Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігініңPdf көрінісі
бет1/12
Дата22.02.2019
өлшемі2.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛҒАН  
СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕРДІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗБЕСІ
(Ресми басылым)
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі 
мемлекеттік комиссиясы» РММ-сі
Астана – 2017

УДК
ББК 42
Қ 18
Қ 18   Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған селекциялық 
жетістіктердің мемлекеттік тізбесі./ Государственный реестр селекционных 
достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан – 
Астана. 2017 – 126 с.
ISBN 978-601-278-279-0
Шығарылымға жауапты/ Ответственные за выпуск:
«Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік 
комиссия» РММ-сі төрағасы/ РГУ «Государственная комиссия по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан – Ажгалиев Т.Б.
Куйшенов М. М.- төраға орынбасары/ заместитель председателя
Мамандар/Специалисты:
Карсыбаева С.К.
Кожахова А.М.
Алина Ж.Т.
Сейтпенбетова Г.М.
Ахметов А.А.
Аскаров М.Б.
УДК 633-635
ББК 42
ISBN 978-601-278-279-0 
©Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

3
Қазақстан  Республикасында  пайдалануға  ұсынылған  селекциялық  жетістік-
тердің мемлекеттік тізбесінің осы басылымы (бұдан әрі- Мемтізбе)
13.07.1999 ж. № 422-2 «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» 8.02.2003 ж. 
№ 385-II Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» Заңы және 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 25.02.2010 жылғы № 118 
«Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің 
мемлекеттік  тізбесін  жүргізу  қағидаларын  бекіту  туралы»  бекітілген  бұйрығымен 
сәйкес дайындалған.
Мемтізбенің құрамында Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған 
Қазақстан Республикасының сорттық ресурстары Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы министрінің 30.06.2009 ж., № 434 бұйрығы және ауылшаруашылығы 
өсімдіктерінің 2271 сорттары мен будандары ұсынылады. 2016 жылдың желтоқсан 
мен 2017 жылдың қаңтары айлары аралығында мемтізбеге 114 жаңа сорттары мен 
будандары еңгізіліп, 47 сорттар мен будандардың пайдалану облысы кеңейтілген.
Мемтізбеге сорттарды енгізу және одан шығаруды Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі мемлекеттік комис-
сия (бұдан әрі – Мемкомиссия) ұсынады, ал өзгерістерді Қазақстан Республикасы-
ның Ауыл шаруашылығы министрлігі бекітеді.
Барлық өсімдіктердің туыстары және түрлері бойынша сорттар мен будандар-
дың пайдалануға ұсынылуы республика облыстары көлемінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік  тізбеде  төмендегідей  деректер  келтірілген:  сорттың  атауы  мен 
тізбеге енгізілген жылы, 2017 жылға бекітілген жоғары сапалы астық тұқымдаста-
рының, жарма және дәнді-бұршақ дақылдарының, сыра қайнатуға арналған арпа со-
рттары, күнбағыстың жоғары майлы сорттары мен будандарының, рапстың эруксіз 
(0-типті)  және  эруксіз  төмен  глюкозинолатты  (00–типті)  ең  құнды  сорттарының 
тізімі пайдалануға рұқсат етілген облыстың нөмірі (1 – қосымша, 97 – бетте), пай-
далануға рұқсат етілген облыстың нөмірі (2 қосымша, 101 – бетте), сорт оригина-
тордың нөмірі (3 қосымша, 102 – бетте) келтірілген. Жекелеген дақылдар бойынша 
сорттарыдың тиісті кодтарымен белгіленген шаруашылықтық – биологиялық сипат-
тамасы көрсетілген (4 қосымша, 116 – бетте).
Сорттың  алдынды  тұратын  «®»  белгісі,  селекциялық  жетістіктердің  патент-
пен қорғалғанын айтады. Селекциялық жетістікке құқық 1999 жылғы 13 шілдедегі 
№422-І  «Селекциялық  жетістіктерді  қорғау  туралы»  Қазақстан  Республикасының 
Заңымен қорғалады және патентпен расталады. Патент селекциялық жетiстiктi пай-
далануға патент иесiнiң айрықша құқығын, оның басымдығын және селекционердiң 
авторлығын куәландырады. Басып шығару күні бойынша өсімдік сорттарының 635 
патент берілді, соның ішінде шетелдік тапсырыс берушілерге – 34. Қолданыстағы 
өсімдіктер сорттарының қорғау құжаттары 275.
Мемкомиссияның облыстық инспектуралары мемлекеттік сорт сынау қорытын-
дысына сәйкес, нақты топырақ-климаттық жағдайларында пайдалануға рұқсат етіл-
ген сорттарды іріктеп, ұсыныс дайындап, басылымға шығарады.
Өтінішті дайындау және тапсыру тәртібін, өтініш бойынша шыққан шешімді 
облыс инспектуралары мен жыл сайынғы мемкомиссияның «Ресми бюлеттень» ба-
сылымынан табуға болады.

4
Облыстық және аймақтық инспектуралардың мекен-жайлары мен телефондары 
118 бетінде берілген.
Мемкомиссияның  қызметі  туралы  толығымен  www.goskomsort.kz  WEB-сай-
тында көрсетілген.
Басылым Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық сынау жөніндегі мемле-
кеттік комиссияның ресми құжаты болып саналады.
010000, Астана қаласы, Абай даңғылы, 13, «Іскер» БО, 11 қабат
тел./факс 8 (7172) 73-10-40, 8 (7172) 73-10-39,
Е-mail: goskomkz@mail.ru

5
Государственный реестр селекционных достижений, рекомендуемых к исполь-
зованию в Республике Казахстан (далее – Госреестр), подготовлен в соответствии с 
Законами Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» № 422-2от 
13 июля 1999 года, «О семеноводстве» № 385-II от 8 февраля 2003 года и Правила-
ми ведения Государственного реестра селекционных достижений, рекомендуемых 
к использованию в Республике Казахстан, утвержденного приказом и.о. Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан № 118 от 25 февраля 2010 года.
Госреестр содержит сортовые ресурсы Республики Казахстан, рекомендуемых 
к  использованию  в  Республике  Казахстан  (приказ  Министра  сельского  хозяйства 
Республики Казахстан от 30 июля 2009 года № 434) и представлен 2271 сортами и 
гибридами сельскохозяйственных растений. За период с января 2016 года по декабрь 
2017 года в Госреестр включено 114 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
растений, расширено использование 47 сортов.
Предложения  по  включению  и  исключению  сортов  в  Госреестр  вносит  РГУ 
«Государственная  комиссия  по  сортоиспытанию  сельскохозяйственных  культур» 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Госкомиссия), а 
изменения  и  дополнения  утверждаются  приказом  Министерства  сельского  хозяй-
ства Республики Казахстан.
По всем родам и видам сельскохозяйственных растений рекомендация сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур к использованию производится по обла-
стям республики.
В Госреестре приведены следующие данные: наименование сорта, год включе-
ния сорта в Госреестр, списки сортов сильной пшеницы и наиболее ценных по ка-
честву зерновых, крупяных и зернобобовых культур, пивоваренных сортов ячменя, 
высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника, безэруковых (0-типа) и низко-
глюкозинолатных (00-типа) сортов рапса (приложение 1, стр. 97), номер области, в 
которой сорт рекомендован к использованию (приложение 2, стр. 101), номер ориги-
натора сорта (приложение 3, стр. 102). По отдельным культурам указана хозяйствен-
но-биологическая  характеристика  сорта,  обозначенная  соответствующими  кодами 
(приложение 4, стр. 116).
Значком «®» перед сортом отмечены сорта, охраняемые патентами на селекцион-
ные достижения. Право на селекционное достижение охраняется Законом Республи-
ки Казахстан «Об охране селекционных достижений» от 13.07 1999 г. №422-І и под-
тверждается патентом. Патент удостоверяет иссключительное право патентообладателя 
на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера. 
На дату издания выдано 635 патентов на сорта растений, в том числе 34 – иностранным 
заявителям. В действии находятся 275 патентов на сортов растений.
Рекомендации по использованию сортов для конкретных почвенно-климатиче-
ских условий из числа рекомендуемых к использованию готовят и издают по резуль-
татам государственных испытаний областные инспектуры Госкомиссии.
Информацию о порядке оформления и подачи заявки на допуск селекционного 
достижения к использованию, поданных заявках и принятых по ним решениям мож-
но получить в областных инспектурах Госкомиссии, а также в ежегодном официаль-
ном издании Госкомиссии «Официальный бюллетень».

6
Также в настоящем издании указаны телефоны и адреса областных и регио-
нальных инспектур Госкомиссии (стр. 118).
Информация  о  деятельности  Госкомиссии  содержится  на  WEB-сайте:  www.
goscomsort.kz
Издание является официальным документом РГУ «Государственная комиссия 
по сортоиспытанию сельскохозяйственных растений» Министерства сельского хо-
зяйства Республики Казахстан:
010000, г. Астана, проспект Абая 13, БЦ «Искер» 11 этаж
тел/факс: 8 (7172) 73-10-40, 8 (7172) 73-10-39,
Е-mail: goskomkz@mail.ru

7
Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған селекциялық 
жетістіктердің мемлекеттік тізбесіне енгізілген өсімдіктердің сорттары
Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений,  
включенные в государственный реестр селекционных достижений,  
рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
Дәнді дақылдар/Зерновые
Күздік жұмсақ бидай/Пшеница мягкая озимая
(Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
  АКТЕРЕКСКАЯ
2002 3, 6
18, 252
03        
  АЛАТАУ
2012 3
18
04        
  АЛМАЛЫ
2003 3, 6, 9, 14
18
03        
® АЛИЯ
2007 3
18
03        
  АРАП УЛУЧШЕННЫЙ
2015 3
18
04        
  БЕЗОСТАЯ 1
1960 3, 6, 14
96
03        
  БОГАРНАЯ 56
1981 3, 6, 9
18
03        
  БУЛАВА
1996 5
89, 41
03        
  ВИКТОРИЯ ОДЕССКАЯ
2015 2, 3, 5
139, 169
04        
  ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКАЯ
2015 5
8
04        
  ДАУЛЕТ
2015 3, 6, 14
18
03        
  ДОН 107
2017 5
344
03        
  ЕГЕМЕН
2007 14
18
03        
  ЕГЕМЕН - 20
2016 3, 14
18
03        
  ЖЕМЧУЖИНА 
ПОВОЛЖЬЯ
2011 7
114
04        
  ЖЕТЫСУ
1993 3, 6, 14
18
03        
  ИНТЕНСИВНАЯ
1987 14
201
02        
  КАРАБАЛЫКСКАЯ 
ОЗИМАЯ
2010 5
24
03        
  КАРАБАЛЫКСКАЯ 101
2016 13
24
03        
  КАЗАХСТАНСКАЯ 10
1996 3
18, 35
03        
  КАРЛЫГАШ
1986 9
18
03        
  КАРАСАЙ
2009 3
18
03        
  КОНДИТЕРСКАЯ
2011 6, 14
29
06        
  КРАСНОВОДОПАД СКАЯ 
210
1976 14
29
02        

8
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
  КУЙБЫШЕВКА
1992 7
129, 96
04        
  ЛЮТЕСЦЕНС 72
1990 7
131
03        
® МАЙРА
2009 9
18
03        
  МЕРЕКЕ 70
2011 3, 6
18
04        
  МИРОНОВСКАЯ 808
1965 1, 5, 7, 10, 13
162
04        
  МАТАЙ
2017 3
18
04        
  НАЗ
2001 3, 6, 9
18
03        
® НУРЕКЕ
2008 3, 6
16, 18
03     еж  
  ОДЕССКАЯ 120
1993 3
169
02        
  ОДЕССКАЯ 200
2016 5
169, 139
03        
  ОКТЯБРИНА 70
1993 14
29
02        
  ПИСАНКА
2016 3, 5
139, 169
03        
  ПРИКУМСКАЯ 36
1980 5
127
03        
  РАМИН
2008 3
18
03        
  РАСАД
2011 3, 6
18
03        
® САПАЛЫ
2001 3
18
03        
  САРАТОВСКАЯ 90
2007 7
114
04        
  СЕЛЯНКА ОДЕССКАЯ
2016 2, 5, 7
139, 169
03        
  СИБИНКА
1994 5
90, 79
03        
® СТЕКЛОВИДНАЯ 24
1995 3, 6, 14
18
03        
  СКАРБНИЦА
2017 5
139, 169
04        
  ФАРАБИ
2011 3, 6
18
04        
  ЭРИТРОСПЕРМУМ 350
1998 3
15, 18
03        
  ЮБИЛЕЙНАЯ 60
2001 9
18
03        
  ЮЖНАЯ 12
1992 6, 14
29
02        
Қатты күздік бидай/Пшеница твердая озимая  
(Triticum durum Desf.)
  АЙСБЕРГ ОДЕССКИЙ
1992 6, 14
169
03        
  АРГОНАВТ
2012 3
169
03        
  КАЗАХСТАНСКИЙ 
ЯНТАРЬ
2011 3, 6, 9
18
03        
Күздік арпа/Ячмень озимый
(Hordeum vulgare L. sensu lato)
® АЙДЫН
2013 3
18
04        
  БЕРЕКЕ 54
1994 3, 6, 14
29
04     еж  

9
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
  ДОСТОЙНЫЙ
2012 3
169
03     еж  
  ЗЫМОВЫЙ
2012 3
169
04        
  НЕКТАРИЯ
2011 3
316
04        
  РОМАН
1987 6
169
04        
  РОСАВА
1994 3, 9
169
04     еж  
  СКАРПИЯ
2012 3, 6
323
04        
  ТЛЕК
2010 14
29, 302
04        
  ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКИЙ 43
1982 14
29
02        
Күздік қара бидай/Рожь озимая 
(Secale cereale)
  ЗАЩИТА
1991 5
90, 8
05        
  САРАТОВСКАЯ 5
1986 1, 2, 5, 7, 10, 
12, 13
114
04        
  САРАТОВСКАЯ 7
2011 7
114
04        
  ЧУЛПАН
1991 12, 13
51
06        
Күздік тритикале/Тритикале озимая
(Triticosecale Wittmack)
  ОРДА
2010 3, 14
29
         
  ТАЗА
2002 3, 6, 14
18
         
Жұмсақ жаздық бидай/Пшеница мягкая яровая
(Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol)
® АКМОЛА 2
1998 1, 13
19
04        
® АКТОБЕ 39
2008 2
4
04        
® АЛЕМ
2006 3, 5
16, 18
04        
  АЛМАКЕН
2011 3
18
04        
  АЛТАЙ
2006 5
8
04        
  АЛТАЙСКАЯ 325
2006 5
46
04        
  АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА
2016 1, 10, 13
288
04        
  АЛЬБИДУМ 31
2010 7
97
04        
  АЛЬБИДУМ 32
2015 7
97
04        
  АРАЙ
1999 3
18
04        
® АСТАНА
2004 1, 13
19
03        
® АСТАНА 2
2008 5, 13
19
03        
® АСЫЛ САПА
2015 1, 13
19
04        

10
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
  АВАНГАРД
2005 5
11
05        
  АВГУСТИНА
2017 10
24
04        
  БАЙТЕРЕК
2008 5
2, 19, 281
03        
  ВЕРА
1985 5
148, 104
05        
® ВОЛГОУРАЛЬСКАЯ
2003 7
40, 129, 114 04        
  ГВАДАЛУП
2008 3
240
02        
® ГЛУБОЧАНКА
2015 5
8
05        
  ДАРЬЯ
2017 5
362
04        
  ДИВА
2016 10
350
04 ли      
  ЕРТIC 7
2011 2, 12
30
05        
  ЕРТIC 97
2003 12
30
04        
  ЖЕНИС
2006 3, 6, 14
18, 16
04        
  ИНТЕНСИВНАЯ
1987 14
201
02     еж  
  КАЗАХСТАНСКАЯ 
РАННЕСПЕЛАЯ
1991 1, 10, 13
18, 24
03        
  КАЗАХСТАНСКАЯ 4
1980 3
18
03        
® КАЗАХСТАНСКАЯ 10
1992 3, 9
18, 35
04        
  КАЗАХСТАНСКАЯ 15
1993 1, 12
18, 30
05        
  КАЗАХСТАНСКАЯ 17
1994 5, 7
18
03        
® КАЗАХСТАНСКАЯ 19
1994 10, 12
18
04        
  КАЗАХСТАНСКАЯ 25
1997 10
18
04        
® КАРАБАЛЫКСКАЯ 20
2015 1, 10, 13
24
04        
  КАРАБАЛЫКСКАЯ 90
1995 1, 8, 10, 12, 13 28
04        
  КАРАБАЛЫКСКАЯ 92
1997 5
24, 28
04        
  КАРАГАНДИНСКАЯ 60
2017 1, 5, 8, 10, 13
43
04        
  КАРАГАНДИНСКАЯ 70
1992 8, 12
43
05        
  КАРАГАНДИНСКАЯ 22
2004 8, 10, 12
43
04        
  КАРАГАНДИНСКАЯ 30
2015 3, 5, 8, 10, 12
43
04        
  КАРАГАНДИНСКАЯ 31
2016 1, 8, 10, 13
43
04        
  КОНДИТЕРСКАЯ 
ЯРОВАЯ
2015 1, 8, 10, 12, 13 30
05        
  КУТУЛУКСКАЯ
1982 5
125
04        
  ЛЮБАВА
2003 10, 13
251
04        
  ЛЮБАВА 5
2011 10
251
02        
® ЛЮТЕСЦЕНС 32
1996 10, 12
18
03        

11
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
  ЛЮТЕСЦЕНС 90
1996 1
18, 13
04        
  ЛЮТЕСЦЕНС 521
1993 5
56
03        
  ЛЯЗЗАТ
2011 5
8
05        
  МЕЛОДИЯ
2016 1, 10, 13
138
04        
  МИРАС
2002 6
16, 18, 255
03        
  НАДЕЖДА
2004 9, 14
16, 18, 255
04        
® НАРГИЗ
2011 5
8
04        
  ОМСКАЯ КРАСА
2016 1
138
03        
  ОМСКАЯ 18
1991 1, 5, 10, 12, 13 138
05        
  ОМСКАЯ 19
1989 1, 13
138
04        
  ОМСКАЯ 20
1996 10
138
04        
  ОМСКАЯ 24
2004 10
138
05        
  ОМСКАЯ 28
2004 1, 13
138
05        
  ОМСКАЯ 29
2002 10
138
04        
  ОМСКАЯ 30
2002 10
138
04        
  ОМСКАЯ 35
2008 1, 10, 13
138, 282
05        
  ОМСКАЯ 36
2009 1, 10, 13
138, 282
03        
  ОМСКАЯ 37
2016 5
138
04        
  ОМСКАЯ 38
2013 1, 5, 13
138, 282
04        
  ОМСКАЯ 41
2016 10
138
05        
® ОРАЛ
2016 7
19, 40
04        
  ОСКЕМЕН
2017 5, 10
12, 18
04        
  ПАВЛОДАРСКАЯ 
ЮБИЛЕЙНАЯ
2016 12
30
04        
  ПАВЛОДАРСКАЯ 93
1999 2, 12
30
05        
  ПАМЯТЬ 47
1995 14
29
02     еж  
  ПАМЯТИ АЗИЕВА
2004 10, 12, 13
138
03        
  РОСИНКА 3
2004 1
138
04        
  САМАЛ
2007 5
8
05        
  САМГАУ
2012 12
18, 30
04        
  САРАТОВСКАЯ 29
1957 1, 5, 8, 12
114
04        
  САРАТОВСКАЯ 42
1974 2, 7, 8
114
04        
  САРАТОВСКАЯ 55
1990 2
114
04        
  САРАТОВСКАЯ 70
2010 2
114
03        
  СВЕТЛАНКА
2006 1, 10, 12, 13
138
03        

12
Сорттың, буданның аты/ 
Наименование сорта/
гибрида*
Жылы/ 
Год
Облыстар/ 
Области**
Ориги на-
тордың 
нөмiрi/ 
Номер ори ги-
натора ***
Белгiлер/ 
Признаки****
1 2 3 4 5
® СЕВЕРЯНКА
2011 12, 13
16, 275, 30
04        
  СЕКЕ
2008 8, 12
30
05        
  СТЕПНАЯ ВОЛНА
2016 10
288
04        
® СТЕПНАЯ 2
2010 2
4
04        
® СТЕПНАЯ 50
2011 2
4, 18
04        
® СТЕПНАЯ 60
2011 8
4, 315
04        
  ТӘУЕЛСІЗДІК 20
2016 1, 10, 13
19
03        
  УЛЬБИНКА 25
1989 5
8
05        
  УМАЙ
2016 3, 10
350
04 ли      
  УРАЛОСИБИРСКАЯ
2016 5
138, 282
04        
  ФАНТАЗИЯ
2016 10, 13
24
04        
® ЦЕЛИНА 50
2010 1, 8
19
04        
  ЦЕЛИННАЯ 24
1993 1
19
03        
  ЦЕЛИННАЯ 26
1986 5
19
04        
® ЦЕЛИННАЯ 3С
1996 1, 10, 13
19
04        
® ЦЕЛИННАЯ 
ЮБИЛЕЙНАЯ
1988 1, 10
19
05        
® ШОРТАНДИНСКАЯ 95 
УЛУЧШЕННАЯ
2006 1, 13
19
05        
® ШОРТАНДИНСКАЯ 2007 2012 7
19
04        
® ШОРТАНДИНСКАЯ 2012 2015 1, 10, 12, 13
19
03        
  ШОРТАНДИНСКАЯ 2014 2017 1, 10, 13
19
04        
  ЭРИТРОСПЕРМУМ 35
1991 1, 8, 10, 13
28, 19
05        
  ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 2
2007 2
85, 114
04        
Қатты жаздық бидай/Пшеница твердая яровая
(Triticum durum Desf)
  АЛЕЙСКАЯ
2013 10
288
05        
  АЛТАЙКА
1981 13
47
04        
  АЛТАЙСКИЙ ЯНТАРЬ
2006 5
47
04        
  АЛТЫН-ДАЛА
2010 10 (*), 13
24
04        
® АСАНГАЛИ 20
2015 5, 10
24
04        
  ACHILLE
2016 10
351
04        
  БЕЗЕНЧУКСКАЯ 139
1982 1, 10
129
04        
  БЕЗЕНЧУКСКАЯ 182
2004 10
129
04        
  ГОРДЕИФОРМЕ 254
2003 3
18, 261
04        

Каталог: images -> files -> 2017
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы
2017 -> Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген
2017 -> Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін және ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің перспективалы сорттарының тізбесін бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет