Д. Серікбаев атындағы вкгту им. Джүктеу 324.32 Kb.
Дата27.04.2018
өлшемі324.32 Kb.
Д.Серикбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Ф2 ЖӘНЕ ШҚМТУ 701.01


Сапалық менеджмент жүйесі

Силлабус

(пән бойынша оқыту әдістемесі )


бет - ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева ШҚМТУ

БЕКІТЕМІН


Факультет деканы

__________Г.Х. Мухамедиев


___________________2014 ж.
Автоматтандырудың техникалық құралдары

СиллабусТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Силлабус


Мамандық: 5В071600 – Аспаптар жасау

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны: 4

Сағаттар саны: 180

Дәрістер : 30

Практикалық сабақтар: 15

Зертханалық жұмыстар: 15

СОӨЖ: 45

СӨЖ: 75

Қурстық жоба(жұмыс):- 5 семестрЕмтихан: 5 семестр

Өскемен


2014

Силлабус "Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру" кафедрасында жалпы мемлекеттік стандарт негізінде 5В071600 - Аспаптар жасау мамандығының студенттеріне арналып жасалған.


"Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру" кафедраның отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі А.Е.Бакланов

Хаттама № ____________ж.


Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістеме кеңесімен мақұлданды.
Төраға Т.М.Абдрахманова

Хаттама №_____________ж


Жасағандар
Аға оқытушы О.Е.Хабалашвилива

Аға оқытушы Г.Ж. Байтемирова


Нормабақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТЫ


«Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру» кафедрасы, Г3-518 ауд.

Оқытушы, сабақ жүргізуші: Хабалашвили Ольга Евгеньевна , аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-586

Байтемирова Гульнур Жумабековна, аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-586

Дәрісханалық сағат және кеңес беру уақыт : оқытушының кестесіне және жұмыс уақытына байланысты.

 1. ПӘННІҢ СИПАТЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Оқылытын пәннің сипаттамасы

«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәні 5В071600 - Аспаптар жасау мамандығының студенттерін технологиялық үрдістерді басқаруда қолданылатын автоматты құрылымдар мен жүйелердің синтезімен және сараптама әдістерінің құрылымдық ұстанымдарымен таныстырады.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттің білуі тиіс:


 1. Автоматтандыру жүйесі құрылымдарының ұстанымдары, олардың рөлі мен әр түрлі технологиялық жүйелердегі қызметін.

 2. Қолданылатын автоматты құрылғылардың түрлерін, құрылымын және жұмыс істеу принциптерін.

 3. Автоматика жүйесінің жұмыс сапасын бағалауының практикалық әдістерін және автоматты қондырғылардың қажетті сапалық көрсеткішін қамтамасыздандыра білу.

Осы пән бойынша лабораториялық жұмысты жасау нәтижесінде студенттер атқарылатын механизмдер мен автоматты қондырғылар пайдалануда өздерінің практикалық әрекеттерін ұйымдастыра білуі керек.


  1. Пәнді оқудың мақсаты

«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәнін оқытудың мақсаты: автоматика әдістерінің жұмыс істеу принциптері мен қондырғыны оқыту, автоматика жүйесінің құрылымын, автоматика жүйесінің негізгі элементтерінің сипаттамасы мен әртүрлілігін және басқару принциптерін, өндірістік үдерістерді автоматтандыру дағдыларын алу, басқарудың сапасын анықтау, автоматика бойынша инженерлік-құрылым құжаттарымен танысу тәжірибесін алу, әрбір ұстанымдағы логикалық кезектілік жиынтығын басқару принциптеріне салыстырмалы сараптама жасау.  1. Пәнді оқудың тапсырмалары

«Автоматтандырудың техникалық құралдары» пәнін оқыту үрдісінде студенттердің білуге керек:

- өндірісті автоматтандыруының облысындағы ең жаңа табыстарды;

-автоматика жүйесінің қызметі мен зерттеменің теориялық негіздерін;
 • қарапайым және күрделі технологиялық үдерістерді автоматтандырылған басқару жүйесін қалыптастыру тәсілдері мен негізгі принциптері;

білу керек:

 • автоматика жүйесінің негізгі құралдары мен қондырғыларын таңдауды экономикалық тұрғыда негіздеу;

 • технологиялық үдерістерді автоматтандыру міндеттерін орындау үшін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану;


1.4. Пререквизиттер

Курсты меңгеру «Жоғарғы математика», «Физика», «Математика», «ТОЭ», «Электроника» пәндеріне негізделеді.


1.5. Постреквизиттер

Берілген курста алынған білім «Микропроцессорлы АБЖ жобалау», «Автоматты реттеу жүйелері» сияқты жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытуда және ары қарайғы тәжірибелік жұмыстарға қажет болады.2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1. Тақырыпты жоспар

Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Көлемі, сағ

Ұсынылатын әдебиеттер

Дәрістік сабақтар

1

2

3

1 тақырып. Кіріспе. Автоматтандырудың негізгі анықтамалары мен ұғымдары

1

1

2 тақырып. Автоматтық реттегіштер. Автоматты басқарудың принциптері

1

1

3 тақырып. АБЖ бақылау-өлшегіш құралдары

1

2

4 тақырып. Автоматтандыру құралдары мен қондырғаларының шартты белгілері

1

2

5 тақырып. Температураны өлшеу

1

1

6 тақырып. Деңгейді өлшеу

1

2

7 тақырып. Дистанционды басқару аппаратурасы

1

1

8 тақырып. Электр аппараттарының анықтамалары мен жалпы мәліметтер. Контакторлар және магниттік қосқыштар.

1

2

9 тақырып. Контроллерлер мен командоконтроллерлер. Тежегіш құралдар

1

1

10 тақырып. Реле. Құрылғы. Реле типтері.

1

1

11 тақырып. Электромагниттік реле

1

2

12 тақырып Геркондар.

1

2

13 тақырып Электрлік датчиктер.

1

1

14 тақырып Жағдай датчиктері.

1

1

15 тақырып Герконды датчиктер. Дискретті индуктивті датчик. Жылдамдық датчиктері.

1

1

16 тақырып Орындаушы механизмдері және реттеуші мүшелер.

1

1

1

2

3

17 тақырып Электромеханикалық орындаушы құрылғылар.

1

2

18 тақырып Фрикционды электромагнитті муфта. Электромагнитті алқа.

1

2

19 тақырып Асинхрондықозғағыштар.

1

1

20 тақырып Магнитті күшейткіш.

1

2

21 тақырып Толық мағлұмат. Тиристорлі өзгеріс жүйелері.

1

1

22 тақырып Тұрақты тоқ қозғағышының жиілігін импулсті реттеу.

1

2

23 тақырып Кернеуді тиристорлы реттеуіші бар асинхронды электрожетек.

1

1

24 тақырып Асинхронды электрожетек.

1

1

25 тақырып Логикалық басқару, негізгі логикалық әдістер.

1

2

26 тақырып Диспетчерлік басқару.

1

2

27 тақырып Дистанциондық басқару құрылғысы.

1

1

28 тақырып Сигналдар модульдеу. Телемеханика жүйесінің үлгісі.

1

1

29 тақырып Техникалық үдерістердегі басқарудағы микропроцессорлар және микробақылаушылар.

1

1

30 тақырып Транспорттық құрылғыларды басқару автоматтандыруы.

1

2

Семинар (практикалық) сабақтары

1тақырып Автоматтандыру жүйесінің құрылымының әртүрлілігімен танысу.

2

1

2 тақырып Автомат жүйесінің элементтері және өлшегіш түрлендіргіштері.

2

1

3 тақырып Автомат жүйесінің элементтері. Салыстыру элементтері.

2

6

4 тақырып Автомат жүйесінің элементтері. Реттеуші мүшелер.

3

2

5 тақырып АРЖ динамикалық сипаттамасы. Ауыспалы сипаттамасы.

3

7

6 тақырып АРЖ динамикалық сипаттамасы. Жиілік сипаттамасы.

3

1

Зертханалық сабақтар

1 тақырып Реттеудің ұстанымының ерекшеліктерін салыстырмалы түрде зерттеу.


2

1

2 тақырып Орындаушы механизмдері мен реттеуші мүшелерінің әртүрлілігі және сипаттамаларымен танысу.


3

2

3тақырып Ағымдық-транспорттық жүйе басқармасын зерттеу.


2

6

4 тақырып Электронды автоматты көпірдің жұмыс істеу принциптері және сипаттамаларын зерттеу, құрылғыны зерттеу.


3

7

1


2

3

5тақырып ДРЖ зерттеу.

3

2

6 тақырып Изодромды реттеуіші бар автоматты реттеуіш жүйесінің сипаттамасын зерттеу.

2

1

Студенттің оқытушымен өздік жұмысы

1 тақырып. Температураны өлшеу

3

1

2 тақырып. Сұйықтық термометрі

3

1

3 тақырып. Дилатометрлік термометрі

3

1

4 тақырып. Манометрлік термометрі

3

1

5 тақырып. Термоэлектрлік термометрі

3

2

6 тақырып. Термоэлектродтық материал және термопар типі

3

2

7 тақырып. Термопарлар құрылғысы

3

2

8 тақырып. Қысымды өлшеу

3

1

9 тақырып. Қысымды өлшеудегі жүйелік және жүйелік емес бірліктері

3

2

10 тақырып. Қысымды өлшеу

3

1

11 тақырып. Қысымның электрикалық датчиктері

3

2

12 тақырып. Қысымның пьезоэлектрлік түрлендіргіштері

3

2

13 тақырып. Қысымды өлшеу

3

1

14тақырып. Жартылай сымды тензотүрлендіргіштер


3

1

15 тақырып. Грузопоршенді манометр

3

2

2.3 Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар.

Тақырыбы

Тапсырма құрамы және мақсаты

Әдебиеттер

Жұмыстың ұзақтылығы

Тексеру түрі

Өткізу мерзімі

Тақырып 1 Шығын өлшеуіші.

Құрылғымен танысу және әркет ұстанымы


3

1

Ауызша

1

Тақырып 2 Газ бен сұйықтық шығынының жұмсалуының автоматты бақылау.


Бақылаудың негізгі ұстанымдарымен танысу

3

1

Ауызша

2

Тақырып 3 Деңгейді өлшеу

Деңгейді өлшеудің негізгі ұстанымдарымен танысу1

1

Реферат

3

1

2

3

4

5

6

4 тақырып. Визуалды, қалқымалы, гидростатикалық деңгейөлшегіштер

Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

2


2

Коллоквиум

4-5

5 тақырып. Радиоизотопты, ультрадыбыстық, радарлық деңгейөлшегіштер

Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

3

2

шекаралы тестілеу

6-7

6 тақырып. Деңгейдің кондуктометрикалық дабылқаққыштары

Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

1

1

Ауызша сауалнама

8

7 тақырып. Деңгейдің көлемдік, магниттік дабылқаққыштары


Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

2

2

Шекаралы

тестілеу


9-10

8 тақырып. Шығынөлшеуіштер

Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

1

1

Реферат

11

9 тақырып. Кориолис шығынөлшеуіші

Құрылғыны және оның жұмыс істеу принципін меңгеру

1
Ауызша сауалнама

12

10 тақырып. Қысымды өлшеу құралдарының классификациясы


Қысым өлшеуіш құралдарының негізгі типтерімен танысу

2

2

Ауызша сауалнама

13-14

11 тақырып. Қысымды өлшеу

Қысымды өлшеудің негізгі принциптері мен ережелерімен танысу

2

1

Тестік сауалнама

15  1. Сабақ кестесі және ағымдық шекаралық бақылау
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңi, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу саны

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Конспекті дәріс
*

*

Ауызша сұрақ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум

*

*
Тесті сұрақ


**

Реферат*

*


Эссе


Қортынды тестілеу*


*

Барлығы

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


3.2.1 Негізгіәдебиеттер.
1. Вагина Ж.В. Автоматика и автоматизация. Электронный учебник. Алматы, КазГАСА, 2003

2. Нечаев Г.К, Пух А.П., Ружичка В.А. Автоматизация технологических процессов на предприятиях строительной индустрии. Киев.: Вища школа, 2009, 280 с.

3. Данилов И.А. Общая электроника с основами электроники / И.А. Данилов, П.М. Иванов. - М.: Высшая школа, 2003. – 498.

4. Хабалашвили О.Е. САУ. Электронный учебник. Образовательный портал ВКГУ, 2002

5. Хабалашвили О.Е. Электротехника и радиоэлектроника. Электронный учебник. Образовательный портал ВКГУ, 2005
3.2.2 Қосымша әдебиеттер.
6. Староверов А.Г. Основы автоматизации производства. – М.: Машиностроение, 2009. – 311.

7. Попов В.С. Общая Электротехника с основами электроники / В.С. Попов, С.А. Николаев. - М.: Энергия, 2006. – 532.


БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талабы
Оқытушының талабы:

 • студент, сабақ кестесі бойынша дәріс пен тәжірибе сабағына қатысуы міндетті.

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Егер студент кешіккен жағдайда аудиторияға шусыз кіріп, жұмысқа кірісіп, қоңырау кезінде оқытушыға кешіккен себебін түсіндіруі керек.

 • сабаққа екі рет кешігу сабаққа келмеу қалуымен теңестіріледі.

 • балл бойынша бағалау жұмыстарын белгіленген мерзімде тапсырылуы тиіс. Жұмыс уақытымен тапсырылмаса балл кемітіледі.Студент барлық тапсырмаларды өткізбесе емтиханға жіберілмейді.

 • студент межелік бақылаудан қайта өтіп, қанағаттандырылмаған баға алған жағдайда емтиханға кірмейді..

 • студенттің орташа рейтингі рср = (р1 + р2)/2 50%-дан төмен болса, емтиханға кірмейді.

 • сабақ бойы ұялы телефон өшіріліп тұруы тиіс.

 • студент сабаққа іскерлік киіммен келуі міндетті.4.2 Бағалау белгісі
Тапсырманың барлығы 100 балдық жүйемен жүзеге асырылады.

Ағымдағы бақылау әр апта сайын өткізіледі.Бақылауға тәжірибелік және дәріс сабағына қатысу және СӨЖ кіреді.

Межелік бақылау семестрдің 7 және 15 аптасында тест түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлері бойынша жиналады:Аттестациялық кезең

Бақылау түрлері, салыстырмалы салмақ, %

Сабаққа қатысуы

Дәріс конспектісі

Ауызша жауап алу

Коллоквиум

Тест түрінде жауап алу

Реферат


Эссе

Межелік тест

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

10

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

10

15

10

-

50

100

Сессия кезінде емтихан тәртібі тест түрінде өтеді.

Студенттің қорытынды бағасы келесі тәртәп бойынша белгіленеді:

- 40% емтиханнан алған нәтижесі;

- 60% ағымдағы үлгерім нәтижесі.

Қорытынды бағаны есептеу формуласы:

, (1)
Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің сандық балама бағасы;

Э – емтихандағы сандық балама бағасы.

Қорытынды әріптік бағасы және оның ұпайындағы сандық баламасы:


Әріптік жүйедегі баға

Ұпайдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұн, %

Дәстүрлі сарапшылық жүйе

А

4,0

95–100

өтежақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықС

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттандырарлықсыз4.3 Қорытынды тексеріске арналған мағлұматтар

«Автоматтандырудың техникалық ҚҰРАЛДАРЫ» ПӘНІ БОЙЫНША емтихандық тесттер
 1. Әртүрлі объектілерді жүргізу қабілеті және тікелей адамның қатысуынсыз жасалатын құрылымды қалай атаймыз?

 1. Автоматтық реттеуіштер

 2. Өлшегіш аспаптары

 3. Автоматпен

 4. Кемшілікпен

 5. Автоматты реттеу жүйесі

2.Реттеуіш объект пен автоматты реттеуіштің жұмыс барысындағы бір-бірімен әрекеттесуі қалай аталады ?

AАвтоматтық реттеуіштер

BӨлшегіш аспаптары

C.Автоматпен

D.Қателік

E.Автоматты реттеу жүйесі
3.Технологиялық процесттерді сипатттайтын және осы процесті жүргізіп, қолдау мақсатымен берілген мәнің және берілген заңы бойынша реттеуіш көлемінің өзгеруіне не әсер етеді?

A.Автоматтық реттеуіштер

B Өлшегіш аспаптары

C.Автоматпен

D.Қателік

E.Автоматты реттеу жүйесі


4. Ақпаратты өлшеу формасы бойынша өндіретін сигнал, бақылаушы қабылдайтын өлшеу құралы қалай аталады?

A.Автоматтық реттеуіштер

B Өлшегіш аспаптары

C.Автоматпен

D.Қателік

E.Автоматты реттеу жүйесі


5. Құрылғы көрсеткішімен негізгі өлшеу шамасы арасындағы әртүрлі мағынасы қалай аталады?

A.Автоматтық реттеуіштер

B Өлшегіш аспаптары

C.Автоматпен

D.Қателік

E.Автоматты реттеу жүйесі


6.Дененің қызу денгейінің физикалық шамасының сипаттамасы қалай аталады?

 1. Сезімтал элемент

 2. Температура

 3. Қалқымалы деңгей өлшеуіші

 4. Датчик

E.Бірінші өлшегіш түрлендіргіш
7. Жіберуге немесе алдағы түрлендіруге ыңғайлы, ақпаратты өлшегіш сигналды өндіруге арналған, өлшеу құралы калай аталады?

 1. Сезімтал элемент

 2. Температура

 3. Қалтқылы өлшегіш

 4. Датчик

 5. Бірінші өлшегіш түрлендіргіш

8. Өлшегіш тізбекте бірінші болып орнатылған, өлшегіш шама қосылатын, өлшегіш түрлендіргіш қалай аталады?

A.Сезімтал элемент

B.Температура

С.Қалтқылы өлшегіш

D.Датчик


E.Бірінші өлшегіш түрлендіргіш

9. Реттелмелі немесе өлшенетін шаманың астында тікелей әсер ететін, өлшейтін түрлендіргіштің элементі қалай аталады? 1. Сезімтал элемент

 2. Температура

 3. Қалтқылы өлшегіш

 4. Датчик

 5. Бірінші өлшегіш түрлендіргіш

10. Автоматты өңдеу немесе автоматты реттеу жүйелерінде қолданылатын, жіберуге ыңғайлы ақпаратты өлшегіш сигналды өндіруге арналған, бір-бірімен байланыс каналдарымен байланысқан, өлшенетін немесе қосымша құрылғылар жиынтығы қалай аталады? 1. Реттелетін объект

 2. Өлшеу жүйесі

 3. Реттелетін шама

 4. Реттеуші агент

 5. Берілген шама
 1. Автоматтық реттеуші құралдар берілген заңға сәйкес өзгеруінің немесе реттеуші шаманың берілген мәнді қолдайтын механизм немесе басқа құрылғылар, агрегатты технелогиясы қалай аталады?

 1. Реттелетін объект

 2. Өлшейтін жүйе

 3. Реттелетін шама

 4. Реттелетін агент

 5. Берілген мән
 1. Реттелетің объекте технологиялық процесінің сипаттайтын физикалық шама қалай аталады?

А.Реттелетін объект

В.Өлшейтін жүйе

С.Реттелетін шама

D.Реттелетін агент

E.Берілген мән


 1. Берілген заңның уақытқа байланысты өзгеретін немесе тұрақты болуының талап ететін реттеуші шаманың мәні қалай аталады?

 1. Реттелетің объект

 2. Өлшейтің жүйе

 3. Реттелетің шама

 4. Реттелетің агент

 5. Берілген мән
 1. Автоматты реттеушінің реттейтің органның өзгерісіне ұшырайтың және реттейтің шамаға ықпал ететің энергия немесе зат қалай аталады?

 1. Реттелетің объект

 2. Өлшейтің жүйе

 3. Реттелетің шама

 4. Реттелетің агент

 5. Берілген мән
 1. Адам еңбегі арқылы орындалатың өңдірістік функцияның негізгі төрт топқа бөлінеді

 1. Энергиялық, технологиялық, жұмыс машинасын басқаратың функция және бақылау-реттеуші

 2. Энергиялық, технологиялық, жұмыс машинасын басқаратың функция

C.Жұмыс істейтің машиналардың энергетикалық, технологиялық, химикалық, функциялық басқаруы

D.Энергиялық, технологиялық, химикалық

E.Энергиялық, технологиялық, химикалық, биологиялық
16. Технологиялық үдерістің екі өтуші тобы?

A. IА тобы- бұйымның бағдарлауын сұрамайды, еңбектің сайманы жұмыспен ауыстырылады-, IIIВ тобы бұйымның бағдарлауын сұрайды, ал еңбектің сайманын жұмыспен ауыстырылады.

B. IА тобы - бағдарлауды сұрайды, бірақ еңбек сайманы жоқ, ал оның орны жұмыспен қамтылған , IIА бағдарлау қажет емес, бірақ аспап қатысады

C. IА тобы - бұйымның бағдарлауын сұрамайды, ал еңбектің сайманы жұмыстың ауыстыруын қажет етеді-, IIВ бағдарлауын сұрамайды, бірақ аспап қатысады

D. IIB тобы - бұйымның бағдарлауын сұрамайды, ал еңбектің сайманы жұмыстың ауыстыр-, IIA тобы бұйымның бағдарлауын сұрайды, ал еңбектің сайманы жұмыстың ауыстыр-.

E. IА тобы - бұйымның бағдарлауын сұрамайды, ал еңбектің сайманы жұмыстың ауыстыр-, IIIВ бағдарлауды сұрайды, бірақ еңбектің сайманы жоқ, бірақ оның орынына жұмыстпен қамтылады.


17.Технологиялық үдерістің үздіксіз орындалуынын жоғары өнімділігі қалай аталады?

 1. Технологиялық

 2. Энергетикалық

 3. Химиялық

 4. Өндірістік

 5. Циклдан тыс

18.Әр үдерістің сипаттамасы және уакыты ... өтеді? 1. Өнімділігімен

 2. Созыңқылығы

 3. Ресурсы

 4. Шығындарымен

 5. Материалдарымен

19.Машина жумысының өнімділігі қалай аталады? 1. Өнім жиыны, екі сағатта беріледі

 2. Өнім жиыны, үш ауысудын арасыда беріледі

 3. Кетірілген ресурстар

 4. Кетірілген материал саны

 5. Өнім жиыны,уақыттын бірлігінде беріледі

20.Отсекателдің конструкциясы қандай түрлері болады…? 1. Бейтарап, белсенді, қозғалмалы, штифтовойлар

 2. Штивті, жұдырықты, барабанные

 3. Жұдырықты, бейтарап, белсенді

D. Пассивтті, активті

E. Қозғалмалы, барабанды, штивті, дискті, жұдырықты.


21.Физикалық, химиялық және басқада шикізатты өңдеу жартылай фабрикатты және дайын өнімдерді өндіру жиынтығы қалай аталады?

 1. Технологиялық процесс

 2. Өндірісті процесс

 3. Автоматты процесс

 4. Үздіксіз процесс

 5. Дискретті процесс

22. Арнайы бір өнімді өндіруге арналған жинақ қадлай аталады? 1. Технологиялық процесс

 2. Өндірісті процесс

 3. Автоматты процесс

 4. Үздіксіз процесс

 5. Дискретті процесс

23. Орнатылған режимдегі кіріс және шығыс шамалары арасындағы байланыс сиппаттамасы қалай аталады? 1. Динамикалық құрылым

 2. Статистикалық құрылым

 3. Дискретті құрылым

 4. Экстремалды құрылым

 5. Ауыспалы құрылым

24. Орнатылмаған режимдегі кіріс шамасының әсерінен болатын шығыс шамасының уақыт бойынша тәуелділігінің сипаттамасы қалай аталады? 1. Динамикалық құрылым

 2. Статистикалық құрылым

 3. Дискретті құрылым

 4. Экстремалды құрылым

 5. Ауыспалы құрылым

25. Сыртқы шарттарға байланысты көп немесе аз мөлшерде реттік аумақтық мағынасы өзгеретін, өздігінен жұмыс істейтін жүйе: 1. Динамикалық құрылым

 2. Статистикалық құрылым

 3. Дискретті құрылым

 4. Экстремалды құрылым

 5. Ауыспалы құрылым

26.Арнайы берілген функциаларға байланысты арнайы берілген басқармалы аумақты өзгертетін реттеуіш қай жүйеде болады:

А. Автоматты тұрақтандыру жүйесі

В. Тұйықталған жүйе

С. Бағдарламалық реттеу жүйесі

Д. Ауыспалы жүйесі

Е. Тұйықталмаған жүйе


27. Қай жүйеде реттеуіш аумақтық басқаруды тұрақты деңгейде сақтап тұрады:

А. Автоматты тұрақтандыру жүйесі

В. Тұйықталған жүйе

С. Бағдарламалық реттеу жүйесі

Д. Ауыспалы жүйесі

Е. Тұйықталмаған жүйе


28. Нысаны мен реттеуіші бар буын жүйесі не құрайды:

А. Автоматты тұрақтандыру жүйесі

В. Автореттеудің тұйықталған жүйесі

С. Бағдарламалық реттеу жүйесі

Д. Ауыспалы жүйе

Е.Тұйықталмаған жүйе


29. Техникалық үдеріс реттелетін индустриялдық қондырғы:

А. Орнату

В. Нысана реттеуіші

С. Ұстаным реттеуіші

Д. Аумақтық реттеуіш

Е. Деңгейлік реттеуіш


30. Байланыс желісін микропроцессорлық жүйеде технологиялық нысанамен қамсыздыратын интерфейс....

А. Датчик

В. Электр механизмі

С. Датчиктер және орындаушы механизмі

Д. Жиілікті және дискретті механизмдер

Е. Тек орындаушы механизмдері


31.Байланысқа түсетін және байланыс құралдарымен қалыптасқан негізгі сигнал түрлері қандай?

 1. аналоготы, импульсті, жиілікті

 2. аналоготы, дискретті, жиілікті

 3. аналогты, дискретті, импульсті

 4. импульсті, дискретті, жиілікті

 5. импульсті, сандық, жиілікті

32. «Датчиктен шыққан сигнал күшейткішке барады, және сигналдың күшейуін қамтамасыз етеді» бұл сипаттама қай сигнал түріне тән? 1. Импульсті сигналы

 2. Сандықсигнал

 3. Жиіліктіксигнал

 4. аналогты сигнал

 5. дискретті сигнал

33. Түрлi құрылғының қандайы белгiлi қуыстағы мағынаны бақыланатын физикалық шаманы өткелдi талдау жүргiзедi? 1. дискретті датчик

 2. импульсті датчик

 3. сандық датчик

 4. жиіліктік датчик

 5. аналогтық датчик

34.Дискретті датчик ЭЕМге қосылуына қарай болады …… 1. Жиіліктік және аналогтық

 2. Байланысты және сандық

 3. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

 4. тек қана байланысты

 5. байланысты және байланыссыз

35.Кедергіге аз мөлшерде ұшырайтын сигнал түрі? 1. Жиіліктісигнал

 2. Аналогты сигнал

 3. Сандық сигнал

 4. Жиіліктіксигнал

 5. Дискретті сигнал

36. Шығу сигналдарының негізгі формасы 1. сандық, аналоготық, импульсті

 2. аналогты, сандық, дискретті

 3. жиіліктік, аналогты, импульсті

 4. аналогты, импульсті, дискретті

 5. импульсті, жиілікті, дискретті

37. Жылжымалы регист арқылы микро ЭЕМ портына қосылған санды-аналогты түрлендіргішке қандай шығу сигналы қалыптасады?

А. Аналогты сигнал

В. Сандық сигнал

С. Импульсті сигнал

D. Дискретті сигнал

Е. Жиілікті сигнал

38. Микропроцессерлі жүйенің құрылысында бастапқы пунктті не болып табылады?

А. Технологиялық нысанның құрамы

В. Технологиялық нысанның құрылымы

С. Технологиялық нысанның құрылысы

D. Датчиктен алынған дерек

Е. Қателігі
39. Екі шеткі құрылымды не ерекшелейді?

А. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

В. Бірнүктелі және көпнүктелі

С.Циклдік және тандалған

D. Орталықтандырылған және циклдік

Е.Бірнүктелі және тандалған


40. Алгоритмның негізгі сызбалары басты тәжірибеде қолданылады?

А. Бірнүктелі және таңдалған

В. Орталықтандырылған және циклдік

С. Бірнүктелі және көпнүктелі

D. Циклдік және таңдалған

Е. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған


41. Басқару нысанының қалыпты ақпаратты қабылдау үдерісі қалай аталады?

А. Қателік

В .Тексеріс

С. Жазба


D. Есептеу

Е. Өлшеу
42.Нүктелердiң саны автоматты бақылаудың жүйесiн ерекшелейдi? 1. Бірнүктелік және таңдамалы

 2. Нүктесіз және бірнүктелі

 3. Бірнүктелі

 4. Көпнүктелі

 5. Нүктесіз

43.Қандай нысандарүшінтексерістіңбірнүктеліксызбасықолданады? 1. Күрделі нысандар

 2. Жай нысандар

 3. Құрамалы нысандар

 4. Көпнүктелі нысандар

 5. Бірнүктелі нысандар

44.Тексерістің қандайсыз баларын күрделі нысанның ағымдағы параметрінің талдауы үшін пайдаланады? 1. Тексерістің бірнүктелік сызбасы

 2. Тексерістің нүктесіз сызбасы

 3. Тексерістің жобалық сызбасы

 4. Тексерістің көпнүктелі сызбасы

 5. Тексерістің әмбебап сызбасы

45. Бастапқы пунктпен микропроцессорлық жүйенің құрылысы не болып табылады?

A.технологиялықнысанныңқұрамы

B.технологиялықнысанныңқұрылымы

C.технологиялықнысанныңқұрлысы

D.Датчиктен алынған дерекE.қателік


: files -> MethodBook
MethodBook -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальностей 5В071200 «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучения»
MethodBook -> Методические указания по итоговому контролю Мамандық: 5В071200- «Машина жасау» Оқу түрі: күндізгі күндізгі қысқартылған Өскемен
MethodBook -> Kазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi Д. Серiкбаев
MethodBook -> Лекциялар тақырыптары толығымен 30 сағат көлемінде слайдтың сүйемелдеуімен компьютерлық аудиторияларда оқылады
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі»
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет