Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігіДата06.07.2017
өлшемі253.98 Kb.

Студенттерге арналған пән бағдарламасы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы
Структуралық ботаника пәнінен

Студенттерге арналған

Пән бағдарламасы


050607 Биология

мамандығы үшін

Павлодар


Студенттерге арналған пән бағдарламасына бекіту парағы

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

Агротехнология факультетінің

деканы_________Бексеитов Т.К.

2009ж. «___»__________

Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.

Агротехнология кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Структуралық ботаника пәні бойынша

050607 Биология мамандықтың студенттері үшін
Бағдарлама «25» 11. 2009 ж. №4 хаттама бекітілген пән бағдарламасы негізінде әзірленген.

Кафедра мәжілісінде ұсынылған 2009ж. «25» 11. №4 хатттама

Кафедра меңгерушісі_ _________________ Альмишев У.К.

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 30.11.2009ж. №4 хаттама


ОӘҚ төрайымы__________________М.Е. Жагипарова


Келісілді

Жалпы биология каф.меңгерушісі________Исимбеков Ж.М.

2009ж. «___»_____________

Окытушы туралы мәліметтер:

Темиржанова Алма Абеугазиновна –«Агротехнология» кафедрасының доцентіҚабылдау уақыты: сәрсенбі – 11.10 ден 12.00, А1,113 аудитория

Пән бойынша мәліметтер: Структуралық ботаника 3 семестрде оқытылады, курстың ұзақтығы-15 жұма, студенттердің жұмыс көлемі жалпы -135 сағат, аудиториялық -45сағат, сөж- 90 сағат. Пән емтиханмен аяқталады.

Пререквизиттер:

Экология


Химия

Зоология


ботаника

1 «Пәнінің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде орны»

Пәннің мақсаты:

студенттерді ботаниканның қазіргі ғылыми жетістіктері мен жинақталған білімге жүгіне отырып өсімдіктердің құрылыстық ерекшеліктерімен, өсу және даму| заңдылықтарымен таныстыру.


Пәннің міндеттері:

- өсімдік клеткалары мен ұлпаларының, тамыр және өркендер жүйесінің морфологиясы және анатомиясы сонымен қатар өсімдік генеративтік мүшелерінің құрылыстық ерекшеліктері туралы мәліметтер алыу;

- өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының басты бағытгарын көбею мен ұрпақ жалғастырудың биологиялық негізін (мәнін), олардың жастық жөне маусымдық өзгерістерін білуі;

Студент нені білу керек:

- алған білімін және пайдаланған әдебиетгерін өздерінің теориялық деңгейін одан әрі тереңдету үшін пайдалана білуі керекСтудент нені істей білуі керек:

- пәнді терең менгеру үшін лекциялық курста, лабораториялык жаттығуларда және оқу-далалық тәжрибелерде, табиғи тірі өсімдіктерді, гербарий қорын, препараттарды, жоба суреттерді, слайдтарды, таблицаларды үйлестіре дұрыс пайдалана білуі қажет.Әдебиеттер

Негізгі
1. Мухитдинов Н.М., Бегенов А.Б., Айдосова С.С. Өсімдіктер морфологиясы' меи анатомиясы-"Өңделіп, толықтырыдміі* екінші басылуы. Алміа-Ата, Изд. Қазақ университеті, 2001.2796.

2. Мухитдинов Н.М,, Бегенов А.Б., Айдосова С.С. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы. Алма-Ата, Изд. Рик, 1993.340 б

124

3. Мухитдинов Н.М., Бегенов А.Б., Айдосова С.С. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Алматы, 1994.48 б.4. Лотова Л.И Морфология и анатомия высших растений. М..Эдиториал УРСС,2000,526с.

5. Рейвн П. и др. Современная ботаника. М., т. 1,2,1990.

6. Васильев А.Е и др. Ботаника. Морфология и анатомия растений. М, Просвещение, 1988. с.480.

.7. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. Серебрякова Т.И. Ботаник. Анатомия и морфология растений. М., "Просвещение", 1978.

8. Курсанов Л.И. и др. Ботаника. т. 1, М., 1966.

9. Кудряшова З.И. Зубкевич Г.И. Курс лабораторных занятий по морфологии растений. Минск, 1970.

10. Барыкина Р.П. идр. Практикум по анатомии растений, М, 1978.

11. Агелеуов Е.А. жене т.б. Ботаника. Өсімдіктер морфологиясы жөне анатомиясы, Алматы. 1998 ж.368 б.

Қосымша:

1. Бегенов А.Б.,'Мухитдинов Н.М., Айдосойа С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-казақша сөздігі. Алматы, 1996.

2. Мухитдинов Н.М., Бегенов А.Б., Айдосова С,С. Табиғат жағдайында еткізілетін өсімдіктану практикасы. Алматы, 1996.

3. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника. М;, 1982.

4. Жуковский П.М. Ботаника. М., 1964.

5. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений, М., 1952.

6. Эзау К, Анатомия семенных растений. М., Изд-во "Мир", т. 1, 2, 1980.


Пәнің тақырыптық жоспары
ПМУ ҰС Н 7.18.2/07
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ р/с

Дәрістердің және зертханалық,практикалық,өздік жұмыстардың тақырыптары

Сағат саны

Дәріс

Зерт.

жұм


Пра

жұмСӨЖ

1


Кіріспе. Өсімдіктер дүниесі. Олардың тіршілік процестеріндегі заңдылығы.

2


8

2

Өсімдік жасушасының құрылысы

2
1
3

Өсімдік жасушасы. Микроскоптың құрылысы,жұмыс істеу тәсілдері
1
8

4

Ұлпалары. Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Жіктелу принциптері.

2

1

1

8

5

Ұрықтың құрылысы.

2

2
8

6

Тамыр және тамырлар жүйесі.

2

1

1

8

7

Өркен және өркендер жүйесі

Жапырақтың морфологиясы,анатомиясы.4

2

1

6

8

Сабақ өркен өсі, қызметі және морфологиялық ерекшеліктері

4

2

1,5

6

9

Вегетативтік мүшелердің түрлене өзгерулері.

28

10

Өсімдіктердің репродуктивтік мүшелерінің жалпы сипатгамасы және олардың көбеюі.

2

2
8

11

Гүлдің құрылысы және қызметі.

2

2

2

8

12

Гүлшоғыры. Гүлдеу мен тозаңдану, тозаңдану типтері. Жемістер.

4

2
8

13

Эколгиялык, топтар жөне тіршілік формалары.

26
Барлығы

30

15

7,5

90

Зертханалық жұмыстар мазмұны

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ КЕСТЕСІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫТақырып аты

Мазмұны

Бақылау түрі

1

2

3

4

1


Өсімдік жасушасы. Микроскоп құрылы сы және жұмыс істеу тәсілдері.

Микроскоп құрылымын зерттеу, жұмыс ережелері. Пияз жұқа қабығын зерттеу. Пластидтер. Туынды заттар

Жазбаша

2

Ұлпалары. Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Жіктелу принциптері.

Алғашқы жабын ұлпасын эпидерманы зерттеу, осы өсімдіктердің устицалық аппарат құрылымының ерекшеліктерімен танысу.Екінші және үшінші жабын комплекстері – перидерма және қабықша. Картоп түйінінің, бузин сабағының анатомиялық қиқымын микроскоп арқылы зерттеу және олардың өлі және доформацияланған эпидермасы мен перидермасын зерт

Жазбаша

3

Ұрықтың құрылысы.


Гүлді өсімдіктердің ұрығы мен зародышының құрылымы, олардың анатомиялық ерекшелігі. Ұрықтардың морфологиялық типтері, олардың шаруашылық мәні. Ұрықтың тыныштық күйі, олардың өсуінің жағдайы, функциясы.

Жазбаша

4

Тамыр және тамырлар жүйесі.


Тамыр жүйелерінің формалары мен типтері. Арпа, жүгері, асбұршақ, бидай, фасольдің тұқымына морфологиялық анализ жасау. Зерттелген тұқымының формасын жєне олардың ішкі құрылымы мен ұрықтың құрылымын зерттеу.

Жазбаша

5

Өркен және өркендер жүйесі. Жапырақтың морфологиясы, анатомиясы.


Жапырақтың морфологиялық құрылымы- пластинка, черешок, негіз, прилистник, жайын, раструб, жай және күрделі жапырақтардың форма әртүрлілігі,олардың тамырлануы, гетерофилиясы және анизооргимиясы. Камелия, фикус, герань, ирис, хлорофитум жапырақтарының құрылысы. Қосжарнақты және даражарнақты жапырақтардың анатомиялық құрылыстары.

Жазбаша

6

Сабақ өркен өсі, қызметі жөне морфологиялық ерекшеліктері.


Қосжарнақты және даражарнақты класстың сүректі және шөптесін өсімдіктерінің сабақтарының анатомиялық және морфологиялық құрылымы. Ашықтұқымды өсімдіктерінің сабағының, сүректі өсімдіктерден айырмашылығы. Камбидің пайда болуы.

Жазбаша

7

Өсімдіктердің репродуктивтік мүшелерінің жалпы сипатгамасы және олардың көбеюі.


Вегетативтік көбеюдің табиғи және жасанды тәсілдері, олардың мәні Гүлдердің әртүрлілігі. Өрмелеуші лютик гүлінің құрылымын анализдеу және чашелистиков, аналық гүл, аталық гүл және жапырақшалардың дөңес цветольжеде орналасу заңдылықтарын түсіну. Гүлдің вегативті ұрық пен бүршік арасындағы ұқсастықтарын анықтау.

Жазбаша

8

Гүлдің құрылысы және қызметі.


Гүл серігі, оның құрылысы. Гүлшоғырлардың түрлерін қарау. Гүлшоғырдың түрлеріне мысал келтіріп кеппешөптерден қарау. Олардың құрылымының жалпы заңдылықтары.

Жазбаша

9

Гүлшоғыры.Гүлдеу мен тозаңдану, тозаңдану типтері. Жемістер.

Жемістердің құрылысы және олардың әртүрлілігі.Барлығы

15с


3.4. Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны

р/н

СӨЖ-дің түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындық
сабақтарға қатысу

15*0,5=7,5

2

Зертханалық жұмыстарға дайындалу

Зертханалық жұмыстардың кестелерін дайындау және т.б.

Зертханалық жұмысты істеу үшін рұқсат алу.

0,5*15=7,5

3

Аудиториялық сабаққа кірмеген қосымша материалдарды оқу, өңдеу

Конспект және т.б.


Коллоквиум және т.б.


8

4

Үй жұмысын орындау

Конспект

Семинар

59

5

Бақылау шараларға дайындалу межелік бақалауға дайындалу
МБ1 және МБ2, коллоквиум және т.б.

8

Барлығы

90Өтпелі үлгерім бойынша өткізілетін шаралардың күнтізбелік жоспары

Структуралық ботаника ББ 1011 рейтинг (2 семестр)

Барлығы
Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8Апта бойындағы

ең жоғарғы балл13

12

13

12

13

12

13

20

100
Дәріске қатынасу және дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ8

16
Бақылау формасы

с

с

с

с

с

с

с

с
Ең жоғарғы балл

3

1

3

1

3

1

3

1
Зертханалық жұмысты әзірлеу және қорғау

СӨЖ түрі
ҮТ1
ҮТ2
ҮТ3
ҮТ4

24
Бақылау формасы
с
с
с
с
Ең жоғарғы балл
6
6
6
6
Тәжірибелік жұмысқа дайындалу және қорғау

СӨЖ түрі

ҮТ1
ҮТ2
ҮТ3
ҮТ4
20
Бақылау формасы

т
т
т
тЕң жоғарғы балл

5
5
5
5Қосымша деректерді пайдалану

СӨЖ түрі

ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ8

40
Бақылау формасы

т

т

т

т

т

т

т

т
Ең жоғарғы балл

5

5

5

5

5

5

5

5
Межелік бақ
100
2 рейтинг (2 семестр)

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Апта бойындағы

ең жоғарғы балл13

12

13

12

13

12

25

100

Дәріске қатынасу және дайындалу

СӨЖ түрі

ҮТ9

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15

15

Бақылау формасы

с

с

с

с

с

с

с

Ең жоғарғы балл

3

1

3

1

3

1

3

Зертханалық жұмысты әзірлеу және қорғау

СӨЖ түрі
ҮТ5
ҮТ6
ҮТ7
18

Бақылау формасы
с
с
с
Ең жоғарғы балл
6
6
6
Тәжірибелік жұмысқа дайындалу және қорғау

СӨЖ түрі

ҮТ5
ҮТ6
ҮТ7
ҮТ8

20

Бақылау формасы

т
т
т
т

Ең жоғарғы балл

5
5
5
5

Қосымша деректерді пайдалану

Тақырыптың №

ҮТ9

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15

35

Бақылау формасы

т

т

т

т

т

т

т

Ең жоғарғы балл

5

5

5

5

5

5

5

Реферат


12

12

Межелік бақ

100

Қысқартылған белгілер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, С – сабаққа қатынасу, ЗЖ1 – зертханалық жұмыс №1, ЗЖД1 – зертханалық жұмысқа дайындалу №1 КТ –конспекты тексеру, Т – тексеру, МБ1 – шеттік бақылау №1.

Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
Оқу жұмыс жоспары бойынша қорытынды бақылау емтихан болып саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Кесте 4 -Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.


№ р/с

Қортынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлік

1

Емтихан

Емтихан

0,3

Үлгерімнің өтпелі бақылауы

0,7


Курстың саясаты
Дәріс және тәжірибелік сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар.

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:  1. Сабаққа активті қатысу.

  2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

  3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

  4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

  5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

  6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет.Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, сынаққа босатылмайды.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет