2022 жылға дейін қостанай облысында туристік индустрияны дамытудың шеберлік-жоспары



жүктеу 7.04 Kb.

бет1/21
Дата13.10.2018
өлшемі7.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ 
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ
 
 
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
2
 
 
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ 
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ
 
 
 

 
 
МАЗМҦНЫ 
 
КЕСТЕЛЕР ТІЗБЕСІ ...................................................................................................................... 5 
СУРЕТТЕР ТІЗБЕСІ ...................................................................................................................... 5 
 
1.  ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ТУРИСТІК НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ АХУАЛЫН 
ТАЛДАУ
 ................................................................................................................................... 9 
1.1. Тікелей және жанама туристік шаруашылықтың барлық сараланымдары 
бойынша облыстың туристік нарығын зерттеу және талдау .............................. 9 
1.1.1. Қостанай облысының географиялық орналасқан жері ...................................... 9 
1.1.2. Әлеуметтік-демографиялық дамуы .................................................................... 10 
1.1.3. Кӛліктік жүйе ....................................................................................................... 12 
1.1.4. Қостанай облысының негізгі туристік ресурстарды бағалау .......................... 22 
1.1.5. Туристік индустрияға арналған кадрларды даярлау ........................................ 45 
 
1.2. Қазіргі туристік ӛнімді талдау .................................................................................. 50 
1.2.1. Туристерді орналастыру орындары ................................................................... 50 
1.2.2. Турлар және экскурсиялар .................................................................................. 55 
1.2.3. Қостанай облысының аумағында қоғамдық тамақтану және орналастыру 
объектілерінің сипаттамасы ................................................................................ 64 
1.2.4. Қостанай қаласы және Қостанай облысындағы ойын-сауық .......................... 65 
1.2.5. Туристік бағдарлау жүйесі .................................................................................. 73 
1.2.6. Кәдесый ӛнімі ....................................................................................................... 74 
 
1.3. Қостанай облысында туризм саласын дамытуды әкімшілендіру және дамыту 
жҥйесі ............................................................................................................................. 76 
1.3.1. Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық 
дамыту басқармасы .............................................................................................. 76 
1.3.2. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Туристік сала комитеті ............................. 77 
1.3.3. Туристік қауымдастықтар ................................................................................... 78 
 
1.4. Қостанай облысының туристік қызметтерін ішкі және кірмелік 
тҧтынушыларын зерттеу ........................................................................................... 80 
1.4.1. Қостанай облысындағы ішкі және кірмелік туризмнің ағымдағы жағдайы .. 80 
1.4.2. Қостанайоблысында туристік қызметтерді тұтынушыларды талдау ............. 84 
 
1.5. Туризм саласындағы стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттар .............. 98 
 
1.6. Қостанайоблысыныңтуристік нарығын SWOT-талдау .................................... 101 
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
4
 
 
2.  2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ 
ДАМЫТУ СТРАТЕГИЯСЫ
 ............................................................................................. 105 
2.1. Қостанай облысында туризмді дамытудың жалпы пайымы және 
стратегиялық мақсаттары ...................................................................................... 105 
 
2.2. Қостанай облысының ҧсыныстары қҧрылымында ӛзекті туристік       
ӛнімдер ......................................................................................................................... 106 
 
2.3. Қостанайоблысының ең тартымды аудандарының аумағындағы туристік 
объектілерді визуалды бағалау ............................................................................... 114 
 
2.4. Қостанай облысының туристік кластерлік учаскелері ..................................... 139 
 
2.5. Қостанай облысында туристік индустрияның дамуын бағалаудың 
индикаторлары .......................................................................................................... 153 
 
3.  МАРКЕТИНГТІК ЖОСПАР
 ............................................................................................ 156 
3.1. Қостанай облысының туристік ӛнімін алға жылжыту бойынша маркетингтік 
жоспары ....................................................................................................................... 156 
3.1.1. Маркетингтік жоспардың мақсаттары мен міндеттері .................................. 156 
3.1.2. Маркетинг стратегиясы ..................................................................................... 157 
3.1.3. Интернет-маркетинг стратегиясы .................................................................... 161 
3.1.4. Қостанай облысы туристік ӛнімінің коммуникациялары картасы ............... 163 
 
4.  ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТІ ҤШІН КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ ЖҤЙЕСІ
 ........................ 168 
4.1. Жұмыспен қамтуды дамытудағы туризм рӛлі .......................................................... 168 
4.2. Туризм саласындағы менеджерлерді оқыту ............................................................. 168 
 
5. 2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ 
ДАМЫТУ ШЕБЕРЛІК ЖОСПАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӚНІНДЕГІ  ІС-ШАРАЛАР 
ЖОСПАРЫ
 .......................................................................................................................... 172 
 
6.ҚОСЫМШАЛАР
 .................................................................................................................. 186 
 
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
5
 
 
КЕСТЕЛЕР ТІЗБЕСІ 
Кесте 1.  Қостанай облысы халқысының жас шамасы бойынша құрылымы  
Кесте 2. Қостанай бӛлімшесі бойынша жолаушылар пойыздарының қозғалысы  
Кесте 3. Қала маңындағы жолаушылар пойыздарының қозғалысы 
Кесте 4. Қостанай облысы автовокзалдары, автостанциялары және жолаушыларға қызмет 
кӛрсету пунктерінің тізімі  
Кесте 5. Тұрақты жолаушылар тасымалдары тізілімі  
Кесте 6. Қостанай қ. әуежайы арқылы ұшақтар қозғалысының кестесі  
Кесте 7. Қостанай қаласының орталығынан әуежайға дейін және әуежайдан Қостанай 
қаласының орталығына дейін таксимен жүру құны 
Кесте 8. Туроператорлық қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік тізілімі 
Кесте 9. Қостанай қаласы жетекші туроператорларының тізбесі. 
Кесте 10. Қостанай қаласы бойынша негізгі экскурсиялар 
Кесте 11. Қостанай облысының ӛңірлері бойынша негізгі экскурсиялар 
Кесте 12. Қостанайда белсенді демалуға арналған ұсыныстар тізбесі 
Кесте 13. Қостанай туроператорлары ұсынылатын негізгі саяхаттардың тізбесі  
Кесте 14. Сауалнамаға қатысқан сұхбаткерлердің топтары 
Кесте 15. Қостанай облысының туристік индустриясын дамытуға арналған нысаналы 
индикаторлар 
Кесте 16. Қостанай облысының туристік нарығын нарық SWOT-талдауы 
Кесте 17. «ССКӚБ» АҚ турбазаларында ұсынылатын қызметтерді салыстыру  
Кесте 18. Таран ауданының жеке турбазаларында ұсынылатын қызметтерді салыстыру 
Кесте 19. Алтынсарин ауданының жеке турбазаларында ұсынылатын қызметтерді 
салыстыру 
Кесте 20. Ұсынылатын қызметтер 
Кесте 21. Ӛңірлер қимасында Қостанай облысында дамытуға арналған туризмнің басым 
түрлері 
Кесте 22. Қостанай облысының аудандарында дамытуға арналған туризмнің басым 
түрлері 
Кесте 23. 2018 және 2022 жылдарға арналған Қостанай облысының туризм индустриясын 
дамытудың индикаторлары 
Кесте 24. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытуға арналған 
интернет-маркетинг мақсаты мен құралдары 
Кесте 25. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытуға арналған 
коммуникациялар картасы 
 
СУРЕТТЕР ТІЗБЕСІ 
Сурет 1.  Қостанай облысына ӛңіраралық кӛші-қон  
Сурет 2. Облыс дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерінің динамикасы 
Сурет 3. Қостанай облысының темір және автомобиль жолдары картасы  
Сурет 4. Туризм саласындағы ҚР оқу орындары бітірушілері санының динамикасы  
Сурет 6. Сыныптар бойынша бӛлумен қонақүйлер саны, дана 
Сурет 7. Қызмет кӛрсетілген келушілер, мың адам 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
6
 
 
Сурет 8. Шипажайларда демалғандар саны, адам 
Сурет 9. 2014-2016 жылдары туризм түрлері бойынша қызмет кӛрсетілген келушіоер 
саны, адам 
Сурет 10.  Кӛшедегі жол маңдайшасы 
Сурет 11.  Ӛңірдің ақпараттық сайтындағы карта интерфейсі мысалы 
Сурет 12. «Қостанай облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық 
дамыту басқармасы» ММ құрылымы 
Сурет 13. 2016 жылы Қостанай облысына келу үшін келушілермен пайдаланылатын кӛлік, 

Сурет 14. 2016 жылы Қостанай облысына ішкі келушілердің келу мақсаттары, % 
Сурет 15. 2016 жылы Қостанай облысына кірме келушілердің келу мақсаттары, % 
Сурет 16. Орналасу орындарының түрлері бойынша Қостанай облысы келушілерінің 
құрылымы, % 
Сурет 17. 2016 жылы Қостанай облысы келушілерінің орташа шығындары, мың теңге  
Сурет 18. Жеке (туристік) сапарлардағы Қостанай облысы тұрғындарының шығындары, 
мың теңге 
Сурет 19. Іскери сапарлардағы Қостанай облысы тұрғындарының шығындары, мың теңге 
Сурет 20. Қостанай облысы тұрғындарының демалысты ӛткізу бойынша ұнатулары  
Сурет 21. Қостанай облысы тұрғындарының демалыс күндері қала сыртына шығулары  
Сурет 22. Облыс тұрғындарының демалыс күндері қала сыртына шығу жиілігі 
Сурет 23. Кӛрікті жерлер және Қостанай облысының тұрғындары ӛздерінің қонақтарымен 
бірге баруға дайын орындар  
Сурет 24. Соңғы 3 жылда әлеуетті туристермен ӛз демалысын ӛткізу мақсатымен 
Қостанай облысына келуі  
Сурет 25. Әдетте әлеуетті туристер демалу үшін (демалыс, демалыс күндер) баратын 
орындар  
Сурет 26. Әлеуетті туристермен Қостанай облысына келу жиілігі 
Сурет 27. Әлеуетті туристердің Қостанай облысына келу мақсаттары 
Сурет 28. Қостанай облысына келу үшін кӛліктің қолайлы түрлері 
Сурет 29. Қостанай облысына келген кезде қолайлы орналасу орындары 
Сурет 30. Әлеуетті туристерге мәлім Қостанай облысының кӛрікті жерлері мен демалу 
орындары 
Сурет 31. Ӛңір тұрғындарымен Қостанай облысы туристік индустриясының жекелеген 
құрамдастарының даму деңгейін бағалауы  
Сурет 32. Әлеуетті туристермен Қостанай облысы туристік индустриясының жекелеген 
құрамдастарының даму деңгейін бағалауы  
Сурет 33. Қостанай облысында дамытуға болатын туризм бағыттары  
Сурет 34. Қостанай облысында туризмді тиімді дамыту үшін қажетті ӛзгерістер мен 
жақсартулар  
Сурет 35. Қостанай облысы ӛңірлерінің туристік тартымдылығын бағалау  
Сурет 36. Қостанай облысында туризмді дамытудың басым бағыттарын анықтау  
Сурет 37. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытудың мақсаттары 
мен міндеттері  

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
7
 
 
Сурет 38. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытудың маркетингтік 
жоспардың мақсаттары мен міндеттері  
Сурет 39. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытудың маркетингтік 
жоспардың нысаналы топтары 
Сурет 40.  Туристердің жекелеген нысаналы топтарына арналған туризмнің ӛзекті 
бағыттары 
Сурет 41. Туристік дестинация ретінде тартымдылықтың эмоционалдық және 
рационалдық негіздері  
Сурет 42. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжыту үшін 
пайдалануға жоспарланатын интернет-маркетинг құралдары  
Сурет 43. Қостанай облысын туристік дестинация ретінде алға жылжытуға арналған 
негізгі коммуникациялар  
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ 
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
9
 
 
1.
 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ТУРИСТІК НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 
АХУАЛЫН ТАЛДАУ 
 
1.1.
 
Тікелей  және  жанама  туристік  шаруашылықтың  барлық 
сараланымдары  бойынша  облыстың  туристік  нарығын  зерттеу 
және талдау 
 
1.1.1.
 
Қостанай облысының географиялық орналасқан жері 
 
Географиялық орналасуы 
Қостанай  облысы  Қазақстанның  солтүстігінде  орналасқан,  1936  жылы  құрылған.  Облыс 
Қазақстан  Республикасының  тӛрт  облысымен  (Ақтӛбе,  Қарағанды,  Ақмола  және 
Солтүстік-Қазақстан)  және  Ресей  Федерациясының  үш  облысымен  (Орынбор,  Челәбі, 
Қорған)  шекаралас.  Облыс  орталығы  –  Қостанай  қаласы,  1879  жылы  құрылған,  Тобыл 
ӛзенінің жағасында орналасқан.  
 
Рельефі  
Облыс  аумағы  негізінен  жазық  бедермен  сипатталады.  Солтүстік  бӛлігінде  Батыс-Сібір 
ойпатының  оңтүстік-шығыс  бӛлігі  алып  жатыр,  одан  оңтүстікке  қарай  Торғай  үстірті 
орналасқан;  облыстың  батысында  –  Орал  маңы  үстіртінің  белесті  жазығы,  ал  оңтүстік-
батысында Сарыарқа тарамдары жатыр.  
 
Климаты 
Климаты тым континеттік және құрғақшыл. Қысы ұзақ, аязды, қатты жел мен бораншыл, 
жазы ыстық, құрғақ. Жылдық жауын-шашынның орташа мӛлшері солтүстікте 250-300 мм 
және оңтүстікте 240-280 мм. Ӛсімдік ӛсетін кезең солтүстікте 150-175  тәулік, оңтүстікте 
180 тәулік.  
 
Су ресурстары 
Ӛзен торабы сирек. Облыс шегінде 310 таяз ӛзен бар. Ең ірі ӛзендер – Тобыл мен Торғай. 
Тобыл  ӛзенінде  Жоғары  тобыл,  Қаратомар  және  Амангелді  су  қоймалары  бар.  Облыста 
шамамен  5  мың  кӛл  бар.  Олардың  ішіндегі  ірілері  Торғай  қойнауында  орналасқан  – 
Құсмұрын,  Теңіз, Қойбағар, Ақкӛл, Сарыкӛл, Алакӛл және т.б.  
 
Топырағы 
Облыс  топырағы  қара  топырақпен  және  ауыр  механикалық  құрамымен  және  артық 
сортаңданумен  және  сорланумен  ерекшеленетін  қызғылт  топырақпен  ұсынылған.  Тың 
жерлерді  игерумен  байланысты  барлық  аудан  жыртып  тасталған.  Облыстың  жалпы  жер 
ауданы 19 600 мың га құрайды. Ауыл шаруашылық алаптарының ауданы 18 123,4 мың га 
құрайды,  оның  ішінде  5659,3  мың  га  немесе  31,2%  егістіктер,  12 068,0  мың  ға  (67%)  – 
жайылымдар алып жатыр.     

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
10
 
 
Ӛсімдіктер 
Облыстың солтүстік бӛлігінде қызыл бозды-бетегелі ӛсімдіктері, қайыңды-кӛктеректі шоқ 
орман,  қарағай  орманы  бар  (Арақарағай,  Аманқарағай)  қара  топырақ  басым;  орталық 
бӛлігінде  қызыл  бозды-бетегелі  ӛсімдіктері,  Наурызым  қарағай  орманы  бар  қызғылт 
топырақ, оңтүстік бӛлігінде – бетегелі және жусанды ӛсімдіктері бар ашық қызғылт және 
боз топырақ.  
 
Әкімшілік-аумақтық қҧрылымы 
Облыс  аумағына  2016  жылғы  01  қаңтардағы  жағдай  бойынша  5  қала,  соның  ішінде  1 
аудандық маңызы бар, 16 аудан, 154 селолық округ, 8 кент (5 селолық және 3 қалалық), 82 
дербес село мен ауыл енеді.  
 
1.1.2.
 
Әлеуметтік-демографиялық дамуы    
 
Қостанай  облысындағы  демографиялық  жағдайды  талдау  халық  санының  тұрақты  ӛсуін 
кӛрсетеді,  бұл  табиғи  арту  мен  ішкі  кӛші-қон  ағынының  нәтижесі  болып  табылады. 
Қостанай  облысы  Статистика  департаментінің  деректеріне  сәйкес  облыс  халқының  саны 
соңғы үш жылда шамамен 3 мың адамға ұлғайған – 2014 жылдың басында 881 мың адам,  
2016  жылдың  аяғындағы  884  мың  адам.  Халық  санының  артуы  негізінен  ішкі  кӛші-қон 
ағынымен шарттас – 1 сурет.  
 
Сурет 1.  Қостанай облысына ӛңіраралық кӛші-қон  
 
Дереккөз: Статистика департаменті  
 
Облыс  халқының  64%  16-62  жас  шамасындағы  топтармен  ұсынылған,  ал  еңбекке 
қабілетсіз халықтың деңгейі – 15% – кесте 1. Бұл облысты қартайып жатқан облыс тобына 
жатқызуға болмайтынын кӛрсетеді. 
 -
 5 000
 10 000
 15 000
 20 000
 25 000
 30 000
Қазақстан 
Басқа елдер 
 16 570    
 1 369    
 23 969    
 1 613    
 27 150    
 971    
2013
2014
2015

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
11
 
 
1 кесте. Қостанай облысы халқының жас шамасы бойынша қҧрылымы 
 
2014 
2015 
2016 
0-15 
181 036 
183 143 
185 584 
16-62 
572 132 
567 795  
564 005 
63 және одан жоғары 
127 608 
130 518 
134 051 
Дереккөз: Статистика департаменті  
 
Облыс аумағында жүзден астам ұлт пен халық тұрады. 2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша облыс халқы 883,6 мың адамды құрады, олардың ішінде: 38,8 % - қазақ, 42,1 % - 
орыс, 8,9 % - украин, 3,2 % - неміс, 7% - ӛзге ұлттар. Халықтың тығыздығы – бір шаршы 
километрге  4,5  адам.  Қостанай,  Рудный,  Лисаков  қалалары  ең  тығыз  мекендеген,  ең  аз 
мекенделгені  –  облыстың  оңтүстік  аудандары,  ондағы  халықтың  тығыздығы  бір  шаршы 
километрге 0,5 бастап 0,8 адамды құрайды.    
Қостанай облысындағы қызметкерлердің орташа еңбекақысы – 93 560 теңге. 2015 жылғы 
01  желтоқсандағы  жұмыссыздық  деңгейі  5  %  құрайды.  Қостанай  облысында  азық-түлік, 
жеңіл және ауыр ӛнеркәсіп кәсіпорындары бар. Қостанай облысында 443 082 млн.теңгеге 
ӛнім  шығарған  600  кәсіпорын  әрекет  етеді.  Соңғы  жылдардағы  Қостанай  облысы 
дамуының негізгі әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштері ұдайы ӛсуді кӛрсетіп отыр – 

сурет.  
 
Сурет  2.  Облыс  дамуының  негізгі  әлеуметтік-экономикалық  кӛрсеткіштерінің 
динамикасы 
 
Дереккөз: Статистика департаменті  
 
 
 
 
Орташа еңбекақы, теңге 
Жан басына шаққандағы 
ЖӚӚ, млрд.теңге 
Ӛнеркәсіптік ӛндіріс 
кӛлемі, млрд.теңге 
2015
93,56
1561,7
443,082
2014
90,602
1583,1
544,413
2013
83,451
1531,5
530,474
83,451 
1531,5 
530,474 
90,602 
1583,1 
544,413 
93,56 
1561,7 
443,082 

2022 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА ТУРИСТІК ИНДУСТРИЯНЫ  
ДАМЫТУДЫҢ ШЕБЕРЛІК-ЖОСПАРЫ 
 
 
 
12
 
 
1.1.3.
 
Кӛліктік жҥйе 
Қостанай  облысы  Қазақстанның  солтүстігінде  орналасқан,  1936  жылы  құрылған.  Облыс 
Қазақстан  Республикасының  тӛрт  облысымен  (Ақтӛбе,  Қарағанды,  Ақмола  және 
Солтүстік-Қазақстан)  және  Ресей  Федерациясының  үш  облысымен  (Орынбор,  Челәбі, 
Қорған) шекаралас. 
 
Қостанай облысы құрамында теміржол, автомобиль және әуе кӛлігі бар кӛліктік кешеңге 
ие.  Кӛліктің  барлық  түрлері  бір-бірін  толықтырып,  бірыңғай  кӛліктік-коммуникациялық 
желіні құрайды.  
 
Теміржол кӛлігі  
Темір  жол  тасымалының  негізгі  операторы  болып  «ҚТЖ»  ҰК»  АҚ  Қостанай  жолдар 
бӛлімшесі»  филиалы  табылады.  Қостанай  жолдар  бӛлімшесінің  қызметі  оның  аумақтық 
шекараларында  жүк  және  жолаушылар  тасымалдары  процесін  тиімді  ұйымдастыруды 
қамтамасыз етуге бағытталған.  
 
Қостанай  жолдар  бӛлімшесінің  темір  жолдарының  пайдалану  ұзындығы  1 452,3  км 
құрайды.  Қостанай  жолдар  бӛлімшесінде  пайдалану  қызметін  қамтамасыз  ету  үшін  65 
бӛлінген бекет бар (45  - жүк операциялары үшін ашық), олардың ішінен:  45 станция, 11 
разъезд, 1 озбабекет, жол дамуы жоқ 5 бекет.   
 
Облыс  аумағы  бойынша  Трансазия  теміржол  магистралінің  солтүстік  дәлізі,  Алматы-
Екатеринбург  транзитті  автодәлізі  ӛтеді.  Тасымалдар  ішкі  республикалық  бағыттар 
бойынша  пойыздармен  (
2  кестені
  қараңыз),  қозғалысқа  дизельді  локомтивтермен 
келтірілетін  қала  маңында  қатынайтын  пойыздармен  (
3  кестені
  қараңыз)  жүзеге 
асырылады. Қаладан 90 км қашықтықта  – ірі теміржол  жол айырығы  – Қарталы-Астана, 
Қостанай-Жітіқара  магистралінің  қиылысу  торабы  болып  табылатын  Тобыл  станциясы 
орналасқан.  
 
2014  жылы  «Арқалық-Шұбаркӛл»  теміржол  желісін  салу  аяқталды.  Темір  жолдың 
ұзындығы 214 километр, олардың ішінен 49,3 км Қостанай облысының аумағы бойынша 
ӛтеді. Бұл орталық, оңтүстік және батыс Қазақстан нарықтарына шығуға мүмкіндік берді. 
Жаңа  желіні  іске  қосу  Арқалық  станциясы  бойынша  жүк  айналымды  жылына  3 321 
млн.тоннаға  ұлғайтуға,  Железорудная  станциясынан  Қытайға  дейін  темір  кенін 
тасымалдау қашықтығын 50 км қысқартуға мүмкіндік берді.   
 


Дамытудың шеберлік-жоспары 
Шеберлік-жоспары 
Туризм тҥрлері 
Дамытудың шеберлік-жоспары



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет