19-қосымша Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартДата11.04.2018
өлшемі156.24 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ

Электрондық мемлекеттiк сатып алуды

жүргiзу қағидаларына

19-қосымша
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт
<Сәйкестендіру нөмірі > <шарт карточкасының нөмірі>

<Тапсырыс берушінің өңірі> № <шарттың нөмірі> <шарттың күні>

«Тапсырыс берушінің лауазымы» тұлғасынан әрекет ететін тапсырыс беруші деп аталатын тапсырыс берушінің толық атауы> «Тапсырыс берушінің негіздемесі» негізінде әрекет ететін тапсырыс берушінің ТАӘ (бар болғанда)> бір тараптан және «Өнім берушінің лауазымы» атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер/ Орындаушы» деп аталатын «Өнім берушінің толық атауы» > екінші тараптан «Өнім берушінің негіздемесі» негізінде әрекет ететін Өнім берушінің ТАӘ (бар болғанда), бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «қорытындылардың күні» № «қорытындылардың нөмірі» «сатып алу тәсілі» мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімнің негізінде «шарттың атауы» туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:


1. Ұғымдар мен айқындамалар

1.1) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

2) бас мердігер/орындаушы (бұдан әрі – Мердігер/Орындаушы) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің/Орындаушы Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер/Орындаушы өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің/Орындаушы арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер/Орындаушы, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.


2. Шарттың мәні

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «ұйымдастырушының толық атауы» Шарттың 1-қосымшасына сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі – Жұмыстар) жариялады және осы жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

3. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – <сатып алудың атауы> – объектінің тұрған жері - <орналасқан жері>.

Бас жобалаушы – <бас жобалаушы>.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);


3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

5. Шарттың жалпы сомасы «шарттың сомасы» (сома жазу үлгісімен) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС/ҚҚС есебінсіз (бұдан әрі – Шарттың сомасы) енеді.

6. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты «бағдарлама», «қосымша бағдарлама, ерекшелік, ҚҚС есебінсіз шарттың сомасы (сома ҚҚС қоспағанда жазу үлгісімен), ҚҚС ерекшелігі, шарттың сомасындағы ҚҚС сомасы (шарттың сомасындағы ҚҚС сомасы жазу үлгісімен)» бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

7. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес көлемде аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушы орындаған Жұмыстардың «ақы төлеу шарты» үшін аудару жолымен және бұрын төленген авансты тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Соманы Тапсырыс беруші Мердігер орындаған Жұмыстар «ақы төлеу шарты» үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

8. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген.

9. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) <қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген/қол қойылған> Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.


4. Тараптардың міндеттемелері

10. Мердігер/Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Заңның 8-бабы 8-тармағына сәйкес Мердігер/Орындаушы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде «қамтамасыз ету сомасын» құрайтын (қамтамасыз ету сомасы жазба үлгісінде) Шарттың 3-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан <3 пайыз көлемінде және пайызбен аванс (бар болғанда)> көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

банк шотына кепілдікті ақшалай жарнасы: № <қала> қаласы бойынша <банктің атауы> банктегі Тапсырыс берушінің кепілді жарнасы үшін шот_депозиттік <БСК> БСК не::

электрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiнің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;5

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің/Орындаушы Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

11. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;
5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

12. Жаңа тармақ

_________________

54.1-тармақтың осы тармақшасы баға ұсыныстарын сұрату тәсілінен басқа, барлық сатып алу тәсілдері үшін көрініс табады
6. Кепілдік

13. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

14. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті «кепілдік мерзімі» жыл мерзімге береді.

15. Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер/Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.


7. Тараптардың жауапкершілігі

16. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

17. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың сомасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

18. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді/Орындаушы Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

19. Секвестр кейбiр жайларды ескермегенде және/немесе тиiстi бюджеттердi қолма қол бақылау шотында ақшаларды жеткiлiксiз егер тапсырысшы шарт көрсетiлген мерзiмдерде қаражаттың оғанына причитающиесяның мердiгер/орындаушы төлемесе, бiрде тапсырысшы мерзiм өткiзу қосындының причитающейсясы өлшемде ұсталған төлемдер бойымен (өсiмақыны ) тұрақсыздық айыбын мердiгер/орындаушы (нөл бүтiн бiр) 0, 1% әр күнде төлейдi.

20. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге/Орындаушы қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесін немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушы түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

21. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

22. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/Орындаушы Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

23. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

24. Жаңа тармақ


8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

25. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап күшіне енеді және «жыл» жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

26. Келесi оқиғалар олардыңның көбеюiнiң бөлiкте жұмыс iстеулердi ұзақтықтың мерзiмдерi өзгерiске әкелiп соғады:

1) Тапсырысшы жұмыс жасаудың аялдауын өз кезегiнде баураған объектiнiң барлық бөлiмшелерiмен пайдалануға тыйым салады

2) Тапсырысшы шарт жоспарланбаған сынақтарды жүргiзу үшiн жұмыстарды аялдамаға жөн-жоба мердiгер/орындаушы берiледi. Егер сынақтарды дерек ақаулар анықтамаса, бұл ретте, онда жұмыс шығаруы аялдау уақыты жұмыс орындау мерзiмге қосылады

3) Тапсырысшы дәлелдеу техникалық-экономикалықтың жұмыстағы бастапқы деректерiмен жобалау тапсырмасы берудi бөгелтедi және құжаттама әзiрлеу (бiр үлгi жоба-сметалық) жоба-сметалық

4) Аванс төлемдi бөгеледi

27. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуiр бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс берушi немесе Мердiгер/Орындаушы Шартта көрсетiлген мерзiмге дейiн Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуiр бұзу мынаны қамтиды, бiрақ санамаланғанмен шектелiп қалмайды:

1) егер Мердiгер/Орындаушы жұмыстар кестесiн орындау мерзiмiн бiрнеше рет бұзса, Тапсырыс берушi Шартты бұза алады;

2) Мердiгер/Орындаушы Тапсырыс берушiнiң тоқтатуға рұқсатын алмай «күн саны» күнге дейiн жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердiгер/Орындаушы Тапсырыс берушi белгiлеген негiздi уақыт кезеңi iшiнде Тапсырыс берушi көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс берушi Мердiгерге/Орындаушы жұмыстар барысын кiдiртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама «күн саны» күн iшiнде күшiн жоймаса;

5) не Тапсырыс берушi, не Мердiгер/Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бiрлесуiн қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бiр себептермен таратылса;

6) Тапсырыс берушi Мердiгерге/Орындаушы Тапсырыс берушiнiң Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейiнгi «күн саны»күн iшiнде төлемесе;

7) Мердiгер/Орындаушы жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетiлген жұмыстарды жүргiзу ережелерiн, нұсқаулықтарын және ережелерiн ескермейтiн болса.

28. Тапсырыс берушi Мердiгерге/Орындаушы тиiстi жазбаша хабарлама жiберiп, Шартты одан әрi орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiледi, Шарттың күшi жойылған жұмыстарының көлемi, сондай-ақ Шартты бұзудың күшiне енетiн күнi айтылады.

29. Мұндай жағдайларда Тапсырыс берушi барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшiн, Объектiден машиналар мен тетiктердiң шығарылуына шығыстарды және Объектiнi консервациялау құнын төлейдi.

30. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Мердiгер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

31. Мына фактiлердiң бiрi анықталған жағдайда мемлекеттiк сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердiң бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуеттi өнiм берушiге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

32. Егер Шарт бұзылса Мердiгер/Орындаушы дереу жұмысты тоқтатып, Объектiнi консервациялауды және белгiленген тәртiппен оны Тапсырыс берушi тапсыруды қамтамасыз етедi.

33. Егер Мердiгердiң/Орындаушы Шарт талаптарын едәуiр бұзуы себебiнен Шарт бұзылатын болса, Объектiдегi барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушiнiң меншiгi болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешiлгенге дейiн оның билiгiнде болады.

34. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.
9. Форс-мажор

35. Егер дүлей апат, әскери iс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс берушi Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс.

Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

36. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

37. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердiгер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейiн қысқа мерзiмде Объектiнi консервациялауды қамтамасыз етедi және жұмысты тоқтатады.

38. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс берушi Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердiгер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейiн қысқа мерзiмде Объектiнi консервациялауды қамтамасыз етедi және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс берушi Мердiгерге/Орындаушы Объектiнi тоқтатқан күнге дейiн орындалған жұмыстардың барлық көлемi үшiн және Объектiнi консервациялауға байланысты жұмыстар үшiн ақы төлеудi жүргiзедi.


10. Даулы мәселелерді шешу

39. Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

40. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Мердігер/Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.
11. Хабарлама

41. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

42. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.
12. Басқа да шарттар

43. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

44. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

45. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

46. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

47. Шарт бірдей заңдық күші бар «дана саны» данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды.

48. Шартпен реттелмеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.


13. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:

< Тапсырыс берушінің толық атауы>

< Тапсырыс берушінің нақты толық мекенжайы>

Тапсырыс берушінің БСН <БСН>

Тапсырыс берушінің БСН<БСН >

Тапсырыс берушінің ЖСК<ЖСК><Банктің атауы>

Тел.: <Тапсырыс берушінің телефоны ><Тапсырыс берушінің лауазымы>

<Тапсырыс берушінің ТАӘ (бар болғанда)>

Өнім беруші:<Өнім берушінің/ толық атауы>

<Өнім берушінің/ нақты толық мекенжайы>

Өнім берушінің/ БСН/ЖСН/ТЕН

Өнім берушінің БСН>

Өнім берушінің ЖСК><Банктің атауы>

Тел.: <Өнім берушінің телефоны><Өнім берушінің/ лауазымы> <Өнім берушінің/ ТАӘ (бар болғанда)>ҚазҰТЗУ 604-19 Ү. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шартДостарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет