№ Текст вопроса/варианты ответаPdf көрінісі
Дата22.02.2019
өлшемі61.83 Kb.

№ 

Текст вопроса/варианты ответа 

Ӛнімнің материал сыйымдылығын қалай есептейді? Ӛндірістің салыстырмалы тиімділігіне анықтама беріңіз:  

Ӛндіріс тиімділігі сандық кӛрсеткішінің анықтамасын құрастырыңыз : Инвестициялық тартымдылық дегенді қалай түсінуге болады?  

Негізгі құралдар қызметі мерзімінің соңына қалған қосалқы бӛлшектердің немесе ломның мӛлшерлі сомасы дегенді қалай түсінеміз?  

Болашақтағы ақша ағымдарының жалпы ағымдағы (келтірілген) құны мен инвестициялауға кеткен алғашқы шығындардың айырмасы болып табылатын катерогияға анықтама беріңіз:   

Келесі  кӛрсеткіштердің  қайсысы  дайындалған  ӛнімнің  табиғи  және  бағалық  бірлігін  есепке алғанда, тұтынылған шикізат ӛнімдерінің аумағын кӛрсетеді?   

Біркүндік  ӛнімнің  шығарылуына  кеткен  шығын  сомасын,  ӛндірістік  цикл  ұзақтығынан  және шығындардың ӛсу коэффициентінен туындысын шығарғанда қандай категорияға сәйкес келеді?   

Егер  салынған  активтердің  әр  теңгесіне  кәсіпорын  15  тиын  пайда  алса,  бұл  кӛрсеткішті  неге пайдалануға болады:  

10 


Ӛндірістің тұрақтылығы келесідей есептеледі:   

11 


Тікелей  кесімді  баға  бойынша  белгіленген  шама  негізінде  дайындалған  ӛнім  тӛлемі  және 

белгіленген шамадан тыс , яғни үстеме бағамен жасалған ӛнім тӛлемі қалай аталады?  

12 

Кәсіпорынның айналмалы қорларына қандай элементтер кіреді?  13 

Кәсіпорын  капитал  құрылымын  анықтауды  жүргізу  үшін  қандай  ақпарат  кӛздерін  пайдалану 

қажет?  

14 


Егер ӛнімнің алғашқы құны 500 мың теңге болып, ал бес жыл мерзім ӛткеннен кейінгі тарату құны 

10  мың  теңге  болса,  тозу  құнын  есептеудегі  тік  сызықты  әдісті  қолданып  құрылғының  тозу 

құнының нормасын есептеңіз:   

15 


Ӛнім шығарудың жұмыскерлер санына қатынасын қай кӛрсеткіш анықтайды?  

16 


Шикізат пен материалдарға айналым қаражаттарында қажеттілік формуласын табыңыз:  

17 


Кәсіпорынның  ӛтімді  активтер  кӛмегімен  ӛзінің  ағымдағы  міндеттемелерін  ӛтеу  қабілеттілігін 

кӛрсететін кӛрсеткішті атаңыз: 

18 

Ӛнімнің еңбек сыйымдылығы қалай анықталады?  19 

Материал қайтарымдылығы және қор қайтарымдылығы жататын кӛрсеткіштер тобын анықтаңыз:  

20 

Сату  кӛлемі,  табыс,  жалақы,  қаржылық  кӛрсеткіш  шруашылық  субьектінің  жағдайын  кӛрсететін  қандай кӛрсеткіштер жүйесіне жататынын анықтаңыз? 

21  Инвестициялық жоба шығынсыз болатын, тартылған қаржыландыру кӛздері үшін максималды 

тӛлем мӛлшерлемесін қандай кӛрсеткіш анықтайды? 

22  Бір жұмыс уақытысында әртүрлі топтар мен санаттағы жұмысшылар еңбек тӛлемінің абсолютті 

мӛлшерін қандай категория сипаттайды? 

23 


Кәсіпорынның  қысқа  мерзімді  міндеттемелерді  орындау,  айналым  құралдарын  басқару  сияқты 

мүмкіндіктерін қандай кӛрсеткіштер сипаттайды? 

24 

Салық  салынғанға  дейінгі  пайданың  негізгі  және  айналымдағы  құралдардың  орташа  жылдық құнына қатынасы ретінде анықталатын кӛрсеткішті атаңыз: 

25 


Мүмкін  болатын  максималды  ӛнім  шығарылымын  (жылына,  тәулігіне,  кезегіне)  немесе 

сұрыпталым    және  номенклатурада  шикізатты  шығару  және  ӛңдеу  кӛлемін  сипаттайтын 

кӛрсеткішті атаңыз:  

26 


Тозу құнын бірқалыпты есептеу әдісінде тозу құнының бӛлінген сомасы неге байланысты болады? 

27 


Ӛнімді  ӛндіруге  және  жүзеге  асыруға  кеткен  кәсіпорын  шығынының  100%-на  25%  пайда  алуды 

сипаттайтын кӛрсеткішті атаңыз:  28 

Еңбек  тӛлемін  тікелей  кесімді  бағалау  және  сандық,  сапалық  кӛрсеткіштер  бойынша  орындау 

негізінде  сыйақы  тағайындау,    қызметкерге  еңбекақыны  тӛлеуді  қандай  жүйе  бойынша 

есептелетінін анықтаңыз: 

29 

Кәсіпорын активтерінің айналымдылығын есептейтін формуланы таңдаңыз: 30 

Салық салуға дейінгі пайданың жеке капиталға қатынасы ретінде есептелетін кӛрсеткішті атаңыз? 

31 

Кӛрсеткіштері бір-бірімен байланысқан, нәтижелері ӛзара тең екі топтың қатынасын зерттегенде экономикалық диагностиканың қандай әдісі пайдаланылады? 

32 


Шаруашылық  субъектінің  белсенділік  динамикасын  және  оның  уақыт  кеңістігінде  (ӛсу  қарқыны,  

ӛсім қарқыны, корреляция коэффициенті) таралуын сипаттайтын кӛрсеткіштер қандай? 

33 

Құрылғының нақты ӛнімділігінің оның жоспарлаған ӛнімділігіне қатысы – бұл:  34 

Тауарлық ӛнімнің 1 теңгесіне 0,57 теңге шикізатпен материал шығыны жұмсалды – бұл кӛрсеткіш:  

35 

Кәсіпорынның бір жұмысшысы жылына 95 500 теңгеге ӛнім шығарады. Бұл қандай кӛрсеткіш:  36 

Негізгі капиталдың белсенді бӛлігінің моральдық тозу себептері:    

37 

Негізгі  құралдың  алғашқы  құнына  жинақталған  тозу  құны  сомасына  қатынасы  –  бұл  қандай коэффициент:  

38 


Жүзеге  асқан  ӛнім  кӛлемін  айналым  қаражатының  орташа  қалдығына  (сомасына)  бӛлу  келесіні 

сипаттайды:  

39 

Кәсіпорын қызметкерлерінің орташа тізімдік саны, бұл:  40 

Ӛндіріс тиімділігінің сандық моделін келесідей кӛрсетуге болады:  

41 

Еңбек ӛнімділігі келесідей анықталады:  42 

Кәсіпорын айналым қаражатының әр теңгесіне пайданың 14 тиыны келеді, бұл кӛрсеткіш келесідей 

аталады:  

43 


Келтірілген әсер мӛлшері келтірілген инвестициялық салымдарға тең дисконт нормасы бұл: 

44 


Уилсон моделі келесі анықтама үшін пайдалануға болады:  

45 


Кәсіпорынның негізгі құралдарының орташа құнына жұмыскерлер санына қатынасы – бұл:  

46 


Еңбекақы тӛлеудің минималды стандарты – бұл: 

47 


Кәсіпорынның инвестициялық белсенділігі – дегеніміз: 

48 


Ӛндіріске кететін жиынтық шығындарда әр қызметкердің қатысу дәрежесін анықтайтын функция 

қандай? 


49 

 Ӛнімнің  мақсаты  бойынша  белгілі  бір  қажеттілікті  қанағаттандыруға  жарамдылығын  негіздейтін 

қасиеттерінің жиынтығы:  

50 


Негізгі құралдардың баланстық құнының алғашқы құнына қатынасы бұл:  

51 


Ӛнімнің  бір  күндік  шығарылымына  кеткен  шығындардың  қоймадағы  дайын  ӛнім  қорының 

нормасына кӛбейтіндісі келесідей есептеледі:  

52 

Негізгі құралдарға келесі жатады:  53 

Кәсіпорын жұмыскерлерінің тізімдік саны – бұл:  

54 

Ӛндірістік еңбек сыйымдылық  бағдарламасының бір жұмыскердің тиімді  уақыт  қорына бӛліндісі келесідей анықталады:  

55 


Айналым құралдарының айналмалық коэффициенті келесідей есептеледі:  

56 


Жиынтық пайда дегеніміз:  

57 


Еңбекақы қорына ӛнім шығарылуының қатынасы – бұл:  

58 


Кәсіпорын  қорларды  қандай  кезекпен  сатып  алса  сондай  кезекпен  пайдаланады,  яғни  мерзім 

аяқталуында  қорлар  алу  уақытысына  қарай  ӛзіндік  құны  бойынша  бағаланады,  бұл  қандай 

тауарлы-материалдық қорлардың бағалау әдісі болып табылады? 

59 


Ӛз  еркі  бойынша  жұмыстан  кетушілермен  еңбек  шартын  бұзғандықтан  кеткен  жұмыскерлердің 

орташа тізімдік санына қатынасы келесідей есептеледі:  60 

Алынып қалған негізгі құралдар құнының жыл басындағы құнға қатынасы –бұл:  

61 

Қаржылық тұрақтылықтың  кӛрсеткіші:  62 

Еңбек ресурстарының қозғалыс кӛрсеткіштері – бұл:  

63 

Ӛндірім келесідей анықталады:  64 

Ӛнім шығарудың жұмыс күшін қамту кеткен шығындарға қатынасы -  бұл:  

65 

Тозу құнын есептеудегі ӛндірістік әдісте тозу құнының сомасы келесіге байнысты болады:  66 

Мақсатты  түрде  жүзеге  асатын  қажетті  инвестициялық  ресурстарды  табу,  инвестициялау 

обьектілерінің  тиімділігін  таңдау,  теңдескен  инвестициялық  бағдарламаны  құру  (инвестициялық 

портфель) және оны жүзеге асыру – бұл:  

67 

Жұмыс  күшін  қолдауға  кеткен  шығынның  1  теңгесіне  кәсіпорын  28  тиын  пайда  тапты,  бұл кӛрсеткіш нені кӛрсетеді:  

68 


Ӛзара  уағдаласқан,  тәуелсіз  жақтармен  негізгі  құралдарды  айырбастау  актісі  келесіні  қолдануда 

мүмкін болады: 

69 

Қысқа мерзімді активтердің қысқа мерзімді міндеттемелерге қатысы келесідей анықталады:  70 

Баланс валютасына міндеттемелердің қатысы келесідей анықталады:  

71 

Әр ӛндірістік циклда пайдаланылатын, ӛз құнын толық дайын ӛнімге ауыстыратын және ӛндірістік үдерісте ӛз табиғи-заттық қалпын ӛзгертетін айналым капиталының бӛлігі – бұл:  

72 


Кәсіпорынның активтерін қаржыландыруда қолданылатын, жеке және қарыз қаражаттар құрамын 

құру әдісімен байланысты болатын, тәуекел дәрежесін анықтайтын кӛрсеткіштер – бұл:  

73 

Еңбек ресурстарын қолдануын бағалауды кӛрсететін кӛрсеткіш:  74 

 Салынған қаражаттардың толық қайтарылатын кезеңі:  

75 

Шикізат пен материал шығынының 1 теңгесіне 13,34 теңге шығарылған ӛнім болды, бұл кӛрсеткіш нені кӛрсетеді: 

76 


Зияткерлік  қызмет  нәтижесіне  құқық,  зияткерлік  жеке  меншік  обьектілері,  гудвилл,  табиғи 

ресурстарды, меншіктерді  қолдану құқығы, франчайзинг, ұйымдастырушылық шығындар – бұл: 

77 

Уақыт мерзімінің айналмалық коэффициентке қатынасы келесідей есептеледі:  78 

Еңбек ресурстарының қозғалыс коэффициенті болып келесі табылады:  

79 

Таңдалған тауар бағдарына сәйкес, тауарлық саясатты жүзеге асыратын, тұтынушылардың белгілі бір сұраныстарына жауап беретін, кәсіпорынның жоғары сапалы ӛнім шығару бойынша жоспары, 

оның  жүзеге  асуы  кәсіпорынға  пайда  әкелетін,  яғни  нарықта  қойған  мақсатын  орындауы  неге 

жатады? 

80 


Кәсіпорын жұмыскерлерінің қатысу саны бұл:  

81 


Айналым құралдарына не жатады:  

82 


Портфельдік инвестициялар – бұл: 

83 


Салық салуға дейінгі пайда мен кәсіпорын активтерінің ара қатынасы келесіні анықтайды:  

84  Еңбекақының ӛзгермелі бӛлігі орташа айлық мӛлшердің қаншалықты бӛлігін құрауы тиіс?  

85 


Қызметкерлердің нәтижеге жұмыс жасауының кәсіби бағалау принциптеріне жүгінетін, 

белгіленген критерийлерге байланысты еңбек ақыны тӛлеуде қаражаттарды үлестік бӛлуге 

негізделген еңбекақы тӛлем жүйесін атаңыз? 

86 


Жеңілдетілген несие, ӛнімге жасалатын жеңілдік, шәкіртақылық бағдарламар, ұйымдарда біліктілік 

кӛтеру,медициналық қызмет кӛрсету және сақтандыру, тұрғын үй бағдарламалары – бұл:  

87 

Еңбек тиімділік кӛрсеткіші: 88 

Ӛндірістік  циклға  бірнеше  мәрте  қатысатын,  ӛз  құнын  тозу  қарқынына  қарай  бӛлігімен  дайын 

ӛнімге  ауыстыратын  және  ӛндіріс  үдерісінде  ӛзінің  табиғи-заттық  қалпын  бұзбайтын  капитал 

бӛлігі қалай аталады? 

89 

Шикізаттар,  материалдар,  жанар-жағармайлар,  аяқталмаған  ӛндіріс  және  дайын  ӛнім,  яғни кәсіпорын активтері нені құрайды? 

90 


Адамға медициналық қызмет алуға, сапалы демалыспен рахаттануға , білім алуға, мектепке дейінгі 

білім  беру  жүйесінде  балаларын  тәрбиелеуге,  сондай  ақ  жұмыс  істеушінің  зейнет  уақытында 

мұқтажсыз ӛмір сүруіне мүмкіндік беретін еңбекақының функциясын атаңыз:  

91 


Ӛндірістік емес негізгі құралдарға келесілер жатады:  

92 


Еңбекақы тӛлеудің қандай функциясы адамды белгілі бір қызметті жасауға итермелейтін үдеріске 

негізделген? 

93 

Инвестиция субьектісі критерийі бойынша инвестициялар қалай сыныпталады? 94 

ҚР еңбек кодексіне сәйкес, мерекелік және демалыс күндерінің жұмыс тӛлемі қалай жүргізіледі? 

95 

Ӛнімнің  әр  бірлігін  бағалау  (еңбек  шығындарының  нормадан  тыс  болу  шеңберінде)  бойынша еңбекақы бұл:  

96 


ҚР-ның  еңбек  кодексіне  сәйкес,  бір  реттік  ынталандыру  тӛлемін  есепке  алмағанда,  қызметкер 

еңбекақысының негізгі бӛлігінің үлесі қандай?   

97 

Жұмыс  істеп  тұрған  ӛндірісті  қайта  құруды  ,  кеңейтуді  және  жаңартуды  қарастыратын  шаралар кешені - бұл:   

98 


Шаруашылық  шешімдерді  қабылдау  негізінде  нарық  туралы  ақпарат  жататын,  ал  оның  шешімі 

тауарды жүзеге асыруда тексерілетін жүйе қалай аталады? 

99 

Дайындалатын  ӛнімнің  ӛзіндік  құнына  жатқызуға  болатын  негізгі  капитал  құнының  үлесін  (% анықтайтын)  кӛрсететін мӛлшерлеме:  

100  Инвестордың қатысу сипаты бойынша инвестициялық үдерісте инвестициялар келесідей бӛлінеді:  

101  Белгілі  бір  теориялық  білімді  және  тәжірибелік  машықты  талап  ететін  еңбек  қазметінің  ерекше 

түрі:  


102  Активтердің айнымалылығы келесідей анықталады:  

103  Есеп  беру  мерзімінде  аталмыш  кәсіпорында  жұмыс  жасаған  қызметкерлер  санының  мерзім 

соңында жұмыс істеген қызметкерлер санына қатынасы – бұл:  


104  Түрлі санаттағы қызметкерлердің жалпы санға қатынасы келесідей аталады:  

105  Ғылыми-техникалық 

прогресстерді  енгізу  нәтижесінде  негізгі  құралдарды  қолданудың 

экономикалық мақсаттылығын және тиімділігін тӛмендету – бұл:  

106  Талдау дегеніміз не? 

107  Шаруашылық операцияларды жүзеге асырғанға дейінгі талдау түрін анықтаңыз? 

108  Кеңістік талдау белгісі бойынша қанша түрге бӛлінеді? 

109  Ағымдағы  активтердің  жалпы  сомасы  ағымдағы  міндеттемелердің  кӛлемінен  асатын  формуланы 

кӛрсетіңіз? 

110  Ретроперспективалық талдау бӛлінеді: 

111  «Аудиторлық талдау» қандай мағынаны білдіреді? 

112 


Кәсіпорында, аймақта қоғамдық құбылыстарды зерттеу үшін қолданылатын талдау түрі: 

113  Мазмұны бойынша кӛрсеткіштер жіктеледі:

 

114 


Маркетингтік қызметтің тактикасының жасап шығарылуын зерделеу үшін қолданылатын талдау түрі: 

115  Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелеріне кӛңіл бӛлінетін талдаудың бір түрі: 

116  Кешендік бағалаудың мақсатын анықтаңыз? 

117  Кӛп ӛлшемді талдау мәселелерін шешу ...... тұрады 

118  Факторлық талдау мәнін анықтаңыз ? 

119  Факторлық талдаудың түрлеріне не жатпайды? 

120  Детерминирленген факторлық талдаудың анықтамасы 

121  Факторлық талдау ..... болуы мүмкін    

122  Бірінші тип (бір сатылы факторлық талдау) бағынудың тек бір деңгейіндегі (бір сатысындағы) ғана 

факторларды оларды құрамдас бӛлшектерге бӛлмей-ақ зерттеу үшін қолданылады: 

123  Факторлық талдаудың басты функциясы: 

124  ӚШҚТ-дағы факторлардың жіктелуі 

125  Мультипликативті үлгі 

126  Ақпараттардың ресми түріне не жатады? 

127  Ақпараттық жүйелер қалай жіктеледі? 

128  Экономикалық  талдаудың  салыстырмалы  кӛрсеткіштерінің  мақсаты ? 

129  ШҚТ—дағы қолданылатын кӛрсеткіштер синтез дәрежесі бойынша бӛлінеді; 

130  Кәсіпорында  ұзақ  мерзімді  активтер  18770  мың  тг,  ағымдағы  активтер  13781  мың  тг,  пассивте 

меншікті капитал 27908 мың тг, ұзақ мерзімді міндеттеме 0 ге тең, ал ағымдағы міндеттеме 4643 

мың тг. Табу керек: актив және пассив бӛлімінің жиынын: 

131  Қосалқы кӛрсеткіштер дегеніміз не? 

132  Экспресс талдаудың кезеңдері? 

133  Обьектіні бір немесе бірнеше кӛрсеткіштері бойынша талдау түрі? 

134  Салыстырмалы талдау нешеге бӛлінеді? 

135  Баланс ӛтімділігі дегеніміз не? 

136  Бақылаушы, есепке алушы, ынталандырушы, ұйымдастырушы, индикативті бұл кӛрсеткіштер нені 

білдіреді? 

137  Әр есеп беру позициясын жалпы нәтижеге тигізетін нәтижесін анықтау ол: 

138  Нормативтік ақпаратқа не жатады? 

139  Кәсіпорынның шаруашылық-құқықтық құжаттары: 140  Экономикалық талдау жүргізудің есептегі дереккӛздерін жіктеңіз? 

 

Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет