«Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пәнінің оқу- әдістемелік кешені №1 Басылым 18. 09. 2014 ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата22.02.2018
өлшемі240.9 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі ОӘК құжат

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18. 1.

03/02-2014.«Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы»

пәнінің оқу- әдістемелік кешені


№1 Басылым

18.09.2014ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Қазіргі заманғы Қазақстантарихы»
0114 «Тарих» мамандығына арналған
СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей-2014


 1. ӘЗІРЛЕГЕН:

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

5В0114 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған.
Құрастырушы: Ибраемова М.С. «Қазақстан тарихы» кафедрасы т.ғ.к., доцент

« 03» 09 2014 жыл2.ТАЛҚЫЛАҒАН:

2 ҚАРАЛДЫ

  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

« Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды

Хаттама №_1__ « 03_»_09_ 2014 жыл

2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №_1__ «__»__09_ 2014 жыл

Факультеттің ОӘБ төрайымы: Кеңесбаева Ш.С.

3.БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №_1___ «_18_»__09__2014 жыл
ОӘК төрайымы : Искакова Г.К.

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ ( №4 «_13» _09. 2013_ ж. баспа ОРНЫНА)


Мазмұны


 1. Жалпы ереже

 2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне сәйкес сағаттарды бөлу

 3. Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқау

 4. Курс форматы

 5. Курс саясаты

 6. Бағалау саясаты

 7. Әдебиеттер 1. Жалпы ереже

1.1 Жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні- Ибраемова М.С. «Қазақстан тарихы» кафедрасы т.ғ.к., доцент

Кафедра –Қазақстан тарихы

Байланыс ақпараты – тел: 42 15 11, оқу корпусы № 1, кабинет 1006

Дәрістерді өткізу орны - 1012 аудитория;

Пән атауы «Ежелгі дүние тарихы»

Кредиттер саны – 3
Оқу жоспарының көшірмесі

(№ 1 кесте) Оқу жоспарының көшірмесі:Ку

рс


Сем

естр


Кре

дит


Дәріс

Семи

нар


СОӨЖ

СӨЖ

Бар

лығы:


Бақылау түрі

4

7

3

30

15

45

45

135

емтихан


1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы курсы – 1 дүние жүзілік соғыс кезеңінен бастап Қазақстанның калыптасуын, дамуын, осы кезеңдегі Қазақстанның Отандык тарихтағы орнын және тарихи окиғаларды объективті түрде накты деректер негізінде карастырады. Курс теориялык біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін накты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де назар аударады.1.3 Пәннің негізгі мақсаты: «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пәнін оқыту студенттердің тарихи танымын қалыптастыруға, олардың ҚР-сының алдында тұрған мәселелерді шешуге белсенді қатысуына жағдай жасауға бағытталған. Қазақ тарихының тарихи оқиғаларын, тарихи құбылыстарын, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени қатынастары жөнінде терең білім бере отырып, алған білімін іс-жүзінде жан-жақты пайдалануға мүмкіндік жасау, тарихи үрдістердің негізгі мазмұнын саралап, түйіндеу.

1.4 Пәннің негізгі міндеттері:

 • Пән мазмұнын студенттерге жан-жақты таныстыра отыра, тереңдете оқыту.

 • Студенттердің тарихи деректермен, құжаттармен жұмыстар жасауына басшылық беру, ұйымдастыру, қадағалау.

 • Монографиялық еңбектерге, әрбір жеке тарихи оқиғаларға пікірлер беруге, баяндамалар, рефераттар әзірлеуге үйрету, баулу т.б.

 • Студенттердің аталынған пәннен алған білімдерін болашақта ұстаздық қызметтері барысында Қазіргі заманғы Қазақстан тарихын оқу кездерінде дұрыс пайдалана білуге бағыттар беру, жұмыстары барысында қолдануға үйрету.


1.5 Студент пәнді меңгеру нәтижесінде нені білуі керек:

K;aзipгi замангы Қазакстан тарихының маңызды мәселелері бойынша


тарихнама мен дерекгерге шолу жасау.

-Соғыстан кейінгі Қазакстанның өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығының даму ерекшеліктерін, оның даму денгейін.

-Тың жене тыңайған жерлерді игерудің жағымды және жағымсыз жақтарын.

-Тоқырау себептерін талдай.

-«Казақстан - 2030» стратегиясының мазмұнын.

-КР - ның мемлекеттік реміздерін.

-тарихи фактлермен тарихи кұбылыстардың өзара байланысын ашып,тарихиокиғаларды салыстыру аркылы тарихи түсініктердің мәнін Ашу және оған талдау жасау;

-әртурл1 деректерден накты акпаратттарды ала білу;

-аныктамалык және ғылыми әдебиеттермен, тарихи кұжаттармен және монографиялармен жұмыс icтey;

-алған теориялык 6ілімдерін ic жүзінде жүзеге асыра алу;


1.6 Курс пререквизиті Пәнді толық меңгеру үшін конспект жасау, реферат жаза білу, ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі, лабораториялық сабақта тиісті жаттығу жұмыстарын жасай білуі тиіс және кезеңдік, қорытынды бақылау жұмыстарын уақытында тапсырып отыруы қажет.

1.7 Курс постреквизиті:

Бұл пән бойынша алынған білім нәтижесінде, студенттер Қазақстан бірінші дүние жүзілік соғыс кезінен бастап, бүгінге дейінгі аралықтағы тарихи оқиғаларынан көптеген мәліметтер алады. Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады. Студенттер «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пәнін тыңдай отырып, дәрістік, практикалық сабақтарда, СӨЖ (оқытушымен бірлескен) сабақтар барысында белгілі деректерді конспектілейді. Және де курс бойынша алып отырған білім негіздерін өздерінің ғылыми ізденістерінің нәтижесінде шыңдай түседі. Соның барысында Студенттер, Қазақстан бірінші дүние жүзілік соғыс кезінен бастап, бүгінгі күн бойынша тарихи деректер, тарихнамалық мағлұматтар алады.Тарихи танымдылықпен тарихи сананы қалыптастыру мен бірге тарихи тұжырымдарды жасауды үйренеді.Тарихи деректер мен тарихи тарихнамалық аспектілерді нақтылауды үйренеді. т.б.2. Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу Семинар сабақтарының тақырыптары
Семинар сабақтарының жоспары.Семинар тақырыптары

Әдебиеттер

Сағат саны

1.

Қазақстан бірінші дүние жүзілік соғыс кезінде

1916ж. ұлт-азатттық көтеріліс. Ідүние жүзілік соғыстың Қазақстанға әсері.

1916ж маусым жарлығы.

Көтерілістің Торғайдағы орталығы

КөтерілістіңЖетісудағы орталығы


1. Абдакимов А. История Казахстана. – Алматы:ТОО «Изд. Дом «Ќазаќстан»,2002.-488с.

\2. Ќазаќстан тарихы кµне заманнан б‰гінге дейін. Очерк – Алматы: «Дєуір», 1994. – 445б.

3. История Казахстана и Центральной Азии: Учеб. Пособие/ Абусейтова М.Х. и др. – Алматы:Дайк – Пресс, 2001.-616с.


2

2.

Қазақстан ақпан буржуазиялық –демократиялық реаолюциясы кезінде

Қазақстанның әлеуметттік-экономикалық жағдайы

Қазақстандағы революциялық белсенділіктің өсуі

Қазақстандағы қос өкімет және оның саясаты

Жер мәселесі және ұлттық

мәселе


1. Ќозыбаев М. Ата тарихы туралы сыр // Егемен Ќазаќстан 1992ж. 3 – ќазан.

2. Н‰рпейісов К., Єбжанов Х. Мєдени революция: тапќанымыз бен жоѓалтќанымыз // Ќазаќстан коммунисі – 1990.№ 10.

3. Ќозыбаев М. Историография Казахстана.- Алматы. 1990г.


2

3.

Қазақстан 1917ж Қазан революциясы және Қазақстан азамат соғысы кезінде (1918-1920жж)

Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнау ерекшеліктері.

Азаматтық қарсыластықтың басталуы

Солтүстік және солтүстік –шығыс Қазақстанда Кеңес үкіметінің құлауы

Қазақстанда азамат соғысы ошақтарының құрылуы

«Ақ», «Қызыл» террор1.Шайхимова И.Б. К вопросу об истории национальной интеллигенции. В кн.: О пршлом для будущего Алматы. 1990.

2. Н‰рпейісов К., Єбжанов Х. Мєдени революция: тапќанымыз бен жоѓалтќанымыз // Ќазаќстан коммунисі – 1990.№ 10.

3. Ќозыбаев М. Историография Казахстана.- Алматы. 1990г.

4. Нарком Темирбек Жургенов . Сулейменов Р.Б. В кн. Ист.Каз. «белые пятна» Алма – Ата. 1991г.

5. Ќайназаров Е.К., Кайназарова А. Е. История Казахстана – Алматы.: «Ѓылым», 1992.
2

4.

Қазақстанда Кеңес мемлекетінің құрылуы

Революциялық комитеттің құрылуы және оның қызметі

Түркістан істері бойынша БОАК мен ХКК комиссияларының қызметі.,26 тамыз 1920ж. Кеңес үкіметінің декреті

Қазақстанның ОАК мен ХКК құрылуы

Соғыстан кейінгі бейбіт өмірге көшу

ЖЭС, оның Қазақстандағы ерекшеліктері

Жер-су реформасы, оның нәтижелері


1. Ќазаќстан тарихы кµне заманнан б‰гінге дейін. Очерк – Алматы: «Дєуір», 1994. – 445б.

2. История Казахстана и Центральной Азии: Учеб. Пособие/ Абусейтова М.Х. и др. – Алматы:Дайк – Пресс, 2001.-616с.

3. Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период. Алма – Ата ,1962.

4.Коллективизация сельского хозяйства Казахстана 1926-1941 гг. Документы и материалы в 2 – х томах А.1967.
2

5.

Қазақстандағы индустрияландыру мен ұжымдастыру

Техникалык артта қалуды жою

Қазақстандағы индустрияландыруды ерекшеліктері

Индустрияландырудың нәтижелері және киы ншы лыкгары

Голощекин "Кіші Қазан" идеясы

Қазақстандағы ұжымдастыру

Әлеуметтік - таптык геноцид

Ұжымдастырудың зардапгары1. История индустриализация в Казахской ССР . Алма –Ата , 1967.

2. Коллективизация сельского хозяйства Казахстана 1926-1941 гг. Документы и материалы в 2 – х томах А.1967.

3. О чем не говорили? Документальные рассказы и очерки. А.: 1990.

4. Голощекин мен Қазақстан. Сталин мен Қазақстан. Қозыбаев М.Қ. «Аќтањдаќтар аќиќаты» Алматы, 1992.
2

6.

Ұлы Отан соғысы және Соғыстан кейінгі коғамдық - саяси өмір

Қазақстан - майдан арсеналы

Қазақстандыісгардың Мәскеу түбіндегі шайқаска катысуы

Қазакстандық партизандардың ерліктері Тоталигарлық тәртіптін күшеюі

Қазақстандағы лагерьлер Қазақстанға арнайы қоныс аударылған ұлт өкілдерінің келуі 1"Бекмаханов ісі"


1. Козыбаев М.К. История и современность. Алматы. 1991.

2. Казахстан в период Великой Отеч. Войны Советского Союза 1941 – 1945гг. Сб. Документов и материалов. Алма – Ата, 1968.

3. Ќозыбаев М.Ќ. Казахстан – арсенал фронта. Алма – Ата. 1970.

4. Белан С.К. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии в 1941 – 1944 гг. Алма – Ата, 1984.
3

7.

Тыңайған жерлерді игеружәне экономикалыкбаскарудағы реформалар

Н.А. Хрущевтің тың жене тыңайған жерлерді игеру саясаты.

Тың жерлерді игеру шаралары және экологиялык зардаптары Экономикалық реформплардың мәні 1965 ж. КПССтаурыч жонс қыркүйек Пленумдары Қазақстші өнеркәсібіндегі жаңа салалар Ауыл шаруашмлығының дағдарысты жағдайы

Тиімдідік мәселесі 1965 ж. шаруашылық реформасы
1. Ќазаќстанда тыњ жєне тыњайѓан жерлерді игеру: тєжірибе мен сабаќтар. Ќадіржан Єбуев Ќазаќстан тарихыныњ «аќтањдаќ» беттерінен.- Алматы: Ќазаќстан, 1994, 71- 97 беттер

2.Жанпейісов Р., Жаналбеков Е., Омарбеков Т. Тыњ: к‰нгей мен кµлењке //Ќазаќстан коммунисі- 1991, №7

3.Михаилов Ф.К. Совхозное строительство в Казахстане /1948 – 1965гг./ А.1973.

4.Совосько В.К., Шамшатов И.Ш. Колхозное строительство в Казахстане /1946- 1970 гг./ А. 1974.
2

1970-80 жж. Қазакстан

Қоғамдық саяси жағдай

Өнеркәсібі. Қазақстан - КСРО -ң ірі өнеркәсіп аймағы Отын энергетикалык кешені

Мапшна жасау өндірісінің дамуы

Жұмысшы кадрлардың дамуы

Қалалардың дамуы Халыктың әлеуметтік жағдайы Ұлттық қатынастар Желтоқсан окиғасының себетері Экологиялық козғалыстар
1. Калиев Д.А. Международные культурные связи Казахстана. А. 1978.

2. Во имя научной истины. Дружинин Н.М. В кн.: Ист. Каз.:белые пятна. Алма – Ата , 1991.

3.Есенов Ш.Е. Наука изучения Казахстана Алма – Ата, 1989.

4Немцы Советское Казахстана В кн.: Ќозыбаев М.К. История Казахстане: белые пятна. Алматы, 1991.Егеменді Қазақстан

КСРО - ның кұлау себепгері ТМД - ның кұрылуы Нарықтык экономикаға бағыт алу.Жекешелендірудің қиындықтары мен ерекшеліктері Қазакстанның экономикалык реформалары. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның ішкі, сыртқы саясатының негізгі бағыттары «Қазақстан -2030» даму стратегиясы
1.Назарбаев Н.Є. Ќазаќстанныњ егеменді мемлекет ретінде ќалыптасуы мен дамуыныњ стратегиясы. – Алматы, 1992ж.

2.Назарбаев Н.А. Уроки истории, взгляд в будущее // Партииная жизнь Казахстан, 1990. №10.

3.Концепция перехода КазССР к регулируемой рыночной экономике. // Казахстанская правда 1990, 19 августа.

4.Назарбаев Н.Є. Єділеттіњ аќ жолы. - Алматы, 1991.
3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

Қазақстанның бірінші дүние жүзілік соғыс кезіндегі және 1916 ж. үлт азаттық көтеріліс тарихын талдау барысында ең басты әдебиеттерді талдаудан бастау керек. І д.ж. соғыс Қазақстан Ресей колониясы ретінде қатысуы, одан тудырған халық ахуалы осыдан кейін өлкенің әлеуметтік – экономикалық дағдарысы. Бұның бәрі халықтың ашуын тудырды. Қазақ халқының ұлт – азаттық көтерілісінің өрбуі басталды. 1916 жылы үлт азаттық көтеріліс барысы, сипаты мен негігі ошақтарын және көтерілістің негігі зардаптарын қарастыру қажет.

Семинар басталар алдында терминдер мен ұғымдарды айқындап алу керек, ал семинар сабағындағы дискусиялар аяқталғаннан кейін қатысушыларына ортак және дұрыс пікірге келуге көмек ету керек. 1917 жылы ақпан төңкеріліс қазақ қоғамына әсері. Жаңа органдарының пайда болкуы. Соның ішінде уақытша үкімет сайланушылардың әлеуметтік – этникалық және діни топтарының үкімет билігіне ұмтылу қарым – қатынастары. Халықта пайда болған әлеуметтік – саяси процесстерді қарастырыңыз. Алаш партиясы мен «Үш жүз» партиясының бағдарламаларын салыстыра отырып талдау жасаңыз. Бағдарламалардың негігі мақсаттарын анықтаңыз.

Пікір таласта Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнау ерекшеліктері және Қазақстан Азаматтық қарсылыктың басталуы тақырыбын қарастыра отырып, кеңес өкіметімен оған қарсы билікке ұмтылушылардың мақсаттарын объективті түрде саралауға себепші болады және сабақ өткізу барысында студенттің белсенділігін нығайтады. Ресейдегі Октябрь революциясы. Қазақстанда Кеңес үкіметінің орнауы. Совет үкіметі және Алашорда мен Қоқан автономиясы үкіметтерінің тағдыры. Бүкілресейлік Құрылтай жиналысының таратылуы. Кеңес үкіметінің алғашқы шаралары.

Қазақстанның азамат соғысына тартылуы. Алашорда үкіметінің қазақ әскери жасақтарын құру шаралары. Большевиктердің қызыл әскердің ұлттық бөлімдерін құруы. Қазақстан халқының екіге жарылуы. Ақ гвардияшылар мен Қызыл Әскер арасындағы әскери қимылдың бүкіл Қазақстан жерін қамтуы.Азамат соғысы жылдарындағы экономикалық жағдай. "Соғыс коммунизм" саясаты, оның Қазақстандағы ерекшеліктері. Қырғыз (Қазақ) өлкесін басқару үшін революциялық Комитеттің құрылуы, оның құрамы. Қазревкомның мақсаты мен міндеттері. Алашорда үкіметінің жойылуы. Орталық биліктің "Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Автономиялық республикасын" құру туралы шешімі (1920 ж. 26 тамыз). Кеңестердің Бүкілқазақстандық бірінші Құрылтайы (1920 ж., 4-12 қазан). Қырғыз (Қазақ) АССР-нің құрылуы мәселелеріне назар салып, саралау қажет.

20 ғасырдың 20-30 ж. Қазақстанның қиын кездерінің бірі, ол кезде экономика, саясаты, мәдениетте көп өзгерістер болды. Қазақ өлкесін билейтін арнайы орган жұмысын қарастырып, Кеңестік кезеңде қазақ ұлтының мемлекеттік атауы мен қазақ автономиясын құрудығы, киррефкомның құрылуы туралы талдап беріңіз.

20 ғасыр республикадығы саяси-идеалистік өмірді сипаттаудың, партияның оппозициялармен күресі және проблемаларда әскери, коммунистік араласу болғанын, «Кіші Қазақн» доктриансының мағынасын, негізгі кезеңдері экономикалық күрестегі реформалар туралы қарастырыңыз.

Ф.И.Голощекиннің Қазақстандағы партия ұйымының басшылығына тағайындалуы (1925-1933ж.ж.). "Кіші Октябрь" идеясы, комитетінің V-конференциясының шешімі (1925, желтоқсан), оның отарлық мазмүны.

Қазақ зиялыларының (Т.Рысқұлов, С.Асфендияров, С.Сәдуақасов, С.Қожанов, Ж.Мыңбаев т.б.) Кеңестік билікті ұлттық мүддеге жұмылдыру әрекеті, оның іске аспай қалуы. Ұлт мәселесіндегі таптық-партиялық принцип, оның ұлыдержавалық астары. Орталықтың биліктегі түрлі топтар арасында "тепе-теңдік" сақтау саясаты. Ұлттық нигилистерді қолдау саясаты. Т.Рысқұлов өткізген Бүкілресейлік Атқару Комитеті мүшелерінің кеңесі (Рыскуловское совещание националов. 1926,12-14 қараша). Қазақ Өлкелік Партия Комитетінің ІІІ-Пленумы (1926, 25-30 қараша). С.Сәдуақасов, С.Қожанов және Ж.Мыңбаев мәселесі.

Ф.Голощекиннің Алаштық интеллигенцияға шабуылы. 1927-жылдың соңында басталған сот. процестері. Алаш қозғалысы басшыларын репрессиялау саясаты (1927-1932).

Жайылымдық-шабындық жерлерді бөлу. Кеңестендіру саясаты. Бай қожалықтарын тәркілеу, оның саяси және экономикалық нәтижелері. Ауқатты шаруалар қожалығын жою. Қазақ шаруаларын күштеп жаппай отырықшылыққа көшіру шаралары.

Ұжымдастыру алдында қазақ ауылдарында ЖЭС-тің арқасында көптеген жақсы жақтары көріне бастады. Бірақ тоталитарлық режимдегі мемлекеттің

Эконамкаға араласуы қазақ ауылдарында кері әсерлер әкелді. «Кіші Қазанның» салдарын атап, ұжымдастыру үшін шаруашылықты ұйымдастыруын суреттеп беріңіз. «Кооперативтендіру» сөзін анықтап, Қазақстандағы оның күштеп ұжымдастыру мен аллмасуын түсіндіріңіз. Тақырыпты ашқанды: ұжымдастыру тепмтерін, еркіндік принциптерін бұзу, колхоздардың пайда болуы, Меншіктен айыруға және күштеп ұжымдастыруға қарсы халық наразылығы. 1929-1931 ж.ж. Қазақстандағы көтерілістер. Олардың себебі, қозғаушы күштері, барысы және күшпен басылуы. Босқыншылық. Шет елге ауа көшулер. Босқындардың қайғылы тағдыры. 1931 ж. Аштық туралы сипаттама жасаңыз. Қорытындысында экономикалық, саяси, этнодемографиялық салдарға сипаттама жасаңыз.

1931-1933 ж.ж. аштық. "Бесеудің хаты". Т.Рысқұловтың И.Сталинге жолдаған хаты. Демографиялық апат және оның салдары мен тарихына және бағыттарына мән беріп, анықтап алу қажет.

Қазақстанды "индустрияландыру" саясаты. Индустрияландырудың отарлық мазмұны. Индустрияландыру жолдары мен әдістеріне байланысты теориялық айтыстар. М.Шоқай, С.Асфендияров, С.Сәдуақасов және басқа қайраткерлердің индустриялаңдыруға байланысты пікірлері. Кеңестік тарихнаманың "индустрияландырудың" нәтижелерін асыра бағалауы.

Тоталитарлық жүйенің нығая түсуі. 1937-1938 ж.ж. жаппай репрессиялау шаралары. Ауқымы. Қазақ зиялыларының алдыңғы белсенді бөлігі - репрессия құрбаны. Бұл процестің ауыр салдары. Қиыр Шығыстағы корейлердің Қазақстанға еріксіз қоныс аударуы.

Мұстафа Шоқайұлы - эмиграциялық саяси қызметтің негізін қалаушы. Оның "Яш Түркістан" журналы, "Кеңестер билігіндегі Түркістан" және басқа еңбектері талдау жасалуы тиіс

Қазақстан егемендігінің процесі қарастырылғанда, 80 жылдардағы саяси өмірді қарастыру қажет. Әкімшіл-әміршіл басқару жүйесінің дағдарысы. Орталықтың ұлт саясатына наразылықтың күшеюі. Вильнюс, Рига, Баку, Тбилиси оқиғалары. Жаңа Одақтық шартқа даярлық. 1991 жылғы тамыздағы бүлік. Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитет (ГКЧП). Кеңестер одағының ыдырауы. Беловежье кездесуі. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) құрылуы.

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентін сайлау (1991, желтоқсан). Н.Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Республика парламентінің 1991 жылғы 16 желтоқсанда қабылдаған "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" заңы. Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік символдары жөнінде заңдардың қабылдануы. Кеңестердің таратылуы.

Ішкі саяси жағдай. Ұлтаралық жарасымдылық пен саяси тұрақтылық үшін күрес. Тілдер туралы заңнын қабылдануы. Ұлттық-мәдени орталықтардың құрылуы. Дүниежүзі қазақтарының Құрылтайы (1992, қазан). Қазақстан халықтарының құрылтайы (1992, желтоқсан). Қоғамның идеялық ауызбірлігі - Қазақстанның үдемелі дамуының алғы шарты.

Қазақстан Коммунистік партиясының бұрынғы ауқымдағы өз қызметін тоқтатуы. Саяси аренада жаңа саяси партиялардың (Қазақстан Социалистік партиясы, Қазақстанның Халық Конгресі, т.б.) және қоғамдық қозғалыстардың ("Азат", "Желтоқсан", т.б.) пайда болуы.

Қарулы күштерді жаңа талапқа сай қайта құру. Қазақстан Республикасының қуатты әрі тиімді әскерін, әскери-әуе және соғыс-теңіз күштерін құруға бағытталған шаралар.

Нарықтық экономикаға жасалған алғашқы қадамдар. Көп укладты экономиканың қалыптаса бастауы. Ұлттық валюта - теңгенің енгізілуі. Кредит-қаржы жүйесінің, ұлттық банктің құрылуы. Қазақстан Республикасының валюта және алмаз, дербес алтын қорларының жасалуы.

Жекешелендіру процесінің және экономикадағы мемлекеттік секторға монополияны жоюдын басталуы. Ауыл шаруашылығын реформалауды, өнеркәсіптің шикізаттық бағытын жоюды, инфрақұрылымды одан әрі жетілдіре түсуді көздеген шаралар. Жаңа экономикалық жүйе қалыптастыру жолындағы қиындықтар мен қайшылықтар.

Россия және ТМД-ның басқа да елдерімен өзара сенімді және тең қатынас қалыптастыруға бағытталған шаралар. Қазақстан жаңа тарихи жағдайда біртұтас ортақ экономикалық кеңістікті сақтауды жақтаушы. Орталық Азия елдерімен өзара пайдалы жаңа сападағы қатынастардың қалыптаса бастауы. Россиямен арада экономикалық байланыстарды одан әрі дамыту.

Қазақстан ядролық қарусыз аймаққа айналу жолында. АҚШ-тан, Ұлыбританиядан, Россиядан және Қытайдан қауіпсіздік және территориялық тұтастық жөнінде кепілдік алу.

Қазақстан - әлемдік қауымдастықтың тең құқылы мүшесі. Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар ұйымына қабылдануы.

Әлемдік қауымдастықтың Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін мойындауы, Әлем елдерімен дипломатиялық қатынастың қалыптаса бастауы.

Қазақстанның халықаралық экономикалық, және қаржылық ұйымдар жұмысына араласа бастауы. Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияның тартылуы.

Ішкі және сыртқы саясатта ұзақ мерзімді приоритеттер мен стратегиялық мақсаттарды айқындау Қазақстан Республикасының әлемдік мемлекеттер қауымдастығына кіруіне жол ашты. Бұл процестің этаптарын, халықаралық дәрежеде Қазақстанның болуы, оның сыртқы саясаттағы концепцияларын көрсетіңіз.Қазақстанның символдарының маңызы мен мағынасын айтып беріңіз. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауларындағы мәселелерге көбірек мән беру қажет. Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің 10 негізігі міндеттеріне көңіл аударыңыз. Келесі сұрақты қарастырғанда жаңа кезеңнің негізігі міндеттерін шешудің саяси жүйенің дамуындағы бағытын қарастыру керек. Демоктариялық реформа дамуының негізгі бағыттарын ашып, негізгі міндеттерді анықтаңыз. Әлемдік қауымдастықтың Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін мойындауы, Әлем елдерімен дипломатиялық қатынастың қалыптаса бастауы. Қазақстанның халықаралық экономикалық, және қаржылық ұйымдар жұмысына араласа бастауы. Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияның тартылуы.

Ішкі және сыртқы саясатта ұзақ мерзімді приоритеттер мен стратегиялық мақсаттарды айқындау.
4.Курс форматы

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл)

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да)

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

5 аптада әрбір студентке талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)

Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады

Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі

Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады

Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі.

5.Курс саясаты

Пәнді оқыту барысында қойылатын әкімшілік талаптар: • Студент сабаққа қатысуға тиісті;

 • Барлық академиялық тапсырмаларды жауапкершілікпен орындауға;

 • ОСӨЖ тапсырмаларын ұқыпты уақытында орындауға;

 • Аталынған талаптар орындалмаса тиісті айыптарды орындауға;

Кеңестер: оқу үрдісінде, қарым-қатынаста компетентті болыңыз; топта және оқытушылармен ашық, сыпайы, шыншыл болыңыз; оқу процесіне белсенді қатысу, топпен жұмыс істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз.

Курсқа қойылатын талаптар. Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер қойылған талаптарды орындаулары тиіс.Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент белгілі бір себептер мен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

Тәртіп: сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап, белгіленген уақытта тапсыру тиіс.

Межелік бақылау: межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруінескере отырып ойылады.

Емтихан: қорытынды мемлекеттік емтиханға барлық студенттер үшін билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады.

6. Бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері«Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пәні бойынша баллдардың қойылу жүйесі

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Барлық балл

Ескертулер

1

2

3

4
Барлық дәрісханалық сабақтарға қатысу 1 және 7 апта аралығы

30
1,2,3,4,5,6,7

Семинар сабақтары


105
2,3,4,5,6,7

СОӨЖ

45

Дәріс

Семинар сабақтарыСРСП

СРС
7.Әдебиеттер:

7.1. Негізгі әдебиеттер:

 1. Голощекин мен Қазақстан. Сталин мен Қазақстан. Қозыбаев М.Қ. «Аќтањдаќтар аќиќаты» Алматы, 1992.

 2. Социализм дєуірі. Ќазаќ ССР тарихы. Алматы.: «Ѓылым» 1964.

 3. Первые лица государства: политические портреты/ Авт. Кол.: Е.Абен,Е.Арын, И. Тасмаѓамбетов и др. – Алматы: Ќазаќстан даму институты. 1998 – 368с.

 4. История Казахстана: народы и культуры: Учеб. Пособие/ Масанов Н.Э. и др. – Алматы: Дайк – Пресс, 2001. – 608с.

 5. Абдакимов А. История Казахстана. – Алматы:ТОО «Изд. Дом «Ќазаќстан»,2002.-488с.

 6. Ќазаќстан тарихы кµне заманнан б‰гінге дейін. Очерк – Алматы: «Дєуір», 1994. – 445б.

 7. История Казахстана и Центральной Азии: Учеб. Пособие/ Абусейтова М.Х. и др. – Алматы:Дайк – Пресс, 2001.-616с.

 8. Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период. Алма – Ата ,1962.

 9. История индустриализация в Казахской ССР . Алма –Ата , 1967.

 10. Коллективизация сельского хозяйства Казахстана 1926-1941 гг. Документы и материалы в 2 – х томах А.1967.

 11. О чем не говорили? Документальные рассказы и очерки. А.: 1990.

 12. Образование Каз.ССР. Сб. Документов и материалов. А., 1937.

 13. Коллективизация: Как это было. // Правда 1988,26 авг.,16сент. 12стр.

 14. О сложных вопросах коллективизации Казахстана // Казахстанская правда – 1989, 14-17 января.

 15. Жесткая вера жизни/ о жизни и деятельности бывшего первого секретаря Казкрайкома партии Ф.И.Голощекина/. // Горизонт, 1988,24.09. стр.3-6

 16. Ќолдан жасалѓан ќасірет// Егемен Ќазаќстан – 1992, 22 желтоќсан.

 17. Палач царской семьи и автор «Малого Октября»// Первые лица государства: политические портреты/ Авт. Кол.: Е.Абен, Е.Арын, И. Тасмаѓамбетов и др. – Алматы: Ќазаќстан даму институты.1998,стр.231

 18. Коллективизация В Казахстане: трагедия крестьянства.- Ќозыбаев М.К., Абылѓожин Ш.Б., Алдажуманов К.С. – Алматы, 1992.

 19. ЌошановА. Индустрияландыру: тєжірибе мен проблемалар //Ќазаќстан коммунисі – 1991.№10 12б.

 20. Жаќыпбеков С. Елді индустрияландырудаѓы «Аќтањдаќ»// Ќаз. Коммунисі- 1991.№3.

 21. Ќозыбаев М. Ата тарихы туралы сыр // Егемен Ќазаќстан 1992ж. 3 – ќазан.

7.2. Қосымша әдебиеттер тізім:


 1. Историческая наука Сов. Казахстана /1917 - 1960/ Алма – Ата, 1990.

 2. Козыбаев М.К. Историография Казахстана – Алматы, 1990.

 3. М.Козыбаев, М.К. Козыбаев История и современность А., 1993г.

 4. Е.Б. Бекмаханов Казахстан в 20-40годы ХІХ веке. - Алматы, 1991.

 5. М.Ќозыбаев Аќтањдаќтар аќиќаты.- Алматы, 1992.

 6. Историография дореволюционного Казахстана – Алма – Ата, 1984.

 7. Сулейменов Р.Б., Дахшлейгер Ф.А. Великий Октябрь и историческая наука. – А.1987.

 8. А.А.Каулов Вопросы историграфии Казахстана. – Алма – Ата, 1983.

 9. Материалы по истории Каз.ССР. М. 1940г. Т- 4.

 10. Материалы по истории Каз. ССР. А. 1951г. Т – 2.

 11. Революция 1905-1907 гг. Сб. докумен. и материалы.- А. 1949г.

 12. Материалы объединенной сессии, посв. Истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьского периода. Эпоха социализма. Ташкент, 1955г.

 13. Э.А.Хасанов Очерк истории этнографич. Изучения Каз. народа в СССР. Алма – Ата , 1966г.

 14. С.Ш. Ахметова. Историческое краеведение в Казахстане // Веснник АН КазССР сер.история 1980, №3.

 15. Из опыта историко – краеведческой работы Средней Азии и Казахстана /70-80 гг./ В кн.: История Каз. ССР. А.1968.

 16. Бисекенов Х. Из истории развития науке в Казахстане. – А. 1987.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет