80 м биіктіктен еркін құлаған дененің соңғы секундындағы орын ауыстыруыжүктеу 233.88 Kb.
Дата08.07.2018
өлшемі233.88 Kb.
1-нұсқа

 1. Жүктің кран арқылы вертикаль көтерілу жылдамдығы 0,2м/с, ал кран арбашасының жылдамдығы 0,1м/с. Жүктің Жерге қатысты жылдамдығы.

 1. 22 м/с

 2. 0,22 м/с

 3. 2,2 м/с

 4. 0,22 м/с

 5. 22 см/с

 6. 2,2 см/с

 7. 2200 мм/с

 8. 22 мм/с

 1. 80 м биіктіктен еркін құлаған дененің соңғы секундындағы орын ауыстыруы

 1. 0,35 м

 2. 35 м

 3. 350 м

 4. 3,5 м

 5. 35 дм

 6. 35.102 см

 7. 3,5 см

 8. 3,5 дм

 1. 200 см2 ауданға 400 Па қысым түсіретін күш

 1. 8 Н

 2. 80 Н

 3. 0,8 Н

 4. 800 мН

 5. 80 мН

 6. 0,8 мН

 7. 800 Н

 8. 80 кН

 1. Ұзындығы 1,2м, ені 60 см столға қысымы 760 мм сын. Бағанасы ауаның әсер ететін күші (1мм сын.бағ=133,3 Па)

 1. 7,4 Н

 2. 74 кН

 3. 74 Н

 4. 74 мН

 5. 740 Н

 6. 0,74 Н

 7. 7400 Н

 8. 0,074 Н

 1. Массалары 0,4 кг екі дене өзара перпендикуляр 4 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалып, соқтығысынан кейін массасы 0,8 кг дене құралды. Дененің кинетикалық энергиясы.

 1. 25 Дж

 2. 0,025 Дж

 3. 0,25 Дж

 4. 2,5.10-2 Дж

 5. 250 Дж

 6. 25 кДж

 7. 2500 мДж

 8. 250 мДж

 1. Ұзындығы 1м резеңке 10 Н күштің әсерінен 10 см-ге ұзарды. Серпінділік күшінің жұмысы.

 1. 5 Дж

 2. 10 Дж

 3. 1 Дж

 4. 0,1 Дж

 5. 0,5 Дж

 6. 0,5 кДж

 7. 500 мДж

 8. 50 Дж

 1. Газ қысымының өлшем бірлігі

 1. Н/м

 2. Па

 3. Н/м2

 4. м3

 5. Н.м2

 6. М.сын.бағ

 7. л

 8. мм.сын.бағ

 1. 100 моль судың массасы (Мсу=18.10-3 кг/моль)

 1. 18 кг

 2. 1,8 кг

 3. 0,18 кг

 4. 18 г

 5. 0,18 г

 6. 0,0018 кг

 7. 1800 г

 8. 180 г

 1. Идеал газ қысымы мен молекулалардың орташа кинетикалық энергиясын байланыстыратын формула

 1. Суық бөлмеде сүттің бетінде қаймақтың тех пайда болу себебі

 1. Броундық қозғалыстың баяулауы

 2. Диффузияның тез жүруі

 3. Диффузияның баяу жүруі

 4. Жылу алмасудың болмауы

 5. Конвекция процесінің баяулауы

 6. Сәуле шығару процесі

 7. Конвекция процесінің артуы

 8. Жылу алмасудың артуы

 1. Потенциалы 200 В өрісте дененің потенциалдық энергиясы -0,5 мкДж. Ол дененің заряды

 1. -25 нКл

 2. -2,5 нКл

 3. -0,25 нКл

 4. -25 мкКл

 5. -2,5 мкКл

 6. -0,25 мкКл

 7. -0,0025 мкКл

 8. -0,025 мКл

 1. Электр сыйымдылығының формулалары

 1. Кедергісі 1,1 Ом ұзындығы 1000 м мыс сымның көлденең қимасының ауданы. (p=1,68.10-8 Ом.м)

 1. 15,27 мм2

 2. 15,27.10-6м2

 3. 15,27.10-2см2

 4. 15,27 м2

 5. 15,27 дм2

 6. 15,27 км2

 7. 15,27 см2

 8. 15,27.10-3м2

 1. Көлденең қимасының ауданы 1,4 мм2 алюминий өткізгіштен 1А тоқ өткенде өріс кернеулігі (p=2,8.10-8 Ом.м)

 1. 20.10-3 В/м

 2. 20 В/м

 3. 20 кВ/м

 4. 20 мВ/м

 5. 20 мкВ/м

 6. 200 В/м

 7. 200 кВ/м

 8. 200 мВ/м

 1. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қисық сызықты қозғалысы қолданылатын аспап

 1. Амперметр

 2. Масс-спектрограф

 3. Электромагнит

 4. Вольтметр

 5. Гальвонометр

 6. Омметр

 7. Ватметр

 8. Барометр

 1. Массасы 10г материялық нүкте х=0,05 sin(0,6t+0,8) заңымен тербеледі. Тербелістегі нүктенің кинетикалық энергиясының максимал мәні.

 1. 4,5 Дж

 2. 4,5 кДж

 3. 4,5.10-6 Дж

 4. 0,0045 мДж

 5. 4,5 мкДж

 6. 4,5 мДж

 7. 4,5.10-2Дж

 8. 4,5.10-3 Дж

 1. Тербелмелі контурдағы еркін тербелістердің циклдік жиілігі 2000рад/с, ал конденсатор сыйымдылығы 2мкФ. Контурдағы катушка индуктивтілігі

 1. 0,125 Гн

 2. 125 мГн

 3. 125 мкГн

 4. 12,5.10-2Гн

 5. 125 Гн

 6. 12,5 Гн

 7. 1,25 Гн

 8. 1,25 мГн

 1. Вакуумдағы жарықтың толқын ұзындығы 602 нм. Сыну көрсеткіші 1,4 ортадағы осы жарықтың толқын ұзындығы.

 1. 430 нм

 2. 430 м

 3. 430 км

 4. 43.10-9 м

 5. 430.10-6м

 6. 430.10-3м

 7. 4300 м

 8. 0,43.10-6м

 1. Монохроматты жарық сәулесіндегі әр фотон энергиясы 1,5эВ. Осы жарықтың толқын ұзындығы (с=3.108м/с; һ=4,136.10-15эв.с)

 1. 827.10-6м

 2. 0,827 мкм

 3. 827 нм

 4. 827.10-9м

 5. 827 м

 6. 827 мм

 7. 827 км

 8. 827.10-3м

 1. Егер nқыз=1,329, ал с=3.108м/с болса, онда қызыл сәулелердің судағы жылдамдығы

 1. 2,257.108 м/с

 2. 22,57.107 м/с

 3. 225,7.106 м/с

 4. 2,257.105 км/с

 5. 22,57.104 км/с

 6. 225,7.103 км/с

 7. 4.108 м/с

 8. 4.105 км/с

2 нұсқа


 1. Векторлық шамалар

 1. Жылдамдық

 2. Тангенциаль үдеу

 3. Орын ауыстыру

 4. Жұмыс

 5. Период

 6. Жиілік

 7. Температура

 8. Аудан

 1. Суретте дененің қозғалыс графигіне сәйкес келетін дұрыс тұжырымдар 1. Дене бірқалыпты кемімелі қозғалады

 2. Дененің бастапқы жылдамдығы 10м/с

 3. Дененің үдеуі -1м/с2-қа тең

 4. Дене бірқалыпты қозғалады

 5. Дене бірқалыпты үдемелі қозғалады

 6. Дененің үдеуі 10м/с2-қа тең

 7. Дененің үдеуі 5м/с2-қа тең

 8. Дененің бастапқы жылдамдығы 5м/с

 1. Бүкіл әлемдік тартылыс күші үшін формуланы қолдануға болатын жағдай

 1. Марс планетасының серігі Фобостың қозғалысын қаратырғанда

 2. Жердің жасанды серігі Айдың қозғалысын қарастырғанда

 3. Бір-біріне жанасып тұрған екі болат шарларды қарастырғанда

 4. Дене суда жүзгенде

 5. Үстел үстінде жатқан кітаппен үстелді қарастырғанда

 6. Ыдыс ішіндегі су мен ыдысты қарастырғанда

 7. Бірінің үстінде бірі жатқан кірпіштерді қарастырғанда

 8. Әткеншекте тербеліп тұрған бала мен әткеншекті қарастырғанда

 1. Суретте түзу сызықты қозғалатын дененің жылдамдық модулінің уақыти бойынша өзгеру графигі берілген. Денеге әсер етуші тең әсерлі күш модулінің нольге тең емес уақыт аралығы 1. 0-t1

 2. t2-t3

 3. t4-t5

 4. t1-t2

 5. t3-t4

 6. барлық уақыт аралықтары

 7. ондай уақыт аралығы келтірілмеген

 8. t5-t6

 1. Механикалық жұмыстың өрнектелуі 1. .м

 1. Күш импульсін есептеуге болатын формула 1. Массасы 25 кг жүк ұзындығы 2,5 м жіпке ілулі тұр. Еркін тербеліп тұрған кезде жіп үзілір кетпеу үшін жүктің ең үлкен көтерілу биіктігі (жіптің үзілу беріктігі 500Н, g=10м/с2)

 1. 1,25 м

 2. 0,25 м

 3. 2,25 м

 4. 1,4 м

 5. 2,8 м

 6. 3,14 м

 7. 0,8 м

 8. 1,5 м

 1. Бір атомды газ үшін молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын есептейтін формулалар

 1. Вертикаль орналасқан қимасының ауданы 40 см2 цилиндрдегі массасы 2 кг поршень астында биіктігі 60 см ауа бар. Поршеньге массасы 10 кг гір тасын қойғанда, сол кезде поршеньнің төмендейтін биіктігі (процесс изотермиялық, атмосфералық қысым 105Па, g=9,8 м/с2)

 1. 6 см

 2. 12 см

 3. 15 см

 4. 9 см

 5. 18 см

 6. 21 см

 7. 27 см

 8. 24 см

 1. Дененің ішкі энергиясы өзгеретін жағдайлар

 1. Ыстық суға батырылған қасық

 2. Штативке бекітілген мыс сымды қыздыру

 3. Штативке болат сымды бекіту

 4. Стол үстіне кітап қою

 5. Штангенциркульмен мыс сымның ұзындығын өлшеу

 6. Ыстық суға сол температурадағы қасық салу

 7. Суық суға сол температурадағы қасық салу

 8. Штативке бекітілген мыс сымды сызғышпен өлшеу

 1. Әр аттас q және -4q зарядталған денелер а қашықтықта орналастырылған. Осы зарядтардан q0 заряды, жүйе тепе-теңдігін бұзбайтындай етіп орналастыру үшін

 1. q зарядтан а қашықтықта, ал -4q зарядтан 2а қашықтықта орналастыру керек

 2. q зарядтан а қашықтықта, ал -4q зарядтан 2,5а қашықтықта орналастыру керек

 3. q зарядтан 2а қашықтықта, ал -4q зарядтан а қашықтықта орналастыру керек

 4. q зарядтан 0,5а қашықтықта, ал -4q зарядтан 1,5а қашықтықта орналастыру керек

 5. q зарядтан 2а қашықтықта, ал -4q зарядтан 4а қашықтықта орналастыру керек

 6. q зарядтан 2а қашықтықта, ал -4q зарядтан а қашықтықта орналастыру керек

 7. q зарядтан а қашықтықта, ал -4q зарядтан 3а қашықтықта орналастыру керек

 8. q зарядтан 3а қашықтықта, ал -4q зарядтан а қашықтықта орналастыру керек

 1. Мольдік массаны есептеуге болатын формулалар

 1. Өткізгіштер параллель қосылғанда

 1. Кедергілері 2Ом және 1Ом екі өткізгіш параллель жалғанып, ЭҚК-і 12 В ток көзіне қосылады. Егер тізбектегі ток 2А болса, ток көзінің ішкі кедергісі

 1. 5,3 Ом

 2. 5,3 кОм

 3. 5,3 мОм

 4. 0,53 Ом

 5. 0,4 Ом

 6. 4 Ом

 7. 6 Ом

 8. 0,6 Ом

 1. Суретте келтірілген біртекті магнит өрісінің тогы бар өткізгішпен өзара әрекеті көрсетілген. Келтірілген жағдай үшін дұрыс тұжырым 1. Ампер күші оң жаққа бағытталған

 2. Магнит индукция векторы сурет жазықтығына перпендикуляр «бізге» қарай бағытталған

 3. Магнит индукция векторы сурет жазықтығына перпендикуляр «бізден ары» қарай бағытталған

 4. Ампер күші сол жаққа бағытталған

 5. Ампер күші тік жоғары бағытталған

 6. Ампер күші тік төмен бағытталған

 7. Ампер күші әсер етпейді

 8. Ампер күшінің бағыты жоқ

 1. Еріксіз механикалық тербелістерге жататыны

 1. Сағат маятнигінің тербелісі

 2. Тербеліп тұрған әткеншек тербелісі

 3. Серіппеге бекітілген жүктің тепе – теңдік күйінен шығарып жібергеннен кейінгі тербелісі

 4. Жіпке ілінген жүктің тепе – теңдік күйінен шығарып жібергеннен кейінгі тербелісі

 5. Гальванометр тілшесінің тепе – теңдік қалпының маңында тербелісі

 6. Электр зарядының периодты өзгеруі

 7. Ток күшінің периодты өзгеруі

 8. Кернеудің периодты өзгеруі

 1. Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 3мкФ, ондағы максимал кернеу 4В. Актив кедергі нөлге тең. Катушканың магнит өрісінің максимал энергиясы:

 1. 2,2.10-4Дж

 2. 2,5.10-5Дж

 3. 2,4.10-5Дж

 4. 2,3.10-4Дж

 5. 2,1.10-3Дж

 6. 24.10-6Дж

 7. 25.10-6Дж

 8. 23.10-6Дж

 1. Егер жарық сәулесі бір ортадан екінші ортаға өткенде түсу бұрышы 300, ал сыну бұрышы 600 болса, онда екінші ортаның біріншімен салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші

 1. 0,5

 2. 2 3. 1

 4. 1,73 1. Металл пластинаны толқын ұзындығы жарықпен сәулелендірілгенде фотоэлектрондар ең үлкен жылдамдыққа ие болады. Осы металл үшін фотоэфектінің қызыл шекарасына сәйкес келетін толқын ұзындығы. (h=6,6.10-34Дж.c, m=9,1.10-31кг, с=3.108м/с)

 1. 641 нм

 2. 329 нм

 3. 452 нм

 4. 330 нм

 5. 780 нм

 6. 717 нм

 7. 551 нм

 8. 801 нм

 1. Төменде аталғандардың қайсылары тізбекті ядролық реакцияның жылдамдығын реттеуші заттар бола алады.

 1. Кадмий

 2. Бор

 3. Ауыр су

 4. Бериллий

 5. Графит

 6. Сұйық натрий

 7. Хлор

 8. Фтор

3 нұсқа


 1. Радиусы 0,5м дискі 10Гц жиілікпен айналады. Оның шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы

 1. 31,4 м/с

 2. 314.10-1м/с

 3. 5 м/с

 4. 0,05 м/с

 5. 20 м/с

 6. 2 м/с

 7. 125,6 м/с

 8. 6,28 м/с

 1. Дене тежеледі. Осы кезде

 1. a<0 2. a=0

 3. a>0

 4. a>>0 1. Дене салмағы өзгеруі мүмкін. Оны есептеуде қолданылатын формулалар, егер

 1. Салмақ артса, онда P=m(g+a)

 2. Тыныштықтағы салмақ, онда P=0

 3. Тыныштықтағы салмақ немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде, онда P=mg

 4. Тыныштық салмақ, онда P=m

 5. Салмақ кемісе, онда P=mа

 6. Салмақ кемісе, онда P=m(a-g)

 7. Салмақ кемісе, онда P=m(g-а)

 8. Тең үдемелі қозғалыс кезіндегі салмақ, онда P=mgа

 1. Массасы 5 т автомобиль 0,2м/с2 үдеумен жолдың горизонталь бөлігінде қозғалып келеді. Егер автомобиль двигателінің тарту күші 1200Н болса, онда қозғалысқа кедергі күш

 1. 1200Н

 2. 2200Н

 3. 50кН

 4. 200Н

 5. 2400Н 6. 0,2кН

 7. 1кН

 1. Көтергіш кран массасы 3т жүкті 10 мин ішінде бірқалыпты 15м биіктікке көтереді. Көтергіш кран моторының пайдалы қуаты (g=10м/c2)

 1. 450 Вт

 2. 750 Вт

 3. 45 кВт

 4. 5 Вт

 5. 27 МВт

 6. 0,75 кВт

 7. 5 кВт

 8. 500 Вт

 1. Механикалық энергияның сақталу заңының математикалық өрнегі: (ЕТ=толық механикалық энергия)

 1. Массасы 2кг дене бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылады. Егер 1,25м биіктікте оның жылдамдығы 5м/с болса, онда бастапқы кинетикалық энергия (g=10м/с2)

 1. 50 Дж

 2. 6,25 Дж

 3. 0,25 Дж

 4. 2,5 Дж

 5. 12,5 Дж

 6. 25 Дж

 7. 8,25 Дж

 8. 10 Дж

 1. Газ заңдарына қанағаттандырылатын өрнек:

 1. Менделеев –Клапейрон теңдеуі 1. Тұрақты қысымдағы газ ұлғайғанда 100Дж жұмыс жасайды. Егер оның көлемі 2л-ден 7л-ге дейін өзгерсе, газ қысымы

 1. 50 Па

 2. 20 кПа

 3. 0,05 кПа

 4. 20000 Па

 5. 200 Па

 6. 0,2 кПа

 7. 900 Па

 8. 0,9 кПа

 1. 20 нКл заряд берген кезде потенциалы 6 кВ болатын өткізгіш сфераның радиусы

 1. 4,17 см

 2. 4,17.10-3 м

 3. 34 см

 4. 0,34 м

 5. 30 см

 6. 30.10-3м

 7. 300.10-3м

 8. 3 см

 1. Вакуумдағы диодтағы кернеу 45,5 В. Диодтың катодынан ұшып шыққан электронның анодқа соғылу жылдамдығы (m=9.1.10-31 кг, е=1,6.10-19Кл)

 1. 4.106 м/с

 2. 5.106 м/с

 3. 2.106 м/с

 4. 0,3.106 м/с

 5. 3.106 м/с

 6. 0,4.107 м/с

 7. 4.10-6 м/с

 8. 30.105м/с

 1. Электролиз заңы

 1. Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125В және ток күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтігі

 1. 0,12 Гн

 2. 0,13 Гн

 3. 0,14 Гн

 4. 0,15 Гн

 5. 0,16 Гн

 6. 0,17 Гн

 7. 0,18 Гн

 8. 0,19 Гн

 1. Егер 10А ток күшінде соленоидта 0,5Вб магнит ағыны пайда болса, онла соленоидтағы магнит өрісінің энергиясы

 1. 0,1 Дж

 2. 10 Дж

 3. 0,4 Дж

 4. 2,5 Дж

 5. 0,5 Дж

 6. 2 Дж

 7. 0,25 Дж

 8. 40 Дж

 1. Тербеліс жиілігінің өлшем бірлігі

 1. Гц

 2. с-1

 3. 1/с

 4. с

 5. с2

 6. м/с

 7. м/с2

 8. м

 1. уақыт ішінде айнымалы ток ең үлкен максимал мәнінен 2А дейін кемиді. Егер тербеліс косинус заңы бойынша өзгерсе, ток күші амплитудасы ()

 1. 0,02А

 2. 0,174А

 3. 0,25А

 4. 0,4А

 5. 2,5А

 6. 0,2А

 1. Жинағыш линза көмегімен экранда өзінің дәл өлшемімен нәрсенің шын кескіні алынды. Егер нәрсе мен кескіннің ара қашықтығы 2м болса, онда линзаның оптикалық күші

 1. 1 дптр

 2. 0,5 дптр

 3. 2 дптр

 4. -2 дптр

 5. -1 дптр

 6. -0,5 дптр

 7. 0

 8. 5 дптр

 1. Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі

 1. Егер сәулеленудің толқын ұзындығы 0,001 мкм болса, онда рентген түтікшесінің жұмыстық кернеуі (с=3.108м/с; h=6,63.10-34Дж.с; qe=1,6.10-19Кл)

 1. 1,24 кВ

 2. 1,63 кВ

 3. 2,14 кВ

 4. 3,18 кВ

 5. 6,23 кВ

 6. 7,15 кВ

 7. 8,14 кВ

 8. 9,11 кВ

4 нұсқа 1. Биіктігі 80м мұнарадан бастапқы жылдамдықпен горизонталь бағытта тас лақтырылады. Тас мұнара түбінен 20м ара қашықтыққа құлайды, тастың бастапқы жылдамдығы (g=10м/с2)

 1. 4 м/с

 2. 5м/с

 3. 60м/с

 4. 2м/с

 5. 8м/с

 6. 16м/с

 7. 6м/с

 8. 0,5м/с

 1. Дене Жерден вертикаль жоғары лақтырылып, максимал h биіктікке жетті. Осыны біле отырып, анықтаймыз:

 1. дененің көтерілу уақытын

 2. дененің құлау уақытын

 3. дененің бастапқы жылдамдығын

 4. дененің ұшу уақытын

 5. ең жоғарғы нүктедегі ақырғы жылдамдықты

 6. траекторияның кез – келген нүктесіндегі жылдамдықты

 7. дененің бастапқы жылдамдығын

 8. дененің ұшу уақытын

 1. 72 км/сағ бастапқы жылдамдықпен тежелген автомобильдің толық тоқтау уақыты (үйкеліс коэффициенті 0,2, g=10м/с2)

 1. 36с 2. 3,6с

 3. 0,1с

 4. 10с

 5. 0,36с

 6. 0,4с 1. Егер серпімді болат серіппе 20Н күштің әсерінен 4см-ге ұзарса, онда оның қатаңдығы

 1. 80Н/м

 2. 24Н/м

 3. 50кН/м

 4. 500Н/м

 5. 0,8Н/м

 6. 0,5кН/м

 7. 0,5Н/м

 8. 5Н/м

 1. Қуаттың өлшем бірлігі 1. Дж.с

 2. Н.с 1. Балалар пистолетінің серіппесі 9,8Н күштің әсерінен 4см-ге сығылады. Егер ауа кедергісін ескермей, g=9,8м/с2 деп алсақ, онда массасы 0,001 кг оқтың атылғанда ұшатын биіктігі

 1. 10м 2. 0,4м

 3. 0,2м

 4. 0,8м

 5. 20м

 1. Массасы 5кг мылтықтан массасы 0,005кг оқ 600м/с жылдамдықпен ұшып шығады. Мылтықтың кері бағыттағы жылдамдығы

 1. 6м/с

 2. 50м/с

 3. 0,001м/с

 4. 5м/с

 5. 0,05м/с

 6. 1м/с

 7. 0,6м/с

 8. 10м/с

 1. 600кПа қысымдағы және 300К температурадағы, 8,31м3 көлемді алып тұрған газдың зат мөлшері

 1. 2 моль

 2. 20 моль

 3. 2000 моль

 4. 2 кмоль

 5. 0,5 моль

 6. 0,5 кмоль

 7. 5 моль

 8. 50 моль

 1. Молекула – кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі:

 1. Идеал жылу двигателіндегі қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыштың абсолют температурасынан 4 есе үлкен. Егер қыздырғыш двигательдің жұмыс денесіне 40кДж жылу берсе, онда двигательдің жасайтын жұмысы

 1. 160 кДж

 2. 3.104 Дж

 3. 16.105 Дж

 4. 10 кДж

 5. 30 кДж

 6. 105 Дж

 7. 5,3 кДж

 8. 5,3.104 Дж

 1. Астарларының ара қашықтығы 1,6мм, арасындағы потенциал айырымы 10кВ жазық конденсатордағы электронға (е=-1,6.10-19Кл) электр өрісі тарапынан әсер ететін электр күші

 1. 0,16.10-6Н

 2. 0,16 Н

 3. 1.10-19Н

 4. 1.10-12Н

 5. 1 пН

 6. 1 мкН

 7. 1 нН

 8. 1 Н

 1. Егер екі зарядталған шар өзара тартылса, онда олардың заряды

 1. 0 және (+)

 2. (+) және (-)

 3. (+) және (0)

 4. (-) және 0

 5. 0 және 0

 6. (-) және (-)

 7. (+) және (+)

 8. 0 және (-)

 1. Электр тогы жұмысының формуласы

 1. Тізбекте электр тогының бар болу шарттары

 1. өткізгіштің жоғары температурасы

 2. тізбекте кілттің болуы

 3. тізбектегі өткізгіштің төмен температурасы

 4. өткізгіш айналасында магнит өрісінің болуы

 5. өткізгіште еркін электр зарядтарының болуы

 6. тізбекте ток көзінің болуы

 7. еркін зарядтарға әсер ететін электр өрісінің болуы

 8. тізбекте конденсатордың болуы

 1. Электрон (е=-1,6.10-19Кл, me=9,1.10-31кг) біртекті магнит өрісінде, магнит индукция сызықтарына перпендикуляр жазықтықта қозғалады. Егер оның жылдамдығы 160 км/с, ал магнит өрісінің индукциясы 0,91 Тл болса, онда электрон орбитасының радиусы

 1. 1 мкм

 2. 1 нм

 3. 1.10-6 м

 4. 10 нм

 5. 10 мкм

 6. 10.10-6 м

 7. 0,001.109 м

 8. 1.106м

 1. Механикалық тербеліс периодының формуласы

 1. Егер тербелмелі контурдағы тербеліс периоды 3,14мкс, конденсатордың электр сыйымдылығы 250пФ болса, онда катушканың индуктивтілігі

 1. 103Гн

 2. 1000Гн

 3. 10-3Гн

 4. 1 кГн

 5. 1 мГн

 6. 0,05 Гн

 7. 0,01 Гн

 8. 5 Гн

 1. Су бетіне түскен жарықтың түсу бұрышы 450С, сыну бұрышы 300С. Түскен жарықтың толқын ұзындығы 2.10-7м болғанда, жарықтың судағы толқын ұзындығы (sin450=0,7; sin300=0,5)

 1. 1,4 м

 2. 1,4.10-7м

 3. 1,4.10-5м

 4. 14 мкм

 5. 0,14 мкм

 6. 0,14 мм

 7. 0,14 нм

 8. 14 нм

 1. Металл бетін жиілігі 260.1012Гц жарықпен сәулелендірілгенде, фотоэлектронның максимал кинетикалық энергиясы электронның металдан ұшып шығу жұмысына тең болады. Фотоэффект үшін қызыл шекара

 1. 130.1012Гц

 2. 260.1012Гц

 3. 260.10-12Гц

 4. 26.1012с-1

 5. 130.1012с-1

 6. 130.10-12Гц

 7. 130.10-9Гц

 8. 130.1010с-1

 1. -ыдырауда ядроның түрленуі бағынатын ығысу ережесі:

 1. ядро оң 2е заряд алады;

 2. ядро оң 2е зарядын жоғалтады;

 3. ядро массасы 4м.а.б кемиді;

 4. ядро массасы 4м.а.б артады;

 5. элемент периодтық жүйенің соңына қарай 4 тор көзге ығысады;

 6. элемент периодтық жүйенің басына қарай 2 тор көзге ығысады;

 7. ядро –е заряд алады;

 8. ядро +е заряд алады;

5-нұсқа


 1. Қозғалыс x=15+3t-2,5t2 (см) теңдеуімен берілген. Дененің үдеуі

 1. 15 см/с2

 2. -3 см/с2

 3. 2,5 см/с2

 4. 5 см/с2

 5. -2,5 см/с2

 6. -5 см/с2

 7. 3 см/с2

 8. -15 см/с2

 1. Денені жоғары қарай 12м/с жылдамдықпен лақтырды. 2,2 м биіктікте оның жылдамдығы

 1. 10 м/с

 2. 5 м/с

 3. 6 м/с

 4. 7,5 м/с

 5. 12 м/с

 6. 4,5 м/с

 7. 8 м/с

 8. 2,2 м/с

 1. 840С температурадағы көмірқышқыл газының СО2 орташа квадраттық жылдамдығы )

 1. ≈120 м/с

 2. ≈700 м/с

 3. ≈250 м/с

 4. ≈400 м/с

 5. ≈500 м/с

 6. ≈450 м/с

 7. ≈900 м/с

 8. ≈1200 м/с

 1. 100С температурада алынған 3т шойынды ПӘК 20% балқыту пешінің көмегімен балқытады. Жұмсалған көмірдің массасы

 1. 2 т

 2. 450 кг

 3. 410 кг

 4. 3 т

 5. 792,7 кг

 6. 3,2 т

 7. 731 кг

 8. 290,5 кг

 1. Бастапқы жылдамдықсыз электрон, 20кВ потенциалдар айырымын өткенде ие болатын жылдамдығы (e=1,6.10-19Кл, me=9,1.10-31кг)

 1. Толқын көзі 4мин ішінде 1200 тербеліс жасайды. Толқын 15м/с жылдамдықпен таралады. Толқын ұзындығы 1. 30м

 2. 6,4м

 3. 60м 4. 0,5м

 5. 3,5м

 6. 1200м

 1. 1м жіпке ілінген шар горизонталь жазықтық бетіндегі шеңбер бойымен, 7,85м/с жылдамдықпен қозғалады. Жіп вертикальмен 300 бұрыш жасайды. Осындай қозғалыс кезіндегі тербеліс периоды мен центрге тартқыш үдеу (sin300=0,5)

 1. Суретте 2м/с2 үдеумен қозғалған, салмақсыз созылмайтын іп арқылы қозғалған екі дене берілген. Столдың беті тегіс. Бірінші дененің массасы 4кг болса, онда екінші дененің массасы мен жіптің керілу күші

 1. m2=12 кг

 2. Fкерілу=8Н

 3. m2=16 кг

 4. Fкерілу=32Н

 5. m2=24 кг

 6. Fкерілу=40Н

 7. m2=3 кг

 8. Fкерілу=20Н

 1. Мұржадан атмосфераға шыққан массасы тұрақты газдың көлемі 3,5 есеге кеміп, ал температурасы 1270С дейін төмендесе, газдың алғашқы температурасы

 1. 36,30С

 2. 1400К

 3. 444,50С

 4. 309,3К

 5. 11270С

 6. 582,3К

 7. 14000С

 8. 717,5 К

 1. Көлемі 41,55 л, 2 моль бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы 7,479 кДж. Осы газдың макроскопиялық параметрлерінің шамасы:

 1. p=12Па

 2. T=280K

 3. p=0,2МПа

 4. T=300K

 5. p=3.105 Па

 6. T=500K

 7. p=120 кПа

 8. T=2.103 K

 1. Батарейкаға жалғанған вольтметр 0,4А токта 1,2В көрсетіп, ал 0,8А токта 1В көрсетті. Батарейканың сипаттамасы

 1. ЭКҚ 1,5 В

 2. r=0,1 Ом

 3. ЭКҚ 4,5 В

 4. r=1 Ом

 5. ЭҚК 1,4 В

 6. r=2 Ом

 7. ЭҚК 20 В

 8. r=0,5 Ом

 1. Электр тізбегіндегі кернеу и=300.cos157.t заңы бойынша өзгереді. Сонда тербелістің циклдік жиілігі, периоды мен меншікті жиілігі 1. T=0,04 с 2. T=300 с 3. T=0,157.10-3 с

 1. Берілген нүктеде жеткен күлгін жарықтың екі когерентті сәулесінің жол айырмасы 2 мкм болса, осы нүктеде

 1. к=2

 2. жарықтың толық күшеюі байқалады

 3. к=0,5

 4. жарықтың жартылай бәсеңдеуі байқалады

 5. к=5

 6. жарықтың толық бәсеңдеуі байқалады

 7. к=0,2

 8. жарықтың жартылай күшеюі байқалады

 1. Егер тербелмелі контурдағы катушка индуктивтілігін 25% арттырсақ, ал конденсатор сыйымдылығын 5 есе арттырсақ, онда контурдың резонанстық параметрлері

 1. жиілігі 1,25 есе артады

 2. периоды 5 есе кемиді

 3. жиілігі 4 есе кемиді

 4. периоды 2,5 есе артады

 5. жиілігі 5 есе артады

 6. периоды 1,25 есе кемиді

 7. жиілігі 2,5 есе кемиді

 8. периоды 4 есе артады

 1. Кобальт изотобының 5827С0 жартылай ыдырау периоды 72 тәулікке тең. 36 тәулікте 20 г кобальттан ыдырайтын атомдар саны мен массасы

: sabaq-kz -> attachment
attachment -> Жеке оқушымен жұмыс дәптері
attachment -> Сыныбы: 8-сынып Тақырыбы: Қалқанша бездің құрылысы мен қызметі Мақсаты
attachment -> 1. Ішкі секреция бездерінен бөлінетін сұйықтық Гормондар
attachment -> Тақырыбы: Зиянды әдеттен сақтан Мақсаты: а білімділігі
attachment -> Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту жүйесі
attachment -> 14 орта мектеп биология пәні мұғалімі Жолдасбаева Зауре Конакбаевна Тамақтану гигиенасы. Асқазан-ішек ауруларының алдын алу. Сабақтың мақсаты
attachment -> Кездесуі қолданылуы
attachment -> Республикалық «Инновациялық педогогикалық идеялар фестивалі» конкурсының аудандық кезеңіне сұраныс
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет