8-класс Жылу құбылыстары і-нұсқаДата25.06.2017
өлшемі298.25 Kb.
8-класс Жылу құбылыстары І-нұсқа
1.Қандай жағдайда ішкі энергия өзгермейді?

А.Сиретілген газ сығылды. Б.Балондағы газдың жартысы сыртқа шығарылды

В.Су шәйнекке құйылды. Г.Су буға айналды

2.Бір зат молекулаларының басқа бір зат молекулаларының аралығына ену құбылысы

А.Броундық қозғалыс Б.Диффузия В. Ішкі энергия

3.Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама

А.Температура Б.Жылу алмасу В.Энергия

4.Табиғаттағы ең төмен шектік температура

А. -273,15 С Б.-80 С В.-0 С

5.Цельсий шкаласы бойынша шамамен алынған қай температура абсолюттік шкала бойынша

алынған 200К температурасына сәйкес келеді?

А.+73°С; Б. +473°С В. -473°С;

6. Күн бетіндегі температура мәні неге тең ?

А. 1800 С Б. 2000 С В. 2000 К

7.Механикада қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы қандай шамаларға тәуелді ?

А. Дененің массасы мен қозғалыс жылдамдығына Б.Дененің температурасына,көлеміне

В.Дененің тығыздығы мен массасына

8.Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

А. Зат алмасу ,жылу берілу Б.Жылу алмасу,механикалық жұмыс жасау В. Жұмыс жасау

9. Қатты денелердің,сұйықтардың және газдардың қайсысының жылуөткізгіштігі көбірек?

А. Қатты денелердің; Б. Сұйықтардың; В) Газдардың;

10.Сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның тасымалдануы барысында жылу

процесі

А.Жылу өткізгіштік Б.Сауле шығару В.Конвекция11.Электромагниттік толқындар көмегімен бір денеден екінші денеге энергияның берілуі

А.Жұтылу Б.Сауле шығару В.Конвекция

12.Жылу берілу кезінде ішкі энергияның өзгеруінің өлшемі

А.Жылу мөлшері Б. Жұмыс Жылу берілу

13.1 калория неше Дж –ға тең

А. 3,2 Дж Б. 520 Дж В. 4,19 Дж

14.Меншікті жылу сыйымдылығының өлшем бірлігі

А. Дж \кг Б.Дж\кг.С В.Дж\ С

15.1800 Дж жылу алу үшін 100 г алюминийді 20°С -қа қыздырады.Алюминийдің меншікті

жылуөткізгіштігі қандай?

А. 0,9 Дж/кг·°С Б. 9Дж/кг· °С; В.900 Дж/кг· °С;

16.200 кг антрацит толық жанғанда (3,0х107 Дж\кг) қанша жылу мөлшері бөлінеді?

А. 6,0х109 Дж\кг Б. 8,0х107 Дж\кг В. 7,0х109 Дж\кг

17.Күн энергиясы жерге қандай жолмен жетеді?

А. Конвекциямен Б. Жылуөткізгіштікпен В. Сәулеленумен;

18. Жылу мөлшерінің формуласы

А. Q= cm(t2 - t 1) Б.Q= mdQ= m(t2 - t 1)

19.Механикалық және жылу процестеріндегі энергияның сақталу және айналу заңын

алғаш есептеп шығарған

А.Р.Майер Б.С.Карно В.Г.Гельмгольц

20. Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі

А. Дж \кг Б.Дж\кг.С В.Дж

21. 80 кДж жылу мөлшерін бере отырып, қанша мөлшердегі суды 10 С қа көтеруге болады?

А. 8 кг. Б.800 кг В.0,8 кг

22. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы затттың қатты ,сұйық, газ күйінде

А. Бірдей Б. Әртүрлі В.Өзгеріссіз.8-класс Жылу құбылыстары ІІ – нұсқа
1.Қандай жағдайда ішкі энергия өзгереді?

А.Сиретілген газ сығылды. Б.Балондағы газдың жартысы сыртқа шығарылды

В.Су шәйнекке құйылды. Г.Су буға айналды

2.Сұйықтардағы , газдардағы бөлшектердің үздіксіз бейберекет қозғалысы

А. Диффузия Б.Броундық қазғалыс В.Механикалық қозғалыс

3.Екі дене жанасқанда ,жылу берілу жолымен жылу энергиясының қаттырақ қыздырылған

денеден азырақ қыздырылған денеге өту процесі

А.Жылу алмасу Б. Тепе-теңдік В. Жылу құбылысы

4.Шамамен алғанда Цельсий шкаласы бойынша қай температура абсолюттік шкала бойынша

алынған 100 К температурасына сәйкес келеді?

А. -373°С Б. +173°С В. +373°С

5.Балқу пештеріндегі температура мәні неге тең ?

А. 1800 С Б. 2000 С В. 1500 С

6.Дененің температурасы артқан сайын ішкі энергия

А.Кемиді. Б.Өзгермейді. В. Артады.

7. Дененің ішкі энергиясы

А. Денені құрайтын бөлшектердің қозғалысы және өзара әрекеттесу энергиясы;

Б. Денені құрайтын бөлшектердің қозғалыс энергиясы;

В. Дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясын.

8.Энергияның дененің көбірек қыздырылған бөлігінен дененің азырақ қыздырылған бөлігіне

берілу құбылысы

А. Конвекция Б.Сауле шығару В.Жылу өткізгіштік

9.Қатты денелер сұйықтар және газдардың қайсысының жылуөткізгіштігі төмен?

А.Қатты денелердің; Б. Сұйықтардың; Б. Газдардың;

. 10.Қандай денелерде конвекция болмайды?

А.Қатты денелерде, вакуумда Б.Сұйықтарда,газдарда В.Сұйықтарда,Вакуумда

11.Сауле шығару энергиясының дененің ішкі энергиясына айналуы

А.Жұтылу Б.Сауле шығару В.Конвекция

12.Денені қыздыруға қажетті жылу мөлшері тәуелді

А.Тегіне температурасына Б.Массасына,тегіне,температурасына В. Массасына ,тегіне

13.1 калория неше Дж –ға тең

А. 4,2 Дж Б. 420 Дж В. 4200 Дж

14.Ең үлкен меншікті жылу сыйымдылығы бар сұйық

А.Су Б. Спирт В.Керосин

15.900 Дж жылу алу үшін 100г темірді 20°С-қа қыздырды.Темірдің меншікті жылусыйымдылығы қандай?

А 1800кДж/кг·°С; Б.180кДж/кг·°С; В. 450Дж/кг·°С;

16.200 кг көмір толық жанғанда (2,7х107 Дж\кг) қанша жылу мөлшері бөлінеді?

А. 5,4х109 Дж\кг Б. 8,0х109 Дж\кг В. 5,2х107 Дж\кг

17. Орталық жылу жүйелерінің батареяларына энергияны қалай жеткізеді?

А.Мәжбүрлі конвекциямен Б.Табиғи конвекциямен В.Жылуөткізгіштікпен;

18. Заттың меншікті жылу сыйымдылығының формуласы

А. Q= cm(t2 - t 1) Б. с=Q \ m(t2 - t 1) Q= m(t2 - t 1)

19.Тұйықталған және жылулық оқшауланған денелер жүйесінің толық энергиясы осы

жүйеде болатын кез-келген өзгерістер кезінде

А. Сақталмайды. Б.Өзгереді. В.Сақталады.

20. Отынның меншікті жануының өлшем бірлігі

А. Дж \кг Б.Дж\кг.С В.Дж\ С

21. 20 кДж жылу мөлшерін бере отырып, қанша мөлшердегі суды 10 С қа көтеруге болады?

А. 0,2 кг. Б 2 кг В.20 кг

22.Жылуөткізгіштікті,конвекцияны,сәуле шығаруды барынша болдырмайтын тұрмыста

пайдаланылатын зат

А. Термос Б. Термометр В. Конденционер


Жылу машиналары бойынша тест

І-нұсқа
1.Термодинамиканың І заңы

А. Q= U+ A Б. A= U+ Q В. Q= 0
2.Егер жылу Q жүйеге ,яғни газға берілсе,онда ол

А.Теріс Б. Оң В.Оң және теріс


3.Қысымы тұрақты,ал температура мен көлем өзгеретін процесс

А. Изотермиялық Б .Изобаралық Б .Изохоралық


4. Изобаралық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U + р V Б. Q= U В. Q= A


5.Температура тұрақты,ал қысым мен көлем өзгеретін процесс

А. Изотермиялық Б .Изобаралық Б .Изохоралық

6. Изотермиялық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U + р V Б. Q= U В. Q= A

7. Адиабаталық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U + р V Б. U = - А В. Q= A


8.Екінші ретті мәңгі қозғалтқыш жасау

А.Мүмкін. Б.Болады В.Мүмкін емес


9. Отынның Ішкі энергиясын механикалық энергияға айналдыратын құрылғы

А.Жылу қозғалтқыштары Б .Электр машиналары B.Бу машиналары


10.Іштен жанатын қоғалтқышта жанғыш қоспа жанғанда пайда болатын газ температурасы

А.1400-1500 С Б. 1600- 1800 С В. 1000-1200 С


11.Қозғалтқыштың толық циклі қанша процестен тұрады?

А.2 Б. 6 В. 4


12.Түнде Ай бетінің температурасы

А. – 160 С Б . – 15 С B. – 99 С


13.Барлық планеталарға қарама-қарсы және өзі де Күнді айнала қозғалатын жаққа қарама-қарсы бағытта өз осінен айналатын планета

А. Нептун Б.Шолпан. В.Марс

14.Жылу қозғалтқыштарының ең көп ПӘК-і ?

А. 20% Б. 50% В. 30%

15.Жылу қозғалтқыштарының ПӘК

А. 1 ден артық Б. 1 ге тең В. ден кем
Жылу машиналары тарауы бойынша тест

ІІ-нұсқа
1.Термодинамиканың ІІ заңы

А. Бірінші ретті мәңгі қозғалтқышты жасаудың мүмкін еместігі

Б. Алынған энергияны механикалық жұмысқа айналдыратын жылу машинасының жасалуын

жоққа шығарады

В.Кез-келген машина сырттан алған жылу есебінен сыртқы денелерге қарсы жұмыс жасайды.


2.Егер жүйе жұмыс атқармаса ,онда жылу

А.Теріс Б. Оң В. Q = U

3.Көлемі тұрақты,ал температура мен кысым өзгеретін процесс

А. Изотермиялық Б .Изобаралық Б .Изохоралық

4. Изохоралық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U Б. Q= U + р V В. Q= 0


5.Жылу алмасусыз жүретін процесс

А. Изотермиялық Б .Адиабаталық Б .Изохоралық


6. Изотермиялық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U + р V Б. Q= U В. Q= A


7. Изобаралық процесс үшін Термодинамиканың І- заңы

А. Q= U + р V Б. Q= U В. Q= A


8.Табиғаттағы барлық процестер

А. Қайтымсыз Б.Қайтымды. В. Өзгереді


9.Алғашқы бу машинасын ойлап тапқан ғалым

А. И.Ползунов Б .Дж Уатт B.Д.Папен


10.Іштен жанатын қоғалтқышта жанғыш қоспа жанғанда пайда болатын газ поршеньге қандай қысыммен әсер етіп қозғалысқа келтіреді ?

А. 5- 15 МПа Б. 1- 10 МПа В. 10- 20 Па

11. Ай бетіндегі ауырлық күші Жердегіге қарағанда неше есе кем?

А.6 есе Б. 2 есе В. 3 есе


12. Ай жыныстарының жасы

А. 4,2 млд жыл Б.5,2 млн жыл В. 102 млд жыл


13.Планета массасы Жер планетасының массасына тең

А.Шолпан Б.Марс Меркурий


14.Жылу машинасының құрамды бөліктері:

А.Қыздырғыш,жұмыстық дене,тоңазытқыш Б.Қыздырғыш,тоңазытқыш

В.Жұмыстық дене , қыздырғыш

15.Адам аяғы басқан ғарыштық дене

А. Марс Б.Ай В.Шолпан

Тест жауаптары Жылу машиналары1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І

А

Б

Б

А

А

Б

Б

В

А

Б

В

А

Б

А

В

ІІ

Б

В

Б

А

Б

И

А

А

В

Б

А

А

Б

А

АЭлектр өрісі тарауы бойынша тест
І-нұсқа
1.Қоршаған ортаның денелерімен әрекеттеспейтін денелер жүйесі қалай аталады?

А. Тұйықталған. Б.Электрленген В.Бейтарап


2.Денелердің электрленуін байқайтын электр аспабы

А. Спектроскоп Б.Электроскоп В.микроскоп


3.Электронның электр зарядының шамасы

А. -1,6 10 Б . – 1,6 10 Б . – 1,6 10


4. Атомның планетарлық моделін қай жылы ,қай физик ұсынды?

А. 1901 жылы, И.Ньютон Б. 1911 жылы,Э.Резерфорд В. 1760 жылы, Д.Папен.


5.Заряды электронның зарядына тең ,ал массасы электронның массасынан үлкен

оң зарядталған бөлшек

А. Нейтрон Б. Ядро В.Протон
6. Егер атом қандай да бір әрекеттесу нәтижесінде электрондарының біразын жоғалтса, атом мұндай күйде қалай аталады?

А.Оң ион. Б.Теріс ион. В.Бейтарап


7.Өлшемдері өзара әрекеттесетін денелердің арақашықтығынан бірнеше есе

кіші болатын денеде орналасқан заряд қалай аталады?

А. Ион Б. Тері заряд В. Нүктелік заряд
8.Зарядталған денелердің әрекетін бір біріне беретін өріс қалай аталады?

А. Электр кернеулігі Б.Электр өрісі В. Электр тогы.


9. Электр өрісінің кернеулігінің формуласы

А. E= F / g Б . E= A / g B. F = A/ g


10.Диэлектрик қабаттарымен бөлінген қос өткізгіштен тұратын зарядтарды

жинақтаушы жүйе

А.Аккумулятор Б.Конденсатор В. Реле
11.Кернеудің өлшем бірлігі

А.Фарад Б. Кулон В. Вольт


12.Конденсатордың электр сыйымдылығының формуласы

А. C= g/U Б . E= A / g B. F = A/ gЭлектр өрісі тарауы бойынша тест
ІІ-нұсқа
1.Тұйықталған жүйедегі денелердің электрленуінің барлақ құбылыстарында электр зарядтарының қосындысы сақтала ма?

А. Сақталмайды. Б.Сақталады. В.Бейтарап


2.Зарядтар еркін қозғала алатын заттар қалай аталады?

А.Өткізгіштер Б.Диэлектриктер ВОқшаулағыштар.


3.Электронның массасының шамасы неге тең ?

А. 9,1 10 кг Б .9,1 10 кг В .9,1 10кг


4. Тәжірибе жүзінде вакуумдегі нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу заңын қай

жылы ,қай физик ұсынды?

А. 1785 жылы, Ш.Кулон. Б. 1911 жылы,Э.Резерфорд В. 1760 жылы, Д.Папен.
5.Протонның массасынан сәл артығырақ заряды болмайтын бейтарап бөлшек

А.Электрон Б.Нейтрон В.Протон


6. Егер атом қандай да бір әрекеттесу нәтижесінде артық электрондар қосылса ,

атом мұндай күйде қалай аталады?

А.Оң ион. Б.Теріс ион. В.Бейтарап
7.Қозғалмайтын екі нүктелік заряд вакуумде зарядтардың көбейтіндісіне тура

пропорционал және олардың ара қашықтығына кері пропорционал күшпен

әрекеттеседі.

А. Кулон заңы Б. Фарадей заңы В.Гук заңы


8.Электр өрісінің күштік сипаттамасы

А. Электр кернеулігі Б.Электр өрісі В. Электр тогы.


9. Потенциалдар айырымы немесе кернеу формуласы

А. U= A / g Б . E= A / g B. F = A/ g


10.Кеңістіктің кез келген нүктесіндегі кернеуліктің мәні модулі мен бағыты

бойынша бірдей болатын өріс

А. Магнит өрісі Б.Электр өрісі В. Біртекті өріс.
11. Электр зарядының өлшем бірлігі

А.Фарад Б. Кулон В. Вольт


12. Өрістегі оң зарядталған бөлшекке әрекет ететін күштің бағытын көрсететін

сызықтар


А. Электр өрісінің күш сызықтары Б.Магнит өрісінің күш сызықтары


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

А

Б

А

Б

В

А

В

Б

А

Б

В

А

ІІ

Б

А

В

А

Б

Б

А

А

А

В

Б

А


8 –класс. Электр құбылыстары ІІ – вариант

1. Электронның электр заряды А.Протон ; Б. Элементар заряд ; В.Нейтрон ;

2. Нүктелік зарядтардың өзара әрекеттесу заңын ашқан ғалым ? А. Вольта Б. А.Ампер В. Э.Резерфрод Г. Ш.Кулон

3. k – пропорциональдық коэффициентінің SI жүйесіндегі мәні неге тең ? А. 9х 109 Б. 6 х 108 В. 7 х 107 Г. 5 х 105 Нм ;

4. Қозғалмайтын электр зарядтарының электр өрісі А.Потенциалдық энергия ; Б. Электростатикалық өріс ; В. Электр өрісінің кернеулігі ;

5. Қалыңдығы өткізгіштердің өлшемдерімен салыстырғанда өте аз, диэлектрикалық қабатымен бөлінген қос өткізгіш А. Конденсатор Б. Трансформатор В. Электрометр Г. Термометр

6. Алғаш рет электр тоғы түсінігін енгізген ғалым ? А. Резерфорд Б. Ш.Кулон В. А.Ампер Г. Л.Гальвани

7. Ток көзінің энергетикалық сипаттамасы А. Электр қозғаушы күш ; Б. Электр өрісі; В. Электр кернеулігі;

8. Тізбек бойымен өтетін токқа өткізгіштің кедергі жасау қасиетін сипаттайтын физикалық шама А. Ток күші Б. Кернеу В. Кедергі Г. Қуат

9. Өткізгіштерді паралель қосу кезіндегі ток күші А. I = I = I= …= I Б. I = I + I …+ I В. I = U/ R

10. Өткізгіштерді паралель қосу кезіндегі кернеу А. U = U = U = … = U Б. U=U+U + …+U B. U = I R

11. Тәжірибе жүзінде токтың жылулық әрекетін зерттеген ғалым А. А.Ампер ; Б. Вольт В. Дж. Ленц Г. Ш.Кулон

12. Электр тогының жұмысы А. А = IUt Б. P = I U B. I = U/ R

13. 1 гВт та қанша ватт бар ? А. 103Вт Б. 102Вт В. 104Вт Г. 106Вт

14. Қыздыру шамының қылдарына қолданылатын сым неден жасалған ? А. Никель Б. Аллюминий В. Вольфрам Г. Магний

15. Қай тізбекте қате жоқ?

А. Б. В.16. Электролиттерде электр тогын таситын бөлшектер А. Оң және теріс иондар Б. Электрондар В. Кемтіктер

17. Вольтметр тізбекке қалай жалғанады ? А. Тізбектей Б. Паралель В. Тізбектей және паралель

18. Лампы арқылы 0,3 А ток өтеді. Оның кернеуі 6В. Лампы қылының кедергісі қандай ? А. 2 Ом Б. 1,8 Ом В. 0,05 Ом Г. 20 Ом Д. 0,5 Ом

19. Металдарда электр тогын таситын бөлшектер А. Оң және теріс иондар Б. Электрондар В. Кемтіктер

20. Амперметр тізбекке қалай жалғанады ? А. Тізбектей Б. Паралель В. Тізбектей және паралель

8–класс Электр құбылыстары І – вариант

1. Ең аз теріс заряды бар бөлшек А. Электрон ; Б. Нейтрон; В. Протон ; Г. Атом

2. Атомның құрылысын ашқан ғалым ? А. Ш.Кулон ; Б. Конвекция ; В. Э.Резерфорд ; Г. Диффузия ;

3. Қозғалмайтын екі нүктелік заряд ваккумде зарядтардың көбейтіндісінде тура пропорционал және олардың ара қашықтығының квадратына кері пропорционал А. Ленц заңы ; Б. Ампер заңы ; В. Кулон заңы ; Г. Электролиз заңы

4. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы А. Электр өрісінің кернеулігі ; Б. Потенциалдар айырымы ; В. Электр заряды;

5. Кернеуліктің кернеумен байланысты формуласы А. C = g / U Б. I = U / d B. C = d / U Г. E = U / d

6. Еркін электр зарядтарын тасымалдаушылардың реттелген қозғалысы А. Электр қозғалтқышы ; Б. Электр тогы ; В. Электр өрісі ;

7. Тізбектің берілген бөлігіндегі заряд бірлігінің орын ауыстыруы үшін токтың атқарған жұмысын анықтайтын физикалық шама А. Ток күші Б. Электр қуаты В. Электр кернеуі Г. Электр кернеулігі

8. Ом заңының формуласы А. C = g / U Б. I = U / R B. I = d / U Г. E = U / d

9. Өткізгіштің материалын сипаттайтын физикалық шама А. Меншікті кедергі Б. Электр кернеулігі В. Ток күші Г. Кернеу

10. Өткізгіштерді тізбектей қосу кезіндегі ток күші А. I = I = I = …= I Б. I = I + I + …+ I B. I = U / R

11. Өткізгіштерді паралель қосу кезіндегі кернеу А. U = U = U = … = U Б. U = U + U + … + U B . U = I R

12. Электр тогының қуаты А. U = I R Б. P = I U B. I = U/ R

13. I MBт та қанша ватт бар ? А. 102Вт Б. 104Вт В. 103Вт Г. 106Вт

14. Қыздыру шамы қылдарының балқу температурасы А. 3370 С Б. 3000 С В. 3500 С Г. 4000 С

15. Қай тізбекте қате жоқ ?16. Металдарда электр тогын таситын бөлшектер А. Оң және теріс иондар Б. Электрондар В. Кемтіктер

17. Амперметр тізбекке қалай жалғанады ? А. Тізбектей Б. Паралель В. Тізбектей және паралель

18. Кернеуі 100В тогы 0,5 А электр тізбегінің қуаты қандай ? А. 50 Вт Б. 200 Вт В. 0,005 Вт Г. 500 Вт Д. 5 кВт

19. Электролиттерде электр тогын таситын бөлшектер А. Оң және теріс иондар Б. Электрондар В. Кемтіктер

20. Вольтметр тізбекке қалай жалғанады ? А. Тізбектей Б. Паралель В. Тізбектей және паралель

Әртүрлі ортадағы электр тогы
І - нұсқа
1. Металдардағы электр зарядын тасымалдаушылар

А. Электрондар Б.Иондар В.Кемтіктер


2. Тұздардың,қышқылдардың және сілтілердің ерітінділері

А. Металдар Б.Электролиттер В.Электролиз


3. Молекулалардың иондарға ыдырау процесі

А. Рекомбинация Б . Электролиттік диссоциация В.Гальваностагия


4. Рельефті заттардың көшірмесін электролиттік жолмен дайындау әдісі

А.Гальваностегия Б.Гальваникалық В.Гальванопластика


5.Гальванопластика әдісін қай жылы, кім ашты

А. 1838 жылы, С.Якоби Б. 1911 жылы,Э.Резерфорд В. 1760 жылы, Д.Папен.


6.Электролит арқылы электр тогы өткенде электродтарда зат бөліну процесі

А Рекомбинация Б.Электролиттік диссоциация В.Электролиз


7.Газдардағы электр тогы

А.Электрондар,оң және теріс иондардың реттелген қозғалысы

Б. Электрондардың реттелген қозғалысы

В. Оң және теріс иондардың қарама –қарсы бағыттағы реттелген

қозғалысы
8.Жеткілікті жоғары температурада электрондардың металдан ұшып шығу құбылысы

А.Рекомбинация Б.Термоэлектрондық эмиссия В. Газ разряды


9. Фарадей заңы

А. m= kItБ . E= A / g B. F = A/ g


10.Электр өрісі әрекетінен электрондар мен кемтіктердің қарама қарсы бағытталған реттелген қозғалысы

А.Металдардағы электр тогы Б.Электролиттердегі элетр тогы В.Шалаөткізгіштердегі электр тогы


11.Кемтікті қоспалық өткізгіштігі бар шалаөткізгіш

А.p- типті шалаөткізгіштер Б. п- типті шалаөткізгіштер В. Реле


12.Элетр сигналдарын көрінетін кескінге айналдыратын вакуумды электродық құрал

А. ДиодБ . Электронды-сәулелік түтікше B. катодӘртүрлі ортадағы электр тогы

ІІ - нұсқа


1. Металдардағы электр тогы-

А. Иондардың қарама-қарсы бағытта қозғалысы Б.Электрондардың реттелген қозғалысы В. Кемтіктердің реттелген қозғалысы


2.Электр тогын жақсы өткізетіндер

А.Электролиттер Б.Диэлектриктер В.Изоляторлар


2.Зарядтар еркін қозғала алатын заттар қалай аталады?

А.Өткізгіштер Б.Диэлектриктер В.Оқшаулағыштар.


3.Электролиттердегі электр тогы

А. Оң иондардың реттелген қозғалысы

Б.Оң және теріс иондардың қарама –қарсы бағыттағы реттелген

қозғалысы

В.Электрондардың реттелген қозғалысы
4. Металл бұйымдардың бетін басқа металдың жұқа қабатымен жалату

А.Гальваностегия Б.Гальваникалық В.Гальванопластика


5.Электродта бөлінген зат массасын нақты өлшеген кім,қай жылы

А. 1785 жылы, Ш.Кулон. Б.1832ж,М.Фарадей В. 1760 жылы, Д.Папен.


6.Электролиз кезінде электродта бөлінген заттың массасы электролит арқылы

Өткен элетр мөлшеріне пропорционал

А. Якоби Б.Ш.Кулон. В.М.Фарадей
7.Газ арқылы ток жүру процесі

А. Газ разряды Б. Рекомбинация В..Электролиз


8.Термоэлектрондық эмиссия нәтижесінде алынған электрондардың қозғалысы

А.Вакуумдегі электр тогы Б.Газдағы электр тогы В. Металлдағы электр тогы


9. Электролиз кезінде электродта бөлінген зат массасы

А. U= A / g Б . m= k I tB. F = A/ g


10. Электронды-кемтіктік ауысуы болатын шалаөткізгішті кристалы бар құрылғы

А.Катод Б.электронды сәулелік түтікше В. Диод.


11. Электронды қоспалық өткізгіштігі бар шалаөткізгіш

А.p- типті шалаөткізгіштер Б. п- типті шалаөткізгіштер В. Реле


12. Шалаөткізгіштің меншікті кедергісінің температураға тәуелділігі қандай

аспаптарда пайдаланылады

А. Терморезисторлар Б.Диод В.электронды сәулелік түтікше


Электромагниттік құбылыстар
І - нұсқа
1. Магниттелуін ұзақ уақыт сақтайтын денелер қандай магниттер ?

А. Тұрақты магниттер Б.Әлсіздеу магниттер В.Кемтіктер


2. Жердің магнит өрісінің ұйытқуы

А.Күннің белсенділігі Б.Магниттік дауылдар В.магниттік аномалия


3. Электрлік және магниттік құбылыстардың арасында өзара байланыс бар екенін дәлелдеген Ғалым кім ?

А. Эрстед . Б .Ломоносов В. Фарадей


4. Электр тогы бар өткізгіштердің өзара әрекеттесуін жүзеге асыратын материяның түрі

А.электромагниттік өріс Б.электр өрісі В. магнит өрісі


5.Егер бұрғыны ток бағытымен қозғалта бұраса ,онда бұрғы тұтқасының

айналу бағыты нені көрсетеді ?

А. Магниттік күш сызықтарының бағытын Б.Ток бағытын В. Магнит өрісі
6.Ішіне темір өзекше орналаыстырылған шарғы

А Соленоид Б.Электромагнит В.Орама


7.Электр энергиясын механикалық энергияға айналдыруға арналған электр машинасы

А.трансформатор Б. Электромагнит В. Электр қозғалтқыш


8. Сыртқы магнит өрісін күшейтетін заттар

А.Парамагнетиктер Б.Магнетиктер В.Ферромагнетиктер


9. Электромагниттік құбылыстарды ашқан ғалым

А. Ньютон Б .Джоуль В. Фарадей


10.Генератордың айналатын бөлігі

А. Ротор Б. Статор В. Якорь


11.Контурды тесіп өтетін магнит өзгерген кезде контурда электр тогының пайда болу құбылысы

А. Магниттік аномалия Б.Электромагниттік индукция В.Күн белсенділігі


12.Протон мен нейтронның магниттік қасиеттері электронның магниттік қасиеттерінен неше есе әлсіз.

А. 1000 есеБ .200 есе B. 5000 есеЭлектромагниттік құбылыстар
ІІ - нұсқа
1. Магнит темір рудасының орасан зор кені бар жер қойнауында жергілікті магнит өрістерінің пайда болуы

А. Магнит полюсі Б. магниттік аномалия В. Күннің белсенділігі


2.Марста жердегіге қарағанда неше есе әлсіз магнит өрісі табылған?

А.250 есе Б.200 есе В.500 есе


3.Электр тогы бар түзу өткізгіш орналасқан кеңістікте магнит тілшені қозғалысқа келтіретін күштер ?

А. Магниттік күштер Б.Магнит өрісі В.Магниттік өзара әрекеттесу


4.Магнит өрісінде кішкентай магнит тілшелерінің осьтерін бойлай орналасқан сызықтар

А. Электр өрісінің күш сызықтары

Б.Магнит өрісінің сызықтары

В. Магнит тілшесі


5.Магнит өрісінің қүш сызықтары

А. Тұйық емес Б.Басы және аяғы бар В.тұйықталған


6.Ішіне темір өзекше орналастырылған шарғы ға оралған сымдар

А.Электромагнит орамасы Б.Соленоид В. Электромагнит


7.Магнит өрісі әрекетінен магниттелетін заттар

А.Парамагнетиктер Б.Магнетиктер В.Ферромагнетиктер


8. Сыртқы магнит өрісін әлсірететін өріс тудыратын зат

А.Парамагнетиктер Б.Магнетиктер В.Диамагнетиктер Ферромагнетиктер


9.Кернеуді жоғарылатуға және төмендетуге арналған құрылғы

А. Генератор Б.Статор В. трансформатор


10.Генератордың қозғалмайтын бөлігі

А. Ротор Б. Статор В. Якорь


11. Магнит өрісін тудыратын электромагнит

А.Индуктор Б. шарғы В.орама


12. 1820 жылы заттың магниттік қасиеттері заттың әр молекуласының ішінде

циркуляция жасайтын молекулалық ток есебінен пайда болатынын ұсын

ған ғалым

А. Фарадей Б. Ампер В. Вольт
8- класс. Заттың агрегаттық күйлері

І-вариант

1. Заттың агрегаттық күйлері

А.Сиретілген газ; Б. Қатты,сұйық, газ; В.Будың суға айналуы; Г. Су буға айналды.


2. Затты қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерінің формуласы

А.Q=r m; Б.Q=Lm; В.Q=cm(t2-t1); Г. Q=Pm;


3. Бір кесек темірді балқытылған күміс ішіне тастап жіберсе, қайсысы қатты күйде болады?

А. Темір; Б. Күміс; В.Екеуі де; Г.Екеуі де балқытылған күйде;


4. Меншікті балқу жылуының өлшем бірлігі

А. Кг*С; Б.Дж/кг-С; В. Дж*кг; Г. Дж/кг;


5. Сұйықтың буға айналу құбылысы?

А. Булану; Б.Кебу; В. Жұту; Г. Қайнау;


6. Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу

А. Қанықпаған бу; Б.Қаныққан бу; В.Қанығуы жетпеген;


7.Ең төменгі жерді жабатын ауа қабаты

А.Экзосфера; Б.Ионосфера; В.Тропосфера; Г.Стратосфера;


8. Жер бетіндегі өмірді қорғап, Күннің зиянды ультракүлгін сәулелерін өзіне сіңіретін ауа қабаты

А.Ионосфера; Б.Тропосфера ; В.Мезосфера; Г.Озон;


9. Ғашықтық орбиталық нысандар қай ауа қабатында?

А.Ионосфера; Б.Тропосфера; В.Мезосфера; Г. Экзосфера;


10. Қалыпты ауаның салыстырмалы ылғалдығы

А.10-20%; Б.40-60%; В.60-80%; Г.20-30%;


11. Ауадағы су буының шық нүктесін анықтайтын құрал

А. Манометр; Б.Гигрометр; В.Термометр; Г.Психрометр;


12. Сұйықтың бетінде жүретін булану

А.Кебу; Б.Қайнау; В. Булану;


13. Сұйықтың барлық көлемінде жүретін булану құбылысы

А.Кебу; Б.Қайнау ; В.Булану;


14. Затты буландыруға қажетті жылу мөлшерінің формуласы

А. Q=r m; Б.Q=Lm; В. Q=Zm;


15. Меншікті булану жылуының формуласы

А. r=Q\m; Б. g=Q\m; В. Q=Zm;


16. Температурасы -40С сынап 230 С температурада қандай күйде болады?

А. Қатты; Б.Сұйық ; В.Газ;


17. Массасы 5 кг қалайыны балқытуға қанша энергия жұмсалды?

А. 2,9*10⁵; Б. 2900 Дж ; В.2950 Дж;


18. Массасы 5 кг мысты балқытуға қанша энергия жұмсалады?
А. 1,5*106 Дж; Б.10500 Дж; В.105000 Дж;

8- класс. Заттың агрегаттық күйлері

ІІ-вариант

1.Сұйықтың температурасы өзгермейді?

А.Булану; Б.Кебу; В.Қайнау;


2. Затты буландыру үшін қажетті жылу мөлшерінің формуласы

А.Q=r m; Б.Q=Lm; В.Q=cm(t2-t1); Г.Q=Pm;


3.Бір кесек болатын балқытылған күміс ішіне тастап жіберсе,қайсысы қатты күйде болады?

А. Күміс; Б.Болат; В.Екеуі де; Г.Екеуіде балқытылған күйде;


4.Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі

А.Дж*кг*С; Б.кг; В. Дж; Г. Дж\кг;


5. Будың сұйыққа айналу құбылысы

А.Қайнау; Б.Кебу; В.Булану; Г.Конденсация;


6. Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болмайтын бу

А.Қанықпаған бу; Б.Қаныққан бу; В.Қанығуы жетпеген;


7. Ең жоғарғы ауа қабаты

А.Экзосфера; Б.Ионосфера; В.Тропосфера; Г.Стратосфера;


8. Жер атмосферасының қабаттарының саны

А. 2; Б.3; В.5; Г.4;


9. Метеорлар қай ауа қабатында?

А.Ионосфера; Б.Тропосфера; В.Мезосфера; Г.Экзосфера;


10. Ауаның ылғалдылығын анықтайтын құрал

А. Манометр; Б.Гигрометр; В.Термометр; Г.Псирометр;


11. Ересек адам күніне неше кг су жоғалтады?

А.5 кг; Б. 2 кг. В. 2,5 кг; Г. 1кг;


12.Булану соғұрлым тез жүреді,егер сұйық температурасы қандай болса?

А. Жоғары; Б. Төмен; В.Қалыпты;


13. Қандай ыдыста сұйық тез кебеді?

А. Жабық; Б. Жартылай ашық; В.Қалыпты;


14. Затты балқытуға қажетті жылу мөлшерінің формуласы

А. Q=r m; Б. Q= Lm; В. Q= λm;


15. Меншікті булану жылуының формуласы

А. r=Q\m; Б. g=Q\m; В.Q=Zm;


16. Температурасы -29 С цезий 30 С температурада қандай күйде болады?

А. Қатты; Б.Сұйық; В. Газ;


17. Массасы 15 кг темірді балқытуға қанша энергия жұмсалады?

А. 40,5*10 Дж; Б.40500 Дж; Г. 405000 Дж;


18. Массасы 5 кг мұзды балқытуға қанша энергия жұмсалады?

А. 1,7*10 Дж; Б. 1700 Дж; Г.170000 Дж;жауаптар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

І

Б

В

А

Г

А

Б

В

Г

Г

Б

Б

А

Б

А

А

Б

А

А

ІІ

В

А

Б

Г

Г

А

А

В

В

Г

Б

А

В

В

А

А

А

А

Жарық құбылыстары

жауаптар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

І

Б

В

А

В

А

Б

В

А

Б

В

В

Б

А

В

Б

А

В

Б

А

Б

А

В

А

ІІ

А

Б

В

А

В

А

Б

Б

А

В

А

Б

А

А

В

Б

В

А

Б

А

В

Б

А


электр құбылыстары

жауаптар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І

А

В

В

Б

Г

Б

В

Б

А

Б

Б

Б

Г

Б

Б

Б

А

А

А

Б

ІІ

Б

Г

А

Б

А

В

А

В

Б

Б

В

А

Б

В

А

А

Б

Г

Б

А

Каталог: sabaq-kz -> attachment
attachment -> Жеке оқушымен жұмыс дәптері
attachment -> Сыныбы: 8-сынып Тақырыбы: Қалқанша бездің құрылысы мен қызметі Мақсаты
attachment -> 1. Ішкі секреция бездерінен бөлінетін сұйықтық Гормондар
attachment -> Тақырыбы: Зиянды әдеттен сақтан Мақсаты: а білімділігі
attachment -> Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту жүйесі
attachment -> 14 орта мектеп биология пәні мұғалімі Жолдасбаева Зауре Конакбаевна Тамақтану гигиенасы. Асқазан-ішек ауруларының алдын алу. Сабақтың мақсаты
attachment -> Кездесуі қолданылуы
attachment -> Республикалық «Инновациялық педогогикалық идеялар фестивалі» конкурсының аудандық кезеңіне сұраныс


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет