғымаларының жабдықтары. Газ ұңғымасы мен мұнай ұңғымаларының айырмашылығы. Жер үсті жабдықтары. Жер асты жабдықтары. 2сағат

 • Газ және газоконденсатты ұңғымаларды пайдалану кезіндегі қиыншылықтар. Ұңғымаларды пайдалану кезіндегі көмірқышқыл газы және көмірсутектерінен айыру. Тұз және құм тығындарымен күрес. 2сағат

 • Газ ұңғымаларын пайдаланудың технологиялық режимі. Газ ұңғымаларын тұрақты режимде зерттеу. Геологиялық, технологиялық және экономикалық шығындарды анықтау. Әр түрлі кезеңдегі технологиялық режимді таңдау. 2 сағат

 • Ұнғымалардың өнімділігін арттыру тәсілдері. Қышқылды, көбікқышқылды өңдеудің техникасы мен технологиясы. Қабатты гидрожару. Тұз қышқылымен өңдеу.2 сағат

 • Кәсіпшілікте газды жинау және дайындау. Газ және газоконденсаттың өндірістегі жинау мен дайындау кезіндегі схемасы. Газ бен конденсаттың сапасына қойылатын талаптар. Өндірістегі дажимді компрессорлы станция. 2 сағатГазды және конденсатты тасымалдауға дайындау әдістері. Төменгі температурадағы газдың сеперациясы. Газды дайындау кезіндегі абсорбция және адсорбция әдістері. Газды дайындау кезіндегі күкірт сутегінің құрамы. 2 сағат

 • Газды және конденсатты тасымалдауға дайындау әдістері. Төменгі температурадағы газдың сеперациясы. Газды дайындау кезіндегі абсорбция және адсорбция әдістері. Газды дайындау кезіндегі күкірт сутегінің құрамы. 2 сағат

 • Жерасты газды сақтаудың мақсаты. Активті буфергазын жер астында сақтау. Жер астында газды сақтаудың технологиялық схемасы. 2 сағат

 • Газды жерастында сақтау қоймаларының түрлері. Жер асты газының сақтаудағы мақсат. Жер асты газ қоймасының жоғарғы сыйымдылығын анықтау. Газды режим шарттарындағы газды қабатқа айдау. 2 сағат

 • Қорытынды. Газ және газоконденсатты кенорындарының негізгі проблемалары – жаңа технологияны пайдалану.1.Газдың салыстырмалы тығыздығын анықтау- газдың ауа мен салыстырмалы тығыздығын эффузиометрдың көмегімен анықтаймыз.2 сағат.

 • 1.Газдың салыстырмалы тығыздығын анықтау- газдың ауа мен салыстырмалы тығыздығын эффузиометрдың көмегімен анықтаймыз.2 сағат.

 • 2.Конденсаттың тығыздығын анықтау - конденсаттың тығыздығын пикноментрдің көмегі мен анықтаймыз.3 сағат.

 • 3.Табиғи газдың ылғал құрамын анықтау - қысымның ,температураның,номограманың және таразының анықтаймыз.3 сағат.

 • 4.Гидраттың түзілуіне қарсы күресу үшін метанолдың шығынын анықтау. Гидраттың түзілуін метанол арқылы жоямыз.3 сағат

 • 5. Қабат қысымының төмендеу әдісі мен газ қорын анықтау. Газдың қорын анықтау үшін кен орындағы материялды баланысты қолдану керек. 2 сағат

 • 6.Айнымалы қысым өзгерісі әдісі мен газ шығынын анықтау - Расходомер ДП-430 көмегімен анықтаймыз. 2 сағатТабиғи газдың қасиеті - әртүрлі қысымдағы және температурадағы газдың құрамын, тұтқұрлығын анықтау. 2 сағат

 • Табиғи газдың қасиеті - әртүрлі қысымдағы және температурадағы газдың құрамын, тұтқұрлығын анықтау. 2 сағат

 • Газ ұңғымасындағы түптік және қабат қысымының есебі-ұнғы түбіндегі статикалық қысымды анықтау. 2 сағат

 • Газ ұңғымасының жұмыс режимін таңдау - қалыптасқан режимдегі газдың шығынын анықтау.3 сағат

 • Кеніштегі газ қорын көлемдік әдіспен анықтау - газ көлемін судағы газдың қатынасын есептеу. 2сағат

 • Қарапайым газ құбырының есебі -газдың газпроводтағы диаметрінің ара қатынасын анықтау. 2 сағат

 • Газды кептірудің абсорбциялық процесінің негізгі параметрлерін есептеу - газды құрғатқан кездегі абсорбенттің мөлшері. 2 сағат

 • Газды жерасты сақтау кезінде газ көлемін анықтау - газды жерасты сақтау кезіндегі қабат және түбтегі қысымның компрессор арқылы қабатқа газды айдау. 2 сағат2.4 Нурбекова Кунсая Сарсетаевна, техникалық ғылымдардың кандидаты, «Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» кафедрасының доценті. 1987жылы В.И. Ленин атындағы КазПТИ-ді бітіргеннен кейін НГДУ «Доссорнефтіде» оператор болып жұмыс істеді.1992жылдан бастап Гурев политехникумында мұнай газ саласында оқытушы болып жұмыс жасады.1997жылдан бастап бүгінгі күнге дейін ҚазҰТУдың «Мұнай газ кенорындарын игеру мен пайдалану» кафедрасында жұмыс жасап келеді. Осы жылдарда шығарған еңбектері 27 онын ішінде 2 электрон кітабының және 1 кітаптің авторы. Университеттің өсіп, өрлеуіне қосқан елеулі еңбегі үшін мақтау грамотасы мен марапатталды.

 • 2.4 Нурбекова Кунсая Сарсетаевна, техникалық ғылымдардың кандидаты, «Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» кафедрасының доценті. 1987жылы В.И. Ленин атындағы КазПТИ-ді бітіргеннен кейін НГДУ «Доссорнефтіде» оператор болып жұмыс істеді.1992жылдан бастап Гурев политехникумында мұнай газ саласында оқытушы болып жұмыс жасады.1997жылдан бастап бүгінгі күнге дейін ҚазҰТУдың «Мұнай газ кенорындарын игеру мен пайдалану» кафедрасында жұмыс жасап келеді. Осы жылдарда шығарған еңбектері 27 онын ішінде 2 электрон кітабының және 1 кітаптің авторы. Университеттің өсіп, өрлеуіне қосқан елеулі еңбегі үшін мақтау грамотасы мен марапатталды.

 • Ғылыми жетекшілігімен 25 астам дипломдық жобалар бойынша дайындалып қорғалған (2007-2010 жылдары)2.5 Студенттердің курс бойынша орташа баллдары; қазақ және орыс топтарында (бұрғылаушы топтар) орташа баллдары «В» (4-жаксы) тең, дипломдық жобалар бойынша орташа балл «А» (5-өте жаксы)

 • 2.5 Студенттердің курс бойынша орташа баллдары; қазақ және орыс топтарында (бұрғылаушы топтар) орташа баллдары «В» (4-жаксы) тең, дипломдық жобалар бойынша орташа балл «А» (5-өте жаксы)

 • 2.6 Студенттерге қойылатын талаптар,

 • - физиканың негізгі зандарын, СИ жүйесіндігі өлшем бірліктернің білу,

 • - математика тәсілдерін пайдаланып алынған мәліметтерді қайда өндеуден хабардар болу: files -> teacher-presentations
teacher-presentations -> Компьютерлік графика негіздері; Компьютерлік графика негіздері
teacher-presentations -> Есептеу жүйелерінің орталық құрылғысы электрондық есептеу машинасы (эем) немесе компьютер болып саналады
teacher-presentations -> Тар мағынада құрылымдық және генетикалық құрылымдағы
teacher-presentations -> Сақабекова Ш.Қ. Т. Түс теориясы және түсті шығару. Оқу әдістемелік кешен. Алматы: ҚазҰТУ, 2014ж
teacher-presentations -> «Білдекжасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасы
teacher-presentations -> Философии түсінігі
teacher-presentations -> Презентациясы 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
teacher-presentations -> Хіх ғасырдағы-хх ғасырдың басындағы әлеуметтік және әлеуметтік-саяси ілімдер қалыптасуының объективті шарттары мынадай факторлар болды
teacher-presentations -> Өндірісті басқару дегеніміз өндірістік ұжымдарға экономикалық, табиғи, техникалық және басқа заңдарды саналы түрде пайдалануға негізделген мақсатқа лайық ықпал ету болып табылады
teacher-presentations -> Полиграфия өндірісінің технологиясы және машиналары кафедрасы
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет