5В010300-педагогика және психология бакалаврДата04.11.2017
өлшемі331.55 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті

Психолоия және педагогика кафедрасы5В010300-педагогика және психология бакалавр

мамандық студенттеріне арналған


«Даму психологиясы »
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФЖжӨФ деканы

___________Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы Н.А. Кударова ______________

Психология және педагогика кафедрасы

5В010300-педагогика және психология бакалавр мамандығының

сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған


«Даму психологиясы»
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 20 _ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы________________ Е.Н.Жуманкулова 20 _ж. «_____»___________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Психология және педагогика кафедрасының аға оқытушы Кударова Назгкль Әбілбекқызы, А-149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673677, 673685 (вн.1139).2 Пән туралы мәліметтер

Даму психологиясы - студенттерді дайындау, олардың білім деңгейін көтеру жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі. Даму психологиясы пәні негізінде студенттерді адамның жеке басының дамуы мен қалыптасу заңцылықтары жайындағы біліммен қаруландыру.

Обектісі: бала жасының даму ерекшеліктері, оның жеке басының қалыптасу заңдылықтары.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

3

2

135

12

6

-

-
135
емт


Бар-лығы
4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

онтогенездің әр түрлі сатыларындагы психикалық даму мәселелері бойынша негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы студенттерде жұйелі түсініктерді қалыптастыру.Міндеттері:

-жас ұғымының психологиялық ерекшеліктерін, жас даму заңцылықтары мен механизмдерін зерттеу;

-даму психологиясының жалпы жэне жеке эдістерімен танысу;

-кәсіби, сараптап ойлауды, байқағыштықты, зейінділікті дамыту.5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Студенттердің қазіргі заманғы даму психологиясы құрылымымен, психикалық дамуды зерттеудің әдіснамалық негіздерімен, тұлғаның психикалық даму жағы мен жастық қүрылу астарымен, психикалық дамудың диагностикасы мен коррекциясымен танысуы.6. Пререквизиттер: жалпы психология, психология тарихы, педагогика, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

7 Постреквизиттер: кәсіби психология, еңбек психологиясы.

8. Пәннің тақырыптық жоспары (к/о бөлімі)

12


Тақырыптардың атауы

Сағат саны

к/о бөлімі ОСО


Дәр

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Даму исихологиясының пәні, мақсаттары мен мінднттері

1

1

10

2

Даму психологиясыныц негізгі ұғымдары

1
9

3

Даму психологиясындағы зерттеу әдістерінің ерекшеліктері

1

1

9

4

Даму психологиясының қазіргі заманғы мәселелері

1

1

10

5

Сәбилік психикалық жас

1
9

6

Ерте психикалық жас

1
10

7

Мектепке дейінгі психикалык жас

1
10

8

Кіші мектеп психикалық жасы

1

1

10

9

Жас өспірімдік психикалык жас

1
10

10

Жеткіншектік психикалык жас

1

1

10

11

Картац (кексе) психикалық жас

1
10

12

Қартаю мен кәрілік кезеңі

1

1

10
Барлығы: 90 с.

12

6

117

9 Пән туралы қысқаша мәлімет

Жалпы психологиялық мәселелерді шешу, тұтасымен алганда психологиядагы теория мен практиканың внімді байланысын қамтамасыз ету үшін даму психологиясындағы эксперименталді зерттеулердің мәнін ашу. Студенттерді даму психологиясындагы фундаменталды жэне колданбалы зерттеулер тарихымен таныстыру.Даму психологиясының фундаменталды жэне қолданбалы мэнін, оның диогностикадагы, коррекциядагы, оқытудағы, тэрбиелеудегі, денсаулық сактаудагы және басқа элеуметтік өмір саласындағы практикалық сұрақтарды шешудегі мүмкіншіліктерін негіздеу.

10 Курс компоненттері

Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Даму исихологиясының пәні, мақсаттары мен мінднттері. Даму психологиясының пәні. Даму психологиясының мақсаты. Даму психологиясының фундаменталді жэне қолданбалы, теориялық және практикалық міндеттері. Даму психологиясының қызметтері. Даму психологиясының құрылымы.

2 тақырып. Даму психологиясыныц негізгі ұғымдары. Даму туралы түсінік. Даму іштей қарама-қайшы процесс ретінде. Дамудың мэні (өсу, пісіп-жетілу, сандық жэне сапалық өзгерістер, ажыратылу, үйрену, әлеуметтену). Даму филогенез ретінде. Даму жүйелік генез ретінде. Даму антропогенез ретінде. Даму онтогенез ретінде Даму микрогенез ретінде (актуалгенез).Дамудың кезеңденуі. Даму психологиясындағы жетекші әрекет.

3 тақырып. Даму психологиясындағы зерттеу әдістерінің ерекшеліктері. Даму психологиясындагы зерттеу эдіснамасының деңгейлері. Даму психологиясының әдістерінің мүмкін жіктемелері. Даму психологиясында қолданылатын жалпы психологиялық эмперикалық әдістер (байқау, интроспекция, іс-әрекет өнімі мен нэтижелерінің талдамы, тэуелсіз сипаттамаларды жалпыламасы, тестілеу, социометрия, сүрақтамалар, моделдеу, психодиогностикалық эдіс, корсс-мәдени эдіс).

4 тақырып. Даму психологиясының қазіргі заманғы мәселелері. Психикалық дамудың кезеңденуі теориялық және практикалық мэселе ретінде. Индивидуалды дамудың үздіктілігі мен уздіксіздігі арасындагы қарама-қайшылық психологиялық мәселе ретінде. Индивидуалды дамудың гетерехрондылығы мәселе ретінде? Филогенез жэне онтогенез қатынасы психологиялық мэселе ретінде.

5 тақырып. Сәбилік психикалық жас. Жаңа туылғандағы (шақалақ) дағдарыс. Жаңа туылудың жалпы психологиялық сипаты. Шақалақтың емірлік іс-эрекеті сипаты. Пренатальдіден (құрсақтагыдан) постнатальді (туганнан соң) балалық шаққа өту ерекшеліктері. Сәбидің шартсыз рефлекстері мен атавизм-рефлекстері. "Тірілу" комплексі ерте сэбилік шақтың негізгі жаңа қүрылымы ретінде. Психика қалыптасуы процестеріндегі депривация (қажеттіліктердің қанагаттанбау) мәселесі.

6 тақырып. Ерте психикалық жас. Ерте балалық шақтагы психиканыц даму шарттарының жалпы сипаттамасы. Ерте балалыктың психикалық жаңа қүрылым. Затты-манипулятивті іс-эрекет ерте балалық шақтағы психикалық қалыптасудың жетекші факторы ретінде. Ерте балалық шақтагы негізгі зандылықтар жэне заттармен әрекеттерінің қалыптасу кезендері. Ерте балалық шақтағы ойын іс-әрекетінің психологиялық сипаттамасы. Ойын іс-әрекетінің қалыптасу кезеңдері.

7 тақырып. Мектепке дейінгі психикалык жас. Мектепке дейінгі жастағы психикалық қалыптасуының жалпы сипаттамасы. Мектепке дейінгілердің құрдастары мен ересектермен өзара эрекеттестігі қарым-қатынасы және іс-әрекетінің әр түрлі түрлерінің қалыптасу ерекшеліктері. Тілдік шэне эмоционалды қарым-қатынас. Мектепке дейінгі жастагы әртүрлі іс-эрекет түрлерінің сипаттамалары (бейнелеу, құрастыру, еңбек элементтері мен оқу).

8 тақырып. Кіші мектеп психикалық жасы. Кіші мектеп жасындагы психикалық қалыптасуы шарттарының жалпы сипаттамасы. Оқу іс-әрекетінің кіші мектеп жасындагы психикалық қалыптасуына жетекші ретінде. Оқу іс-эрекетінің қалыптасуының психологиялық зандылықтары. Оқу мотивтерінің (түрткілерінің) қалыптасуы.

9 тақырып. Жас өспірімдік психикалык жас. Отандық жэне шетел психологиясындагы жас өспірімдік "дагдарыс" мәселесі. Жас өспірімдік кезеңге өтудің психологиялық алғы шарттары. Жас өспірімдердің психалық дамуының сипаты мен темпіндегі жеке даралық және жыныстық айырмашылықтар. "Ересекттік сезімі" жас оспірімдік кезеңдегі негізгі психологиялық жаңа қүрылым ретінде және оның түрлері.

10 тақырып. Жеткіншектік психикалык жас. Жас еспірімдік кезеңнен жеткіншектік жасқа ету отандық жэне шетелдік психолгия мэселесі ретінде. Жеткіншектік жасқа өтудің психологиялық алғы шарттары. Жеткіншектік жастагы жетекші іс-эрекет мэселесі. Акселерация психологиялық мәселе ретінде. Кәсіби багыттылық жеткіншектік жастагы жаңа құрылым ретінде. Жеткіншектік жастағы мамандық тандаудың психологиялық ерекшеліктері. Жеткіншектік жастағы оқу іс-әрекетінің ролі. Бозбала мен бойжеткен тұлғасының қалыптасуындагы қоғамдық жұмыстың ролі. Қоғамдық іс-эрекетге қажеттіліктің дамуы жэне жеткіншектің қоғамдық үйымдарга қатысу түрлері. Жеткіншектік жаста психика қалыптасуының сипаты мен темпіндегі жеке даралық айырмашылықтар.

11 тақырып. Картац (кексе) психикалық жас. Қартандыққа өтудің жалпы психологиялық шарттары. Қартандық кезеңнің психологиялық маңызы белсенділік ерекшеліктері. Қартаңдық психологиялық кезенденуі. "акэм" және "акмеология" ұгымдары. Қартаң жастағы психиканың қалыптасуының ерекшеліктері. Қартаң жастың психологиялық дағдарысы. Қартаң адам қоғамдық-пайдалы еңбек жетекші ретінде. Кәсіби және қогамдық іс-эрекет. Ересектердің танымдық қызығушылықтары. Картан адамдардың өндіріс топтарында жэне ұжымдардағы қарым-қатынасы. Ересектер ужымдарының психологиялық типтері: отбасы, өндіріс ұжымдары және т.б.

12 тақырып. Қартаю мен кәрілік кезеңі. Қартаю психологиялық феномен ретінде (Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, Д.Б.Бромлей). Қартаң адамдар мен қарттық жастағы адамдардың өмірінің психологиялық жагдайы. Қартаюдың психологиялық кезендеңуі. Қартаң мен қарттық жастың психологиялық дайындық (Д.Б.Бромлей, Д.Ф.Чеботарев). Қартаю кезеңіндегі бейімделу процесі. Инволюция психологиялық теориясының сыны. Қартандык және қарттық жастагы психикалық іс-эрекет. Қоғамдық өмірдегі қартаң адам. Қарым-қатынас қарттықтың псхологиялық феномені ретінде. Қартаң адамның балаларға, жастарга және басқа жастағы адамдарға қатынастырыньщ психологиялық мэні.
Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Даму психологиясының пәні және міндеттері.

Жоспар

 1. Даму психологиясының адам туралы басқа гылымдармен байланысы.

 2. Психикалық дамудың эрбір кезеңдігі адамдар арасындағы жеке дара айырмашылықтарын оқып үйрену.

 3. Даму психологиясының қазіргі заманға ғылым ретінде негізгі мәселелері.

2 тақырып Даму психологиясының негізгі карегориялары.

Жоспар

 1. Психикалық дамудьщ детерминанттары. Психикалық дамудың негізгі заңцылықтары.

 2. Адам түлгасының психикалық дамуы мен қалыптасуы. Адамның психикалық дамуындагы элеуметтік жағдайлар.

 3. Дамудың элеументтік жағдайы мен қоғамдык тэжірбиенің маңызы. Дамудың өзекті жэне жақын аймагы.

 4. Психикалық жаңа құрылымы. Сензитивтілік. Психикалы даму дағдарыс ұгымы.

 5. Даму психологиясындағы жас ұғымы (хронологиялық, биологиялық, әлеуметтіқ, психикалық, интеллектуалды және т.б)

 6. Психикалық даму прцесіндегі жастық, жыныстық жэне жеке дара типтік ерекшеліктердің өзара байланысы. Психикалық дамудың шарттары, қайнар көздері жэне қозғаушы күштері.

3 тақырып Даму психологиясыньщ әдіснамалық негіздері.

Жоспар

 1. Даму психологиясында қолданылатын жалпы психологиялық эксперименталды әдістер (эксперимент-генетикалық әдіс, констаттаушы эксперимент, политажды эксперимент, сынаушы эксперимент, табиғи эксперимент, жасанды эксперимент, калыптасушы эксперимент).

4 тақырып Даму психологиясыньщ тарихи дамуы.

Жоспар

 1. Қазіргі замандагы психикалық даму теорияларыньщ өзекті мэселелері. Психикалық даму механизмдері.

 2. Индивидуалды дамудың қозгаушы күші және детерминант мэселесі. Психикалық дамудың таңдаулылыгы мен нормативті мәселесі.

 3. Өзіндік детерминация даму психологиясының мәселесі ретінде.

 4. Даму мен өзіндік даму қатынасы психологиялық мэселе ретінде.

5 тақырып Психикалык даму мәселесі жэне оның шетелдік жэне отандық психологиядагы қозғаушы күштері.

Жоспар

 1. Отандық жэне шетел психологиясындагы жас өспірімдік "дагдарыс" мәселесі.

 2. Жеткіншек жастагы негізгі жаңа қүрылымдар (И.С.Кон).

 3. ЭШпрангер бойынша жеткіншек жастың екі кезеңі.

6 тақырып Даму психологиясындағы зерттеу әдістері.

Жоспар


 1. Даму психологиясының арнайы әдістері ( егіздер әдісі, лонгитюдті әдіс, генетикалық-моделдеуші әдіс, көлденең және тігінен кесу эдістері).

7 тақырып Даму психологиясындагы жастық кезеңдену мәселесі.

Жоспар


 1. Жас өспірімнің жетекші іс-эрекеті психологиялық мәселе ретінде.

 2. Құрдастар үжымы жэне ондағы өзара әрекеттестік қогамның ересек мүшелерінің қатынастарының үлгісі реттінде.

 3. Жас өспірімдердің достыгы, оның дамуының психологиялық ерекшеліктері.

 4. Ересектермен өзара қатынастың жаңа түрінің қүрылуы.

8 тақырып Даму психологиясы мен этникалық психологияда жастың теоретикалық-эксперименталды зерттеу.

Жоспар

 1. Бозбала мен бойжеткен түлгасының психологиялық бітістерінің ерекшеліктері, олардың жалпы жане айырмашылық белгілері.

 2. Жеткіншектік жастагы махаббат психологиялық феномен ретінде.

 3. Ересектер мен құрдастарының өзара қатынастарының ерекшеліктері.

9 тақырып Сәби жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жоспар


 1. Сәбилік жастағы сенсорлық процестерінің қалыптасуының негізгі зандылықтары.

 2. Эмоционалды қарым - қатынас сэбилдік жастагы жетекші фактор. Сөйлеу дамуындагы дайындық кезең.

 3. Белсенді сөйлеу қалыптасуьшьщ алгы шарт ерекшеліктері (уілдеу, былдырлау).

 4. Сәби емірінің бірінші жылының соңындағы психикасының ерекшеліктері.

 5. Бір жастагы психологиялық дагдарыс.

 6. Сэбилік жастагы психика қалыптасу барысындагы индивидуалды айырмашылықтарды анықтайтын факторлар.

10 тақырып Ерте жастагы психиканың қалыптасу ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Ерте жастағы психикалық процестердің қалыптасулардың негізгі зандылықтары.

 2. Ерте жастагы эмоциялардың және жогарғы сезімдердің даму ерекшеліктері.

 3. Ерте жастағы баланың алғашқы түлгалық формалары. Ерте балалық шақтағы түлғалық формалары. Ерте балалық шақтағы сөлеудің қалыптасуы мен қарым-қатынасы.

 4. Толық қүнды сөйлеудің қүрылуындағы бала сөйлеуінің автономды рөлі.

 5. Психологиядағы бала сөйлеуінің теориялары (Ж.Пиаже, А.Валлон, В.Штерн). Үш жастық психологиялық дағдарыс.

11 тақырып Мектепке дейінгі жастагы психиканың қалыптасу ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Ойын мектепке дейінгі жетекші іс-эрекеті, оның сипаттамасы жэне түрлері.

 2. Ойының пайда болуының элеументтік-тарихи сипаты, оныц генезисі мен қызметтінің қүрылымы.

 3. Шетелдік ойын теорияларының психологиялық талдамы (К.Гросс; Г.Спенсер, К.Бюлер, С.Холл, В.Штерн).

 4. Психоаналитикалық тұжырымдамалардагы ойын теориялары.

 5. Отандық психологиядағы ойын теориялары.

12 тақырып Кіші мектеп жасында психиканың қалыптасу ерекшеліктері.

Жоспар

 1. Үйрету кіші мектеп жасындағы ойлау қалыптасуын негізгі тэсілі ретінде.

 2. Бастауыш мектепте ойлаудың теориялық типтік қалыптасуы мэселесі (Д.Б.Эльклнин, В.В.Давыдов, В.В.Репкин).

 3. Ақыл-ой әрекетінің сатылы қалыптасуы теориясы (П.Я.Галперин, Н.Ф.Талызина)


Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны (ОСО)
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны

1

Дәріс тақырыптарына дайындалу

Конспект

Дәптер тексеру

12

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

6

3

Аудиторлы сабаққа кірмеген материалды оқу.

Есеп беру

Баяндама қорғау

84

4

Семестірлік тапсырманы орындау

Есеп беру

Қорғау

10

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
РК1, РК2, коллокиум (тестілеу)

5

БАРЛЫҒЫ

117


СОӨЖ тақырыптары

 1. тақырып. Жас ерекшелік психологиясыньщ дамуы және тарихы.

 2. тақырып. Жас ерекшелік психологиясыньщ гылыми негізі.

 3. тақырып. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы.

 4. тақырып. Д.М.Болдуиннің шығармалық және админстративтік іс-эрекеті.

 5. тақырып. Жана талдау.

 6. тақырып. Ж.Пиаженің дамуының биологиялық принцип теориясы.

 7. тақырып. Л.С.Выготскийдің «жақын даму зонасы» ұгымы.

 8. тақырып. Дж.Боулби теориясында кете алмаушылық ұгымы.

 9. тақырып. Пренатальды даму.

 10. тақырып. Ұрықтық мінез-құлық. М.Хофердің зерттеулері.

11 тақырып.Туудың мәдени аспектілері. Э.Фогель - биология мен мәдениет ерте дамуга ықпал етуші өзара эрекет.

 1. тақырып. Бір жастагы баланың даму ерекшеліктері.

13 тақырып. 1-2 жастагы баланың жалпы даму ерекшеліктеріне (кимыл-козгалысына, сөздік қорына, ойлауына) т.б. бақылау жургізу.

14 тақырып. Нәресте қабылдауының және моторлық дагдыларынын қалыптасуы. Ж.Пиаже теориясындағы қабылдау мәселелері. Р.Гриффитсттің (1954) «Баланың моторлық қабілеттерінің шкаласын» кеседі.

15 тақырып. Үш жастагы дагдарыс, оларлын бірнеше симптомдары.

16.«Үш жастагы бала тұлгасы туралы.» Элза Келер Еңбегі.

17 тақырып. Жеті жасар дагдарыс және мектептс білім алуға дайындық.

18 тақырып. Центрация жэне эгоцентризм феномендерін зеттеу (Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин)


 1. тақырып. Жеткіншек жастық кризисін класшкалық зерттеу.

20 тақырып. Ст.Холл рекапитуляция теориясы, Э.Шпрангер жеткіншек жастық мэдени-психологиялық концепциясы

21 тақырып. Жасөспірім психологиясы, олар еңбекке жэне қоғамға пайдалы іс-әрекетке багдарлау.22тақырып. Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович оқытуларындағы жаңа тенденциялар.

23тақырып. Жетісіншектерді зерттеудің жаңа тенденциялары. Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович окытуларындагы жаца тенденциялар. Жаца Тенден
СӨЖ такырыптарыныц аттары мен тапсырмаларының мазмұны

1 тақырып. Жас ерекшелік психологиясының дамуы жэне тарихы. Баланың жасына лайық психологиялық даму заңдылықтары, оның даму тарихы туралы тұсініктерді қалыптастыру.2 тақырып. Жана талдау. XX г. даму психологиясындагы басты фигуралармен таныстыру.

3 тақырып. Пренетальды даму. Жүктілік кездегі баланың дамуы туралы студенттердің түсініктерін тереңдету.

4 тақырып. Нәресте қабылдауының және моторлық дагдылардын қалыптасуы. Нәрестенің жалпы дамуы туралы студенттердің түсініктерін толықтыру. Нәрестенің психикасының дамуы туралы білімдерін бекіту.

5 тақырып. Үш жастагы дагдарыс, олардыц бірнеше симтомдары. Дәрісте, семинар сабақтарда алған білімдерін бекіту, толықтыру.6 тақырып. Жеті жастық дагдарыс және мектепте білім алуга дайындық. Жеті жастық дагдарыстың негізгі белгілері туралы түсініктерін қалыптастыру.
СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Даму психологиясы» пәні бойынша 5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Срок сдачи

Форма контроля

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

СӨЖ жұмыстарға қатысу және дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Семестрлік жұмысты ресімдеу және қорғау

 

20
кесте бойынша

қатысу

Бақылау жұмысын орындау

 

7

келесі сессияда оқылады

1 қарашаға дейін

қатысу

Баяндаманы орындау:

 

30

келесі сессияда оқылады

ОСӨЖ  кесте бойынша

 

1 бөлім

 

1 қазан

қатысу

2 бөлім

 

15 қазан

қатысу

3 бөлім

 

1 желтоқсан

қатысу

4 бөлім

 

15 желтоқсан

қатысу

 

 

100

 

 

 

20__ж. «___»__________№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды.


Кафедра меңгерушісі __________ Е.И.Бурдина 20__ж. «___» ____________


11 Курс саясаты

Оқытушы мен студенттердің академиялық этикасының саясаты университеттің ішкі тәртібінің ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Оқу үдерісіне белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу материалы бойынша сұрақтар қою, тиянақты жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды. Оқытушы мен курстастарды сыйлау керек. Оқытушы сөйлегенде, дауыстап әңгімелесуге болмайды, екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады. Сабақтарды орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір себеп анықтамамен расталуы қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында толықтырылуы тиіс. 10 минуттан артық кешіккен студент сабаққа жіберілмейді. Сабаққа кешігудің немесе келмеудің себептерін алдын-ала ескерген жөн. Үй тапсырмасын және басқа жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау жұмысын, тестті емтиханды тапсыруда көшіруге жол берілмейді. Оқытушының консультациясына қатысуы міндетті. Сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілген қалыпта болуы талап етіледі. Сағыс шайнауға, дөрекілік пен мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тыйым салынады.

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы 100 балл қойылады. Курсты меңгеру барысында төмендегідей баллдары қойылады:

- дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болуы – 1 балл

- тәжірибелік сабаққа қатысу – 1 балл, тәжірибелік жұмысты орындау – 5 балл (оның ішінде үй тапсырмасын орындау – 3 балл, сұраққа жауап беру, жаттығу жұмыстарын орындау, тақырып бойынша талдау жасау – 2 балл)

Айып балы білімді бағалаудың жүйесіне орай белгіленеді

Мәселен, дәрісті орынды себепсіз босату үшін 2 балл шегеріледі (-2); дәрістің шала конспектіленгені үшін жарты балл кемітіледі (-0,5); тәжірибелік сабақтарда белсенділік танытпай, немқұрайды қатынасу ең кем дегенде жарты баллды шегеруімен (-0,5) жазаланады.Межелік бақылау пәннің тиесілі кезеңде өтілген тақырыптары бойынша сынақ немесе коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда сырттай оқу бөлімі студенттер үшін келесі критерийлер ескеріледі:

РД=Р1 или РД=Р1*0,7+КР*0,3
Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Р1, Р2, АҮ– бірінші, екінші рейтингтің, ағымды үлгерімнің балдары;РД=(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)

Қорытынды=РД*0,6+ҚБ*0,4

Толық дұрыс жауап 100 балмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанды жауап; балдардың шегерілуі жауаптың мәнін және дұрыстығын бұзбайтын кемшіліктердің кездесуімен байланысты;

89-75 балл - материалды толық игергендігі, мәселе бойынша әдебиеттерді білетіндігі көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа қойылады;

74-50 балл – студент тек негізгі материалды біледі, мәселе бойынша әдебиеттерді шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар қайырады;

49-0 балл – студент толық және дұрыс жауап беруге қауқарсыз, қосымша сұрақтар оған көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған.Қорытынды бақылау. Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан тапсыруымен аяқталады. Бақылау үстінде көшіріп жазуға тыйым салынады. Емтиханда студенттің әр қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады. Емтиханның жалпы бағасы дұрыс жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады.

Курстың ақтық бағасы бұған дейінгі жинақталған барлық балдарды ескеру арқылы қойылады.

Егер студент емтиханда Ғ деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.


12 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негiзгi әдебиеттер тізімі:

1. Возрасная и педагогияеская психология ЛЛод. ред. А.В.Петровского М, 1986

2. Возрасная и педагогияеская психология Ліод. ред. М.В.Гамезо, М.В.Матюхиной, Г.С.Михальнок М, 1984


 1. Возрасная психология /Под. ред.Л.Ф.Обуховой М, 1996

 2. Детская психология /Под.ред.Я.Л.Коломинского, Е.Н.Панько Минск, 1988

 1. Люблинская А. А. Детский психология М, 1971

 2. Мухина B.C. Возрастая психология М, 1998

 3. Немов Р.С. Психология в кн.2 М, 1995

Қосымша әдебиеттер:

 1. Обухова Л.Ф. Детская психология М, 1995

 2. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология ЛГУ, 1990 г. 10.Смирнов Е.О. Психология ребёнка М, 1997

11 .Грейс Крайг Психология развития Сп б, 2000

12.Райе Ф. Психология подросткого и бношеского возраста СПб.2000

13. Л.А.Першина "Возрастная психология" М. 2004

14.Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалка "Практикум по возрастной психологии" СПБ,2002.Аныктамалық әдебиеттер:

15. Выгоцкский Л.С. Собр.соч в 6-ти т. М 1982-1984

16. Гальперин П.Я. Запорожец А.В. Карпова С.Н. Актуальные проблемы восрастной психологии М, МГУ, 1978


 1. Леонтьев А.Н. Избр.психол.произв. в 2-х т М, 1986

 2. Кон И.С. Психология ранней юности М.Просвешение 1989

 3. Лысина М.И. Проблемы онтогенеза общения М, 1986

 4. Мүданов М.М. Жас жэне педагогикалық психология Алматы 1982

 5. Эльконин Д.Б. психология игры М. Педагогика 1978.

 6. О.Б. Дарвиш Возрастная психология Москва, 2004

 7. Л.А. Перщина Возрастная психология Москва, 2004

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Даму психологиясы» пәні бойынша 5В010300-педагогика және психология бакалавр мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1 сабақта

барлығы

Дәріске қатысу және дайындалу

2

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Практикалық сабақтараға қатысу және дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

СӨЖ жұмыстарға қатысу және дайындалу

4

12

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

Семестрлік жұмысты ресімдеу және қорғау

 

20
кесте бойынша

қатысу

Бақылау жұмысын орындау

 

7

келесі сессияда оқылады

1 қарашаға дейін

қатысу

Баяндаманы орындау:

 

30

келесі сессияда оқылады

ОСӨЖ  кесте бойынша

 

1 бөлім

 

1 қазан

қатысу

2 бөлім

 

15 қазан

қатысу

3 бөлім

 

1 желтоқсан

қатысу

4 бөлім

 

15 желтоқсан

қатысу

 

 

100

 

 

 

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Е.И.Бурдина 20__ж. «___» ____________Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет