Бекітілген оәҒК отырысындаДата11.04.2018
өлшемі235.74 Kb.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы

Мемлекеттік басқару академиясыБЕКІТІЛГЕН

ОӘҒК отырысында

9 хаттама26.03.2014 ж.


Академия магистратурасына 2014–2015 оқу жылына 6М050600 - «Экономика» мамандығы бойынша түсу үшін кешенді емтиханның

БАҒДАРЛАМАСЫАстана – 2014
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының магистратурасына 2014–2015 оқу жылына

6М050600 - «Экономика» мамандығы бойынша оқуға түсушілер үшін

арнайы пән бойынша қабылдау емтихандарының

БАҒДАРЛАМАСЫ
Қабылдау емтихандары туралы жалпы ережелер
1. Мемлекеттік және жергілікті басқару институтындағы қабылдау емтихандарының бағдарламасы екі пән блогын қамтиды: «Экономикалық теория», «Менеджмент негіздері».

2. Бағдарлама 6М050600 - «Экономика» мамандығы бойынша магистрлік бағдарламаға үміткерлердің жоғары кәсіптік білім берудің оқу жоспары шеңберінде оқытылатын негізгі экономикалық пәндердің фундаменталдық негіздерін білуін, сондай-ақ осы білімін теориялық және қолданбалы экономикалық міндеттерді шешуде қолдана білуін көздейді.

3. Бағдарламаға тек қана мына:

а) жоғары кәсіптік білім берудің оқу жоспарының негізгі пәндері бағдарламаларының мазмұнына сәйкес келетін мәселелер;

б) ұсынылатын оқу және әдістемелік әдебиетте, нормативтік құқықтық актілерде, сондай-ақ кітапханаларда бар ғылыми басылымдар мен жарияланымдарда баяндалған мәселелер енгізілген.
Қабылдау емтиханына қойылатын негізгі бағдарламалық талаптар
1-БӨЛІМ. Экономикалық теория
Мазмұны
1-10 тақырып. Экономикалық ойлар тарихы

11-20 тақырып. Микроэкономика

21-30 тақырып. Макроэкономика
Экономикалық ойлар тарихы

1-тақырып. Экономикалық ойлардың бастау көздері және алғашқы экономикалық мектептер

Ежелгі Греция мен Ежелгі Римнің экономикалық ойлары. Орта ғасырдың экономикалық ойлары. Меркантилизм - теория және практика. Физиократтар.2-тақырып. Классикалық саяси экономия және ХІХ ғасыр экономистерінің еңбектерінде оның дамуы.

Классикалық экономикалық теория – бастау көздері. У.Петти экономикалық көзқарастары. Саяси экономияның ғылым ретінде қалыптасуы. А.Смит, Д.Рикардо, Ж.Б.Сэй, Т.Мальтус, С.Сисмонди, Дж.Милль экономикалық көзқарастары.

3-тақырып. Марксистік саяси экономия және австриялық экономикалық мектеп.

К. Маркстің экономикалық көзқарастары. Шекті пайдалылық теориясы баға белгілеу теориясы ретінде. Өндіріс шығындары теориясы. Бем-Баверктің пайыздық теориясы.

4-тақырып. Ағылшын-америка экономикалық мектебі.

Дж.Кларктің шекті өнімділік теориясы. А. Маршаллдың экономикалық көзқарастары.5-тақырып. Тарихи мектеп және институционализм.

Тарихи мектептің экономикалық теорияны дамытуға қосқан үлесі. Институционализм. Т.Вебленнің экономикалық көзқарастары.6-тақырып. Жалпы тепе-теңдік және экономикалық даму теориясы.

Л.Вальрас. Жалпы экономикалық тепе-теңдік моделін құру. Й.Шумпетердің экономикалық көзқарастары. Түсім мен кәсіпкерлік теорияларының эволюциясы.7-тақырып. Монополия және монополистік баға белгілеу теориялары.

Тарихи мектеп пен марксизм өкілдерінің экономиканы монополизациялау процесін талдау. Э.Чемберленнің монополистік бәсекелестік теориясы. Дж.Робинсонның жетілмеген бәсекелестік теориясы.8-тақырып. Әл-ауқаттылықтың экономикалық теориялары.

Әл-ауқаттылық мәселесіне қатысты көзқарастардың дамуы. Әл-ауқаттылық экономикалық теориясына қатысты В.Паретоның көзқарасы. арето бойынша Оптимум". А.Пигудің экономикалық Әл-ауқаттылық теориясы.9-тақырып. Дж.Кейнстің экономимкалық көзқарастары.

Тиімді сұраныс теориясы. Жұмыспен қамту және жұмыссыздық теориясы. Дж.Кейнс теориясындағы баға және құнсыздану. Дж.Кейнстің экономикалық бағдарламалары.10-тақырып. Неолиберализм, монетаризм және ұтымды күту теориясы.

Неолиберализмнің негізін салушы Л.Мизестің экономикалық идеялары. Ф.Хайеканың экономикалық ой-пікірлері. Ақшаның сандық теориясының дамуы. Монетаризмнің негізгі постулаттары. М.Фридменнің экономикалық көзқарастары. Фридмен теңдеуі. Ұтымды күту теориясы.
Микроэкономика

11-тақырып. Нарықтық экономиканың жалпы сипаттамасы.

Нарық және оның пайда болу шарттары. Экономикалық және экономикалық емес игіліктер. Тауар. Шекті пайдалылық теориясы және игіліктің субъективті құндылығы. Ақшаның пайда болуы. Нарық механизмінің негізгі элементтері, нарық құрылымының негізгі типтері. Баға, сұраныс және ұсыныс. Нарықтағы тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныстың иілімділігі. Сұраныс және пайдалылық. Тұтынушылық таңдау теориясы. Нарықтық шаруашылық және бағаның деперсонификацияланған механизмі. Нарық өзін-өзі реттеуші механизм ретінде. Ішінара және жалпы тепе-теңдік моделі. Қоғамдық әл-ауқаттылық және тиімділік. Нарық фиаскосы (сәтсіздігі) мәселесі.12-тақырып. Жетілген бәсекелестік нарығы механизмі

Өндіріс шығындары: түрлері мен динамикасы. Қысқа мерзімді кезеңдегі фирманың тепе-теңдігі. Өндіруші қалдықтары, тұтынушы қалдықтары және айырбастың өзара тиімділігі.13-тақырып. Жетілмеген бәсекелестік нарығы механизмі

Жетілмеген бәсекелестіктің нарықтық құрылымының негізгі типтері. Таза монополия. Бағалық дискриминация. Жетілмеген бәсекелестіктен болатын ысыраптар. Табиғи монополия. Олигополия. Өнімді дифференциациялауы бар монополистік бәсекелестік. Монопсония. Монополияға қарсы заңнама және экономиканы реттеу: негізгі қағидаттары.14-тақырып. Белгісіздік, ақпарат және сақтандыру экономикасы. Белгісіздік нарықтық экономиканың ерекшелігі ретінде. Асимметриялық ақпарат ұғымы. Қауіп-қатер және оны азайту тәсілдері. Сақтандыру. Ақпараттың асимметриялылығын азайту тетіктері.

15-тақырып. Фирма теориясы және бизнестің ұйымдастырушылық нысандары

Фирма теориясы: технологиялық және институционалдық тәсіл. Бизнестің ұйымдастырушылық нысандары. Шағын, орта және ірі фирмалардың экономикадағы рөлі.16-тақырып. Өндіріс және факторлардың шекті өнімділігі теориясы.

Өндірістік функция. Факторлардың шекті өнімділігі теориясы. Өндіріс факторларына сұраныс. Ресурстарды дұрыс пайдалану. Ресурстардың өзара алмасушылығы. Технологиялық орналасудың шекті нормасы. Шығындарды барынша азайту ережесі және түсімді барынша арттыру шарттары.17-тақырып. Еңбек нарығы және еңбекақы.

Еңбек нарығының ерекшеліктері. Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Еңбек нарығындағы тепе-теңдік және еңбекақының тепе-тең ставкасы. Еңбекақы ставкасын саралау (дифференциациялау). Еңбек нарығындағы жетілмеген бәсекелестік.18-тақырып. Капитал нарығы және пайыз.

Экономикалық теориядағы капитал ұғымы. Капитал өндіріс факторы ретінде. Капитал қызметі нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Қарыз қаражаты (несие капиталы) нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Пайыздың нақты және ақша теориясы. Қарыз қаражаты нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың жылжуын анықтайтын факторлар. Пайыздың номиналды және нақты ставкасы. Пайыздық ставкадағы тәуекел факторы. Инвестициялық шешімдерді дисконттау және қабылдау. Капиталды активтер нарығы (ұзақ уақыт пайдаланудың капиталдық игіліктері).


19-тақырып. Жер ресурстары нарығы және жер рентасы.

Жер ресурстарына ұсыныстардың шектеулігі. Шекті өнімділік теориясы және жер рентасы. Жер қызметтерінің баламалы құндылығы және жер рентасы. Жер қызметтері нарығындағы тепе-теңдік. Сараланған (дифференциацияланған) жер рентасы. Жер бағасы капиталды актив ретінде.20-тақырып. Кәсіпкерлік және түсім.

Түсім: қалыпты және экономикалық. Экономикалық түсімнің бастау көздері. Түсім функциясы.


Макроэкономика

21-тақырып. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және ұлттық есепшоттар жүйесі.

Ұлттық шаруашылықтағы табыстар мен шығыстардың айналымы. Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) және оны есептеу әдістері. Номиналды және нақты ЖІӨ. Ұлттық есепшоттар жүйесі. ЖІӨ және «таза экономикалық әл-ауқаттылық» (ТЭА).22-тақырып. Мемлекеттің нарықтық экономикадағы рөлі.

Нарық фиаскосы және мемлекеттік реттеу қажеттілігі. Қоғамдық таңдау теориясы. Мемлекет фиаскосы. Экономиканы мемлекеттік реттеу: негізгі мақсаттары мен құралдары.23-тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Негізгі үлгілер.

Макроэкономикалық тепе-теңдіктің классикалық теориясы. «AD-AS» үлгісіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік. Жалпы тепе-теңдіктің кейнсиандық моделі. Инвестиция және салымдар: тепе-теңдік мәселесі. Мультипликатор. Инфляциялық және дефляциялық (рецессиялық) алшақтық. Ұқыптылық парадоксы.

24-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: нарықтық экономика дамуының циклділігі.

Экономикалық цикл: пайда болу себептері, ерекшеліктері және мерзімділігі. Циклдік ауытқушылықтардың таралу тетіктері: мультипликатор-акселератор әсері. Макроэкономикалық тұрақсыздық және жұмыссыздық. Оукен заңы. Мемлекеттің экономикалық циклдерді реттеудегі рөлі: тұрақтандыру саясаты.25-тақырып. Кредит-ақша жүйесі және кредит-ақша саясаты.

Ақша және олардың функциялары. Ақша жүйесі ұғымы және типтері. Кредит мәні мен түрі. Қазіргі кредит-ақша жүйесінің құрылымы. Ақша массасы және оның құрылымы. Ақша агрегаттары. Банк депозиттерін мультипликациялық кеңейту. Ақшаға сұраныс. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. Ақшаға трансакциялық сұраныс теориясы. Ақшаға сұраныстың портфельдік теориясы. Орталық банктің кредит-ақша саясатының негізгі бағыттары.26-тақырып. Бағалы қағаздар нарығы.

Бағалы қағаздар нарығының құрылымы, ұйымдастырылуы және функциялары. Негізгі бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы. Қор индекстері. Туынды қаржы құралдары. Бағалы қағаздар нарығындағы алып-сатарлық және сақтандыру мәмілелері. Қор нарығын техникалық және фундаменталды талдау. Тиімді нарықтың ғылыми болжамы. Дж. Соростың қайтарымдылық теориясы. Бағалы қағаздар нарығындағы делдалдар қызметі. Бағалы қағаздар нарығын реттеу.27-тақырып. Салықтық-бюджет жүйесі және салықтық-бюджет саясаты.

Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Орталық және жергілікті билік органдарының бюджеттері. Салықтар және оның түрлері. Салық салу қағидаты. Лаффер қисығы. Салық ауыртпалығына аудару. Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру тәсілдері. Дискрециялық және дискрециялық емес (автоматты) салықтық-бюджет саясаты. Кіріктірме тұрақтандырғыш. Теңгерімді бюджет мультипликаторы (Хаавельмо теоремасы). Мемлекеттік бюджетті теңгеру мәселесі. Мемлекеттік қарыз және оның экономикалық салдарлары. Рикардо-Варроның баламалылық (эквиваленттілік) теоремасы.28-тақырып. Құнсыздану және құнсыздануға қарсы саясат.

Құнсыздануды анықтау. Құнсызданудың ашық және жасырын (қысымға түскен) түрлері. Құнсыздануды өлшеу. Құнсыздану және номиналды баға. Инфляциялық күтулер. Фишер әсері. Құнсызданудың пайда болу себептері. Сұраныс инфляциясы және шығын инфляциясы. Монетарлық және монетарлық емес инфляция тұжырымдамалары. Құнсызданудың әлеуметтік-экономикалық салдарлары. Құнсыздану және жұмыссыздық. Филлипс қисығы. Табиғи деңгей теориясы. Мемлекеттің құнсыздануға қарсы саясаты.29-тақырып. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.

Нарықтық экономикадағы әділ бөлу мәселесі. Жеке және орналастырылатын табыстар. Табыстарды бөлудегі теңсіздікті өлшеу мәселесі: Лоренц қисығы және Джини коэффициенті. Табыстарды қайта бөлу туралы мемлекеттік саясат. Тиімділік пен әділдік дилеммасы.30-тақырып. Экономикалық өсу.

Экономикалық өсуді анықтау және өлшеу. Экономикалық өсудің факторлары мен типтері. Өндірістік функция және экономикалық өсу. Экономикалық өсудің неокейнсиандық моделі. Экономикалық өсудің неоклассикалық моделі. Ғылыми-техникалық прогресс (ҒТП) экономикалық өсудің сыртқы факторы ретінде. ҒТП-ның динамикалық модельдегі экономикалық өсуге қосқан үлесін бағалау. Эндогенді экономикалық өсу модельдері. «Жаңа экономика» және өсу мәселелері.


Ауызша емтиханның үлгілік сұрақтары
Экономикалық ойлар тарихы

 1. Ежелгі Греция мен Ежелгі Римнің экономикалық ойлары.

 2. Орта ғасырдың экономикалық ойлары.

 3. Меркантилистердің экономикалық ілімдері.

 4. Физиократтардың экономикалық ілімдері.

 5. У.Петти экономикалық көзқарастары.

 6. А.Смит экономикалық көзқарастары.

 7. Д.Рикардо экономикалық көзқарастары.

 8. Ж.Б.Сэй экономикалық көзқарастары.

 9. Т.Мальтус экономикалық көзқарастары.

 10. С.Сисмонди экономикалық көзқарастары.

 11. Дж.Милль экономикалық көзқарастары.

 12. К. Маркс экономикалық көзқарастары.

 13. Шекті пайдалылық теориясы баға белгілеу теориясы ретінде.

 14. Өндіріс шығындары теориясы.

 15. Бем-Баверктің пайыздық теориясы.

 16. Дж.Кларктің шекті өнімділік теориясы.

 17. А. Маршаллдың экономикалық көзқарастары.

 18. Тарихи мектептің экономикалық теорияны дамытуға қосқан үлесі.

 19. Институционализм.

 20. Т.Вебленнің экономикалық көзқарастары.

 21. Й.Шумпетердің экономикалық көзқарастары.

 22. Түсім мен кәсіпкерлік теорияларының эволюциясы.

 23. Э.Чемберленнің монополистік бәсекелестік теориясы.

 24. Дж.Робинсонның жетілмеген бәсекелестік теориясы.

 25. Әл-ауқаттылық экономикалық теориясына қатысты В.Паретоның көзқарасы. "Парето бойынша Оптимум".

 26. А.Пигудің экономикалық Әл-ауқаттылық теориясы.

 27. Тиімді сұраныс теориясы.

 28. Жұмыспен қамту және жұмыссыздық теориясы.

 29. Дж.Кейнс теориясындағы баға және құнсыздану.

 30. Л.Мизестің экономикалық идеялары.

 31. Ф.Хайеканың экономикалық идеялары.

 32. М.Фридменнің экономикалық көзқарастары.

 33. Ұтымды күту теориясы.


Микроэкономика


 1. Экономикалық және экономикалық емес игіліктер.

 2. Тауар.

 3. Шекті пайдалылық теориясы және игіліктің субъективті құндылығы.

 4. Ақшаның пайда болуы.

 5. Нарық механизмінің негізгі элементтері. Нарық құрылымының негізгі типтері.

 6. Баға, сұраныс және ұсыныс.

 7. Нарықтағы тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныстың иілімділігі.

 8. Сұраныс және пайдалылық.

 9. Тұтынушылық таңдау теориясы.

 10. Ішінара және жалпы тепе-теңдік моделі.

 11. Қоғамдық әл-ауқаттылық және тиімділік.

 12. Нарық фиаскосы (сәтсіздігі) мәселесі.

 13. Өндіріс шығындары: түрлері мен динамикасы.

 14. Қысқа мерзімді кезеңдегі фирманың тепе-теңдігі.

 15. Ұзақ мерзімді кезеңдегі фирманың тепе-теңдігі.

 16. Өндіруші қалдықтары, тұтынушы қалдықтары және айырбастың өзара тиімділігі.

 17. Таза монополия.

 18. Бағалық дискриминация.

 19. Жетілмеген бәсекелестіктен болатын ысыраптар.

 20. Табиғи монополия.

 21. Олигополия.

 22. Өнімді дифференциациялауы бар монополистік бәсекелестік.

 23. Монопсония.

 24. Монополияға қарсы заңнама және экономиканы реттеу: негізгі қағидаттары.

 25. Қауіп-қатер және оны азайту тәсілдері. Сақтандыру.

 26. Ақпараттың асимметриялылығын азайту тетіктері.

 27. Фирма теориясы: технологиялық және институционалдық тәсіл.

 28. Шағын, орта және ірі фирмалардың экономикадағы рөлі.

 29. Өндірістік функция.

 30. Факторлардың шекті өнімділігі теориясы.

 31. Өндіріс факторларына сұраныс.

 32. Ресурстарды дұрыс пайдалану. Ресурстардың өзара алмасушылығы.

 33. Технологиялық орналасудың шекті нормасы.

 34. Шығындарды барынша азайту ережесі және түсімді барынша арттыру шарттары.

 35. Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

 36. Еңбек нарығындағы тепе-теңдік және еңбекақының тепе-тең ставкасы.

 37. Еңбекақы ставкасын саралау (дифференциациялау).

 38. Еңбек нарығындағы жетілмеген бәсекелестік.

 39. Капитал өндіріс факторы ретінде.

 40. Капитал қызметі нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

 41. Қарыз қаражаты (несие капиталы) нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

 42. Пайыздың нақты және ақша теориясы.

 43. Қарыз қаражаты нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың жылжуын анықтайтын факторлар.

 44. Пайыздың номиналды және нақты ставкасы.

 45. Пайыздық ставкадағы тәуекел факторы.

 46. Инвестициялық шешімдерді дисконттау және қабылдау. Капиталды активтер нарығы.

 47. Шекті өнімділік теориясы және жер рентасы.

 48. Жер қызметтерінің баламалы құндылығы және жер рентасы.

 49. Жер қызметтері нарығындағы тепе-теңдік.

 50. Сараланған (дифференциацияланған) жер рентасы. Жер бағасы капиталды актив ретінде.

 51. Түсім: қалыпты және экономикалық.

 52. Экономикалық түсімнің бастау көздері. Түсім функциясы.


Макроэкономика


 1. Ұлттық шаруашылықтағы табыстар мен шығыстардың айналымы.

 2. Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) және оны есептеу әдістері. Номиналды және нақты ЖІӨ.

 3. Ұлттық есепшоттар жүйесі. ЖІӨ және «таза экономикалық әл-ауқаттылық» (ТЭА).

 4. Нарық фиаскосы және мемлекеттік реттеу қажеттілігі.

 5. Қоғамдық таңдау теориясы.

 6. Экономиканы мемлекеттік реттеу: негізгі мақсаттары мен құралдары.

 7. «AD-AS» үлгісіндегі макроэкономикалық тепе-теңдік.

 8. Жалпы тепе-теңдіктің кейнсиандық моделі.

 9. Инвестиция және салымдар: тепе-теңдік мәселесі. Мультипликатор.

 10. Инфляциялық және дефляциялық (рецессиялық) алшақтық. Ұқыптылық парадоксы.

 11. Экономикалық цикл: пайда болу себептері, ерекшеліктері және мерзімділігі.

 12. Циклдік ауытқушылықтардың таралу тетіктері: мультипликатор-акселератор әсері.

 13. Макроэкономикалық тұрақсыздық және жұмыссыздық. Оукен заңы.

 14. Мемлекеттің экономикалық циклдерді реттеудегі рөлі: тұрақтандыру саясаты.

 15. Ақша және оның функциялары. Ақша жүйесі ұғымы және типтері.

 16. Кредит мәні мен түрлері. Қазіргі кредит-ақша жүйесінің құрылымы.

 17. Ақша массасы және оның құрылымы. Ақша агрегаттары.

 18. Банк депозиттерін мультипликациялық кеңейту. Ақшаға сұраныс.

 19. Ақша нарығындағы тепе-теңдік.

 20. Ақшаға трансакциялық сұраныс теориясы.

 21. Ақшаға сұраныстың портфельдік теориясы.

 22. Орталық банктің кредит-ақша саясатының негізгі бағыттары.

 23. Бағалы қағаздар нарығының құрылымы, ұйымдастырылуы және функциялары.

 24. Негізгі бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы. Қор индекстері.

 25. Туынды қаржы құралдары. Бағалы қағаздар нарығындағы алып-сатарлық және сақтандыру мәмілелері.

 26. Тиімді нарықтың ғылыми болжамы. Дж. Соростың қайтарымдылық теориясы.

 27. Бағалы қағаздар нарығын реттеу.

 28. Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы.

 29. Салықтар және оның түрлері. Салық салу қағидаты.

 30. Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру тәсілдері.

 31. Дискрециялық және дискрециялық емес (автоматты) салықтық-бюджет саясаты.

 32. Кіріктірме тұрақтандырғыш. Теңгерімді бюджет мультипликаторы (Хаавельмо теоремасы).

 33. Мемлекеттік бюджетті теңгеру мәселесі.

 34. Мемлекеттік қарыз және оның экономикалық салдарлары. Рикардо-Варроның баламалылық (эквиваленттілік) теоремасы.

 35. Құнсызданудың ашық және жасырын (қысымға түскен) түрлері. Құнсыздануды өлшеу.

 36. Құнсыздану және номиналды баға. Инфляциялық күтулер. Фишер әсері.

 37. Құнсызданудың пайда болу себептері. Сұраныс инфляциясы және шығын инфляциясы.

 38. Монетарлық және монетарлық емес инфляция тұжырымдамалары.

 39. Құнсыздану және жұмыссыздық. Филлипс қисығы.

 40. Мемлекеттің құнсыздануға қарсы саясаты.

 41. Нарықтық экономикадағы әділ бөлу мәселесі.

 42. Табыстарды бөлудегі теңсіздікті өлшеу мәселесі: Лоренц қисығы және Джини коэффициенті.

 43. Табыстарды қайта бөлу туралы мемлекеттік саясат. Тиімділік пен әділдік дилеммасы.

 44. Экономикалық өсу факторлары мен типтері.

 45. Өндірістік функция және экономикалық өсу.

 46. Экономикалық өсудің неокейнсиандық моделі.

 47. Экономикалық өсудің неоклассикалық моделі.

 48. ҒТП-ның динамикалық модельдегі экономикалық өсуге қосқан үлесін бағалау.

 49. Эндогенді экономикалық өсу модельдері.

 50. «Жаңа экономика» және өсу мәселелері.


Ұсынылатын әдебиет:


 1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 10.10.1997.

 2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Построим будущее вместе!». 28.01.2011 г.

 3. Послание Президента РК народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана», 2010 год.

 4. Послание Президента РК народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», 6 марта 2009 года.

 5. Выступление Президента РК на XII внеочередном съезде НДП «Нур Отан» 15 мая 2009 года.

 6. Постановление Правительства РК от 6 ноября 2007 года №1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан».

 7. Постановление Правительства РК от 25 ноября 2008 года №1085 «О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы».

 8. Статистические показатели социально-экономического развития РК и его регионов 2005-2010 годы.

 9. Казахстан за годы независимости 1991-2007. Статистический сборник. – Астана, 2008. – 254 с.

 10. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

 11. Кейнс Дж.М.. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Эксмо, 2007.

 12. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М.: Экономика, 2002. – 768 с.

 13. Богомолов В.А., Богомолова А.В. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 272 с.

 14. Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Pax Americana». – М.:Вече, 2003. – 368 с.

 15. Пол Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. Экономика: пер. с англ.- М.: БИНОМ, 1997- 800 с.

 16. Экономическая теория. Учебное пособие. /Под ред. Рузавина Г.И. М., Проект. 2004.

 17. Экономика: Учебник . 3-е изд., перераб. и доп. /Под ред.А.С.Булатова.- М.: Юрист, 2004- 896

 18. Экономика. Учебник. Изд.второе, перераб . и доп. /Под ред. А.И.Архипова, А.Н.Нестерова, А.К.Большакова.- М.:ПБОЮЛ, 2001.- 784 с.

 19. Экономика: Учебное пособие. /Под ред. Журавлевой Г.П. М., Юрист, 2006.

 20. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.I В 2-х т, 1993,2001г.

 21. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ – М., 2002

 22. Кураков Л.П. Курс экономической теории: Учебное пособие/Кураков Л.П., Яковлева Г.Е..- 4-ое изд., перераб., доп.-М.:Гелиос АРВ, 2005.- 516 с.

 23. Курс экономической теории: Учебное пособие / Чепурин М.Н., Киселева Е.А.- М.:АСА, 2006.- 832 с.

 24. Джон Сломан. Основы экономики: Учебник/ Пер. с англ. Е.А.Нильсен, И.Б.Руберт.- М.: Изд-во Проспект, 2004.- 568 с.

 25. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма. Под ред. проф. В.Е.Рыбалкина. Учебник.- М.:МО,1999.- 304 с.

 26. Абрамов В.Л. Мировая экономика: Учебное пособие.- 3-е изд.перераб.М.: Дашков и К, 2006.- 312 с.

 27. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник/ М.:Юристь.- 2001.- 368 с.

 28. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебное пособие.- М.:Дело, 2004.- 528 с.

 29. www.minplan.kz

 30. www.nationalbank.kz

 31. www.minfin.kz


2-БӨЛІМ. МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ
Мазмұны
1-тақырып. Менеджмент мәні мен қағидаттары

2-тақырып. Менеджмент тұжырымдамасы және оның шетелде даму үрдістері

3-тақырып. Ұйым басқару объектісі ретінде

4-тақырып. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

5-тақырып. Басқарудың ұйымдық құрылымы

6-тақырып. Сапа менеджменті жүйесі. Процестік тәсіл

7-тақырып. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету

8-тақырып. Әлеуметтік-экономикалық процестерді басқарудың негізгі функциялары

9-тақырып. Басқарушылық еңбек және оның ерекшеліктері

10-тақырып. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесі

11-тақырып. Ұйым мәдениеті және басшылық стилі

12-тақырып. Қақтығыстарды басқару


1-тақырып. Менеджмент мәні мен қағидаттары

Басқару ұғымы. Нарықтық экономикадағы басқару объектілері мен субъектілері. Басқару ғылым және мәдениет ретінде.

«Менеджмент» ұғымының мәні мен маңызы. Менеджмент ғылыми тәсілдер жүйесі және экономика, психология, құқық, социология және басқа да ғылымдар саласындағы білімге негізделетін күрделі пәнаралық ғылым ретінде. Менеджмент қағидаттары.

Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі менеджмент және оның қазақстандық қоғамдағы рөлі. Мемлекеттік басқару және мемлекеттік менеджмент: ортақтығы мен айырмашылықтары. Мемлекеттік органдардағы менеджменттің ерекшелігі.2-тақырып. Мектептердің дамуы және менеджмент тұжырымдамасы мен оның шетелде даму үрдістері

Басқару модельдері басқарушылық ой эволюциясының нысаны ретінде. Негізгі басқарушылық тұжырымдамаларды қалыптастыру және оны дамыту. Менеджментке ғылыми көзқарас: процестік, жүйелік, ситуациялық. Басқару мектептері. Классикалық мектеп. Адами қатынастар мектебі және оны дамыту. Математикалық мектеп. Менеджмент теориясындағы жүйелік және ситуациялық тәсіл. Басқарудың қазақстандық моделін қалыптастыру шарттары. Басқару моделін таңдау мәселелері.3-тақырып. Ұйым басқару объектісі ретінде

Ұйым түсінігі. Ұйымның негізгі белгілері мен түрлері. Ұйымның жалпы сипаттамасы. Еңбектің көлбеу және тік бөлінісі. Ұйымды басқару деңгейлері. Ұйым сипаттамасы басқару объектісі ретінде. Біртекті ұйымдарды топтау және олардың жалпы белгілерін айқындау. Ұйымның ел экономикасын басқарудағы рөлі. Ұйымды жобалау элементтері. Ұйымды тиімді басқару өлшемдері.4-тақырып. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

Басқару ортасының құрылымы. Ұйымдық элементтер мен сипаттамалар. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасының негізгі құраушылары. Мақсаттар мен ұйымдық құрылымның өзара байланысы. Күрделі және қарапайым іскерлік орта. Тұрақты және тұрақты емес іскерлік орта. Іскерлік ортаның белгісіздігі және оның бағасы. Мемлекеттік органдардың іскерлік ортамен өзара іс-қимылы. Қоршаған іскерлік ортаға әсер ету тәсілдері.5-тақырып. Басқарудың ұйымдық құрылымы

Басқарудың ұйымдық құрылымының негізгі элементтері. Ұйымдық құрылымды қалыптастыру және өзгерту процесі. Ұйымдық құрылым типтері мен түрлері және оларды құру қағидаттары. Басқарудың иерархиялық (қағазбастылық) құрылымы: линиялық, функционалдық, линиялық-функционалдық, линиялық-штабтық, штабтық, дивизоналдық. Басқарудың бейімдік (органикалық) құрылымы: матрицалық, желілік, виртуалдық.6-тақырып. Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ). Процестік тәсіл

СМЖ мәні. Басқару процесін құжаттау. Процестік модельді құру қағидаттары. Сапа менеджментіндегі процестік тәсіл.7-тақырып. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету

Ақпараттардың басқарудағы рөлі. Ақпараттар, оның сипаты, ақпараттың басқару тиімділігіне әсері. Ақпараттың ішкі фирмалық жүйесіндегі негізгі қағидаттары, міндеттері мен функциялары.8-тақырып. Әлеуметтік-экономикалық процестерді басқарудың негізгі функциялары

Талдау және басқару тиімділігі. Басқару жүйесіндегі болжамдау және жоспарлау. Жоспарлау басқару функциясы ретінде. Басқару ұғымы және функцияларының құрамы. Жоспарлау түсінігі мен мәні. Жоспарлау функциялары, қағидаттары. Жоспарлау процесінің кезеңдері. Стратегиялық жоспарлау ұғымы мен мәні. Қазақстан экономикасын басқару стратегиясы.

Ұйымдастыру және үйлестіру басқару функциялары ретінде. Коммуникация басқару функциясы ретінде. Басқарудағы уәждеме және ынталандыру модельдері. Бақылау басқару функциясы ретінде. Бақылаудың даму үрдістері, қазіргі заманғы мәселелері мен келешегі. Стратегия және стратегиялық басқару. Өкілеттілік және ұйымдағы басшылықтың жеке ықпалы, билік түрлері мен әсер ету. Көшбасшылық теориясына шолу. Басқару тиімділігін арттыру факторлары және бағалау. Басқару тиімділігінің өлшемдері мен көрсеткіштері.

9-тақырып. Басқарушылық еңбек және оның ерекшеліктері

Басқарушылық еңбек және оның ерекшеліктері. Басқарушы қызметкерлердің санаттары. Менеджер типтері. Менеджер функциялары. Менеджердің мемлекеттік органдардағы рөлі. Мемлекеттік мекеме басшыларының кәсібилігі мен құзыреттілігіне қойылатын қазіргі заманғы талаптар. Мемлекеттік органды ұйымдастыруды өзгерту мақсатындағы менеджер қызметінің негізгі түрлері.10-тақырып. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесі

Шешімдер қабылдау процесінің кезеңдері. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және іске асыру технологиялары. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу процесіне қойылатын талаптар. Шешімдер сапасы мен процесс сапасы.11-тақырып. Ұйым мәдениеті және басшылық стилі

Ұйымдық мәдениет түсінігі, құрылымы мен мәні. «Күшті» және «әлсіз» ұйымдық мәдениетті айқындау. Ұйым мәдениеті тиімділік факторы ретінде. Ұйымдық мәдениеттің экономикалық функциясы. Ұйымның инновациялық мәдениеті. Ұйымдық мәдениетті басқару. Ұйым мәдениеті мен басшылық стилінің өзара әсері. Мемлекеттік органдардағы коммуникациялық мәдениет.12-тақырып. Қақтығыстарды басқару

Қақтығыстар: түсінігі мен мәні. Қақтығыс типтері. Ұйымдағы қақтығыстардың себептері. Қақтығыстарды шешу стилі.


Ұсынылатын әдебиет:
1. Аристов О.В. Управление качеством: уч. пособие для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2004. -240 с.

2. Аристов О.В. Экономика управления качеством. - М.:

МНЭПУ,2001.

3. Армстронг М. Основы менеджмента. - Ростов-на-Дону, 1998.

4. Валовой Д.В. История менеджмента.- М.- 2004.

5. Гунин В.Н.и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации».

Модуль 7. - М.: «ИНФРА-М», 1999. - 328 с.

6. Глухов В.В. Менеджмент.-М.,-2004 .

7. Герчикова В.В. Менеджмент.-М.-2006.

8. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996.

9. ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь

10. ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

11. Кнорринт В. И. Искусство управления. - М.: БЕК, 1997.

12. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. -М.: ИНФРА-М, 2000. - 256 с.

13. Лукашевич В.В. Менеджмент в структурно-логических схемах: Уч. Пос. /В.В. Лукашевич - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 224 с.

14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 1998.

15. Организационная культура: Учебное пособие /И.В. Грошев, П.В. Емельянов, В.М. Юрьев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 288с.

16. Румянцева 3.11. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 3. - М.: «ИНФРА-М»,1999.-336 с.

17. Семенов А.К. Этика менеджмента.- Ростов на Дону.- 2004.

18.Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2. - М.: «ИНФРА-М», 2000. - 192 с.

19. Теория управления: Учебник/Под.общ.ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. - М.: Изд-во РАГС, 2003. - 558 с.

20. Тотальное управление качеством: учебное пособие / Е.В. Шубенкова. Под ред. Профессора Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство «Экзамен», 2005. - 256 с.

21. Управление качеством: Учебник для Вузов/ С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, B.C. Мхитарян и др.: Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 199 с.

22. Филонович СР. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. - М.: «ИНФРА-М», 1999. - 328 с.

23. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность. В 2-х тт. - М., 1986.24. Эффективность государственного управления /Под ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. - М.: «Консалтбанкир», 1998.


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет