Бағдарламасы Ұйым стандарты пму ұС 18. 2-06Дата21.12.2017
өлшемі153.55 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы Ұйым стандарты

ПМУ ҰС 7.18.2-06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Электроника және аналогтық құрылғылардың схематикасы 1 пәні бойынша

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникалар»

мамандығының студенттері үшін
ПавлодарМемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

мен типтік оқу жоспары

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

______ Н.Э. Пфейфер

___”_______2009 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _________ А.О. ЮсуповаРадиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Электроника және аналогтық құрылғылардың схематикасы 1 пәні бойынша

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникалар»

мамандығының студенттері үшін

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты МЖМБС РК 3.08.345-2006 стандартына сәйкес 050719 - Радиотехника, электроника және телёкоммуникациялар мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 23.12.2005 жылғы № 779 бұйырығымен типтік бағдарлама негізінде әзірленген

.

Кафедра отырысында ұсынылған 2009 ж._____ «____»№___хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған


“28 ” 08. 2009ж. № 1хаттама

ӘК төрағасы__________ М.М. Кабдуалиева
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ________ А.П. Кислов "____" ____ 2009ж.


Жж ӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН
Жж ӘҚБ бастығы______А.А. Варакута "____" ____ 2009ж.


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты – студенттердің жартылай өткізгіштік аспаптар мен интегралдық сұлбалардьң жұмыс атқару процестері және олардьщ негіз сипаттамалары мен көрсеткіштерінен білімдерін көтеру және соңғы шыққан аспаптардан хабардар ету.
1.2 Пәннің міндеттері

Оқу барысында студент электронды аспаптардың қалай жұмыс істейтінін, интегралдық сұлбалардың құрылымдар мен жұмыс атқару принциптерін, оларды өндірісте кеңінен пайдалаі үрдістерін біліп, өмірде кездесетін тэжірибелік мәселелерді бакалаі дэрежесінде шешу мүмкіндіктеріне ие болуы тиіс.

Оқу нәтижесінде студент:


 • электрондық аспаптар мен интегралдық сүлбалардың жіктелуі элсктрониканың элементтік базасының жұмыс істеу принциптері электрондық аспаптар мен микросұлбалардың негізгі корсеткіштері мен сипаттамаларьін; олардың технологиялық жасалу негіздерін білуі қажет;

 • электрондық аспаптар мен микросүлбалардың негізгі көрсеткіште мен сипаттамаларын анықтауды; электрондық аспаптар мен микросүлбаларды негізінде қарапайым элёктрондық сұлбаларды кұра білуі керек;

 • электрондық аспаптар мен микросұлбалардың негізгі сипаттамаларь елшей білу; нақты пайдалану бағыттарына қажетгі элементтік базаны таңдс білуде жеткілікті тэжірибесі болуы тиіс;

 • оптоэлектрондық аспаптар мен интегралдық сұлбалардың соңғ жетістіктерінің физикалық негіздерін түсініп, микро-, опто- және наноэлектрониканың келешек даму бағыттарына, болашағына түсінік бере білуі тиіс.


2 Пререквизиттері
Берілетін материалдар студенттердің физика, химия, математика, электр тізбектері теориясы пәндеріне негізделіп, келешекте «Электроника және аналогтық құрылғылар схемотехникасы 2», «Цифрлық құрылғылар мен микропроцессорлар», «Сымсыз байланыс технологиялары», «Цифрлы: байланыс технологиялары» т.б. сабақтарға тізгін болып, курстық және дипломдық жобалауларда кеңінен пайдаланылады.

Пәннің тақырыптың
жоспары

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Күндізгі жоб негізінде

п/п

Тақырып атауы

Сағат саны

дәр.

тәж

зер.

сөж.

1

Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер. Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

0,5

-

0,5

5

2

Жартылай өткізгіштік диодтар

3

-

1

10

3

Биполяр транзистор

3

-

1

10

4

Өрістік транзистор

3

-

1

10

5

Тиристордар

3

-

1

10

6

Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

3

-

1

5

7

Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

3

-

1

10

8

Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

3

-

1

-

9

Электрониканың болашағы

1

-

-

-

Барлығы


22,5

-

7,5

603 Пәннің мазмұны
3.1 Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер. Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

Жартылай өтісізгіштер физикасы. Жартылай өткізгіштік заттар. Электрон-кемтіктік (р-п) ауысу. Оның вольт-амперлік сипаттамасы.


3.2 Жартылай өткізгіштік диодтар

Жалпы мағлұматтар- Түзеткіштік және жогары жиіліктік диодтар. Стабилитрондар. Импульстік диодтар. Шотки диоды.


3.3 Биполяр транзистор

Екі р-п-ауысулы құрылымның сипаттамалары. Траңзистордың күшейту қабілеттілігі және сұлбалық қосылымдары. Транзистор түрлері мен олардың жасалу технологиялары. Транзистордың статикалық сипаттамалары, һ-көрсеткіштері.

Жоғары жиіліктік және импульстік транзисторлар.
3.4Өрістік транзистор

Өрістік транзистор түрлері мен олардың ерекшеліктері.

р-п-ауысулы өрістік транзистор. Оның жұмыс атқару принципі. р-п-
ауысулы өрістік транзистордың сүлбалық қосылымдары, статикалық
сипаттамалары және негізгі көрсеткіштері.

Металл-диэлектрик-жартылай өткізгіш (МДЖ) құрылымды граизисторлар. МДЖ-транзистор түрлері. Индукцияланған каналды жэне кондырылган канаяды МДЖ-транзисторлар, олардың жүмыс атқару принципі. МДЖ-транзисторлардың статикалық сипаттамалары мен керсеткіштері. Кері жүлты МДЖ-транзистор.

Заряд байланысты өрістік аспаптар.
3.5 Тиристордар

Тиристор - бірнеше р-п-ауысуларынан тұратын басқарылмалы аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және оның негізгі көрсеткіштері.


3.6 Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

Жартылай еткізгіштердегі оптикальщ сәулелер. Сәуле диодтары. Сәуле диодтарының құрьілымдары, сипаттамалары және көрсеткіштері. Жартылай өткізгіштік лазерлер-

Сәуле қабьшдагыштар. Қүрылымдары, сипаттамалары жэне көрсеткіштері. Фотодиод.

Оптожүптар (оптрондар). Қүрылымы, сипаттамалары және көрсеткіштері.

Индикаторлар.

3.7 Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

Интегралдық сүлбалардың жіктелуі: жартылай өткізгіштік, қабыршақтық, гибридтік, біріктірілген. Микроэлектрониканың техңологиялық негіздері

ИС элементтерін оқшаулау. Интегралдық сұлбалардағы транзисторлар. Көпэмиттерлі транзистор. Шотки транзисторы. МДЖ-транзисторлар. Жартылай өткізгіштік резисторлар мен конденсаторлар.


  1. Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

Транзисторлық логика. Интегралдық инжекцияяық логика (ИИЛ). МДЖ негізді логикалық элементтер. Логикалық элементтердің көрсеткіштері мен сипаттамалары. Жартылай еткізгіштік жады элементтері.

Аналогтық интегралдық сұлбалар. Операциялық күшейткіштердің дифференциалдық каскадтары.


3.9 Электрониканың болашағы
4 Зертханалық сабақтардың мазмұны
4.1 Жартылай өткізгіштік диодтардың статикалық режімдерін зерттеу.

 1. Биполяр транзисторының статикалық сицаттамаларын зерттеу.

 2. Өрістік транзистордың статикалық сиііаттамаларын зерттеу.

 3. Жартылай өткізгіштік диодтардағы өтпелі цроцестерді зерттеу.

 4. Биполяр транзисторындағы өтпелі пройестерді зерттеу.

 5. Тиристор сипаттамаларын зерттеу.

 6. Оптрондарды зерттеу.

 1. Жартылай өткізгіштік аспаптар модельдерінің көрсеткіштерін анықтау.

4.9 Интегралдық сұлбалардың элементтерінің технологиялық жасалу
ерекшеліктерін зерттеу.

5 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

9

2

Зертханалық сабақтарға дайындалу Есепті дайындау және зертханалық жұмысты қорғау

Керекті кестелерді дайындау, керекті материалды оқу. Есеп

ЗЖ жіберілу ЗЖ қорғау

9

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

24

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2


18
Жалпы60


6 Студенттердің өзіндік жүмысы тақырыптар
Тақырып 1 Кіріспе. Пән алдына қойылған мақсаттар мен мәселелер. Қатты денелер түйіспесіндегі физикалық құбылыстар.

Жартылай өткізгіштер мен оның негізіндегі р-п-ауысу көрсеткіштерін аныктау.

Пайдаланған әдебиет [1,3].
Тақырып 2 Жартылай өткізгіштік диодтар

Жартылай өткізгіштік диодтарды есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,3].
Тақырып 3 Биполяр транзистор

Тақырып 4 Өрістік транзистор

Транзистордың статикалық режімін есептеу.

Өрістік транзисторлардың көрсеткіштерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,3, 10,8].


Тақырып 5 Тиристордар

Тиристор немесе туннелдік диод режімдерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,9, 1].

Тақырып 6 Оптоэлектрондық жартылай өткізгіштік аспаптар

Жартылай өткізгіштік диодтағы өтпелі процестерді есептеу.Жартылай өткізгіштік аспаптар модельдерінің көрсеткіштерін анықтау.

Қабыршақтық резисторлар мен конденсаторлар қурылымдарын есеп-теу. Операциялық күшейткіштер элементтерін есептеу.

Пайдаланған әдебиет [5,13, 16].


Тақырып 7 Микроэлектроника, интегралдық сұлбалар (ИС)

ИС қурылымьш (топологиясьш) есептеп, сызу.

Пайдаланған әдебиет [1,2, 5,10, 15,16].
Тақырып 8Логикалық және аналогтық интегралдық сұлбалар

ЛогикалықИС-дардыталдау жэне қуру.

Пайдаланған әдебиет [1,2,8,16].


Мамандықтың Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме
Мамандықтың (тардың) жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме 050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникалар»

(толық мамандық (тардың) атауы және шифрі)Пәннің атауы Электроника және аналогтық құрылғылардың схематикасы 1Оқу түрі

Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлубарлығы
емт

жал

жалп

ауд

сөж

дәр

тәж.

зерт

сөж

күндізгі

ЖОБ негізінде3

-

-

-

-

-

90

30

60


Семестр 3

22,5

-

7,5

60


7 Әдебиет


 1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. -488 с.

 2. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. Учебник для вузов. 5-е издание. - СПб: «Лань», 2001. - 480с.

 3. Бериков А.Б., Ордабаев Б.О. Полупроводниковые приборы. - Алматы: АЭИ, 1992. - 136 с.

 4. Жолшараева Т.М. Микроэлектроника. Полупроводниковые приборы: Учебное пособие. Алматы: АИЭС, 2006. - 79 с.

 5. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. - СПб.: КОРОНА принт, Бином Пресс-, 2006. - 416 с.

 6. Щука А.А. Электроника. Учебное пособие. Изд-во: BHV-СПб. 2005. -800 с.

 7. Бойко В.И. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства. Учебник. - Изд-во: BHV-СПб, 2004. - 488 с.

8 Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов В.Т. Электронные приборы. Учебник для вузов. -М.: Лайт ЛТД, 2000. - 416 с.

9 Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2006. - 799 с. 1. Тугов Н.М., Глебов Б.А., Чарыков Н.А. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.

 2. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники. - 2-е изд., Перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1983. - 384 с.

 3. Алексенко А.Гг Основы микросхемотехники. - 3-е изд. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 448 с.

 4. Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства. Изд-во: Эко-Трендз, 2006. - 272 с.

 5. Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Основы полупроводниковой электроники. Учебное пособие. Изд-во: Горячая линия Телеком, 2005.

 6. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб. пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2005.-704 с.

 7. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для вузов. 3-е издание. - М.: Горячая линия-Телеком, 2005. -320 с.

 8. Кузовкин В. А. Электроника: учебник для вузов. - М.: Логос, 2005.-328с.

18 Бобровиков; А.В: Электроника. Учебник для ВУЗов. - Издательство: Питер, 2004г.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет